މޯލްޑިވްސް ޑިމަކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) އިން ނުވަތަ އަމިއްލައަށް ކުށެއް ކޮށްފައިވާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ނަމަ އެކަން އެކަން ތަހުގީގުކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އެޖަމިއްޔާގެ އެގްޒެކްޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަދި ފައުންޑަރ ޝަހިންދާ އިސްމާއިލް ބުނެފިއެވެ.

ޝަހިންދާ މިހެން ބުނެފައި ވަނީ މިއަދު އޭނާ ކުރި ޓްވީޓެއްގައެވެ. އެ ޓުވީޓުގައި އޭނާ އިތުރަށް ބުނެފައި ވަނީ އެކަމަ ގުޅިގެން ފުލުހުންނާއި އަދި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ކުރިޔަށް ގެންދާ ތަހުގީހަށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދޭނެ ކަމަށެވެ.

ޝަހިންދާ ބުނެފައި ވަނީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެ މައްސަލަ ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ބަޔަކު ވަނީ މުޖްތަމައުގެ ތެރޭގައި ނަފުރަތު އުފައްދައި، އެތައް ބަޔަކަށް މަރުގެ އިންޒާރުތައް ދީ، ދޮގު މައުލޫމާތު ފަތުރާ މައްސަލަތަކެއް ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފައި ކަމަށެވެ. އަދި އެމައްސަލަތަކަށް މާބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ނުދީ ކުއްލިޔަކަށް ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރ، މުހައްމަދު ހަމީދު އެމްޑީއެންގެ މައްސަލަ ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާކަމަށް ވިދާޅުވުމަކީ ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އަދި މިހާތަނަށް އިންޒާރު ދިނުމަށް ފަހު މީހުން މަރާ ގެއްލުވާލުން ފަދަ ޖަރީމާތައް ހިންގައިފައި ވާކަމަށާއި، އެކަން ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާކަން ހަމީދު އިއުލާން ކުރެއްވުމަކީ ހަރުކަށި ވިސްނުނަތަކަށް ލިބޭނެ ހިތްވަރެއް ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ. އޭނާ ވަނީ ހަމީދު ކުރެއްވީ ހަރުކަށި ވިސްނުންތަކަށް ބާރުދޭ ފިނޑި އަމަލެއް ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި އެމައްސަލަ ވީ އެންމެ އިންސާފުވެރިކޮށް ބެލުމަށް އޭނާ ވަނީ ފުލުހުންނަށް ގޮވާލައިފައެެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޝަހިންދާ ބުނެފައި ވަނީ ގާނޫނުގެ ކުރިމަތީގައި އެންމެނަކީވެސް ހަމަހަމަ ބައެއް ކަަމަށް ބުނާކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް އެކަން ގަބޫލު ނުކުރާކަމަށެވެ. އަދި އެމައްސަލައިގައި ހަރުކަށި ވިސްނުންތަކުން އެއްކިބާވެ ފުލުހުން ކުރާ ކޮންމެ ތަހުގީގަކަށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދޭނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އެމްޑީއެން ގެ ރިޕޯޓުގައި ވަނީ ގުރުއާނުންނާއި ހަދީސްތަކުން އަދި ސުންނަތުން ސާބިތުވާ ރަސޫލާގެ އިސްރާ މިއުރާޖުގެ ވާހަކަ ދޮގުކޮށް އެކަމަކީ އިންސާނުންގެ ބުއްދި ގަބޫލުކުރާ ކަމެއް ނޫންކަމަށް ޝާއިއު ކޮށްފައެވެ. އަދި އިސްލާމް ދީނުގެ ބައެއް ކަންކަމަށް ފާޑުކިޔައި ރާއްޖޭގައި ތިބި ބައެއް ދީނީ އިލްމުވެރިންނަކީ ދީނީ ގޮތުން ހައްދުފަހަަނަ އަޅައިފައިވާ ބައެއް ކަމަށް އޭގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

