އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކުރި މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) އާއި ދެކޮޅަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވާހަކަދައްކާތީ އެކަން ވަނީ ވަރަށް މަޖާ ކަމަކަށް ކަމަށް ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަހްމަދު މަހްލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރ މަހްލޫފް މިހެން ވިދާޅުވީ "ރާއްޖެ ޓީވީ" ގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި މިރޭ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

މިނިސްޓަރ މަހްލޫފް މިރޭ ވެސް ވިދާޅުވީ އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓް ނެރުނީ ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ކަމަށާއި އޭރު ވެސް އެރިޕޯޓްގެ މައްސަލަ އެކި ފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅި ކަމަށެވެ.

"މިއީ ތިން ހަތަރު އަހަރު ކުރީގެ ކަމެއް. މިކަން ފާހަގަ މިކުރަނީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން، ޔާމީނާއި އެމަނިކުފާނުގެ އެކުވެރިން އަޑުއުފުލަމުން ގެންދާތަން އެބަފެނޭ އެމްޑީއެން އާއި ދެކޮޅަށް. އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް މަޖާ ކަމަކަށް ވަނީ މިކަން. އޭރުވެސް މިކަން ހުށަހެޅިފައި އެބަހުރި. ނަމަވެސް އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްފައެއް ނެތް. އެކަންކަން އަޅުގަނޑުމެންގެ މިނިސްޓްރީގައި ހުރި ލިޔެކިޔުމުން ފެންނަން އެބަހުރި." މިނިސްޓަރ މަހްލޫފް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްޑީއެން އާއި ގުޅޭ ކަންކަން ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ލިޔެކިޔުމުން ފެންނަން ހުރި ކަމަށް މިނިސްޓަރ މަހްލޫފް ވިދާޅުވި ނަމަވެސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ޖަމިއްޔާތަކުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިޔައީ ހޯމް މިނިސްޓްރީންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޖަމިއްޔާއަކާއި ބެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކެއް ޔޫތު މިނިސްޓްރީގައި ހުރި ސަބަބެއް މިނިސްޓަރ މަހްލޫފް މިރޭ ވިދާޅުވެ ދެއްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

މައްސަލަ ގޯސްވެގެން އުޅޭ އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓް ފުރަތަމަ ނެރުނީ 2016 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އޭރު ރިޕޯޓްގައި އޮތީ 30 ޞަފްހާއެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް ބައިތައް އިތުރުކޮށް އިސްލާމްދީނަށާއި ކީރިތި ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކޮށް އެތައް ވާހަކައެއް ހިމަނާ ރިޕޯޓް 125 ޞަފްހާއަށް އިތުރުކުރުމަށް ފަހު އަލުން ނެރުނީ މިއަހަރު އެވެ.

މިރޭ މިނިސްޓަރ މަހްލޫފް ވިދާޅުވީ އެމްޑީއެން އުވާލަން ސަރުކާރުން ނިންމީ އެއްވެސް ޕްރެޝަރެއް ކުރިމަތިވެގެން ނޫން ކަމަށެވެ.

"އެންމެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވެސް ސަސްޕެންޑްކޮށްފައި އޮތް ޖަމިއްޔާއެއްގެ ވާހަކަ މިދައްކަނީ. މިއަދު ސަރުކާރުން ނިންމި ނިންމުމަކީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ޕްރެޝަރަކަށް ކުރި ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން މި ފޮލޯ ކުރަނީ ޑިއު ޕްރޮސެސް. ކުރިން ރައީސް ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގައި ކަން ކުރި ގޮތަށް ކުރަންވެއްޖެއްޔާ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަން ވެސް ކޮށްލެވުނީސް. އެކަމަކު ގާނޫނެއްގެ ދަށުން އުފައްދާފައި އޮތް ބައެއް، ގާނޫނާ ހިލާފުވީމަ އުވާލެވޭނެ ގޮތް ވެސް އެބައޮތް ލިޔެފައި. ސަސްޕެންޑް ކުރެވޭނެ ގޮތް ވެސް އެބައޮތް ލިޔެފައި،" މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްޑީއެން އޮތީ އެންމެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައި ކަމަށް މިނިސްޓަރ މަހްލޫފް ވިދާޅުވި ނަމަވެސް އެޖަމިއްޔާ ސަސްޕެންޑް ކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމީ އެޖަމިއްޔާ އާއި ދެކޮޅަށް ރައްޔިތުން އަޑުއުފުލަމުން ގެންދާތާ މަހެއްހާ ދުވަސް ފަހުންނެވެ.

