ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ދަރިކަނބަލެއް ކަމަށްވާ ހަދީޖާ ސަނާ މިއަދު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސިޔާސީ ޕޯޑިއަމަކަށް އަރައި ވަޑައިގެން ގާސިމް އާއި ސިޔާދުގެ ދިފާޢުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފިއެވެ.

ސަނާ މިއަދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވީ އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ކައިރީގައި ބޭއްވި އެއްވުމެއްގައެވެ.

ސަނާ ވިދާޅުވީ ޖަލުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އޭނާގެ ކޮއްކޮ ސިޔާދުގެ ކުށަކީ ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ދަރިކަލަކަށް ވުން ކަމަށާއި ބައްޕަގެ ކުށަކީ ސަރުކާރަށް ތާއީނުކުރެއްވުން ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުގެ ކޮއްކޮގެ ހަމައެކަނި ކުށަކީ އޭނާއަކީ ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ދަރިއަކަށް ވުން،" ސަނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ސިޔާދު ސޮއި ކުރައްވާ ވިލާ ކުންފުނިން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދުގެ އާއިލާ އަށް 2.4 މިލިއަން ޑޮލަރު (36.9 މިލިއަން ރުފިޔާ) ދީފައިވާ ކަމުގެ ހެކި ފުލުހުން ހޯދާފައި ވީނަމަވެސް ސަނާ މިއަދު ވިދާޅުވީ ސިޔާދު ހައްޔަރުކޮށްގެން އުޅެނީ ސަރުކާރަށް ދިމާވެފައިވާ ޕްރެޝަރުތަކާ އެކު އޭނާގެ ބައްޕަ ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވަން މަޖުބޫރުވުމުން އޭގެ އަދަބެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

"އަޅުގަނޑުގެ ކޮއްކޮ މިވަނީ ވަރަށް ބޭއިންސާފުން ރަހުމްކުޑަ ގޮތަކަށް ޖަލަށް ލާފައި،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑުގެ ކޮއްކޮ އިބްރާހިމް ސިޔާދު ގާސިމް ޖަލުގައި ހުންނަތާ މިއަދަށް 60 ދުވަސް. ކޮއްކޮ ޖަލުގައި ހުންނަ ކޮންމެ ދުވަހަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ހިތާމައެއް." ސަނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ސިޔާދުގެ ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން އޭނާ ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ އަމުރު ކޮށްފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

17 ކޮމެންޓް

 1. ޓުޔޫ

  ގާސިމްގެ ދަރިފުޅު ސިޔާސީ ހަރަކާތަކުން ފެނުން އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ. އެކަމަކު މަމެންގެ ސަރުކާރުން ނޯންނާނެއޭ މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަން ޖުޑިޝަލް ކޫ އަކުން ވައްޓާލަން އުޅުނު މީހުން ނޫން ބަޔަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައި. މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަން ވައްޓާލަން އެމްޑީޕީ އާއި ބައިވެރިވެގެން ޖޭޕީން ކުރާ ކަންކަމުގައި މަމެން އެމްޑީޕީ އަށް ވެސް ދުލެއް ނުދޭނަމޭ އަދި ޖޭޕީ އަށް ވެސް ދުލެއް ނުދޭނަމޭ. އެމްޑީޕީން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން ހީނުކުރާތި ތަމެން މަމެންގެ ވެރިކަން ވައްޓާލަން ވެގެން ރާވާ ހުރިހާ ރޭވުން ތައް މަމެންނަށް ނޭގޭނެ ކަމަށް ތަމެން އިއްޔެ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމޭ މެންނަށް ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ނަންބަރު ތަކުން ގުޅާ ހުށައެޅި މިލިއަނުން ކަޓް ދޭ އޮފަރ ވެސްވަނީ މަމެންނަށް ފަޅާ އަރާފައޭ. ތަމެން ހަމަ ޖެހޭނީ މިފަހަރު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ގޭގައި ކުޅި ބަލަން ތިބެން ހަމަ. ވެން އިޓް ކަމްސްޓު ޔޫ ޑޯންޓް ބީ ބްލައިންޑް ވެން އިޓް ކަމްސް ޓު ޔޫ ޑޯންޓް ބީ ބްލައިންޑް އޯއް ޔޭއް އޯޕަން އަޕް ޔުއަރ މައިންޑް ނައު ދެޓް އައި އޭމް ގިވިންގް ޔޫ ޗާންސް ޓު މޭކް ޔުއަރ މައިންޑް. ވެން އިޓް ކަމްސް ޓު ޔޫ ވޮންޓް ޔޫ އެކްސެޕްޓް އަވަރ އޮފަރ ވޮންޓް ޔޫ އެކްސެޕްޓް އިޓް ވޮންޓް ޔޫ އެކްސެޕްޓް އިޓް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންްސް ޑާންސް ވޮންޓް ޔޫ ސޭ ޔޭސް ޔޭސް. ވެން އިޓް ކަމްސް ޓު ޔޫ ދެއަރ އިޒް ނޯ ވޭ ޓު އެސްކޭޕް ފްރޮމް އަސް ވެން އިޓް ކަމްސް ޓު ޔޫ ކަމްސް ޓު ޔޫ ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް..