25 ކޮމެންޓް

  1. އާމިނަ

    ލަދުހަޔާތް ވެސް ކުޑަ އަންހެނެއްމީ.
    މީ އަންހެނުންނަށް ވެސް ހުރި ހުތުރެއް.
    ބޭނުން ދީނަކަށް އުޅެން މިތަނުން ފެއްސި ގެންދޭ
    ނަމަނަމަ މިދިވެހި ރާއްޖޭގައި ވައްތަރު ވައްތަރަށް އުޅެން ނަހައްދަވާ . މިޤައުމުގައި އަބަދުވެސް އޮނާނީ ﷲ ރަޙްމަތްގުޅާއި އެކު އިސްލާމްދީން

    118
    • ކުނބު

      ބޭނުން ދީނެކޭ މިމީހުން އެއްވެސް ދީނެއް ބޭނުންނުވޭ އެހެންވެތާ މިކިޔަނީ މިއީ “ލާދީނީ” މީހުންނޭ ލާދީނީ މީންސް ނޯ ރިލިޖަން

      10
      • އަންނި ޖިންނި

        ކުރުކޮށް ފޮނިކޮށް ކިޔާނަަަމަ "އެތީސްޓް"

  2. ރައްޔިތުން

    އަލިކަމެއް ނެތްތަނުގައި ލޮލަށް ފެނުމުގެ ޖާގަ ނުދެއްވާ، އެކަމަކު ލޮލަށް ނުފެންނަ ތަކެތި ހިތުން ތަޞައްވަރުކޮށް ލޮލަށް ފެންނަ ފަދަ ކުރެއްވި އަލިކަމާއި އެކު ލޮލަށް ފެންނަގޮތް މެދުވެރި ކުރެއްވި، ލޮލަށް ފެންނަ ތަކެއްވާއި ކަންފަތަށް އަޑު އިވޭ ތަކެއްޗާއި ކަންކަން ހިތުގައި ކުއްރައްސަވާ ފަހުން އިންސާނާ އެކަން ތަސްވީރުކޮށްދޭ. ދުރުގާތް ކޮށްދެއްވާ އަދި ކައިރި ދުރުކޮށްދެއްވާ ﷲ ކުޅަދުންވަންތަ ކޮންމެ ކަމަކަށް.

    69
  3. ހިމާރުގެ އަޑު ހުތުރު އަޑު

    ހަމީދާ މިކަލޭގައާ އެއްވެސް ގުޅުމުނެތްކަން ދައްކަން.. ތަހުގީގުކުރަން މިބުނަނީ ހުރިހާ ހެއްކެނައްތާލާފަ. ކަލެއާ ހަމީދާ އިބުރާހިމާ އިމުރާނާ މަޝްވަރާކޮށް ސައްލާކުރުމަށްފަހު ޓްވީޓުކުރީ.. ކަލޭ ކުށެއް ކުރިކަން ﷲކަލެއަށް ދައްކަވާށި..

    80
  4. ރައްޔިތުން

    ޝަހިންދާއަކީ އީމާން ކަމުގެ ނޫރު ކެނޑިފައިވާ ހުތުރު އަންހެނެއް. އަލިކަމެއް ނެތުމާއެކު ޖާހިލުކަމުގެ ކަސްތަޅު ލިބިގެންފި. ގެއްލުމާއި ހަލާކުހުރި
    ޝަހިންދާ ދައްކާ ދޮގު ބުހުތާން އަދި އިސްލާމް ދީނާއި ޚިލާފު ވާހަކަތަކުން އޭނާ އެވަނީ މަގުފުރެދިފައި
    ﷲގެ ކިބައަށް އެދި ދުޢާ މިކުރަނީ، އިބަ ﷲ އަށް އަދި މި އުއްމަތުގެ ރަސޫލާ މުޙައްމަދުގެ ފާނަށް ހުތުރު ބަސްތައް ބުނާ މި ގައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިންވާ އެންމެންނަށް ފާޅުވަނިވި ފާހަގައެއް ނިއްކުރީގައި ލައްވާންދޭވެއެވެ. އެބައި މީހުން އެބުރި ހެއުމަގަށް ރުޖޫޢަ ވެއްޖެ ނަމަ ފާހަގަ ނެތި ކުރައްވާން ދޭވެއެެވެ. އާމީން.