މިނިސްޓަރ މަހުލޫފު ވިދާޅުވީ އެ މައްސަލައިގައި ނުކުމެ ކިތަންމެ ބާރަށް އަޑުގަދަކުރި ކަމުގައިވިޔަސް، ސަރުކާރަށް ގާނޫނާ ހިލާފަށް ކަމެއް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

55 ކޮމެންޓް

  1. ދިވެހިމީހާ

    ތިހެން ބުނަން ތިޔަ ދޫ ހަރަކާތްކުރީތީ އެއިން ވެސް އެ ފެންނަނީ ﷲ ގެ ކުޅަދުންވަންތަކަން. ތިކަހަލަ ޖާހިލުންނަކަށް މިއެއް ނުވިސްނޭނެ. ކޮންމެ އެއްޗެކޭ ކިޔައިގެން ވެސް ވެރިންގެ ރުހުން ހޯދައިގެން ވަޒީފާގައި ހުރެވުނީމަ ނިމުނީ. އެކަމަކު މާދަމާ ތިޔަ ނިކަމެތި އިންސާނާ ﷲ ގެ ކުރިފުޅުމަތީގައި ހުއްޓި ހުންނަންޖެހޭނެ. އޭރުން މަޖައެއް ނުވާނެ.

    256
    7
  2. އަޑުބަރޭ

    ކަލޭ ތިހެންބުނީމަ އަދި މާމަޖާ. އެންމެނަށް އެނގޭވިއްޔަ އެމީހުން ދީނަށް ޖޯކު ޖެހުން ކަލޭ ނަގަނީ މަޖަލެއްގެ ގޮތުގަކަން

    245
    5
  3. ޝޮޓްގަން

    ބްރަދާ މާކުރިންވެސް އެނގޭ ތިހެން ވާނެކަން. ބައިގަނޑު ތެރެއަށް ވަނީމާ ވާހަކަދެއްކޭނީ އެމީހުން ދައްކާހެން ރޯބުހުތާނުކޮށް،. އަދި ރޯބުހުތާނުކޮށް.، އަދި ރޯބުހުތާނުކޮށް

    210
    7
  4. އިންސާނާ

    ކަލޯގެ ސިފަ ފެނިފަ މަޖާވާނެމީހުންވެސް ތިބެދާނެ

    190
    6
  5. އަލިބެ

    މަހޭ ކަހަލަ ގަޅި ސޮރަކަށް ތިހެން ވެދާނެ.

    184
    4
  6. Anonymous

    ކަލޭ ހޮޅިވާހަކަ ނުދަ އްކާ، މިނިވަން ސަރު ކާެައ

    127
    4
  7. ކަލޯ

    އެރިޕޯޓް 1990 ވަނަ އަހަރު ނެރެފައި އޮތަސް. ތިޕޯޓެއްގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑަށް އަޑުއިވުނީ އަދި ފެނުނީވެސް މިއަހަރުއެވެ. އެހެންކަމުން އެކަމާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލާނަމެވެ. އަޅުގަނޑަކީ އެއްވެސް ސިޔާސީ ބޭފުޅެއްގެ ސަޕޯޓަރެއްނޫނެވެ. ކުރީގެ ކަންތައްތައް ކުރިގޮތަށް ކަންތައްތައް ނުކުރާނެކަމުގެ ވައުދާއެކު ވެރިކަމަ އައިސް ކުރީގެ ސަރުކާރު ކުރީގެ ސަރުކާރު އޭ ކިޔާގެން ރެކިވަޑައިނުގަންނަވާށެވެ.

    250
    4
  8. އަލީ

    ސަރުކާރަކަސް ޕްރެޝަރެއްނެތް. މިއީ ދެން ޖޯކެއްތާ!

    191
    4
  9. ޢާސީ

    ޔޫ ބެޓާރ ސަޓްއަޕް

    155
    6
  10. މޫސަ

    ކޮންމެ ވާހަކަ އެއ އް ދެ އްކިޔަަސް އެމްޑީ އެން އުވާލަން ނިންމީ ޕްރެޝަރ ބޮޑުވެގެން.

