އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އާ ކުލަ އާއި އާ ލޯގޯ އިފްތިތާހްކޮށްފިއެވެ.

މިރޭ ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި، އީސީގެ އާ ލޯގޯ އާއި ކުލަ އިފްތިތާހްކޮށްދެއްވީ އިލެކްޝަންސްގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފްގެ އިތުރުން، ޕާޓީތަކުގެ އިސްވެރިންނެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އާ ކުލައަކީ ދަނބު ކުލައެވެ.

ޝަރީފް ވިދާޅުވީ، ކުރީގެ ލޯގޯއަކީ އޭނާ އެ ކޮމިޝަންގެ އެސްޖީ އަކަށް ހުންނެވި އިރު ޑިޒައިން ކުރެވުނު ލޯގޯ ކަމަށާއި، މިފަހަރުގެ ލޯގޯ އިފްތިތާހް ކުރެވުނުއިރު، އޭނާގެ މަގާމަކީ ރައީސް ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ވަރަށް މާނަފުން ލޯގޯއެއްކަމަށްވެސް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝަރީފް ވިދާޅުވިގޮތުގައި، ކުރީގެ ލޯގޯއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔުޔުންތައް އަމާޒުވި ކަމަށެވެ.

"ކުރީގެ ލޯގޯއަށް ވަރަަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒްކޮށްފައިވޭ. އޭގެ ތެރޭގައި އާއްމުންގެ ތެރޭގައި ދެކެވޭ ވާހަކައަށް އަމާޒުކޮށް ލޯގޯ ހީވަނީ ދެއަތުން ވޯޓު ފޮށީގައި ބަނޑުއަޅައިގެން އޮންނަ މީހެއް ދައްކައިދޭ އުސޫލު ދައްކާ ލޯގޯއެކޭ. އެހެން ނަމަވެސް މަޖާ މިޒާޖެއްގައި ދަންނަވާކަމުގައި ވަންޏާމުން އެއިރު ދަންނަވަމުން ގެންދިޔައީ އެއިރުގެ ސަގަފާތޭ އެއީ". ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝަރީފް ވިދާޅުވީ، އާ ލޯގޯ ރަމްޒުކޮށްދެނީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމްތައްތަކެއް ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، މި ލޯގޯގައި ހިމެނިފައި އިން ކޮންމެ ލައިނަކީ ރާއްޖޭގެ ޖިއޮގްރެފިކަލީ އެކި އަތޮޅުތައް ބެހިފައި އޮތް ގޮތެވެ. އަދި ދައުލަތުގެ ތިން ބާރުވެސް މި ލޯގޯއިން ދައްކައިދޭ ތިން ލައިނެއް ހިމެނޭނެކަމަށްވެސް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

"އަދި އެ ތިން ލައިނަކީ ދައުލަތުގެ ތިން ބާރު ދައްކައިދިނުމުގެ އިތުރަށް ދައުލަތުގެ ތިން ބާރުގެ ތެރެއިން ދެ ބާރު ދައްކައި ދެނީ އެ ވޯޓު ކަރުދާހުން. އަދި އެ ތިން ލައިނުން ރަމްޒުކޮށްދެނީ އިލެކްޝަންގެ ފަރާތުން ބާއްވާ ތިން އިންތިހާބު". ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިތުރަށް ވާހަކަދައްކަމުން ޝަރީފް ވިދާޅުވީ، އިލެކްޝަން އިން ބޭނުން ކުރާ އެއްވެސް ކުލައެއް އެއްވެސް ޕާޓީއެއްގައި ކުލައަކަށް ބޭނުން ކުރުމަށް ދަފްތަރުގައި ރެޖިސްޓްރީ ނުކޮށްދޭނެ ކަމަށެވެ. އެހެންވެ އިލެކްޝަންގެ ކުލަވެސް ބަދަލުކޮށްލަން ނިންމީކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެގޮތުން ދަނބު ކުލައަށް ބަދަލުކުރީ ކަމަށާއި، ދާދިފަހުން ޕާޓީއަކުން ދަނބުކުލަ އެ ޕާޓީން ބޭނުން ކުރުމަށް އިލެކްޝަންސްގައި މަޝްވަރާ ކުރިކަން ޝަރީފް ފާހަގަކުރިއެވެ. އެއިރު ކޮމިޝަނުން އޮތީ އެ ކުލަ ނަގާ ބޭނުން ކުރަން ނިންމާފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

22 ކޮމެންޓް

 1. ޞޭ

  ތޔަ އޮތީވާ ކަމެއްކުރެވިފަ. ކަރުދާހުގަ ހުންނަނަންތައް ކަރުދާހުން މައްޗަށް އުފުލޭތަން އެބަދައްކައިދޭ ދޮއްތޯ.

