މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) ސަސްޕެންޑު ކުރުމާ ގުޅިގެނ ްއެ ޖަމިއްޔާގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ، ޝަހިންދާ އިސްމާއިލް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް އިންޒާރެއް ދީފިއެވެ.

ރައީސް ސޯލިހު ހިމެނޭ ގޮތަށް މުޅި ސަރުކާރަށް އޭނާ އިންޒާރުދީފައިވަނީ ކުރި ޓްވީޓެއްގައެވެ. އެ ޓްވީޓުގައި ޝަހިންދާ ބުނީ އެޖަމިއްޔާ ސަސްޕެންޑު ކުރިއިރު ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން ޖަވާބުދާރީ ވުމުގެ ފުރުސަތުވެސް ދީފައިނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެޖަމިއްޔާއާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވަނީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށާއި އެވާހަކަ ދައްކަން ފައްޓައިފި ނަމަ ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖުތަމައުގައި ރައީސް ސޯލިހު ޖަވާބުދާރީވާން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

"އެމްޑީއެންއާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅި އިރު ރަޖިސްޓްރާރަށް ނުކުރެނު ޖަމިއްޔާއަށް ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުސަތު ދޭކަށްވެސް. ގާނޫނީ ކަންކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ނުދައްކަމާ ހިނގާ. އެހެން ނޫނީ ރައީސް ސޯލިހު ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނީ ޔޫޕީއާރާއި އެހެން ކަންކަމާ ކުރިމަތިލައްވަން،" ޝަހިންދާގެ ޓްވީޓުގައި ވެއެވެ.

ޔޫޕީއާރަކީ އދ.ގެ މެމްބަރު ގައުމުތަކުގެ އިންސާނީ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކުރާ މިންވަރު ދަނެގަތުމަށް އދ. އިން ހަދާ ރިވިއު އެކެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

59 ކޮމެންޓް

 1. ޓިނު

  ކޮންޖަވާބް ދާ ރީއް މަ ނަމަ ތަހުގީގެއްވެސް ނުހިންގީމުސް ސީދާ އަދަބު ދޭނީ

  249
  7
  • ޒަކް

   ޖަވާބު ދާރީވާން ރެޑީވޭ މަޙްޝަރުދުވަހު ﷲގެ ދަރބާރުގަ.. އެހެންތަނެއްގަ ކަލޭ ޖަވާބު ދާރީވާން ފުރުސަތެއް ނެތް.. ގޮތް ކުޑަ ހަޔާތްކުޑަ އަންހެނެކޭ ދޯ.. ކަލޭ ދޭ ކެނެރީގޭ ފަރަންޖީ ލާދީނީ މޮޔަ ސޮރާއެކު ސުވާލާ ޖަވާބު ކުޅެން.. ރައީސް ސޯލިހަކީ އެމްޑީޕީން އެކަނި ހޮވި ވެރިއެއް ނޫން ބޮޑު ބިޔަ ކޯލިޝަނަކާ އެކު ދިވެހި ގިނަ ރައްޔިތުން ހޮވި ވަލީއުލް އަމްރެއް އެހެންވީމަ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ވިންދަށާ ޤާނޫނު އަސާސީގެ ބާރު ދެމެހެއްޓުމަކީ ރައީސްގެ ވާޖިބެއް

   221
   6
 2. ކަހަނބު

  ދިވެހި ގައުމުގެ އަބޫޖަ\ހުލު ދޯ

  192
  5
  • ނީމް

   އުއްމު ޖަމީލު މިއީ ރާއްޖޭގެ..އެބަހީ ނަރަޖައިގެ ދަރު އުފުލަމުން ހިނގާ އަންހެނާ..ބުނަން ބޭރު މީހުންނޭ ބޭރު ޖަމުއްޔާއޭ ކީމަ ބިރު ގަންނާނި ކެނެރީގޭ އަބޫލަހަބު އެކަނި.. ސޯލިހު ފަހަރުގަ ރައްޔިތުން ތިބީ މިކަމުގަ ދޫނުދެއްވާ ފިޔަވަޅު އަޅުއްވަން ހުންނެވިހާ ހިނދަކު..

