ރާއްޖޭގެ ރަށެއްގައި 30000 ރުފިޔާއަށް ތުއްތު ކުއްޖަކު ވިއްކާލައިފިއެވެ.

ކުއްޖާ ވިއްކާލާފައި ވަނީ ދެކުނުގެ އަތޮޅެއްގެ ރަށަކުން އެއަތޮޅާއި ޖެހިގެން އޮތް އަތޮޅުގެ ރަށަކަށެވެ. މައިންބަފައިން އެމީހުންގެ އެއް އަހަރުގެ ކުއްޖާ ވިއްކާލީ ކައިވެނިކޮށްގެން ވަރަށް ގިނަ ދުވަސް ވީއިރުވެސް ކުއްޖަކު ލިބިފައި ނުވާ ދެމަފިރިއަކަށެވެ.

ކުއްޖާ ގަތް ދެމަފިރިން ނިސްބަތްވާ ރަށުގެ ކައުންސިލުން ވަނީ މިފަދަ ކަމެއް ހިނގިކަން "ވަގުތު" އަށް ކަށަވަރު ކޮށްދީފައެވެ.

ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން "ވަގުތު" އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވި ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވީ އެކުއްޖާ ވިއްކާލާފައި ވަނީ އެގްރިމެންޓެއްގައި ސޮއި ވެސް ކުރުވުމަށް ފަހުގައި ކަމަށެވެ. އެގްރިމެންޓްގައި ލިޔެފައި އޮތީ ކުއްޖާ ދިނުމުން ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ކުއްޖާގެ މަންމަ އަށް 30000 ރުފިޔާ ދޭ ކަމަށެވެ.

ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ އަށް މިކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިގެން ރަށު ކައުންސިލަށް ގުޅާ، ކުއްޖާ ގަތް ދެމަފިރިންގެ އަތުގައި ލިޔުމެއް އޮތްތޯ ސާފުކޮށްދިނުމަށް އެދުމުން ރަށު ކައުންސިލުން ވަނީ އެލިޔުން ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ އަށް ފޮނުވާފައެވެ.

ލިޔުން ފޮނުވިތާ ގަޑިއިރެއްގެ ތެރޭގައި ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ އޮފިޝަލުން ރަށަށް ގޮސް އެކުއްޖާ ވަނީ މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ލިޔުމެއް އޮއްވާ ކުއްޖާ ގެންދަނީ ކީއްވެތޯ އެރަށު މީހުން ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ އޮފިޝަލުން ކުރެން ސުވާލު ކުރުމުން މިނިސްޓްރީގެ އޮފިޝަލުން ވިދާޅުވީ ކުއްޖާ ގެންދަނީ އެކަމުގައި ފައިސާގެ މުއާމަލާތެއް ހިނގާފައި ވާތީ ކަމަށެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ޖެންޑަ މިނިސްޓްރީގެ ބަހެއް ހޯދަން "ވަގުތު" އިން ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ އަށް ގުޅުމުން ވިދާޅުވީ މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ފަހު މައުލޫމާތު ދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. މިނިސްޓްރީން އެހެން ވިދާޅުވިތާ މިހާރު ހަތަރު ވަރަކަށް ގަޑިއިރު ވެއްޖެއެވެ. ތަކުރާރުކޮށް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ އަށް ގުޅުމުން ވެސް އިތުރު ޖަވާބެއް ނުލިބުނެވެ.

ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިކަން ބަދަލު ކުރުމުގެ ޤަވައިދެއް ރާއްޖޭގައި ވެސް އޮވެއެވެ. އެޤަވައިދުގެ ދަށުން ބެލެނިވެރިން ބަދަލު ކުރަނީ ކޯޓު މެދުވެރިކޮށެވެ.