    219
    5
  11. މަހުފޫ

    މިހާދޮގުހާ މީސްމީހުން މިތިބެނީ މިނިސްޓަރ ކަމުގަ މި ނުލަފާ ސަރުކާރުގަ ﷲ މި މުސީބާތުން އަޅަމެން ސަލާމަތް ކުރައްވާފާދޭ އާމީން

    92
  12. ނަގޫރޯޅި

    މަށައް ހެއްވައީ ތި ކަހަލަ ވަގުން.

    78
    1
  13. Anonymous

    މިހިރަ ތަންދޮރު ނުދަންނަ ޖާހިލު މީހާ . ވާނުވާ ބަލާބަލަ

    74
    1
  14. ކެޔޮޅު

    މާތްﷲ އާއި އެކަލާންގެ ރަސޫލާއައް މަލާމާތްކޮއް ފުރައްސާރަކުރީމާ ކަލެއައް ވަރައްމަޖާވެއްޖެދޯ؟ބަލާބަލަ ހުރިނުބައިކަން!!

    84
    1
  15. ހިސެން

    އަޅުގަޑަޢް މަޖަޢީ މާމުލި ވަގުން ފާޅުވާތީ، އަދި އޮތީ ކުރިޔަ އް.

    63
  16. ޝޮކްތެރަޕީ

    މަހުލޫފް ބޮޔަފުޅުވީތޯ

    50
  17. އައްޑޫ. ސީ.ދި.ބި.ޑާ

    މަހުލޫފު ތިޔަގެންގުޅުވަނީ ހައިޕުރަސަރު
    އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގާ މިގެންގުޅެނީ މީޑިއަމް ޕުރެސަރ....ތިބޭފުޅާއައް ބޮޑެއްނުވާނެ ޕުރަސަރެއް
    (ކޮބާ ސަފާރީނިމިއްޖެތޯ ވަގާސްމޯލްޑިވުސް)

    44
  18. ޖަޒީރާ

    އަދި އަޅުގަނޑު މެ އއްނަ އްމާބޮޑަ އްވެސްމަޖާ އެމްޑީ އެން ކިޔާބަޔާކާ އެކު ކުރިމަސަތްކަތުން މިނިސްޓަރެ އް ގެމަގާމުލިބުނީތީވެ އަދިބޮޑަ އް ހިނި އަ އްނަނީ އަދީބު ނެގި ހިޔާނާތުގެ ޑޮލަރުން ބަ އެއ އްގަ ހިފިކަމަ އައއ އް އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުން ގޮވާތީ އަދިޕީޖީ އިންވެސް، ޔާމިނުގެ ދީމާލުން މަގުމަ އްޗަ އް ޑޮލަރު އުކި ހަނދާން ވީމަ ކަނޑާޔާ އެކް ހިނ އައ އްނަނީ ހޮޑުލެވެން ދެން.???

    39
  19. ސަމިި

    ލަޑަޔާ ވާނީ ލަނޑަޔާ ތިކަން ކުރީވެސް ޕްރެޝަރ ބޮޑުވެގެން. ދެން ކޮންއަހަރެއް.ކިޔާކަށް އަދިވެސް އޮޅުވާލާނެ ކަމަށްދޯ. ތިކަހަލަ މުނާފިޤުން ވަަހަކަ ދައްކަން ނޫޅޭ

    43
  20. ހަކީމްބެ

    ސަރުކާރުން މިބޭނުންކުރީ، ހިޔަޅު ބުއްދީގެ އުސޫލު. ތި މުރުތައްދު ޖަމްއިއްޔާ އުވާލުމުގެ ކުރީގައި ވަނީ އެމުރުތައްދީންނަށް މިނިވަންކަމާއި އެކު މަސައްކަތްކުރެވޭނެ އެހެންމަގެއް ހޯދަ ދީފައި. އެއީ ޖަމްއިއްޔާ ތަކުގެ ބިލޭ ކިޔާ ބިލެއް އޭޖީ ވަނީ ފަރުމާ ކޮށްފައި. ޢޭގައިވާގޮތުން ރަޖިސްޓަރީ ނުކޮށްވެސް، ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާއަތް ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގައިވެސް ހިންގޭ! އެބިލް ފާސްވުމާއި އެކު ފެންނާނީ އެމް.ޑީ. އެން އޭ މިކިޔާ މުރުތައްދީން ފާޅުގައި އަނެއްކާވެސް ތެދުވާނެ ދުވަހަށް. ދިވެހި ރައްޔިތުންނޭ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ސަރުކާރުން މިހިންގާން އުޅޭ ނުބައި ޖަރީމާ ހުއްޓުވަން ޢަޑު އުފުލާ. މިއީ ނަމުން ސާލިހު ކަމުން ދައްޖާލު ސަރުކާރެއް!

