ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުރި ކާއެއްޗެހީގެ ތެރެއިން އިއްޔެ ފެނުނީ ހުރަހަކަށް (ކޮންޑަމަކަށް) ބޭނުން ކުރެވޭނެ ބާވަތުގެ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ކާއެއްޗެހީގެ ތެރެއިން ފެނުނު ރަބަރުކޮޅު ތަހްލީލް ކުރީ އެމަނިކުފާނު ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑު ބަލައި ތަހުލީލް ކުރިން. އެއެތި އަޅުގަނޑު ބެލިން. އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ފެނުމުގައި އެއީ ކާއެއްޗެއްގެ މަތީގައި އަޅާފައި އޮތް ޕްލާސްޓިކް ކޮޅެއް. ނުވަތަ ރަބަރު ކޮޅެއް. ކާއެއްޗެހީގެ ތެރެއަށް ގޮސްފައި އޮތީ." ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ކާއެއްޗެއްގެ ބާވަތައް ބައްދަލު އަންނަ އެއްޗެއް ކާއެއްޗެހީގެ ތެރޭގައި އޮތުމަކީ އެއްވެސް ގޮތަކަށް ބޭނުންވާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

އަމީން އާންމާއި އާންމު ކޮމެޓީގެ އެހީތެރިކަމާއި އެކު މެންބަރުންގެ ކޮއްތާއި ބޯފެނާއި ގުޅޭ ކަންކަން ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވެސް މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އިއްޔެ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޝިޔާމް ކޭން ބައްލަވަން އިންނަވަނިކޮށް "ކަރު ތެރޭގައި އަޅައިގަތީ ކޮންޑަމެއް" ކަމަށް ބުނެ ޚަބަރު ފެތުރިގެން ދިއުމާއި އެކު ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ އެކަމާއި ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

މަޖިލިސް މެންބަރުންގެ ކާބޯތަކެތީގެ ސާފުތާހިރުކަން މިފެންވަރުގައި ހުންނަނަމަ އާއްމުން ކެއުމަށް ވަންނަ ކެފޭތަކާއި ރެސްޓޯރެންޓްތަކުގެ ސާފުތާހިރުކަން އަދި ހުންނާނީ ކިހައި ހިސާބެއްގައިތޯ އަންދާސާ ކޮށްލަން ވެސް ދަތި ކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

29 ކޮމެންޓް

 1. ބަކުރު

  ކޮޔާ މިސޮރަކީ ދޮގެއް ހެދެން އޮށްވާ ތެދެއް ހަދާނެ މީހެއްތަ؟؟؟.. ދެން ތިޔަބުނަނީ އިއްޔެ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޝިޔާމް ހައްދަވީ ދޮގެކޭތަ؟

  44
  6
 2. ހުސީ

  އެއްވެސް ހުރަހެއްނެތް. ކަންނެލި ބަނޑަކަށް ތިވާނީ ، ކއިފަ ބަހައްޓާ

  36
  3
 3. ކަންބުލޮ

  ރާއްޖޭގަހުރި ހުރިހާކަމެއް ދަންނަ ރޯނުއެދުރު

  65
  4
 4. މލ

  ތިޔަކަމުންވެސް އެނގެނީ މިސަރުކާރުގެ ދޯދިޔާ
  ކަމާއި ހަސްފަސް ނެތްކަމެވެ.

  50
  8
 5. ޝޮޓްގަން

  ކަލޯ މިހާރު ސައިންޓިސްޓަކަށްވެސް ވީތަ؟ ނޫނީ ލެބޯޓަރީ ޓެކްނީޝަނެއްތަ؟ ރޯނުއެދުރެއްތަ؟ ނޫނީ މޮޔައެއްތަ؟

  69
  6
  • ކެހެރި

   ކުރިން ރީކޯގެ އޯޑިއޯގެއް އެމްޑީޕީން ކެމްޕޭނުގައި ޖަހާނެ.... އެގޮތަށް..
   މަޖިލީހުގެ ރައީސަކީ ކާކުހޭ... އަންނި އޭ.. ބޮޑުވަޒީރަކީ ކާކުހޭ... އަންނި އޭ.. ލެބޯޓްރީ ޓެކްނީޝަނަކީ ކާކުހޭ.. އަންނި އޭ???