 2. މުހައްމަދު

  ބައްޕަގެ ކުށަކީ ޔާމިން އަށް ތާއިދު ނުކުރުމެއް ނޫން. ބައްޕަގެ ކުއްތައް.
  1. ކޮރަޕްޝަނުން ރިސޯޓު ހިންގަން ރައްތައް ހޯދުން
  2. ޓެކްސް އަށް މަކަރު ހެދުން.
  3. ވެރިކަމުގެ ދަހިވެތިކަމުގައި ކޮންމެ ސަރުކާރެއް ވައްޓާލަން މަސައްކަތް ކުރުން.
  4. ސަރުކާރު ހިންގަން ދަތިކުރުން.
  5. މަޖީސް މެމްބަރުންނަށް ރިޝްވަތު ހުށައެޅުން.
  6. ޖާޒީންނަށް ރިޝްވަތު ހުށައެޅުން.
  7، ޓެރަރިޒަމް އަށް ހިތްވަރު ދިނުން.

 3. ނަނާ

  ބަލަގަ ކަމަނާ ތިފެންނަނީ ނަނާ ހުވަފެން އެމްޑީޕީ ވަނީ އިކޮޅު ހައިޖެކް ކޮށްފަ އެހެންޕާޓީއެްގެމީހަކު ކުރިމަތިލާނެ ވާހަކަ ބުނެލަބަލަ އެމީހަކު ބުރިންހަންބާލާ ބޭރު އރުވާލާނެ އމޑޕ އަކީ ހިޔަޅުންގެ ޕާޓީއެއް މަކަރާ ހީލަތުން ވެރިކަމށް އަންނަން އެއުޅެނީ ވިސްނަ ފިކުރު ކުރަން ޖެހޭ

 4. އަލީ

  ޤާސިމްގެވެސް ރީތި ދަރިން އެބަތިބި އުތަ؟ ކުރިން އެނގުނުމަނަތާދޯ؟

  • ހުސޭނުބޭ

   މަވެސް ބުނަންއޮތީ ތިހެން. އޭރުންތާ ރިސޯޓެއް ތަރައްޤީކުރާ ބީދައިން ތަރައްޤީކޮށްދެވޭނީ.

 5. ރީޒަން

  ގާސިމްގެ އަންހެން ދަރިއަކު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޕޯރޑިއަމް އަށް އަރާ ވާހަކަ ދެއްކުން އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ ތީ މަމެން ޕިންކީން ދެކެން ބޭނުންވާ ކަމެކޭ މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަމުގައި ސިޔާސީ ލީޑަރުންގެ ދަރިން ކުރިއަށް ނިކުތުމަށް ފަހު ކުރީގެ ފެެއިލްވެފައިވާ ލީޑަރުން ތައް ފަހަތަށް ޖެހެންވީއޭ އެމެން ގޭމް ޗޭންޖް ކުރާނެއޭ. އައި ހޭވް ފައުންޑް ދަ ރީޒަން ޓު ސޭ ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް.

 6. މަރްޔަމް

  އެކަން އެނގެންވާމީހާއަށްއެނގުނުނަމަ ވަޒީރުކަންދީގެންނަމަވެސް އޭގެފޮނިމީރުކަންހާސިލްކުޅައީސްކަންޔަގީން.

