ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު ޢުމަރު ނަޞީރު ހައްޔަރު ކުރުމަށް ކުރީގެ ނާއިބު ރައީސް އަޙުމަދު އަދީބުގެ އަނބިކަނބަލުން، މަރިޔާމް ނަޝްވާ ގޮވައިލައްވައިފިއެވެ.

ނަޝްވާ މިކަމަށް ގޮވާލެއްވީ 2015 ވަނަ އަހަރު ރިޔާސީ ލޯންޗުކޮޅު، "ފިނިފެންމާ" ގައި ގޮވާ ގޮވުމުގެ ތެރެއިން އަލިފާން ނުފެންނަ ވީޑިޔޯ އެއް، "ސަންގު ޓީވީ" އިން ރޭ އާއްމުކޮށްފި ވަނިކޮށެވެ.

"ފިނިފެންމާ" ގޮއްވާލި ހާދިސާ ހިނގި ވަގުތު ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް
"ފިނިފެންމާ" ގޮއްވާލި ހާދިސާ ހިނގި ވަގުތު ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް

ނަޝްވާ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ފިނިފެންމާ ލޯންޗުގެ ހާދިސާގެ ވީޑިއޯއަކީ ރައީސް ޔާމީން ޢުމަރު ނަޞީރު ލައްވައި ކުރައްވައިފައިވާ އެޑިޓެއް ކަމަށެވެ. ނަޝްވާ ވަނީ މި މައްސަލަ އަލުން ތަޙުޤީޤު ކޮށްދެއްވުމަށް ފުލުހުންގެ ކިބައިން ވެސް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

ނަޝްވާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ "ރައީސް ޔާމީންގެ ޝިކާރައަކަށްވި އެހެން ސިޔާސީ ބޭފުޅުންގެ މައްސަލަތައް ރިވިއު ކުރެވުނުގޮތަށް ފިނިފެންމާ ކޭސް ރިވިއު ކުރެވެންޖެހޭ،" ކަމަށެވެ. އަދި "މި ޑްރާމާގެ ޝިކާރައަކަށްވި އެންމެންނަށް އިންސާފު ލިބެންޖެހޭ،" ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ލޯންޗް ގޮއްވާލި ދުވަހު ރައީސް އޮފީހުން ނެގި ވީޑިޔޯގެ ރޯ ފޫޓޭޖް ކަމަށް ބުނެ ވީޑިއޯއެއް ރޭ ސަންގު ޓީވީ އިން އާއްމުކޮށްފައިވާއިރު، ކުރިން، މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރި ކޮމިޝަނުން ހާމަކުރި ވީޑިޔޯއާ ޚިލާފަށް، އޮރެންޖު އަލިފާންގަނޑު ނުފެނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ދުން އަރާ މަންޒަރު ފެނެއެވެ.

ސަންގު ޓީވީން އިތުރަށް ފާހަގަކުރި ގޮތުގައި އެތެރޭގައި އޮރެންޖު ކުލައިން މުޅި ތަނުގައި އަލިފާން އޮންނަތަން ފެނުނުއިރު، އެތެރެއަށް އެއާ އަޅާބަލާއިރު އަސަރުކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ސަންގު ޓީވީން ރޭ އާންމު ކުރި ވީޑިއޯ އަށް ރައްދު ދީ ޢުމަރު ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެއްވެސް ބަޔަކަށް އޭ ރޯ ފުޓޭޖު ނުލިބޭނެ ކަމަށެވެ. އެ ހުންނަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ކަމަށެވެ. އަދި ރޯ ފުޓޭޖު ލަސްކޮށްގެން ބެލުމުން އަލިފާން ފެންނާނެ ކަމަށް ވެސް ޢުމަރުވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

38 ކޮމެންޓް

  1. ސޮންޑެ

    މީހަކު މަރަން ރޭވިމީހެއް އަދި ނޫސްވެރިއެއްގެއްލުވާލިކަމުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހެއް...

