ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފުގެ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލައެއް ބަލަމުން ނުދާ ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ހިނގާފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ކޮރަޕްޝެންގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން، އެ މައްސަލައިގައި އެސްއޯއެފް އެކައުންޓުން ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފްގެ އެކައުންޓުން 33000 ޑޮލަރު ޖަމާކޮށްފައިވާކަން އޭސީސީން އެނގެން އޮތެވެ. އެ ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން މަހުލޫފަށް ގޭގައި މަޑުކޮށްލަންވެސް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މަހުލޫފް ގޭގައި މަޑުކުރަން އަންގާފައިވާ އިރު، މިވަގުތު މިނިސްޓަރު ހުރީ ސަސްޕެންޝަނުގައެވެ.

އޭސީސީން ނެރުނު ރިޕޯޓުގައި ސައްހަ ޑޮލަރު ގަތް މީހުންގެ މުއާމަލާތްތައްވެސް ހިމެނިފައިވާ އިރު، މަހުލޫފް ވަނީ އޭނާ ގަތް ޑޮލަރުތަކުގެ މައްސަލަ ސާފުކޮށްދޭން އެދިފައެވެ. އެގިފައިވާ ގޮތުގައި އޭސީސީން ބުނެފައި ވަނީ މަހުލޫފުގެ ކޮރަޕްޝަން މައްސަލައެއް އެ އިދާރާއިން ބަލަމުން ނުދާ ކަމަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

27 ކޮމެންޓް

 1. ރީލޯޑް

  މަނުބުނަން ތަހުގީގުނިމޭނީ ޑޮލަރު މާރުކުރިކަމަށް ނިމިގެންނޭ އާދީތަދުވަހު ނުކުމޭ އޮފީހަށް. އޭސީސީ ގެ ރިޕޯޓުން ކުއްވެރިވީ ރޔާމީންއެކަނި. މިސަރުކާރުގެ ނަޒާހަތްތެރިކަމަށް އިތުރުވިބޮޅެ މީ. ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުގަ މިތިބެނީ މިފަދަ ސޯލިހު ވަގުން. ހަމަރަގަޅަށް މިބުނީ މަހުލޫފު ކުރިޔަށްވުރެ ގިނައިން ޑޮލަރު ޗާޕްކުރަންމަށަށް ފެންނަނީ. ރީލޯޑު ބޮޑުވަގު މިދުނިޔޭގަ ހުދުކާފޫރަށްވެގެން ކަލޯފުއްޕާނެ ކަމެނެތް މިރޭ ކައްވަޅަށް ދިޔަޔަސް ހެކިއަންނާނެ ކައިރިއަށް. އެދުވަހަކު ސޯލިހެ ގާސިމެ މުއައްވިޒެ ފައިސަލެ މައުމޫނެ އިމުރާނެއްގެ ބާރެނޯނާނެ. އިންތިޒާރުކުރޭ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ކަލޯގެ ނޭފަތްހެދިކަމަށް ފައިގެ ކަށިމަތި ހެދިކަމަށް އޮޑިޓްރިޕޯޓް އެއޮތީ 2008ގެ.

  58
  1
 2. ބޯހަލާކު

  އިގޭ ތިކަން ވާނީ ތިހިންކަން ނުބުންޏަސް..ނައިބު ރައީސްގެ ކޮއްކޮގެ ފިރިކަލުން ދޯ.ހުސް ގޭމް ޖައްސާ ބައެއް

  60
  1
  • ދދދދ

   ރަނގަޅަށްތަ ތިބުނީ؟ ރާޓީވީން ކިޔަނީ ނައިބު ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުންގެ ފިރިކަލުންނޭ. މަވެސް މިހާރު ކިޔަނީ ރާޓީވީން ކިޔާ ގޮތަށް. އެމީހުން ކިޔާނީ ރަނގަޅަކަށްނު.

   23
   1
 3. އިހުސާސް

  ސަހަރޯ ތިހިރީ ހުދު ކާފޫރަށް ވެފަ الله ބަލަވާ ވޮޑިގެންވޭ އެކަލާގެ އަޅުތަަކުންނަށް

  60
 4. ހުސޭނުބޭ

  ވަގުންގެ ބަސްތީގައި ވަގުން ވައްކަންކުރާކަމަކަށް ނުވާނެއެވެ. އެފަދަ ބަސްތީއެއްގައި ވައްކަންކޮށްގެން ކުށްވެރިއެއްވެސް ނުވާނެއެވެ.