މިފަދަ ގޮތަކަށް ރާއްޖޭގައި މީގެ ކުރިން ކުއްޖަކު ވިއްކާލި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވިކަން އެނގިފައެއް ނުވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

40 ކޮމެންޓް

 1. ބޮޑުބެ

  ތީގެ ކޮބާތަ މައްސަލައެއް އެކުއްޖާގެ އަސްލުމަންމައާއި ބައްޕަ ކުއްޖާ ވިއްކާލީ ދެން އެކުންޖާ ގަތް ދެމަފިރިން ކުއްޖާއަށް މަންމައާއި ބައްޕަގެ ލޯބިދީގެން ބަލައި ކިޔަވައިދީ ރަނގަޅަށް ތަރުބިއްޔަތުކޮށްފަ މުޖުތަމަޢަށް ނެރެދިނީމަ އެނިމުނީނު
  ޖެންޑާގެ ބެލުމުގެދަށަށް ދިޔައިއްޔާ ބެޑްޝީޓެއްގެ ދަށުގައިއޮށްވާ ވީގޮތެއް ނެނގި ގެއްލިދާނެ
  އެހެން ގެއްލިއްޖެނަމަ އިހުމާލުވާނެ ފަރާތެއްވެ ނުވޭ

  225
  27
  • ިހައްގު

   އިންސާނުން ގަނެވިއްކުމަކީ ގާނޫނީ ކުށެއް

   108
   4
   • އ. ޖ. އ

    އެޑަޕްޓް ކުރުމަކީ ޙަރާމް ވެސް ކަމެއް

    15
    31
  • ހައިރާން

   204 މީހުން މި ކޮމެންޓަށް ލައިކް ދިނުމަކީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް. މިއީ މަޖާކަމެއް ނޫން. އިންސާނުން×އަޅުވެތިކުރުމާ ގަނެވިއްކުމަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ވަރަށްބޮޑެތި ކުއް.
   އެކުއްޖާގެ ހައްޤު ތިގޮތަށް ގެއްލުވައެއް ނުލެވޭނެ. ދަނޑުގޮވާމުގެ ބާވަތްތައްހެން ހައްދާފަ މާރުކޭޓްގަ ވިއްކާ އެއްޗެއްތަ ކުދިންނަކީ

   17
   2
 2. ހުދުހުދު

  ސުބުހާނައްﷲ ކޮންކަހަލަ މައިންބަފައިންނެއްތީ. ލާރީގެ ދަހިވެތިކަމުގަ ބަނޑު އަޅާ ވިހޭދަރި ވިއްކާލާނީ ހާދަ ރަހުމެއް ނެތީމައޭ

  186
  18
 3. ދެރަ

  ތިކަހަލަ ކަންތައްވާ ވަރު މަދު. ޢާސަންދައެއް ނުދޭނެ ދަރިން ނުލިބޭތީ ބޭސްކުރަން. ޜާއްޖެއިން ބޭސް ނުކުރެވޭ. ޢަދަބެއްގެ ގޮތުން ފްލެޓެއްވެސް އެމީހުންނަކަށް ނުލިބޭނެ. އެއްވެސް އެސޯސިއޭޝަނެއް ހެދިފައި ނެތް. ޢެއްވެސް ސަރުކާރަކަށް ނުފެނޭ ދަރިން ނުލިބޭ މީހުން ރާއްޖޭގައި ގިނަވަމުންދާ ކަމެއް. ޢެމީހުންނަށްވެސް އެހީތެރިކަން ބޭނުންވޭ ފަރުވާ ހޯދައިގެން ދަރިން ހޯދަން .ފައިސާވެރިންވެސް އެމީހުންނަށް އެހީތެރިވެދޭ ތަނެއް ނުފެނޭ. ﷲ އެބައިމީހުންނަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވާ ދަރިން ދެއްވާށި. ޢާމީން

  220
  6
  • އޯކޭ

   އާމީން... އެބައި މީހުން ގިނައިން ދަރިން ދެއްވާށި.... އާމީން ....

   94
   2
  • ދަރިންނުލިބޭ

   ރެންޓް ދީފަ ބޭސްކުރާނެ ލާރި އެއްނެތް. ގޮތް ހުސްވެފަ މިހިރީ. އެހީއެއް ހޯދަން ހަދަންވީ ކިހިނެއް ކަމެއް ދާންވީ ކާކުކާރިއަށް ކަމެއް ނޭނގެ. މީހުން ކާރި އެހީއަށް ކިޔަން ލަދުވެސް ގަންނަ ކަމެއް މީ އަދި ބައެއް މީހުން އެހާ މަލާމަތް ކުރާ ކަމެއް. ރަނގަޅު ވަޒީފާއެއްގައި މިއުޅެނީ އެކަމަކު ސަލާން ޖަހަން މަޖުބޫރު ވެއްޖެ. މިއަޅާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވާށި. އަދި ދަރިން ދެއްވާށި