  2. ޝަމަް

    ނުވާ ތިކަމެއް

  3. Anonymous

    މިގައުމުގެ ގިނަ ރައްޔިތުން މި އެދެނީ ކަމަނާގެ ފިރިހެނުން ވީހާ އަވަހަކަށް ޖަލައްލުމަށް، ތީނަގެ ސަބަބުން ބޮޑު މުޞީބާތެއްގެ ތެރެއަށް މިގައުމު ވެއްޓިގެން މިދަނީ

  4. ނީންސް

    ކަބުލޯ އަޑަށް ބާރުލާފާ ގިނަގިނައިން ކޮވެލި ގޮވާހެން ގޮވާތީ ތިއޮތީ ލާރި ގޯއްޏެ ލިބިފައި ދޫނުކުރާތި ބާރަށް ކުރިޔަށް ގެންދޭ

    01.01.2019

  5. ފާތުމަ.

    ސަންގު ޓވ އަށް ކުރިން ތި ވީޑިއޯ ނުލިބުނީ ކީވެތަ؟

  6. Miadhu

    ޔާމީނާއި އުމަރު ހައްޔަރުކުރަން ތިގޮތަށް ގޮވާލިއިރު މިގައުމަށް ގެނައި އެތަށް މިލިއަންރުފިޔާގެ ފެހުރިހި ޖެހިނޫޓުތައް އަދީބުއަތުންހޯދާ ނެރެ މިގައުމުގެ ބޭތަލްމާލަށް ނަޝްވާގެ ހިއްވަރަކާއި އިހުލާސްތެރިކަމެއް ހުރިއްޔަ ވައްދަދީބަލަ

  7. މުހައްމަދު

    މިގައުމަށް އަނެއްކާވެސް މިއުޅެނީ ބޮޑުމުސީބާތެއް ކުރިމަތި ކުރުވަން މުޅިންވެސް ބުހުތާން ދޮގަށް ހުރިހާކަމެއް ނިންމަން މިއުޅެނީ ކިންމެކަމެއް ކުރިޔަސް ފުރިހަމައަދަބު ލިބެންޖެހޭނެ ކުށެއްކަމުގައި ވާނަމަ ގަބޫލުކުރިޔަސް ނުކުރިޔަސް ބޮން އެއޮތީ ހަމަގޮށްވާފަ މިކަމުގަ ހިޔެއްނުވޭ ޔާންޓޭޔާ އުމަރެއް ކުޅުނު ޑްރާމާއެއް ހެނެއް މީކީ ހީވާގޮތުން އަބަދުވެސް ލާރިބަހައިގެން ކަން ކުރާބަޔަކު ކުރާނީ އެބައިގަނޑުގެ ނުބައިކަން އަދި ފަޅާއަރާނެ އެބޮން ރަގަޅަށްގޮވިނަމަ ކިތައްމީހުންގެ ފުރާނަ ދިޔައީސް ސުބްހާނަﷲ މިހެންބުނާމީހާ ހަމަހިތައް އެރިހާގޮތަކަށް ކަންކުރަން ގޮވުމަކީ ތިމާގެ ހުރި ފެންވަރު ފެނިގެން ދިޔަ މުޑުދާރު ގޮވުމެއް ހެހެހޭ

  8. Miadhu

    މިގައުމުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި އަދީބު ޖަލަށްގެންދިއުމަށް ގޮވާލަމް

  9. އަމްޖަދު އަހުމަދު

    ބޮޑުވަގު އަދީބު އަންހެނުންވެސް ވާނީ ބޮޑުވަގަކަށް. ވަގުލާރިން ކޮޓަކުސް ޖަހަން
    ކަނީ ތިގޭގައި ވަގުފައިސާ ތީ ހަރާމާތަކެތިކާ ވަގުންތަކެއް ހިފާހއްޔަރުކުރޭ

  10. މަސްވެރިޔާ

    ހެނ ހޭ. ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބޮޑް ޚިޔާނާތުގަވެސް
    ހަމަ މިދެބޭފުޅުންގެ ބޮލަށްތޯ ކަނޑާލަންވީ މިފަދަ ފަގީރު އަދި ބޮޑް ދަރަންޏެއް އޮތް ޤައުމެއްގަ އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ރައްޔިތުންގެ ޒިންމާގައި ހުރެ 92 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ޚިޔާނާއްތެރިވި ކަމަށް ބެލެވޭ ބޭފުޅަކު އެމީހާގެ އަނބިމީހާއަށްވެސް އިޚްލާސްތެރިވެދާނެތޯ.މަބުނަންތަ އުމަރަކީ ހުރިހާ ސިޔާސީމީހުންނަށްވުރެ ސްމާޓް ކެރޭ ގަޓް ހުރި ބޭފުޅެއް. އޭނާ އަދި މޭކެރި ގުޑައެއްނުލާނެ.