 7. މަނިކު

  ބައްޕާފުޅުމިސަރުކާރައްތާއީދުނުކުރައްވާތީއޭ ވިދާޅުވީ ބައްޕާފުޅަކީއެއްވެސްސަރުކާރަކައްތާއީދުކުރެއްވިބޭފުޅެއްނޫން

 8. ކަމްސް

  ކޮއްކޮގެ ކުށަކީ ގާސިމްގެ ދަރިއަކަށް ވުން، ބައްޕަގެ ކުށަކީ ސަރުކާރަށް ތާއީދުނުކުރުން އެއިން ތަމެން ބޭނުން ރެސިޕީއެއް ނަގައިގެން ކައްކާނެ ޑޮންޑޮނެއް ކައްކަންވީއޭ. މަމެން ނުހުންނާނެ މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަން ވައްޓާލަން ވެގެން ތަމެން ފެބް އެކެއްގައި ޝޮކް އެން އޯވް އެއް ދިނުމުގެ ކުރިން ތިޔާ ބުނާ ފިރިހެން ކޮއްކޮ އަކު ވެސް ހައްޔަރު ކޮށްފައި. ޝޮކް އެން އޯވް އަށް ފަހު ދެން މަމެން އިންވެސްޓިގޭޓް ކުރި އިރު މިލިއަންސް އޮފް ޑޮލަރސް މިފްލޯޓް ވަނީ ބްލެކް މަނީ ގެ ގޮތުގައި ހުކުމޭމެންގެ ގޭގޭ އެނދު ތަން ދޮށަށް ދެން ހުކުމޭ މެން ފްލެޓް ފީނި ފީނި ގަންނަނީއޭ. ތަމެންނަށް އޮންނާނެ ޝަރީއަތުގައި ތަމެން ދިފާއު ވުމުގެ ޗާންސް ދިފާއު ވާންވީއޭ އެނިމުނީ އޭ މިވެރިކަމެއް ނުވެއްޓޭނެއޭ އެމްޑީޕީ އަށް ވެސް ޖޭޕީ އަށް ވެސް ރައީސް މައުމޫނަށް ވެސް. ރައީސް މައުމޫނުގެ ވެސް 30 އަހަރު ވެރިކަން ކުރީ ހަމަ އެކަނި ކުރިމަތިލައިގެން ނޯ ރިސްޓްރިކްޝަން އޮން އިޓް ދުނިޔެ ގަބޫލުކުރި ދޯ ދެން މަމެން މިފަހަރު އެކަން ތަކުރާރު ކުރަނަމޭ. ވެން އިޓް ކަމްސް ޓު ޔޫ ޔޫވޮންޓް ބީ ލެފްޓް ފްރޮމް ދަ ކިއޫ..

 9. މަހަށްދޭބަލަ

  މައުމޫނުގެ ހިތްވަރަށް ބަދަލެއް އާދޭތޯ ސަރުކާރުން އަހައިފިތޭ ނޫން ނާހާ ދޯ. ދެން ރާއްޖޭގައި އެބައޮތް ތޭ މަޖްލީހުން ފާސް ކޮށްފައި މައުމޫނުގެ ހިތްވަރަށް ބަދަލެއް އާދޭތޯ ބެލުމާއި ބެހޭ ގާނޫނު ކިޔާ ގާނޫނެއް. ނެތް ދޯ. ދެން އެހެންވީއިރު ތަމެން ތިޔާ ނޫން އެހެން ކަނޑުކޮހެއް ގޮވޭތޭ ބަލަންވީއެއް ނޫންތޭ ދޯ. މަހަށް ދޭބަލަ ދެން. މަހަށް ދޭބަލަ.

 10. ޖޮއްބެ

  ހޫނ ބާޣީ ބައްޕަޔާ ބާޣީ ބޭބެ ފަދައިން މީނަވެސް ކޮސްގޮވަން ނިކުތީތަ؟ ބަލަ ކަލޭގެ ބައްޕަ ދިވެހި ދައުލަތަށް ދަރާއޮތް ދަރަނި އަދާކުރިއްޔާ މާ ތާހިރުވާނެ.