   139
   6
 3. ރާއްޖެތެރެ

  ސަހިންދާ ހައްޔަރުކުރޭ

  309
  6
 4. ހުވާ

  މީ ރޭވުމެއް. ނަސީދުއާ ސޯލިހާ ސަހިންދާއާ ރާވައިގެން ވާހަކަ ދެކެވިގެން ކުޅެލާ ގޭމެއް. ހެޔޮނުވާނެ މިފަދަ މީހުން މިކުޅޭ ޑްރާމާއަށް ހެއްލިގެން ތިބޭކަށް.

  269
  24
  • ޏަމްޏަމް

   ވަރަށް ބޮޑު ތެދެއްތީ! ދެރައީ ދީނީ އިލްމުވެރިންނަށް މި ކުޅެނީ ގޭމެއްކަން ނޭނގޭތީ!

   125
   14
   • އަލިބެ

    މަށާ ކަލެއާ މީ ކީއްކުރާ ބައެއް ދީނީ އިލްމުވެރިންގެ ވާހަކަދަށްކަން

    16
    5
  • ހުށިޔާރު

   ހަމަވެދާނެ ގޭމަކަށްވެސް. ގޭމަކަށްވިޔަސް އޯކޭ، ހައްގުބަސް ބުނުމުގައި މުސްލިމުން ފަސްނުޖެހެން މާތްﷲ އެކަލާނގެ އަޅުތަކުންނަށް އަންގަވާފަ އޮންނަނީ.

   51
   2
 5. ބަލާމީހާ

  ދިވެހީންގެ ދުސްތޫ ރާއި އެއްގޮތަށް ހޮވާވެ ރިއަކު ޖަވާބުދާ ރީ ކު ރެވޭނީ ދުވެހީންނަށް.

  128
  2
 6. Anonymous

  މީ ތަހުގީގު ކު ރަންޖެހޭ ކަމެއްނޫން. ވަގުތުން ކަލޭ ހައްޔަ ރު ކު ރަންވީ.

  200
  3
 7. އަހުމަދު

  ޔޫޕީއާރޭ ނުކިޔާ ޝަހިންދާ މަޑުން ހުރެބަލަ

  174
  1
 8. މުހައްމަދު

  ބިރުދައްކާ ޓެރަރިސްޓުން ފެނެއެއްނު.

  193
  2
 9. ސަޓޯ

  ކާފަރު ޝަހިންދާ ޝައިތޯނު ކަލެއަށް ނުޖެހޭ ޖަވާބުދޭކަށް. ކަލޭ އާއި ކަލޭގެ ލާދީނީ ބައިގަނޑު ގޮވައިގެންދޭ އިމގިރޭސިވިލާތައް

  175
  2
 10. ޚަރަ

  ސަހިންދާ ތިހެން ބުނީމަ އަހަރުމެން ދެން އިބޫ އައް ލައިކް ދޭންވީތަ؟ ދިވެހިން ތިކުޅޭ ޑްރާމާ ދަނޭ، މޮޔަ ނުވޭ.

  118
  5
 11. އިންސާނީ ހައްގު؟

  އެއްކަލަ އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ ވެެރިން..ހެހެ. ރާއްޖޭގެ ދެކުނުން ތިއޮތް ޗާގޯސް އަށް ނިސްބަތްވާ ޖަޒީރާ ރަށްތައް އިނގިރޭސިންނާއި އެމެރިކާއިން މިލިޓަރީ ބޭސްއެއް ހަދަން އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ފޭރިގަނެ އެރަށްތަކުގެ އަހުލުވެރިންނާއިމެދު ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން އެރަށް ތަކަށް އަނބުރާ ނާދެވޭ ގޮތަށް އެބައިމީހުންގެ އަމިއްލަ ވަޒަނުން ބޭރުކޮއްލާފައިވާ މައްސަލަ އ.ދ ގެ އިންސާނީ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކުރާ މިންވަރު ދަނެގަތުމަށް ރިވިއުއެއް ހަދަން ކެރޭނެތަ؟

  89
  3
 12. ޚާފޒ

  ސަހިންދާ މަރުވުމުން ޖވާބުދާރީވާންޖެހޭނެކަނ ހަދާންކުރާތި.

  139
  3
 13. މަގުފުރެދިފައި

  މިއީ ހަމަރަގަޅަށްވެސް ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ މީހެއް. މީނައަށް ނޭވާވެސް ލެވެނީ ކާފަރުންދޭ ފަންޑުތަކުގެ އެހީގައި.