    51
  21. ޟރ

    މަހުލޫފަށް ހަލާކު ހުއްޓެވެ

    42
    1
  22. ޕޮގުބާ

    ތަނެއްދޮރެއް ނޭންގުނުވަރަށް ޖާހިލުކަން ބޮޑުވެފާ މީހާމަގުފުރެދޭލެއްވެސް ބޮޑުވާނެ. އެކަހަލަ މީހެއްތީ

    41
  23. ޝވގ

    ދެން ކޮން ހޮޅިވާހަކަ އެއ އް ތިދައްކަނީ

    30
    1
  24. ހުޒައިފާ

    މަހުލޫފް ދެން ލަލަލާ. (އެބައިމީހުންނަށް ހަމަ ނުވިސްނެނީއެވެ.) މަހުލޫފޫ (ވިސްނާ ފިކުރު ހިންގާބަޔަކަށް ޢިބްރަތެއްވާކަންކަށަވަރެވެ.)

    36
  25. ގލޅ

    ކަލެއަށް އެކަންވާނީ މަލަކަށް އަދި މުނިފޫހި ފިލާކަމަކަށެވެ
    ތިމާމީހާއަށް މަގާމުގައި ހުރެވެންޏާ މަޖާވާނެތާއެވެ.

    37
  26. ހެއު

    މަހޭ ކަލޭ ނިކަން ވިސްނަބަލަ މަގާމު ލިބުނީމާ ތިކިޔޭ އެއްޗެއް ހަމަތަ މަގާބު ގެއްލުނޭމާ ބުނާނެ ހަމައިގައެއްނޫނޭ ނުވިސްނުނީއޭ.. ބަލަ ލޮބުވެތި ރަސޫލާއައް ޖޯކުޖަހާ ބަދުބަސް ބުނުމައްވުރެ ކަލޭވެސް ހިމެނޭ ގޮތައް ސަރުކާރުން މާ އަދަބު ބޮޑު އައްނިއާ ސޯލޭއާ ބަދުބަސްބުނުމުން. މިކިމާ ކަލޭ ހިނިނައުންމުން ކަލޭގެވެސް އަގީ ދާއާމެދުސައްކު.......

    34
  27. ކަނބާ

    އެމީހަކާ އެކަށިގެންނުވާ މަޤާމެއް ލިބުމަކީ މީހާއަށް މީހާގެ ފެންވަރު ހަނދާންނެތޭ ކަމެކެވެ. މިސޮރަށްވެސް މިވަނީ މިހެން ދިމާވެފައެވެ.

    33
  28. ާަބިޖޫ

    މަހުލޫފް އިތުރައް ދެން މަތިއޮމާންކުރާކައް ދޮގުތަކެއްހަދާނެކަމެއް ނެތެއްނު ފަތައްބަރުކުރާކަށެއް ރައްޔިތު އްމެނައްވެސް އެބައިނގޭ މަހުލޫފަކީ ތެދެއްހެދެން އޮންނަތަނުގަވެސް ފުރަތަމަ ދޮގުހަދާމީހެއް ތީ މުނާފިގުކަން ފެށުމުގެ ފުތަތަމަ މަރުހަލާ މަހްލޫފް ވަގުތުފާއިތުނުވަނީސް ތިޔަ އެމް ޑީ ޕީ ކިބައިން ސަލާމަތްވޭ ﷲ އައް ބިރުވެތިވޭ .

    31
  29. 2023 ޔާމީން

    ހަމަ މީހެއް ނޫން ........ އެކަނިވެރި ބަފައެއް.....

    34
  30. ޒާ

    މިކަހަލަ ލާދީނީ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް މަޖާވާނެ އެކަން. އެކަމަކު އަހަރެމެންނަށް ވަރަށް ސީރިއަސް ކަމަކަށްވި އެ ބައިގަނޑު ކުރިކަންތައް.

    36
  31. ފާއިޒު

    ތިޔަ ވާހަކަ ތިގޮތށް ވިދާޅުވީމާ ތި ވާހަކައާއި އެންމެ އެއް ރާގެއްގައި އަޅުގަނޑަށް ބުނެވެން އޮތީ "ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މެންބަރަކު، މިހާރުގެ އެމް ޑީ ޕީ ސަރުކާރުގެ ޔޫތު މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނަވާތީ" އަޅުގަނޑުގާތަށް ހިނިއަންނަ ވާހަކަ.