  59
 5. ވާވާ

  ހަމަ އެއްކަމެއް. އެއް އެކައުންޓަކަށް ފައިސާ ޖަމާކުރީ. އެކަމަކު އެކަކު ޖަލަށް. އަނެކަކު ހުދު ފޮތިކޮޅެއް. ޒީރޯ ޓޮލަރެންސް. ވާވާ!!

  71
  1
 6. މުހައްމަދު

  😃😃😃ހަމަ ހުދުކާފޫރުކޮޅެއް ފަދަސާފު ބޭފުޅެއް ދެއްތޯ.😆😆😆😆

  56
 7. މުހައްމަދު

  ނަގޫފިތިފާވާ ބައެއްތަ މއޭސީސީއަކީ...

  58
  1
 8. މުހައްމަދު

  ތައްޔިތނުންނޭ ވިސްނާފާ މިފަހަރު ވޯޓްލާތި.

  63
 9. އެލެކްސް

  މަހުލޫފުގެ ކޮރަޕްޝަން މައްސަލައެއް ނެތޭ ތީ ހުސްޑުރާމާ. ޔާމީނުގެ ވެސް މައްސަލަ އެއްނެތޭ ކައިރީގައި އެނބުރޭ ކުދިން ކޮޅު ރުއްސާލަން ކުރާ ކަންކަން މީ ސޯލިހު ސަރުކާރެއްނޫން މީ އިބިލީސް ސަރުކާރެއް

  21
  1
 10. ހުސެއިނީ

  މީނައާއި ރައީސް ޔާމިންގެ އެކައުންޓަށް ވެސް ހަމަ ތިބުނާ ކުންފުނިން ޑޮލަރު ޖަމާވީ އެކަމަކު ރައީސް ޔާމިން ޖަލަށް މީނަވީމަ ހުދުކާފޫރު ކޮބާ އިންސާފަކީ. އެންމެނަށް ހަމަހަމަކޮށް އިންސާފް ގާއިމް ކުރަންް އައި މީހާގެ ހާލަތަކީ މީ.

  20
 11. ރީލޯޑު 33000

  ކުރިންވެސް މަ ބުނީމެއްނު ވަގުކަލޭގެ އަކީ "ވަގެއް ނޫން" ކަމަށޭ ހަދާނީ. އެހެނެއްނު ވީ.

  19
 12. ޒީރޯ ޓޮލަރެންސް

  "....އޭސީސީން ބުނެފައި ވަނީ މަހުލޫފުގެ ކޮރަޕްޝަން މައްސަލައެއް އެ އިދާރާއިން ބަލަމުން ނުދާ ކަމަށެވެ." މިތާކު އަދި ބުނެފައެއް ނެތެއްނު އޭނައަކީ ވަގެއް ނޫނެކޭ. އެއީ ހަމަ ވަގެއް. އެއީ ސިނަމާލެތެރޭ އޮންނަ ޑްރަގް ވިޔަފާރީގެ ވެރިޔާ.

  20
 13. ޑިމޮކްރަޓިސްޓް، ރ.ވާދޫ

  މަށަށް އެނގޭ ކުރިންވެސް ތިކަންވާނީ ތިހެންކަން.. މަކުރިންވެސް ކޮމެންޓްކޮށްފަ ހުންނާނެ މަހުލޫފްއަކީ ހުދުކާފޫރަކަށް ވާނެކަން.. ސަރުކާރާ އިދިކޮޅުމީހެއްނަމަ ސަލާމަތެއްނުވާނެ.. ބަލަންތިބޭ ދެންތިބިމީހުންގެ ކަންކަން ނިމޭގޮތް!!!