  126
  3
 14. އަހަރެން

  ޤިޔާމަތް ދުވަހު މާތްالله ގެ ޙަޟުރަތުގައި ޖަވާބުދާރީވާން ޖެހޭނެ މަންޖެ ކިތަންމެ ބޭނުން ނުވިޔަސް

  147
  2
  • ސަޓޯ

   އެއީ އެތިސްޓެއް ވިއްޔަ... ނަރަކަ އޮންނަ ކަމެއް ގެޓެއް ނުބާނެ އެނާތަހުޒީބު ތަރައްގީނުވާ ސިކުނަޑިއަކަށް

   52
   1
 15. ހުސޭނުބޭ

  ސަހިންދާއަށް އިބުރާއަށް އާނިޔާއަށް ތިގޮތަށް އިންޒާދުޗިނުމަކީ ދާދި ފަސެކަމެއް! އިންޒާރުދިނަސް އިބޫއަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއްވެސް ނޯންނާނެ! އިބޫ ހުންނަނީ ސަހިންދާ ދަށުވެފައިވިއްޔާ!

  86
  6
 16. ރައްޒަ

  ތަހުގީގު ކުރާކަށް ނުޖެހޭ. ވަގުތުން ހައްޔަރުކުރޭ

  94
  2
 17. އެންދެރި

  އެހެން ދީންތަކަށް އުޅެން ބޭނުން މީހުން ރާއްޖެ ދޫކޮށް އެހެން ގައުމުތަކަށް ދާށެވެ. ނަން ވެސް ބަދަލު ކުރާށެވެ. މިތާ ފިތުނަ އުފެއްދުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތެވެ.

  120
  3
 18. ގުއި ޗޮންހެއި

  ޝަހިންދާ އދ ދެކެ ބިރުގަތަކަސް އަހަރެމެން ލާދީނީ ފިކުރަށް ސަލާމް

  82
  2
 19. ވަދު

  ސަހިންދާމެން ކަހަލަ ހިންދާމެން މިދިވެހިފަސްގަޑުން ބޭރުކުރުމައް ދައޮލަތައް ގޮވާލަން. އަދި ވަރައްއަވަހައް މިމައްސަލަ ތަހްގީގު ކުރުމައް ގޮވާލަން.

  68
  1
 20. ދަންސޫރަ

  ސަހިންދާ ކަލޭ މައިތިރިވޭ ތީ އަބޫޖަހުލު

  67
  2
 21. ވަތޮނަށްޓަކައި

  ލަދުހަޔާތުގެ ކަންފުޅެއްވެސްނެތް. ކުރިމަތީގައި ބިރުވެރި ދުވަހެއްއޮތްކަން ސަހިންދާއައް އެނގޭތަ. މާފުއްޕާފަ ތިޔައުޅެނީ

  68
  2
 22. Anonymous

  ކޮންތަހުޤީޤެއް ކުރަން އެމީހުން ކުރި ކުށް އެއޮތީ ރޯމާދުވާލު އިރުފެންނަހެން އިގެން. ދެން ކީއްކުރަން ވަގުތީ ގޮތުން ސަސްޕެންޑްކުރަންވީ. ހަމަ ބޭންކުރަންވީ ޕާމަނަންޓްކޮށް

  59
  3
 23. ނާނީ

  ސަހިންދާ ދެން ލަލަލާ

  53
  2
 24. ސިލްމާ

  ދިވެހި ރައްޔިތުންނޭވެ! މިއީ ޑްރާމާއެއްކަން ދަންނާށެވެ. މިއީ ރައްޔިތުންގެ ކެކިއެރުމާ ޢިލްުވެރިންގެ ބަހުރަވަހުރިގޮތް ބަލާފަ އިސްލާމްދީނަށް އިސްކަންދިނީމޭބުނަން ބޭރުފުށް ދައްކަން ކުރި ޙީލަތްތެރި ޢަަމަލެއް! ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރި ރައީސް އޮފީހުގެ ބައިގަނޑު މަޤާމުން ވަކިކޮށްފިނަމަ ތީތި ބަލާގަނެވިދާނެ!

  61
  4
 25. ފުއާދު

  ކޮއްފުއްޕުމެއް ފުއްޕާ ކައް ..ކާކުތަ ދެން މިއީ

  39
  1
 26. މިލާ

  މީނަ ހިތުން މިއީ ހެއްދެވި ފަރާތައް ވުރެވެސް މަތިން ފައިބާގެން އުޅޭ އަންހެނެއް.

  38
  1
 27. އަހަންމާ

  އެންމެރައްޔިތުންވިސްނަވާ މީހަމަޖައްސާގޭމެއް

  29
  3
 28. މަކިނބޫ

  ލޮލް. ??