   8
   2
 6. ރައްޔިތުމީހާ

  ސައިންޓިސްޓެއްތޯ. އ.ލ. ތޯ

  43
  3
 7. މާމިގިލީ މީހާ

  މާލޭގައި ހިނގާ ހޮޓާތަކަކީ އެއްވެސް ގޮތަކަށް ސާފުތާހިރު ތަންތަނެއް ނޫން. އަތްދޮވެފަ ހުންނަ ފެން ރިހަޔަށް އަޅާ ގިނަކޮއްލަނީ. ކުނިވެފަ ހުންނަ ހެދިކާ ހުންނާނީ. ހާއްސަކޮއް އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓާކައި ހުންނަ ހޮޓާތަކަކީ ގިނައިން މިކަންކަން ހިނގާތަންތަން.

  36
  2
 8. އައްޔަ

  މިއީ ލެބޯޓްރީ އެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބޭފުޅެއްތަ؟

  41
  4
 9. ކާބާ

  ޢާއްމު މީހުން ހެޔޮ ކަރުގަ ނާށިގަނޑު ގަނޑު އަޅައިގެން މަރުވިޔަސް، މަޖިލިސް މެންބަރަކަށް ކޮންޑަމެއް ކާލެވޭނެ ލޮދި ކިހަލެއް ހާ ފަސޭހައިން

  23
 10. ސައިންޓިސްޓް

  އާން.. މިކަލޭގެ ބަލާފަ ބުނީމަ ދެން އެހެންމީހަކު ކީކޭ ކިޔާނީ...ހުރަސް ހުންނަގޮތް އެންމެ ބޮޑަށް އެނގޭނީ މިކަލޭގެ އަށެއްނު

  49
  1
  • ލަނދު 20 އޮގަސްޓް 2019

   މީހާދަ މޮޅުމީހެއް އިޒްރޭލު އެޖެންޓް ރޯނު އެދުރު

   18
   2
 11. ވަގުތު

  ވަގުތު އެންމެ އެންމެ ޝައުގުވެރިވާ ސްޓޯރީތައް.

  13
  4
 12. ފުޅިމަދުއުނގުރި

  ކިނެއްބާތަހްލީލްކުރީ ތަހުލީލްކުރިގޮތެއްވެސްކިޔާދެއްވާ އޭރުން އަހަރެމެންނައްވެސް އެކަހަލައެއްޗެއްކަމައް ޝައްކުވާއެއްޗެއްފެނިއްޖެއްޔާ ތަހުލީލްކުރަން އެގޭނީ

  11
  2
 13. ހާލާ

  ދެންނޭނގޭ ފެނުގެ ބަދަލުގައި ބޯންދޭނެ އެއްޗެއްވެސް

  9
  1
 14. ސަންތިމަރިޔަބު

  މަނިކުފާނުތީ ތިކަން ތަހުލީލު ކުރުމުގެ ލިޔާގަތާއި ގާބިލިއްޔަތު ހުރި އަދި ތަހުލީލު ކުރުމާއި ކަންކަން ދެނެގަތުމުގެ ރޮގުން ފުރޯފިލިސޮރެއް އަދި ވިހަން ވައްދާއި އަންހެނުން ކާއިރީ ހުރުމުން ޑޮކްޓަރޭޓް ހާސިލް ކުރަށް ވާގެން ހުންނެވި ރޯނުއެދުރެއް ކޮކަޑިކޭ މީދާވެސް ވާރޭފެން ބޮއި ގަދަވުމުން އެސޮރު ގެ ނޮހޮރުއްޕާން އިންތިހާޔަ ގަދަވޭނޫންތޯ މިހާަރު އެދަނީ އެއުސޫލުން ހަމަ ހިނިއަންނަނީ

  19
  1
 15. މޯދީ

  ކިތަންމެވަރަކަށް ތަހުލީލު ކުރިޔަސް އެއީވެސް ހުރަހެއް. ކާތަކެތިމަތީގައި އަޅާ ހުރަހެއްއެއީ. ހަމަޔަގީނުންވެސް ކޮންޑަމެއްނޫން. އެކަމަކު އެއީވެސް ހުރަހެއް.