    • ދޮގެއް؟

      އުމަރު ދެކެ ބިރު ގަންނަނީ އެހެންވެ. އެކަކަށްވެސް އުމަރު ގަނެނުލެވޭނެކަން ކަށަވަރު ވާތީ. ސިޔާސީ ގޮތުން އެންމެ މުރުއްވަތްތެރި ބޭފުޅަކީ އުމަރު ކަމާ މެދަކު އެ ބައިިގަނޑުވެސް ޝައްކެއް ނުކުރޭ.

  11. 3ނިރު

    މިސަރުކާރުން ސިޔާސީ މީހުން ހައްޔަރު ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެ ހައްޔަރު ކުރިޔަސް ކުރަންޖެހޭނީ އެމްޑީޕީން ވެރިކަމައައިސް ޖަލުގަތިބި ސިޔާސީމީހުން ދޫކުރިފަދައިން އެމީހުން ހައްޔަރުކޮށްފަ އޭގެ ފަހުގަ ޔާމީން އާއި އުމަރުނަސީރު ހައްޔަރު ކުރަންވާނީ ތިއުޅެ ގައުމު ހަލަބޮލިކޮއްފަ ވަދުތަދުތަށް ނުފުށްދޭނެކަން އެނގޭތީވެ ކޮސްހަލުވަން

  12. ބބ

    ނަސްވާއަްށް ބުނަން ފިރިންނާއި ދަރިންނަ
    މާބޮޑަދޮންފުތުނުވާށޭ ތިމާޔަންވެސްހަގީގަަތެއް
    ނޭގެއެހެންވީމަރަގަޅުވާނީނުތެޅުނިންޔާ
    ެޅެންހަދާގެންފާބާނީހުޅުބުކޮޅުދެންދާނީހަން

  13. ޕޮފުބާ

    ގައުމު ދަވާލި ބޮޑުވަގު އަދީ އަންހެނުން ހިފާހައްޔަރުކުރޭ

  14. ބޭބެ

    ކިތަންމެ ވަރަކަށް ޕްރޮޕެގެންޑާ ފެތުރިޔަސް އަދީބު ސާފުތާހިރު މީހަކަށް ނެހެދޭނެ!! އަދި ކޯޓްތަކުން އެހެން މީހުންވެސް ސާފުތާހިރު ހުދު ފޮތިކޮޅަކަށް ހެދިފަދައިން އެކަން ކުރެވިދާނެ! މަނީ ކިކްސް ދޯ! އެހެންވީމަ ހެދިދާނެ!! އެކަމަކު ކުރީ ބޮޑު ކުށެއް އަދީބު!! ޚިޔާނާތް ބޮޑުތަނުން!! ބޮޑުތަނުން ގޮއްވާލުން!!

  15. ބުރިޓޯ

    ސަންގުޓީވީ އާއި ޑީލްހަދާގެން ތިޔަޖަހަން ބޭނުންވާ ސަކަރާތްގަނޑުވެސް ދާނީފަނުފުލުން. މުޅިގައުމުދަވާލާފަ ލަަދުހަޔާތްކެެންޑިގެން އެހެމީހުން ހައްޔަރުކުރަން ތިޔަގޮވާގޮވެލި ފަތިއޮޅިގެން އުޅޭނީ ގުއިރޯނުގަ ޖެހިފަތިބޭބަޔަކު އެކަނި. އަދީބް ސަލާމަތްކޮށް ހުދުކާފޫރައް ހަދަން ތިޖައްސާ ސްޓަންޓް އޮޅިގެނެއްނޫޅެން.