  10
  1
 29. ރގ

  ޖަވާބުދާރީވާން ފުރުސަތު ދޭކަށް ނުޖެހޭ ހަމައެކަނި އަދަބު
  ދޭންޖެހެނީ

  32
  1
 30. ވަކިކުރޭ

  ރައީސާ ރައީސްގެ އަނބިކަބަލުންގެ ދޭތެރޭމެދުގަ އިދެގެންތަ އިންޒާރުތިދެނީ.. ރައްޔިތުންނަ ޑްރާމާދެއްކުން ހުއްޓާލާނީ ކޮންއިރަކުންތަ ސަރުކާރުން.. އިއްޔެ އިންޒާރުދިނީ އެމްސީ ހަމީދަށް.. އެއްވެސްގުޅުމެ ޝަހިންދާއާ ނެތްކަންދައްކަން.. މިއަދު ރައީސަށް އިންޒާރުދިނީޔޯ.. ޝަހިންދާއަށް މަގާމުދިނީ ކާކުބާ ރައީސްނުދެންޏާ.. މަގާމުން ވަކިކުރަންވީ މީނަ..

  28
  1
 31. ޝަކިންދާ

  މީނަ އަށް ހާދަ ބާރެއް ލިބިދީފަ އޮތްހެން ހީވެއޭ. ބޭރުގެ މިޝަނަރީތަކުން ކާންދިނަ ކައިގެން އުޅޭ ރަނޑާލި ސަކިންދާ އަށް ވަރަށް އަދަބު އިހްތިރާމައި އެކު ދަންނަވަން އަވަހަށް ތައުބާވެ ދީނަަށް ރުޖޫއަވުމަށް. ާމިދުނިޔެއަކީ ވަގުތީ ތަނެއް ކަން ހަނދާކުރޭ. މާތް ﷲ އާއި ކީރިތި ރަސޫލަ (ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސަލަމް) އަށް އެނގިހުރެ ފާޅުގައި ހަޖޫޖެހީމަ މަންޖެއަށް އަދި ޖަވާބުދާރީ ވާން ފުރުޞަތު ދޭންޖެހޭތަ؟

  30
  1
 32. ޜީނދޫ

  މުޑުދާރު

  29
  2
 33. ބުޅާ

  އަނެއްކޮޅުން ތިކަންކުރި ބަޔަކު ޖަލަށްނުލައިފިއްޔާ ރައީސް ޖެހޭނެ މަމެން ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީވާން.

  27
  2
 34. ޢިބުރާ

  މިކަލޭގެޔަށް ކުރެވުނު ކަންތަކާ މެދުގައި ހިތާމަކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އަދިވެސް ގަދަފަދަކަންދޯ މިދައްކަނީ އަދިވެސް

  26
  2
 35. މޮހޮނު

  މޫ ނުމަތި ންވެސް އެއްވެސް އުޖާލާކަމެއް އުފަލެއް އަރާމެއް ނެތި ހަމަ ނިދި ނުލިބި ފުރޮޅި ފުރޮޅި ބޭސްގުޅައެއްކައިގެ ން ނޫ ނި ނުނ ނިދޭ މީހެއްގެ ސިފަ އެހުރީ، ދީ ނާ ދުރުވެއްޖެ ކޮ ންމެ މީހަކަށްވެސް އޮތި ދަތި އުދަގޫ ދިރިއުޅުމެއް

  12
  2
 36. މާނިޔަ

  ގައުމެއްގެ ރައީސްއަކަށް މިގޮތަށް އިންޒާރުދީ ބިރު ދެއްކުމަކީ އަޅާނުލާ ދޫކޮށްލެވޭވަރު ކަމެއްތަ؟

  14
  2
 37. ޢަބްދުއްލާ

  އެމްޑީއެން ސަސްޕެންޑު ކުރުމުން ޝަހިންދާގެ އިންޒާރު ރައީސަށް!