   38
   2
   • އަހުމަދު އިސްމާއިލް

    އާމީން

    10
 4. ޙައްވަ

  ސުބުޙާނަށްﷲ

  73
  1
 5. މޮޑާން ސޮރު

  ދެން ފެންނާނީ އައިބޭގަ ކުދިން ވިއްކަން ޖަހާފަ ހުއްޓާ

  85
  5
 6. ޙަނާ

  ތީކީ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނޫން. މަންމަ އާއި ބައްޕަ ކާރީގަ ތިބެގެން ދަރިން ކުރިމަތީގަ މަަސްތުވާ ތަކެތި ބޭނުން ކޮށް، ވައްކަން ކޮށް ހަދަމުން ދިއުމަށް ވުރެ އެކުއްޖާ އަށް މާބޮޑަށް ވެސް ތިގޮށް މާ ރައްކާތެރިކަން ބޮޑުހެން ހީވަނީ.

  109
  11
 7. ާކުލުނު

  ދަރިން ވިއްކުމަކީ މައިންބަފައިން ކުރަން ރަނގަޅުކަމެއް ނޫން .އިންސާނިޔަތު ކަމުގެ ޒައްރެއްގެ މިންވަރުވެސް އެ ހިތުގައި ނެތީމާ ދޯ!

  85
  4
 8. މާމިގިލީ މީހާ

  ކޮބައި ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު.

  33
  3
 9. ރަންނަމާރި

  ތިކަމުގަ އެ ދެ އާއިލާގެ ނިޔަތް ރަނގަޅުނަމަ އެކަމުގަ ގޯހެއްނެތް ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުން ފައިސާގެ އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުވުމަކީ ވިޔަފާރިއަކަށްނުވާނެ ނިޔަތް ރަނގަޅުނަމަ އެދެ އާއިލާއިންވެސް އެކަންކުރީ ރަނގަޅަށް ދަރިން ލިބުމުން މަހްރޫމް ވެފައިވާ އެކަމަށް ބޭނުންވާ އާއިލާއަކަށް އެކަމުގެ ހިތާމަތައް ކުޑަކޮށްދީ ދަރިއެއްގެ އުފާ ހާސިކްލޮށްދިނުމަށް ކުއްޖަކު ހަދިޔާކުރުން އެއީ މައްސަލައެއްކަމަށްނުފެނޭ ދެން ތިޔަ ކަމުގަ ނުރަނގަޅުކަމެއް އެކުލެވިގެންވާކަމަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ

  61
  5
  • ބަރަބަރީ

   ރަނގަޅު.

   17
   3
  • ޏަމްޏަމް

   ކިހާ ރަނގަޅު ކަމެއް... ރައް މެދައް ވިހާފަ މިއީ އަލައް އޭނާ ކުދިން ދިން ފަހަރެއް ނޫނޭ. ހަނދާންވޭތަ ފބ ގަ ވެސް މީނަގެ ދަރިއެއް ވިހާފަ ދޭން ވެގެން އެއްފަހަރެއްގަ ޖެހި. މިފަހަރު 30000 ރފ ދިނީ ސަޔަކަށޭ ކިޔާ އަޑު އިވެނީ.

 10. ޡަރާ

  ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގ ތެރެއަށް ތިކަން ނުވަދޭތަ؟

  23
  3
 11. މިވަގުތު

  ސުބުހާނަﷲ މޮޔަވީތަ އަޅެ ދަރިފުޅުވިހެއިމީހާ، ލާރިޔައް ދަހިވެތިވިޔަސް އެދެންް ބޮޑުވަރު

  33
  5
 12. ޣަނީ

  މީ ކޮން ޖެންޑާ އެތް ކަލޭމެންނާ ބެހޭ ކަމެއްތަ ހިމޭނުން ތިބެބަލަ ބެޑު ޝީޓު އަޅައިގެން