    71
  5. ބޯގޯސްވިލާ

    އަސްލު މައްސަލައަކީ ޝަހިންދާމެންނަށް މާބޮޑަށް އެއްޗެހި އެގޭ ކަމަށް ހެދިގެން ކަންކަން ކުރާތީ.. ތިމާ ދެކޭގޮތް އެއީ އެއްމެ ސައްޙަ ގޮތް ކަމަށް ދެކިގެން އެހެން މީހުންނަނީ ނިދިފައި ތިބި ބަޔެއްކަން ދަންދޮރު ނޭގި ދުނިޔޭގައި އުޅެމުން އަންނަ ބައެއްކަމަށް އޮންނަނީ ހީވެފައި... ތިމާމީހާ އަޑު ގަދަކޮށް ވަކާލާތު ކުރަންވާނީ ކަންކަން އެނގި ހުރެ... ކިޔަންޖެހޭ އަދި ދަސްކުރަންޖެހޭ ތަކެތި ދަސްކޮށްގެން. އަބަދުވެސް ކޮންމެވެސް ފިތުނައެއް ފަތުރައި މީހުން ރުޅިއަރުވާލުމަކީ ޑިމޮކްރަސީތޯ. ފުރަތަމަ ޑިމޮކްރަސީގެ މާނަ ދަސްކޮށްލާ...

    57
  6. ހަމަބާ؟

    ކުށަކީ ފަންޑުކުރާ ކާފަރުން އެދޭ ގޮތަށް އެމީހުން ރުހޭ ގޮތަށް ދޮގު ރިޕޯޓު ނެރުން. މުސްލިމް މެޖޯރިޓީ ގައުމެއްގައި އެމީހުންގެ އިހްސާސް ތަކަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް ބެލުމެއް ނެތުން.

    30
    • ވޭންކޫވަރ

      ރަސޫލާ މުސްލިމުންނަށް އަންގަވާފައިވަނީ މުޝްރިކުން ވިއަސް އެހެން ދީނުގެ ކަންކަމަށް މަލާމާތް ނުކުރަން.

      • ދދދދދދ

        އެހެންވެ ދޯ. މުސްލިމުންގެ ދީނަށާއި ރަސޫލާއަށް މަލާމާތްކޮށް މުސްލިމުންނާ އަޅައިގަނެގެން ގުއި ނުދޮންނަ އެންމެން ތެޅިބާލަނީ

  7. ހުސެން

    ކަލޭ ކުށެއް ކޮށްފި ކަލޭ ކުށަށް އިއުތިރާފުވެއްޖޭ،އެހެންވެ ކަލޭ މާފަށް އެދުނީ ،އެންމެންގެ ކުރިމަތީގައި ތަޢުބާވާންޖެހޭނެ

    28
  8. ރުދި

    ކަލޭއަށް އެގޭވިއްޔާ މި ސަރުކާރުން ކަލޭ އަށް ކަމެއް ނުކުރާނެކަން
    ހަޔާތް ކުޑަ،ޢައުރަ ނިވާ ނުކުރާ މީހާ

    29
  9. ޖަންބެ

    އެބުނަނީ އެއްވެސްކަމެއް ނުކުރެވޭނެޔޭ މާނަ ނަންގަވާ... މިވަރަކުން ނުނިމޭނެ މިކަމެއް ސަލާމަތެއްނެއްދޯ

    24
  10. 1111

    މީނައަކަށްނޭނގޭ މިނަގެ ސެކިއުލާ ވިސްނުމަކީވެސް ހަރުކަށި ވިސްނުމުގެ ތެރެއިންވާ ބައެއްކަން! ކޮންބަޔަކާ ދިމާލަށް ހަރުކަށި މިކިޔަނީ. އަމިއްލަ ހަރުކަށިކަމާއި ހައްދު ފަހަނައެޅުން ނޭނގި އެހެންމީހުންނަށް އިނގިިލި ދިއްކުރަނީ

    26
  11. ދދ

    ކަލޭ ކުށެއް ނުކުރިޔަސް ކަލޭގެ މައްސަލަ ބަލަން އެބަޖެހޭ. ކަލޭ ފުރަތަމަ ތީ ބުއްދި ހަމަޖެހޭ މީހެއްތޯ ޓެސްޓް ހަދަން ޖެހޭ. ދެން ކަލޭގެައްސަލަ ބަލަންވީ.އެއީ ކުށެއް ކުރިޔަސް އަދި ނުކުރިޔަސް.