  3 ގަޑިއިރު ކުރިން ( އޮކްޓޯބަރ 10, 2019 )

  ތީވަރައް ހެއްވާކަމެއް ވައްކަންކުރި މީހާވެސް އެމީހާވެސް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެ ކުރާ

  މީހާއަށްވެސް އޮންނަން ވާނީ ތިއުސޫލުތާ؟

  9
  1
 38. Anonymous

  މީނަގެ ދުލުގައި އަދިވެސް ވާގި އެބަހުރި؟

  12
  1
 39. Anonymous

  މި އަންހެނާގެ ދެލޯ ސަލާމަތުން ހުރީތޯ އަޖައިބުވޭ. އެކަމަކު ﷲ ތަޢާލާ ކޮންމެ ކަމަކަށް ވަގުތު ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ. މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާނީ އެއިލާހް

  16
  1
 40. ހިސެން

  އަދި ވެސް ދިވެހިން ދެބޯގެރި ދުއްވަންތަ ތިއުޅެނީ. އަނދިރި ބާރުތަކުގެރޭވުމެއްގެތެރޭން ސަހިންދާ ޖަރުމަނައް ފުރުވައިލައިފި.

  13
  1
 41. ޖަޒީރާ

  ޢެމީހުންތިބެންޖެހޭނީ މިޔާމީބީޗްގަ ތެޔޮލާގެން ކަމެއްނުވާނެކަން ޔާމިނުވަނީ ދިވެހި ވެރިންނައް ދައްކާ5 އަހަރުގެޓާމެއްނިއްމާ ގައުމައް ތަރައްގީ ގެނަސްދީފަ ދޮންމީހުނަކައްނޫން ވެރިކަންކޮއްދެނީ ސާލިހުވެސް މުސްލިމުއްނައް އެއީދިވެހީން ދިވެއްސަކައްވަނީ މުސްލިމަކައްވުމުން ގާނޫނުވެސްތަންދެނީއެގޮތައް.

 42. ރަސީދާ

  ގުންދާމެން ވީ ޖަލުގަ ބައިތިއްބަން.. މިއީ އިސްލާމީ ގައުމެއް.. މިތާގަ ދިނައް ހަޖޫޖަހަޖަހާފަކާއެއް ނޫޅެވޭނެ..

  16
  1
 43. ފެންހިންދާ

  ނަފުރަތު އުފެދޭ ގޮތަށް ވާހަކަ ނުދައްކަ ންވީ އެހެ ންމީހު ންދޯ މި ޔަހޫދީ ދައިތަ ހެޔޮ ދޯ ކިތައްމެ ވަރަކަށް ފިތު ނަ އުފެދޭ ވާހަކަ ދެއްކިޔަސް. ދައިތަ
  ބު ނަނ ންތަ! ކަލާއަށް ޖަވާބު ދާރީވާ ން ޖެހޭ ނެ ދުވަހެއް އޮތްކަ ން ނޭގު ނަސް އަހަރުމެ ނަށް އެ ނގޭ.
  ޔަހޫދީ ދައިތަ ހައްޔަރުކުރޭ!

  2
  1
 44. ލާދީނީ

  ލާދީނީ ހަމަ ދެންވެސް ކިޔާނީ ލާދީނީ

  2
  1
 45. ހުޅުރާއްޖެ

  މި ގައުމުގައި ހިތުހުރި އެއްޗެއް ލިޔެގެން ނުނެރެވޭނެ. އަހަރެމެން އަހަރެމެންގެ ދީން ހިމާޔަތްކުރާނަން. ބޯގޯސްވިލާ ގޭގެ ކުދިން ތިހެން އުޅެން ބޭނުންނަމަ ތިޔަ ބުނާ ބަޔެއްގެ ކައިރިޔަށް ދޭ.

  2
  1
 46. އައިސީ

  ﷲ ގަންދީ ބުނާތެދެއ އަހަރެން ވޯޓު ދިނީ އެމްޑާޕީގެ ސަރުކާރަށް. ﷲ ގަންދީފަ ބުނަން ދެނެއް އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރެއް ގެންނާކަށް އަހަރެން ވޯޓެއް ނުދޭނަން. ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ ބައިގަނޑަށް މިސަރުކާރުން ފޮޔަވަޅު އަޅަކަށް ބޭނުމެއް ނުވޭ، ދެން ކާކު ގަބޫލުކުރާނެ ކަމަށް އެ ކެނެރީގޭ މުއްލާ އެބުނަނީ އެއީ އިނގިރޭސިބަހުން ލިޔެފައިވާއެއްޗެއް ވީމަ ބަހުރުވައިގެ ގޮތުން މާނަދޭހަވާ ގޮތޭ؟ އޮޅުވާލަން ނޫޅޭ. މަށަކީ ކެނެރީގޭ ނަޝީދުގެ ސިޔާސަތަށް ވަރަށް ތާއީދުކުރި މީހެއް، ނަމަވެސް މިހާރު އެގިއްޖެ އެއީ ޖޯކަރެއްކަން. ﷲ އަށްޓަކާ ހަދާ ތެދު!