  36
  7
 13. މަންޖެ

  ބެލެނިވެރިޔާ އެކުއްޖާޔަށްް ކުރި ހަރަދު ގޮތުގާ ދިން 30000 ރުފިޔާ !!! ކީއްކުރާނީ ސަންތިމަރިޔަބު ބެޑުސީޓު ކޮޑުގަ އަޅުވާގެން ހުރިހާ ތަނަކަށް ވަންނާނެ

  19
 14. ބޮއިކަޓް ޢަލީ

  ދަރިޔަކުނުލިބި ތިބި ދެމަފިރިޔަކަށް ކުއްޖަކު ހަދިޔާކުރުމަކީ މައްސަލައެްނޫން، ހަދިޔާއަކަށް 30000ރ ދިނަސް ގަތް ކަމަކަށް ޤަބޫލެއްނުކުރެވެ. 30 ވީމަ ކުޑަ.. ނިޔަތް ރަގަޅުކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެ. ދަރިން ނުލިބޭ މީހަކު ދަރިޔަކު ހޯދަން އެމީހެއްގެ ގުނަވަނެއްވެސް ދީފާނެ.

  32
  7
  • އ. ޖ. އ

   ދީގެން ނުވާނެ.. އަސްލު މައިންބަފައިން ތިބިހާ ހިނދަކު

   13
   6
 15. ހިންނަވަރު މީހާ

  ޖެންޑާ މިނިސްޓުރީއަށް ކޮންކަމެއްތޯތިއީ މިނިސްޓުރީއަށް މިނިސްޓުރީގެ ބެލުމުގެދަށުގަ ތިބޭކުދިން ވެސް ނުބެލިގެން ތިޔައުލެނީ

  18
  2
 16. ޙާމަ333

  ބެޑްޝީޓްގެ ދަށަށް ގެންދިޔައީ ދެއްތޯ....ދެން ތިކުއްޖާ ފެނިއްޖިއްޔާ ރަނގަޅު....

  18
 17. ހޭޓަރ

  ބަޔަކު މީހުން މަޖަލަކަށް ހަދާފަ މިކަހަލަ ކަންކަން ސިޔާސީ ކުރާތީ ހިތާމަކުރަން...

  17
  2
 18. އަފިރިންގެ ޚިޔާލް

  ރައްޔިތުން ބަނޑަށްޖެހި ދަރިން ވިއްކާ ހިސާބަށް އައީބާ، މިސަރުކާރުވެއްޖެ ބޮޑް ބަލިމަޑުކަމަކަށް... ޖެންޑާ ފެއިލްވެ ހިންގުން ދޯދިއާވާއިރު ރ.ސޯލިހުއަށް މިހުރީ ކިއެއްވެފަތަ....ކުދިން ވިއްކާ ހެދުމީ ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ވ ސީރިއަސް މަށްސަލަތައް...

  6
  2
 19. ސިދާ ސަރީޕު

  ސިދާތާ މޮޔަފުޅުވީތޯ ދަރިން ލިބުމުން މަހުރޫމުވެފަ ތިބި ދެމަފިރިއަކައް ހެޔޮހިތުން ކުއްޖާ ދިނީމަ ކޮބާތޯ މައްސަލައަކީ ހަދިޔާ އެއްގެ ގޮތުން އެއްޗެއް ދިނީމަ ހާދަވަރެކޭ ތިވަނީ ބުއްދި ގަބޫލް ނުކުރެވޭ ކުޑަ އަގަކައް ވިއްކާލާނެ ކަމަކައް ޒިންމާ އަދާ ނުކުރެވެންޔާ އިސްތިއުފާދީފަ ފެއްސޭ

  11
  3
 20. ސާތިނާ

  ތީގަ ނެތް ގޯހެއް..އެވަރުގެ މަންމަޔާ ބަފައެއް ކައިރީގަ ބެހެޓުމަށްވުރެ ހަބައި ރަގަޅުވާނެ ދަރިން ނުލިބިގެން ހިތާމަ ކުރާ ދެމަފިރިންނަށް ދިނިއްޔާ....އެމީހުން އަމިއްލަ ދަރިޔެއްގެ ލޯބި ދީގެން ބޮޑު ކުރާނެ މާ ރަގަޅަށްވެސް

  11
  3
 21. މައުމޫން

  ކޮމެންޓުތަކަށް ބަލާލީމަ އަދި ލައިކް ދީފަ ހުރިގޮތަށް ބަލާލީމަ އެބައިނގޭ އަސްލުވެސް ޔާމީނަށް ތާޢީދު ކުރާމީހުންގެ ވިސްނުމުގަ މައްސަލައެއް އެބައުޅޭކަން!