    17
  12. މުހައްމަދު

    hamdharudhee hoadhumuge ukulheh. fuluhunnah belenee faharaku massalaehtha. ehaa nukulhedhuntheri? Mdn ge massala balavegen fuluhunge ehen thahugeeguthah bahattaakah nujehey.

  13. ބިންގޯ

    ސަހިންދާކަލެއަށް އެކަނިތަ ހަމައެނގެނީ. ދީނީ އިލްމު ވެރިން އެކަނިތަހަރުކަށީ. ކަލޭ އިސްވެހުރެ ނެރެގެންތިއުޅޭ ރިޕޯރޓް އަކީ ކަލޭގެ ހަރުކަށި ވިސްނުން ދީނީ އިލްމު ވެރިންނާދެކޮޅަށް ދެއްކުން. ދީނީ އިލްމު ވެރިން ކަމެއް/އެއްޗެއް ބުނީމަ ހަރުކަށި. ކަލޭ ބުނާ/ލިޔާ ހުރިހާ އެއްޗަކީ ހަމަހަމަކަން. ހަމަގައިމުވެސް މިހާރު މުޅި މުޖުތަމައު ހަލަބޮލިވެގެން މިއުޅެނީ ކަލެޔާހެދި. ޒިންމާނަގަންޖެހެނީ. ތިޔަ ސަހިންދާ. ކަލެއަށް ހީވޭދޯ ކަލޭ އެކަނިކަމަށް މިރާއްޖޭގޭ ގަ ތަންދޮރު އޮލުންފިލާފަހުރީ. ޢެހެންއެއްމެންނަކީ ގަމާރުންކަމަށްތަ ހީކުރީ. ތީބޮޑުނުފޮރުއްޕާނެއް.

    13
  14. Juhaa

    ޤާނޫނުގެ ކުރި މަތީގައި އެން މެން ހަ މަހަ މަ ނޫން ކަ މަށް ތިޔަ ބުނީ ހަ މަ ތެދެއް. ޤާޟީ ވަގަށް ނަގައި ގިރިފުށްޓަށް ލީ މީހުންވެސް އެއްވެސް ކުށެއް ނުކުރާކަ މަށް ބުނީވެސް ކަލޭ މެންދޯ. އެ މް.ޑީ.ޕީއަށް ނިސްބަތްވާ މީހަކު ކިތަން މެ ބޮޑު ކުށެއް ކުރިޔަސް އަދަބެއް ދެވިގެން ނުވާނެ. އެފަދަ މީހަކާ ދަޢުވާ ކޮށްފިނަ މަ އެއީ ސިޔާސީ ދަޢުވާއެއް. މި ގައު މުގައި ޤާނޫން އެނގޭ ތިބޭނީ ހަ މައެކަނި އެ މް.ޑީ.ޕީ މީހުން. އޭގެތެރެއިންވެސް ޚާއްޞަކޮށް ޢައުރަ ނިވާ ނުކުރާ އަންހެނުން. އެ މީހުން ބުނާ ގޮތަކަށް ހުރިހާ ކަ މެއް ކުރަންޖެހޭނީ. މިހާރު ކޯޓްތަކަކީވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް. އެތަނުގެ ރައީސަކަށް ހުރީ އިސްލާ މް ދީނަށާއި ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކުރަން މި ގައު މުގެ މީހުންނަށް ދަސްކޮށްދިން ކަލޭގެ. އެކަލޭގެ ފަހަތުގައި މި ގައު މުގެ ގިނަ ބަޔަކު އުޅެނީ. އެ މީހުން ރަސޫލާއަށްވުރެ ލޯބި ވަނީ ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހާ ދެކެ.