  16. Miadhu

    މިގައުމުގެ މިއަދުގެ ރައިސް އިބުރަހިމް މުހައްމަދު ސާލިހަކީ އެއްވެސް އިހުލާސްތެރިކަމެއްނެތި ގާނޫނުތަކާއި ގައިދުތައް މުރާސުންނާފަތިކޮށް ނުހައްގުގޮތުގައި ބަދަލުހިފާ ގައުމު ސުންނާފަތި ކުރަމުންދާމީހެއް

  17. ފުނަދޫ

    ސަރުކާރުން ވަގައްނެގި ހަރާން ލާރިގަނޑުބަނޑުއަޅައިގެން އަނގަފުރާ ހަޅޭއްލަވާކައް ލަދެއްނުގަނެއެއްނުން ދައުލަތުންނެގި ލާރިގަނޑު ސަރުކާރާހަވާކުރަން ދިވެހިރައްޔިތެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ހަރުއަޑުންގޮވާލަން

  18. ސޭޓް

    ކިތައްމެވަރަކަށް ރިވިއު ކުރިއަސް ޖަރީމާ ނުހިންގާ ކަމަކަށް ނުވާނެ

  19. ކަޓުވާ

    އަދީބު އެ ލޯންޗްގަ އެ ދުވަހު ނެތުން އެއީ ބޮޑު ހެއްކަކަށް ފުދޭ އަދީބުގެ އަތެއް އެކަމުގައިވާކަމަށް ގަބޫލުކުރެވުމުގައި. އެތައް ޝޭޑީކަމެއް ކުރާ މީހަކު އެވަރުގެ ކަމެއް ކޮށްފާނެ ކަމަށް ބެލެވޭނީ. ޔާމީން އަވަހާރަވިނަމަ ރައީސްކަން އަދީބަށް ލިބުމަކީ މޯޓިވްއެއް ކަމުގަ މާބޮޑަށްވެސް ބެލޭނެ.

  20. އަލްޖިބްރާ

    އަދީބު ، ޔާމީނު ، އުމަރު ނަސީރު ، އަދުރޭ ، ނިހާނު ، ރިޔާޒު ރަޝީދު ، އަދި ފިޔާތޮށި ޕާރޓީގައި ތިބި ހުރިހާވަގުން ހިފާ ހައްޔަރުކޮށް މިހާރުވެސް ޖަލަށް ލާން ލަސްވެއްޖެ !

    • ބަނާނާ ޕީސް

      އަލްޖިބްރާއަށް ހިސާބުނޭގޭތީ ހައްޔަރުކުރަންވީ ލިސްޓްކިޔަން ނޭގެނީ. ރީނދޫޕާޓީގެ މުއްލާއާ މިހާރު މިއޮތް ވަގުސަރުކާރުގެ އިސްވެރިޔާއާ އަލްޖިބްރާ ހިފާހައްޔަރު ކުރަންވީ. މމޕރސ ގެ ވަގުލާރިން ހޮވިސަރުކާރެމީ.

  21. އަލީ

    ވަރަށް ބިރު ގަނޭދޯ އުމަރު ނަސީރު ދެކެ، ވާނީވެސް އެހެންތާދޯ އުމަރަކީ ގޭންގް ސްޓައިލް އާއި ވަރަށް އިދިކޮޅު މީހެއް.. ކަލޭ މެންގެ ޕާޓީ އަށް ތާއިދު ކުރާނީ ކަންމަތީ ބޯއިސް އާއި ދެއުޅިއެއް ނުވާ ސިޔާސީ އޮއިވާލި ބޭފުޅުން

  22. ރެގްރެޓް ނައު

    ތިބުނާ ފުޓޭޖުން ނުފެނުނަސް އެތަނަށް ބަލަންގޮސް ތިބި އެތަށްބަޔަކަށް އެ ފެނުނޭ.. އަދީބުގެ ލާރިން ވީކަމެއް ނުވާ ކަމަކަށް ނުހެދޭނެ..

  23. އަފީ

    ކަލޭތީކާކުތަދެންތީބޮޑުހިޔާނާތްތެރިއެއްގެއައްހެނުން

    ރައްޔަތުންގެލާރިކާގެންއަދިނުވިތާކައްޓެރަރިޒަމްގެ

    ޖަރީމާހިންގީވެސްތިދެމީހުންމިވަރުންވެސްހަތްޔަރުކުރަންވީ ޔާމީނުއާއުމަރުނަސީރުތަ؟؟؟

    ތިދެބީތާން

  24. ކެޔޮޅު

    އަލުން ތަހުގީޤު ކޮއްފިއްޔާ އިތުރު 7 އަހަރާއެކު 40 އަހަރައް ދާން ޖެހޭނީ ޖަލައް!!!