 2. ޢަލީ

  ތި އެންމެން އިސްތިއުފާ

 3. ަަިޕެޓް

  އިސްރާފް ކުރުން ތިޔަށް ކިޔާނީ

 4. އާދައިގެ މީހެއް

  މިހާރު ލޯގޯ ހީވަނީ، ފޮއްޓަށް ލާއިރުވެސް ޝްރެޑްވެފަ އިންހެން. އަނެއްކާ ވޯޓުފޮށިވެސް ވަށައިގެން ލީކު ވާހެން. ވޯޓު ކަރުދާހަކީވެސް ކުނި، ވޯޓު އެޅެނީވެސް ވަށައިން ލީކުވާ ފޮއްޓަކަށް. ކުރުކޮށް ބުނާނަމަ ޝަރީފު ހުއްޓާ ވޯޓުލުމަކީ ބޭކާރު ކަމެއް

 5. ޝަރީފާ

  ދަނބު ކުލަ އަކީ ހެހެ ނުވެސް ކެރޭނެ ބުނާކަށް. އަނެއްކާ ޝަރީފުވެސް މީ .......

 6. މޫސަ

  ޝަރީފުގެ އަންހެނުންނާއި ދަރިން އަދި ރިސްވަތުގެ ހަރާމް ފައިސާ ދައްކުވައިދޭ ތިން އަލިފާންގަނޑު ފެންނަގޮތަށް އިންނަމަ ވަރަށް ފުރިހަމަ ވީސް

 7. މުހައްމަދު

  އެތައް ބައެއްގެ ކަރަށް ފައިން އެރުމަށްފަހު ކޮންތާކުން ވަލާރިޔަށް ގަނެލި އެއްޗެއްބާ؟ ހީކުރާކަހަލަ މުޅިދުނިޔެ އުމުރަށް ތަޔަތަނުގަ ބަގުޑިބައްދައިގެން އީސީ ޝަރީފަށް ހުރެވިދާނެކަމަށް ތީކުއްހީއެއް ތިޔަކަހަލަ ކިތައްމީހުން ހުތުރުގޮތަކަށް ފޮރުވިގެން ދިޔައީ އެހަން ބަލާ އިބުރަތް ލިބިގަންނަން ނޭގުނު މީހަކީ އާޚިރަތް ދުވަސްވެސް ހަންދާން ހުންނަމީހަކަށް ނުވާނެކަން ދަންނަހުށި!ހެހެހޭ

 8. މާމިގިލީ މީހާ

  ބޮޑު ހަޑި ލޯގޯއެއް.ތީ. ޕުލެޓު ދޮންބެގެ ޕުލެޓު ލޯގޯ ތީ.

 9. އިބްރާހީމް

  މި ލޯގޯ އިން ބުނެދެނީ މި ކޮށީގެ ތެރެއިން ނުކުމެވި ހިންދަމާލެވޭނީ އެމްޑީޕީ، ޑީއާރުޕީ،އަދާލަތު ޕާޓީ އަށެވެ.އެހެން ޕާޓީތަށް ތިބެންޖެހޭނީ މި ކޮށިގެ ތެރޭގައޭ!

 10. Miadhu

  ކުރީގެ ލޯގޯއަކީ ފޮށޯގައި ބަޑު އަޅުވައިގެން އޮތްމަންޒަރުކަމަށްޝަރީފު ބުނިއިރު މިފަހަރުގެލޯގޯއަކީ ޝަރީފަށްލިބުނު ރިސަތުގެ ފައިސާ ފޮއްށިދޯ

 11. Miadhu

  ކޮންމެ ލައިނަކުން ދައްކާކަމަށް މާނަކުވިދާނެ ކޮންމެލައިނަކީ ރިސްވަތުގެގޮތުގައި ޝަރީފުއަށް ލިބުނު މިިއަންރުފިޔާކަމުގަ

 12. ޑިރަސާވެރިޔާ

  ދަނބު ކުލައަކީ ޔާމީންއަށް އެންމެ ރީތި ކުލަ. ޔާމިން ޕާރޓީ ހަދަންވީމައި އިލެކްޝަނުގެ ކުލަ އޭނާއަށް ދީފައި ލޯގޯ އާއި ކުލަ ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ. އަދިވެސް ނުފޫޒު އެބައޮތް.

 13. ޟާކިރު

  މިހާރު ލޯގޯ ހީވަނީ ފޮއްޓަކައް ލާރިއަޅާފަ އޭގެ މަތީ ކޮމިޝަންގެ ރައީސު ބަނޑުއަޅާފަ އޮތް ހެން މަށައް މަށައް ކިޔަ ކިޔާ ޕަޕެޓޫ

 14. ޜާއްޖެ އިސްލާމް

  ކުރީގެ ލޯގޯ އިފްތިތާހް ކުރިއިރު އަޅުގަޑު ހުރީ އީ.ސީ ގެ އެސްޖީއަކަށް މިފަހަރު ލޯގޯ އިފްތިތާހް ކުރާއިރު އަޅުގަނޑު މިހިރީ އީސީގެ ރައީސަކަށް. އޭރުގެ ލަޯގޯއަށް މީހުން ވަރައްފާޑުކި ހީވަނީ ވޯޓްފޮށީގަ ބައްދައިގަނެގެން އޮންނަ ހެންނޭ.