  14
  3
 16. ތަރުޖަމަަނު

  ހުރަސް ނޭގޭތީ ބަފާނެތި ތިބި ކުދިންނާއި ކާވެނި ކުާ ވާހަކަބުނީ .

  11
  1
 17. ހުސޭނުބޭ

  ނުވިހައި އޮޕަރޭޝަން ކޮށްފައި ތިބޭ މީހުންނަށް އެކަހަލަ އެއްޗެތި އެއްމެ ރަގަޅަށް އެނގޭނީ! އެ ތަޙުލީލުކުރަންވިއްޔާ އޭތި ހަމަ ފިޓުތޯވެސް މިކަލޭގެ ބަލާނެދޯ!

  11
 18. ހައްލު 20 އޮގަސްޓް 2019

  މީވާ މޮޅުމީހެއް އިޒްރޭލު ނަސްލު މޮޅުވާނެ ތީއެންމެ ލެޕްޓޮޕަކުން ޤައުމު ހިންގި ސޮރެއްނޫންތަ؟އަދި ކުރިއަށް އޮތީ ކަންތައްތަ ކުޅިވަރު ބަލަން ތިބެމާ

  13
 19. ކުޑަބަޖަރާ

  އަންނި އަކީ ލެބޯޓަރީއެއްދޯ؟

  13
 20. ހުނާ

  ކަލޯގާ ސައިންސިސްޓަކަށް ވީދޯ މިހާރު މަތްސްޓީޗަރު ހެހެހެ

  12
 21. ހުސެން

  އިންވެސްޓިގޭޓިން އޮފިސަރެއްތޯ ؟

  13
 22. މުހައްމާ

  ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގެ މެމްބަރުންނަކީވެސް އެހެން އިންސާނުންފަދަބައެއް. އަދި ހަމައެފަދައިން ދިވެި ރައްޔިތުން. ކޮންމެހެން ނުޖެހޭނެ ބޮޑުއަގުދީފަ ރެސްޓޮރަންތްތަކުން ކައްކައިގެން މަޖުލީހަށް ގެންގޮސްކަކަށް. ކޮންމެމެމްބަރަކުވެސް ނަމާދަށާ، ކެއިންބުއިމަށް ގެއަށް ދެވެންޖެނޭ. ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ އިސްރަފުކުރާކަށް ނުޖެހޭނެ. ކޮންފަދަކަމެއްދެން.

 23. ލާލު

  ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީވެސް ހިންގަވަނީ ނަޝީދު ތޯއްޗެ. ދެތިކި ޕީ

 24. ޛުިޔ6ގރހ

  މިކަލޭގެއަށް ކުރަން ނޭގޭ ކަމެއްވެސް ނޯވޭ ދޯ ؟

  7
  1
 25. ތިމަންނަ

  ކޮންޑަމަށް ކިޔާ ދިވެހި ނަމެއް އޮވޭ. އެއަށް ކިޔަނީ ސުންނީ އުރަ...

  1
  3
 26. ހަސީރު

  ބޮޑެތި ފިރިހެނުންނަށް ކޮންޑޮމް ވަކިކުރަންވެސް ނޭނގެނީތާ ދޯ.

 27. ބިކާކޯ ދެބަންދިހާރު

  ބިކަވެފައިވާ ބިކާކޯ ދެބަންދިހާރު ވިތް ޓެކްނޯލޮޖީގައި ޑރ ބިކާކޯ ދެބަންދިހާރު، ދެބަންދިހާރުވެފައިވާ ރިސަރޗެއް ހައްދަވައި ކޮންޑަމް ވަކިކުރާނެ ތިއަރީއެއް ހޯއްދަވައިފި.