  25. މޮހޮނު

    ނަޝީދުވެސް، ގާސިމްވެސް، މައުމޫނުވެސް، އަދި އިބޫވެސް ބޭނުމެއްނުވާނެ، ތި އަދީބު މިނިވަންވާކަށް، އަދީބަކީ މިދީބުގެ ހަލާކު

  26. އަބްދުލާ

    ނަސްފާ ތިފާވީ މަކަރުވެރިއެއްްގެ ދިފާއުގައި ދޯ؟

    އަދީބޭލިޔުނު މުޖުރިމެއްގެ އަނބި ގޮއްޔެ ޔަކުކިޔާނެ ހުރިހާއެއްޗެއް މިހާތިކިޔުނީ

    ދެންވަރިހަމަ.

  27. އަދީބުގެ އަންހެން ރނޑ

    އަދީބު ހުދު ފޮތިކޮޅަކަށް ނުހެދޭނެ. ލޯންޗު ގޮއްވާ

    އެތަކެއް ބައެއް މަރާލާ އަދި ވަޅި ޖެހުމުގެ އެތައް

    ޖަރީމާއެއް ހިންގާފައިވާ މީހެއް.

  28. ޢަލީ

    ކަލޭ ހޭ ބަލިވީތަ އަންހެނާ.. ވަގު އަދީބު އަނބިކަމަނާ

  29. އަލީ

    ކޮންކަހަލަ ދެބޯ ބްރާންޗެއްތަ އުމަރުތީ

  30. ކިނބޫ ރައީސް

    ބޮޑު ވަގަކާ އިނދެގެން އުޅެން ކެރެނީ އެކަންޏެއް ނޫން ލަދެއް ނެތިި އަނގަވެސް ގަޅަނީ ދޯ؟ ލަދުގަންނަން މި ޖެހެނީ އަހަރުމެނަކަށްނު.

  31. މެޑަމްގެ އަނގޮޓި!

    ތިނަޝްފާ ހިފައި ހައްޔަރުކުރޭ! އަދީބު ދަމާފަ ޖަލަށްގެންދޭ! މީހުންމަރައި މީހުން ވަގަށްނަގައި ސަރުކާރު އެތައްމިލިޔަން ރުފިޔާއެއް ވަގަށްނަގައިފަ ތިބި ބައެއްތީ އެހެން އެމީހުން ބައިތިއްބައިގެން ނުވާނެ!

  32. ދޮންނޭ

    އަނހާ ކަލޭވެސް ވައްކަމުގަ ބައިވެރިވެފަ އޮތީތާ! ލަދެއް ނުގަތެއްނު މި އަންހެން މީހާވެސް.

  33. އަހުން

    އެންމެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހަކީ ކުރިގެ ޗީފް ޝިޔާމް. އޭނަ ހައްޔަރު ކުރޭ މިހާރުން މިހާރަށް.

  34. ޜާއްޖެ އިސްލާމް

    ދޫކުރޭ ދޫކުރޭ އެންމެން ދޫކުރޭ. އެހެނަމަވެސް މި ޤައުމް ދެމިއޮތިއްޔަ އަދީބުގެ އިތުރުން ކުއްސާބިތުވެ ޖަލައްލެވި އަދި މިހަރު ދޫކޮއްލަފަތިބި އެނމެން ޖަލައްނުލާނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނޯންނާނެ.

  35. ޥަގު

    ފަލަފެޓު ވަގު

  36. ޕްރެޒިޑެންޓް ބަނާނާ މިލްކް

    މަންޖޭ ކިހިނަކުން ހީވަނީ؟ ހައްޔަރު ކުރަން ޖެހޭ މީހާ ހައްޔަރު ކޮށްފި. ކެކެކެ. ވަގު ކާނާ ކައިގެން އަލިފާނުން ބަނޑު ބޮޑު ކޮށްގެން ކަލޭ ހުރޭ ދެންވެސް.