  މިފަހަރު ލޯގޯއަށް ފާޑިކިޔާ މީހުން ކިޔާނީ މިފަހަރު ލޯގޯއިން ފެންނަނީ ރިއާސީ އިންތިހާބުން ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގަ ހޯދި ފައިސާ އަނދަމުންދާ މަންޒަރު. ރަތްކުލައިންް ރަމްޒް ކޮއްދެނީ ނަރަކައިގެ އަލިފާނުގަ ހުންނާނެ ހޫނުމިން . ދެން އެފެން ަނަނީ މީހުންގައިން ފައިބާ ދިޔަ ބޯންޖެހޭ މަންޒަރު މިހެން މާގިނައިން ކިޔަން ވެއްޖިއްޔާ ތިބޭފުޅުން ޖަލްސާ ދޫކޮއްފަ ހިނގާދާނެ. ބާކީ ބައި ކިޔައި ދޭނަން މަޖިލިސް އިންޔިހަބުގައި ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގަ ލިބޭނެ ފައިސާގެ ޢަދަދު އެނގުނީމަ

  " އޮަޅުވާލި ވޯޓްގެ މޭސްތިރިޔާ "

 15. ރާގޮޑި

  ވޯޓުވަގުން ދެން މަތިޖަހަން ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ބޭކާރު ހަރަދުކޮށްގެންވެސް އެކިދުވަހު އެކި ކުލައިގެ ޓީޝާޓު ލައިގެން އުޅޭނެ. އެކަމަކު ވޯޓުވަގުންވާނީ ވޯޓުވަގުންނަށް ހާއްސަކޮށް 5 މިލިޔަން ޑޮލަރު ރާގޮޑިވަގު.

 16. ނުރަބޯ

  އެހެންދެއްތޮ ތިޔަލޯގޯ ވައްތަރީ ވޯޓުވިއްކާލި ލާރިގަނޑު އެޅި ފޮށްޓާ. ލަދުކުޑަ ނުލަފާމީހުން ތަންތާ އުޅޭ އެކަމަކު މިވަރުގެ ކަމެއް ނުދެކެން. ?

 17. ހާމިދު ޝާހިދު

  އިލެކްޝަނުންވެސް އާ ޕާޓީއެއް އުފެއްދީތޯ..<!

 18. ޙުސެން

  ޔާމީން ވަގަކަށްވީމަ އެންމެނަށް އެހެން ގޮވަނީ ފިނޑިން. ޝަރީފްގެ މަސައްކަތަށް ސާބަސް ހަމަ ، ކުރިއެރުމެއް މި ފެނުނީ

 19. ނަމަނަމަ

  ތި ލޯގޯ ވަރަށް ހަޑި، އެއްގޮތަކަށްވެސް ކަމަކުނުދޭ، ވަރަށް ހުތުރު، ހަމަ ސުމެއް...

 20. އަހުމަދު

  ކުންފުނިތައް ރީ ބްރީޑް ކުރާ ގޮތަށް އުފެދިފައި ހުންނަ މުއައްސަސާތައް ރީ ބްރޭންޑް ކުރަނީ މޮޔައިން ތީ މިޒަމާނުގައި ހިންގުމުގެ އެއްވެސް އަސާސް ނޭގޭ މީހުން ކުރާ ކަމެއް . އެއް މިސާލު ދިރާގު ވަތަނިއްޔާ އައި އިރު ދިރާގުގެ ކުލަ އަކީ ނޫކުލަ ކުއްލި އަކަށް ވަތަނިއްޔާ އަށް ޖެއްސުން ކުރަން ރަތް ކުަލަ އަށް ބަދަލް ކޮށްލައިފި އާޚިރުގައި ދެކުންފުނީ އެއް ބަޔަކު ހިންގަން ފެށުމުން އަނެއްކާ އޮރެންޖް ކުލަ ޔަށް ބަދަލް ކޮށްފި މީ ހިންގުން ދޯދިޔާ ތަންތަނުން ކުރާ ހަރުދަނާ ކަމެއް ނެތް ކަންކަން މިފަހަރު ތިޔަ ކުރީ މޮޔަ ކަމެއް އަނެއްކާ އާބަޔަކު އައިސް ބުނާނެ ލޯގޯ އަކީ މަސްހުންނި ގަނޑެކޭ މިބަދަލް ކުރަންވީ އޭ

 21. އަޙުމަދު

  ދަނބުތިނެގީ ޔާމީންގެ ޕީއޭކުލަ

 22. Anonymous

  ލޯގޯގެ ވީޑިއޯ ކޮޅުން ފެންނަނީ ސ އަތޮޅު (އައްޑޫ) ދޫ ކޮށްލާފަ އެހެން އަތޮޅުތައް ކަވަރ ކުރަމުން އަންނަތަން. އީ ސީ ޝަރީފޫ. އައްޑޫ ދޫކޮށްލީތަ؟؟؟؟؟