  7
  14
 22. ލައިލާ

  އަދިވެސް ހަމަ ދަތްގޯނި އިސްތިޢުފާނުދޭންތަ މި ގަދަދައްކަނީ؟

  5
  2
  • ކިނބޫ ވަގު

   ދަތްގޯންޔެއް ނޫން، ކިނބޫ ބަޑުވަގު، ބޮޑު ޖާހިލު ބޮޑު އިބިލީސް،

   4
   3
 23. ޤައުމުގެ ޙައްގުގަ

  އިންޑިއާގެ ސަޤާފަތް ޢާންމުވެއްޖެ، ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުން، އަންހެނުން ރޭޕްކުރުން، ކުޑަކުދިން ވިއްކުން، މީހަމަ އިންޑިއާގެ މިހާރުގެ އާދަކާދަ، މި ކަމުން ދޭހަވަނީ އަޅުވެތިވެ ބިރުވެރި ނާމާން ކަމެއްގެ ތެރެއަށް ގެންބިފައިވާ މިންވަރު، މި ކުޑަ ދިވެހިރާއްޖެ އަށް އަޑިގުޑަންކަން މެދުވެރިވެ ދިވެހިން ބިކަވާކަށް ވަގުތެއްނެތް އެކަން ވަނީ ވެ ނިމިފަ، ދެން އޮތީ މި ޤައުމަށް ލިބިދާނެ ޤުދުރަތީ ނުރައްކާތެރިކަން އެކަން ކަން ވެސް މިހާރު ތަހަންމަލް ކުރަމުން ދާކަމީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް، ޔާﷲ މި ޤައުމު މި އަނދިރި ނާމާން ކަމުން ސަލާމަތް ކުރަށްވާށި، އާމީން

 24. އައިސަ

  ދަރިއަކު ނެތްނަމަ ވިސްނޭނީ
  ތިޔަ ހިޔާއިން ފަސޭހަ ގޮތެއްގައި ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ކުދީން ދޭނަމަ މިމައްސަލައެއް ނުނިކުންނާނެ
  ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީއަކީ އުވާލަންވެފަ ހުރިތަނެއް

  13
  • ދެރަ

   ނޫނީ ލިބުނު ދަރިން މަރުވެއްޖިއްޔާ ވެސް ވިސްނިދާނެ

 25. ޢަޙުމަދު

  ކުއްޖަކު ވިއްކާލި ކަމަށް ކިޔާއަޑު އަހަން ވަރަށް އުނދަގުލެވެ. އިންސާނުން ނަކީ ފައިސާއަށް ވިއްކާލެވިގެން ވާނެ ބައެއް ނޫނެވެ. ޢެހެންނަމަވެސް ހެޔޮނިއަތެއްގައި އަދި އެކުއްޖާއަށް ރަނގަޅު މުސްތަޤުބަލެއް ލިބޭނެ ކަމުގެ އިތުބާރު އޮތްނަމަ ދީނުގެ އިންތަކުގެ ތެރެއިން އެފަދަ މުައާމަލާތެއް ކުރެވިދާނެ ކަމަށް ވާނަމަ އެކަން ކުރުން އަޅުގަނޑަކަށް ގޯހެއްނޫނެވެ.

 26. ކާކުބާ

  އަޅޭ

 27. ާިަިަިސަޅި

  ތ.އޮމަދޫ ގަމުން ގަތީ

 28. ޖިންްޑިއާ

  އިންޑިއާގެ ފިކުރުުތައް ފިލްމުތަކުންނާއި ސަރުކާރުން ޤައުމަށް ގިނަވެ ރޭޕްކުރުމާއި، ޅަދަރިންނަށް ނިކަމެތިކަންދިނުމަކީ ޢާމުކަމަކަށް މިދަނީވަމުން.

 29. ވިޔަފާރި ވެރިޔާ

  ....