  20
 14. ނަޒޫ

  ތިކަންވާނީ ތިހެންކަން ކުރިންވެސް އެގޭ...އެމްޑީޕީ އެކަކަށްވެސް ލިބުނުލާރި އެއް އޮތްކަމަކައް ނުވާނެ. ޙުދުކާފޫރު. ތިކަމުގަ ކުއްވެރިވާނީ ހަމަ އެންމެ މީހެއް .،..ވަގެއްވެސް އެންޑީޕީ އަށް ބަދަލުބީމަ ހުދުފޮތިކޮޅެއް ކުރި އެއްކަމެއް ނޯންނާނެ.. މަޚްލޫފައް ނުވެސް އެގެޔޯ 33000 ޑޮލަރ އެކައުންޓަށް ވަދެ އެބޭނުން ކުރެވިނު އިރުވެސް

  17
 15. ހެހެހެ

  ވަގު އެއީ ވަގެއް ނޫން

 16. ވާނުވާ

  ތިމާމެން ނުރުހޭ މީހެއްވީމަ މިތާމިތިބަމީހުންނަށް ވަރުތަކެއް ވެއެއްނު ......
  ޕީޕީއެމް މީހަކު ތިބައިގަނޑު ކުރިމަތީގަ މީހެއްގެ މުދާގނޑު ފޭރިގަތަސް ބުނާނެ ޕީޕީއެމް މީހަކު ނުކުރާނެއޭ އެކަހަލަކަމެއް ތީޕީޕީއެމް މީހުނގެވައްތަރު... ދެން މިކޮމެންޓައް ފެލީ އެނގޭ ތިބައިގަނޑު ފެލޭނެ ކަންވެސް ..ހަހަހަހަހަހާ

  2
  17
 17. Anonymous

  ރައްޔިތުންނޭ ވިސްނާ މާތްﷲ އަށްޓަކާ މިޤައުމަށް އިސްލާމްދިނަށް ތި އެމްޑީޕީ އަކީ އިސްލާމް ދީނަށް ހުރިބިރެއް އައްނިއަކީ ފާޅުކަން ބޮޑުގޮތަކަށް އިސްލާމްދީިނަށް ފުރައްސާރަކުރާ އިންސާނެއް މާތްﷲ އަށް ޓަކާމިބުނަނި އެމްޑީޕީ އެއްވެސް މީހަކަށް މިފަހަރު މަޖިލިސް އިންތިހާބުގަ ދިވެހި ރައްޔިތުން ވޯޓު ނުދެއްވާށޭ އެހެނޫނީ މިޤައުމުން އިސްލާމްދީން ފޮހެވިގެންހިގައިދާނެ އަހަރެމެން މި ނިކަމެތި ދިވެހިން ސޫރިޔާގެ ރައްޔިތުން އެތަހައްމަލްކުރާ ނިކަމެތިހާލު ތަހަށްމަލް ކުރަންޖެހިދާނެ ﷲ އަށްޓަކާ މިދަންނަވަނި އިންޝާ ﷲ އެނުލަފާ ރޭވުންތެރި އެމްޑިޕީ ބައިގަނޑަށް ކާމިޔާބް ނުދެއްވާނެ އިންޝާ ﷲ އިންޝާ ﷲ އިންޝާ ﷲ

  21
 18. ބުރޯ

  ތިޔައީ ގަތް ޑޮލަރެއްނޫން . ތިޔައީ ދިންޑޮލަރު ބެހިޑޮލަރު ، މަދުވެގެން އިދިކޮލަށް ނިކުތް ޑޮލަރު

  21
 19. ވިސްނޭ

  އެމްޑީޕީ އެކަކުވެސް މައްސަލައެއް ނުހުންނާނެ.. ހަމަ ހުދުކާފޫރު....ލާރި ..ޑޮލަރު..ރާ.. މީ ކޮން އެއްޗެއްކަންވެސް ނުދަންނާނެ....