    23
  32. ބެއްޔާ

    ރައީސް ނަޝީދު ލިޔުނު ލާދީނީ ރިޕޯޓް ސަރުކާރަށް ޕްރެޝަރު ބޮޑުވެގެން އުވާލަން ޖެހުނީމަ ވަރަށް މަޖާކަަމަކަށްވަނީ. މިބުނަނީ އެމްޑީއެން ރިޕޯޓް ލިޔުނީ އައްނިއޭ.
    މަހުލޫފު ކަހަލަ ލާދީނީ މީހުން އެރިޕޯޓްގެ ސަބަބުން ވަކިކުރެވުނީތީ ވަރަށް އުފާކުރަމެވެ.

    27
  33. Anonymous

    އެމްޑީއެން އުވައެއްނުލާ. އުވާލާނަމޭ ކިޔާތާ މިއީ 2 ވަނަ ހަފްތާ؟ ދޮގުހެދުން ހައްދުން ނެއްޓިފަ ތިބި ބަޔަކު ކަމެއް ކުރުމުންނޫނީ ކުރާނެކަމަށް ގަބޫލުކުރާނީ ހެޕަޓައިޓިސްބީ އިންތިހާ ޖެހިފަތިބި ބައެއް.

    24
  34. ވަޒީރެއާލާ

    ކަލޭ ތިހީކުރަނީ ކަލޭ ތިހަދާ ދޮގުތައް ﷲސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އައްސަވާ ވޮޑިގެން ނުވާނެކަމަށްތަ؟ ނޫނީ އެކަލާންގެއަށް އޮޅުވައިލުމަށްތަ؟ ހަމަހިލާ އެހެންނުވާނެ. ކަލެއަކީވެސް މިހާރު އެފިކުރުގެ ލާދީނީ މީހެއް. ކަލޭ ތިހީކުރަނީ މިއަދު މަތީ މަގާމެއްލިބި ތިމާ މާބޮޑަށް ފުއްޕާފާ ތިހެން އަބަދު އިނދެވޭނެކަމަށްތަ؟ ތިކަހަލަ އެހެންމީހުނަށް ޖެހޭ ހާލު މާލަހެއްނުވެ ކަލެއަށްވެސް ޖެހޭނެ. މީދުނިޔެ ދައްކާފާ ހުރި ހަގީގަތް.

    23
  35. މިގޭ

    ކަލެއަށް މަޖާކަން މަމެންނަށް މާކުރިންވެސް އެނގޭ. ކޮބާ ރިޕޯރޓް ލިޔުނު މީހުން. މަމެން މިކަމެއް ނުހުއްޓާނަން. ކުރީގެ ސަރުކާރޭކިޔައިގެން ދޮގު ހަދާނެކަމެއްނެތް. އޭރު ނެރުނު ރިޕޯޓެއްކަމަށް ބުނާއިރު ރަސޫލާއާއި ﷲ އަށް ފުރައްސާރަކޮށްފައިވާބައި ނެރެފައެއް ނެތް. މާބޮޑަށް ދޮގުނުހަދާ. އޮޅުވާލުންމަކަރު ހެދުން މިސަރުކާރުގެ އަސާސް. ލާދީނި ހަމަކިޔާނަން.

    20
  36. އަދުރޭ

    އެމް.ޑީ.އެމް އުވާލީ އެއްވެސް ޕުރެޝަރެއް ނެތީމަ. ހެ ހެ ހެ

    11
  37. މމސ

    ލާދީނީ އެޖެންޓުންނަށް އަބަދުވެސް ބިރަކާ ނުލާ މަޖާކުރަން އެނގޭނީ ކަލޭގެ ތިޔަ ނުބައި ނުލަފާ ދުލުން ތިޔަ މަލާމާތްކުރެވޭނީ އަހަރެމެންގެ މާތްވެގެނ