  3
  1
 47. އައްޔު

  ހާދަވަރުގަދަ މީހެކޭ ދޯމީ ސަހިންދާއަށް މިޤައުމުގެ ރައީސަކަށް އިންޒާރެއް ނުދެވޭނެ މަރުގެ އިންޒާރު ތަހުޤީޤުކުރާހެން މިކަން ފުލުހުން ތަހުޤީޤު ކުރަންޖެހޭނެ

  1
  1
 48. އައިސީ

  ޝަހިންދާ މޮޔަވޭ! އަހަރަމެންގެ ދީން އަހަރަމެން ދިފާޢުކުރާނަން. އަހަރަމެން ލޯބިވަނީ ﷲ އާއި ﷲ ގެ ރަސޫލާދެވެ. މުނާފީގުން ފަޟީހަތްކުރައްވާށި އާމީން. ކެނެރީގޭ ނަޝީދުއަކީވެސް މަކަރުވެރި މިޏަފިގު ސިފަތަކެއް ހުރި މީހެއް. ކަލޭމެންނަށް ﷲ އަށް އޮޅުވާލެވޭނެތަ؟ ކަށްވަޅުގެ ޢަޒާބަށް ބިރުގަނޭތަ؟

  2
  1
 49. އެޑިޓް

  ހޭބައްޔާ.. ގޮތާ،.ފޮތާ ހިސާބުން ހައްޤު އިންސާނާގެ އޮންނާނީ ކަނޑަ އެޅިފަ، ދެންކިޔާނެ، ލިޔާނެ އިތުރު އމ އެއް ނޯންނާނެ..

  2
  1
 50. ޢާދަނުބެ

  100 % ލާދީނީ ބައިގަނޑު އަދިވެސް ހަޖަމަުނުވެގެން އެއުޅެނީ އެވަރަށް ރުފިޔާގަނޑު ނަގާފަވިއްޔަ މިގައުމުގަ ލާދީނީ ކަންކަންފަތުރަން

  2
  1
 51. އަހުމަދު

  އަލަށް ފާސްކުރި ޓެރަރިޒަމް ގާނޫނުގައި ބިރުދެއްކުން އެއީ ބޮޑު ކުށެއް . ފިޔަވަޅު އަޅަން ކެރޭނެ ބާ މިވަރު ވާއިރުވެސް ޖަލު ކޮމެޓީން މީނަ ވަކި ކުރާކަށް ނޫޅޭ.... ނޫޝީން ވެސް ވަކި ކުރާކަށް ނުކެރޭ... ކޮންސެލްޓެންޓުންނަށް މިތިބެނީވެސް އުޑެއް ބުޑެއް ނޭގޭ ކިރުބޯ ކުދިން ނޫޝިން އޮފީހަށް ދަނީ ވެސް ހަށި ފާރަވެރިޔަކާއި އެކު ބިރުން ހުންނަނީ އިސްދަށަށް ޖަހައިގެން މިވަރުން ވެސް ވޭ ހުރިހާ ކަމަކަށް ބޭނެން......

  4
  1
 52. ކަހަނބު ވިތްޓޯ ޓޯ

  މާތްސާހިބާ ދެކެ ލޯބިވުމަށ ދިވެހިނައް ގޮވާލަން އެއީ ދެދުނިޔޭގެ ވެސް ސާހިބާ އެކަލޭގެ ފާނަށް ފުރަށް ސާރަނުކުރޭ

 53. ހަމީން

  ރަސޫލާއައް ފުރައްސާރަކުރެވިއްޖެއިޔާ މުސްލިމުން އެކަލޭގެފާނައް ނަސްރުދޭންޖެހޭ. އެކަން ކުރަން އެންމެ މޮޅުގޮތަކީ އެކަލޭގެފާނޔގެ ސުންނަތް ވީހާވެސް ހާމަކަންބޮޑުކޮއް މި މުޖުތަމައުގައި އަމަލުކުރުން. އޭރުން މިބައިގަނޑުމީހުންނައް ވިސްނޭނެ މިކަހަލަ ޒާތުގެކަންކަން ކުރާވަރަކައް ދީނައް މީހުން ކަމޭހިތާ އަދި ނަސްރުދޭނެ މިންވަރު ވާނީ އިތުރުކަން.