 20. އަހްމަދު

  އަސްލާމްދީނަށްޓަކައި ދިވެހިގައުމަށްޓަކައި ޕީޕީއެމް މީހަކަށް ނަމަނަމަ ވޯޓްނުދޭތި .. ވޯޓްދީގެން ޕީޕީއެމް މެންބަރުން ހޮވިޖެއާ އިސްލާމްދީނާ ހިލާފު އެތައް ކަމެއް ހިނގާނެ .. ލާރިދީގެން ހިލޭއަންހެނުން ކައިރިއަށް ދިއުމާ؛؛ ހަލާލެއް ހަރާމެއް ނުބަލާލާރި ހޯދުމާ ؛؛ ނޫހުގެފާނު ނާކޮޅަށް އަރަން އުޅުމާ ؛؛ ﷲ ދެވަނަ ދަރިއޭގޮވުމާ ؛؛ މިހެންގޮސް އެތައްކަމެއް ؛؛..
  ﷲ އަށްޓަކާވެސް ޕީޕީއެމް މީހަކަށް ވޯޓް ނުދޭތި..

  1
  1
 21. Anonymous

  ތިކަންތައް އާހިރުގަ ނިމިގެންދާނީ ތިހެންކަން އަހަރަމެންނަށްއިގޭ، ޔާމިންނޫނީ ޕީޕީއެމްގެ މީހަކުނޫން މީހަކުކުރިކަމެއް މިހާރަކު ނުހުންނާނެ، ރައްޔިތުންގެ ގަމާރުކަމާއެވެ!

 22. ޗިއްލޫ

  ތިކަންނިމޭނެގޮތް މިއަދުވިހެއި ކުއްޖާއަށްވެސް އިގޭނެ، އޭސީސީގަވެސްތިބީހުސްވަގުން އެހެންވީމަ އިދިކޮޅުގަ މީހުންނޫން އެންމެންނަކީ ހުދުކާފޫރަށްވާނީ!

 23. ޙއ

  ބޮޑެތި ވިޔަފާރި ވެރިންނާއި ސިޔާސީ ބޮޑެތި މީހުން ކުރީމާ އެ ހުއްދަ . ސަރުކާރު އިދާރާ ތަކުގައި އެއްޗެއް ނުދެންޏާ އަވަހަކަށް ނުކޮށްދޭނެ. ދެން ރައްޔިތު މީހާ މަޖުބޫރު ވެގެން އެއްޗެއް ދިއްކޮށްލީ މާ އެ ވީ ރިޝްވަތައް.

 24. މުހައްމަދު

  މީދެން މާކުރިންވެސް އެންމެން ދަންނަ ކަމެއް މިކަހަލަ ކާޓޫނު ޑުރާމާތަށް މި، ވަގަށްނެގި ސަރުކާރުން ކުޅެމުން މިގެންދަނީ ރެޔާދުވާލު މި ވަގުކަލޭގެ ކުރިވައްކަންތައް ފޮރުވައި ހުދުކާފޫރަށް ހަދަންވެގެން ޔާމީނު ކުޑަވަގުތު ކޮޅަކަށް ގެޔަށްބަދަލު ކޮށްލީއުތަ ބަލަގަޔާމިނުތަ ނޫނީ މިސަރުކާރުގެ ބާރުވެރިކަމުން ބޮޑެތިކުއްވެރިން ތަކެއް އުފަންކުރީ؟ ކުއްވެރިންތަކެއް މިއުފަންކުރީވެސް ޔާމިނު ބަންދުކޮށްލައިގެން ތަޅުވަން ، ނަމަވެސް މިގޮވީ އަތަށް ބޮޑުބޮމެއް މިހާދިސާގައި އެންމެބޮޑު ލަނޑަކާއި ހުތުރެއް ލިބުނީ ސަރުކާރުގެ ނާގާބިލުކަމުންކަން ހާމަވެއްޖެ މިލަދުން ސަލާމަތް ވުމަށް ހަމައެކަނި ޔާމިނަށްވީމަ ވަގުންނަކީ ކޮންބައެއްކަން އޮޅުވައި ނުލެވޭނެތީ ބޮޑުކުޅިގަނޑެއް ކުޅެލީ އަދި މިކަހަލަ އެތައްމަކަރަކާ ދޮގަކާ ވައްކަމެއް ކުރާނެކަން އެންމެން ދަނޭ

 25. ތެދު

  އޭރުވެސް އިނގޭ ތިހެން ކަންވާނީ.ހުދު ފޮތިގަނޑެއްހާ ސާފު

 26. ޢަހަންމަ

  ޙުދު ކާފޫރަށް ކުއްލިޔަކައް ވެއްޖެ. ޕޮލިޓިކްސް