    11
  15. ޢައްލާމް

    ޢޭބަލަ ބޮޑު ގަމާރާ ތީނަ ނުޖެހޭ ހެއްދެވި ފަރާތަށް ގޮންޖަހާ ﷲ ފުރިހަމަ ުރައްވާ އެކަލާގެ ހަޒުރަތުގަ އޮތް ހަމައެކަނި އިސްލާމް ދީނަށް ބަދު ބަސް ބުނަން، އިސްލާމް ދީނުން ބޭރުވެ ދިވެހިންނަށް މަލާމާތް ކުރާ މުޑުދާރު އަމަލު ކުރާ މީހުނަށް ދިވެހިން ނުޖެހޭ މާފު ކުރަން، ޖަލުގެ ގޮޅި އިންތިޒާކުރާނެ ދުވަސްތަށް އޮތީ،އަބަދަކު ގަދަފައި ވިއްދާފަ ނޫޅެވޭނެ

    11
  16. އަސްލު ދިވެހިން

    މީނަ މިވަރު ވަންޔާ މީނައަށް ގޯސް ކަންކަން ފެންނާނީ ރަނގަޅު ކަންކަމަށް،ރަނގަޅު ކަންކަން ފެންނާނީ ގޯސް ކަންކަން ގޮތުގައި،އެހެންކަމަށް ވާނަމަ މައެއް ބަފައެއް ދަރިޔެއް ފިރިއެއް ނުހުންނާނެ،ގޮތެއް ފޮތެއް އަދަބެއް އަޚުލާގެއް ނުހުންނާނެ،މުޑުދާރު ދިރިއުޅުމެއް އުޅޭ އަންހެނެއް،ޖަލަށްލާ، ތުބުޅި އިމްރާނު މި މުޑުދާރު އަންހެނާ ޖަލަށްލާ!

  17. ކިބުރު

    މިއީހާދަ ކިބުރުވެރި ބޮޑާކަން ދައްކާ އަންހެނެކޭ! މީނާއަށް ހީވާކަހަލަ މިރާއްޖޭގައި އުޅެނީ ދުނިޔޭގެ އެއްވެސްތަނެއް ނުފެނި އެއްވެސްކަމެއްނޭގި ލޯމަރާލައިގެންތިބެ ދުނިޔޭގައި އުޅެމުންދާ ބައެކޭ! މީނާއަށް އިލްމީގޮތުންނާ ދުނިޔެވީގޮތުން ނޭގޭ އެތަކެއް ބައިވަރު ކަންތައްއެގޭމީހުން މިރާއްޖޭގައި އުޅޭނެކަން ދޭހަނުވެ ޖަދަލުކޮށް ގަދަބަސްބުނަމުން ދާކަމީ މީނާގެ ގަމާރުކަމާ ޖާހިލުކަން ވަރަށްބޮޑަށް ހާމަވާކަމެއް!

  18. ޢާރިފާ

    ލަދުގެ ކަންފުޅެއްވެސް ނެތް. ގޮތްކުޑަ.

  19. އަންތަރީސް

    ކޮބާތަތިކިޔާ ޝޭކު އިމްރާން ބެއްޔާ ވަޒީފާގެއްލި ގޮޅި އިހްތިޔާރް ކުރަން ޖެހިދާނެތީ ސަހިންދާ މުޑުދާރު އަންހެނާ ގެ މައްޗަށް ބަހެއް ބުނަން ނުކެރުނީ ލަދުގަނޭ ތިކަހަލަ މީހުން ތިޔަފަދަ އަމަން ބަލަހަޓާ މަގާ މެއްގާ ހުރީމަ ބހާ ޢަމަލާ ދިމާ ނުވޭ ރ ނަޝީދު ކިއަރީގަ އުޅޭނީ ކޮންކަހަލަ ބައެކޭވެސް ބުނީ ތިޔަ އަގާާންދޯ މިހާރު ތިހުރީ ކޮންތާކު ވަރަފަު އުބައް ލާރިއާއިއްޒަތައް ލަދުކޮބާ

  20. އާބިދާ

    ކަލޭކުރި ކުށަށް މިސަރުކާރުން އަޅާނުލާނެކަން އެނގޭތީ ތިހެން ތިބުނީ، ތިއީ ވަރަށް ގޮތެއް ފޮތެއްނެތް އަންހެނެއް، އެހެންނޫންނަމަ ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރަން ނުކެރުނީސް

  21. ހަބީބާ

    ދާއިތަ ތީތަ ތިކިޔާ ތާހިރު ދިރިއުޅުމަކީ، އަހަރުމެން ބޭނުމެއްނޫން ތިޔަ ދިރިއުޅުމެއް