 11. އަލިމް

  އަޅުގަނޑުމެން ހުކުމެއް ނެރުނީމާ ކަމަކުނުދިޔަ!! ގާސިމްގެ ދުލުން މިހެން މިބުނީ ކޮން ސަބަބަކާ ހުރެ ކަން އިހަށް ސާފް ކޮށްދީބަލަ އެކޮއެ.

 12. އަބްދުއްލާ

  ބައްޕަގެ ކުށަކީ ކާންދޭއަތުގަ ދަތްއަޅަން ދަސްކުރައްވާފަހުންނެވުން .

 13. ހައްމާޛު

  ލާރިން ގަޅި ގަމާރުކަން ފިލާނެނަމަ ދޯ.... ކަމަނާގެ އައްޕަ އަކީ ތަށިދޮއްނަ އިސްޕޮންޖުގަންޑެއް...

 14. ރީޒަން

  ގާސިމްގެ ދަރިކަނބަލުން ސިޔާސީ ޕޯރޑިއަމް އަކުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފެނުން އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކެވެ. އައި އޭމް ސޮރީ ދެޓް އައި ހާރޓް ޔޫ. މީ ޕޮލިޓިކަލް ވޯރލްޑް އޭ މިވޯލްޑް ގައި އުޅޭ އިރު ހެޕީ އެން އަން ހެޕީ ޑޭސް ތައް އަންނާނެއޭ އެސިޗުއޭޝަން ކްރިއޭޓް ވެގެން އުޅެނީ ޑާރޓީ އިންޑިއަން ޕޮލިޓިކްސް ކުޅޭތީއޭ ޖެލަސީ އެން އެންގަރ ކުރިއަށް ނެރެގެން މަސައްކަތް ކުރުމުން އިދިކޮޅު ޕާރޓީ ތަކަށް ހީވަނީ އެމެން ފަތުރާ ޕްރޮޕެގެންޑާ ކުރިއަރައިގެން ދާނެ ކަމަށް އަދި އޭގެ ސަބަބުން އެމެން ސިޔާސީ މައިދާނަށް ނިކުމެވުނީ ކަމަށް. އެހެން ނަމަ މިހާރު ތަސްމީނު އަލީ ވިދާނެ ނޫންތޭ ސިޔާސީ މައިދާނުގައި. އެއީ އެހެން ވާނެ ކަމެއް ނޫނޭ ޕޮލިޓިކަލް ސައެންސް ގައި ހިމެނޭ ކޮންސްޓިޓިއުޝަނަލް ޓައިޕް ސަރުކާރެއް ހިނގަމުން ދާއިރު ރައްޔިތުންގެ %85 ވޯޓް އިން ހޮވާފައިވާ ސަރުކާރެއް ސްޕްރީމް ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ވައްޓާނުލެވޭނެ ކަން ސާބިތު ކޮށްދިނުމަކީ އެއީ ކޮމާރންޑަރ އިން ޗީފްގެ ހައިސިއްޔަތުން ދަ ހާކިމާ ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެކޭ. އައި ޖަސްޓް ވޯންޓް ޔޫ ޓު ނޯ އިޓް. އިޓްސް ސަމްތިންގް ދެޓް އައި މަސްޓް ލިވް ވިދް އެވްރީޑޭ އައި ވިޝް ދެޓް އަައި ކުޑް ބްރީދް އިޓް އޯލްވޭ އައި ހޭވް ފައުންޑް އައުޓް އަ ރީޒަން ފޯރ ދިސް. އެން ދަ ރީޒަން އިޒް ދޭ އެން ދަ ރީޒަން އިޒް ދޭ އެން ދަ ރީޒަން އިޒް ދޭ އެން ދަ ރީޒަން އިޒް ދޭ ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާްންސް...

 15. ާވަތުބަތާނަ

  ކަނބުލޯ ކޮއްކޮކައިރީބުނެ ކަންކުރިގޮތް ރަނގަޅަށް ކިޔައިދީ މަޢާފަށް އެދޭށޭ.

 16. 3ނިރު

  ތިއްތިދަށްކައިގެން މޮޅުވިޔަކަށް އަންހެނާގެ އައުރައަކީ ކޮބާކަންވެސް ނޭންގެ.