    14
  38. މމސ

    ލާދީނީ އެޖެންޓުންނަށް ބިރަކާ ނުލާ މަޖާ މިއަދު ކުރެވިދާނެ އެކަމަކު ހަނދާންކުރާތީ ތިޔަ ދުލުން ތިޔަ ދެއްކެވި ވާހަކަ އަށް ޖަވާބު ދާރީ ވާނެ ދުވަހެއް އަންނާނެކަން. އެދުވަހުންވެސް ކަލޭ މަޖާކުރެވޭތޯ ބަލާތި . މީނަ މީއީ ދިވެހިންނަށް ޖެހިފަ ހުރި މުސީބާތެއް މީނަ އާއި މީނަގެ އާއިލާ ކިބައިން މިގައުމު ސަލާމަތް ކުރައްވާށި. މީނަގެ ބައްފަ އަޑީގަ ހުރެގެން ބަދު ދުޢާކޮށް މިޤައުމަށް މިދުވަސް އައިސް މިއޮތީ،،، އެމެންން ދުޢާކުރޭ މިމީސް މީހުންގެ ކިޔައިން އަހަރެމެން މުސްލިމް އުއްމަތް ސަލާމަތްވޭތޯ

    12
  39. ހާނިމް

    އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓް ފުރަތަމަ ނެރުނީ 2016 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އޭރު ރިޕޯޓްގައި އޮތީ 30 ޞަފްހާއެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް ބައިތައް އިތުރުކޮށް އިސްލާމްދީނަށާއި ކީރިތި ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކޮށް އެތައް ވާހަކައެއް ހިމަނާ ރިޕޯޓް 125 ޞަފްހާއަށް އިތުރުކުރުމަށް ފަހު އަލުން ނެރުނީ މިއަހަރު އެވެ.

    15
  40. ސަންތިމަރިޔަބު

    ﴿65﴾ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ

    ހަމަކަވަރުން، ކަލޭގެފާނު، އެއުރެންނާ سؤال ކުރައްވައިފިނަމަ، އެއުރެން ދަންނަވާނެކަން ކަށަވަރެވެ. ހަމަކަށަވަރުން، ތިމަންމެން ހަމައެކަނި ވާހަކަދައްކާލައި، ކުޅިވަރު ކުޅޭކަމުގައި ވީމުއެވެ. ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ! ތިޔަބައިމީހުން ތިޔަ މަލާމާތްކޮށް އުޅުނީ، اللَّه އާއި، އެކަލާނގެ آية ތަކާއި، އެކަލާނގެ رسول އާއަށް ހެއްޔެވެ؟

    ﴿66﴾ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۚ إِن نَّعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ

    ތިޔަބައިމީހުން عذر ނުދައްކާށެވެ! ތިޔަބައިމީހުން إيمان ވުމަށްފަހު، ތިޔަބައިމީހުން ތިޔަތިބީ كافر ވެފައިކަން ކަށަވަރެވެ. ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ عفو ކުރެއްވިޔަސް، އަނެއްބަޔަކަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ عذاب ދެއްވަމެވެ. އެއީ ހަމަކަށަވަރުން، އެއުރެން ކުށްވެރި ބަޔަކު ކަމުގައި ވީކަމަށްޓަކައެވެ.

    [ އައްތައުބާ ސޫރަތުގެ،65 ، 66 ވަނަ އާޔަތް]
    ހަމަ މިބަސްފުޅު ގާއި ވާފަދައިން މިކަން ވަނީ މަނިކުފާނަށް މަޖަލަކަށް ދެއްތޯ ؟

    13
  41. މައިޒާން

    ކަލޭމެންނައް އޮންނާނީ ހުސް މަޖާކަންކަމެއްނުން..

    14
  42. ބަކަރި

    އއޢުވާލަން މަޖުބޫރުވެގެން އުވާލާފަ ކީކޭ ތިކިޔަނީ

    14
  43. މޮހޮނާ

    މިފެންނަނީ ފަހުޒަމާނުގެ ހަރާންް ކޯރުން.

    11
  44. ޢަލި ފުތު

    ޕުރެސަރު ބޮޑުވެގެން އުވާލީ. ވަރަށް ހިއްވަރު ކުރި އުވާނުލާވޭތޯ. އެންމެފަހުން އަތަށްގޮވަިގެން އުވާލީ. ދުފާއެއްޗިއްސޭ ނުކިޔާ ހުރޭ. އަދީބުދިން ފައިސާގަވެސް ޖެހިހުރީ.

  45. ހެހެހ

    މިވަރު ގެ ބޮޑު މޮޔައެއް ހިއެއް ނުވޭ މިގަމުގަވެސް އުޅޭނެހެން ވަޔައް އުޅުނަސް ތީދެން ބޮޑުވަރު..ކީއްވެ ބާ ތިމިނިސްޓުރީގަ އެލިޔެކިއުންތައް ކުރިން ވެސް ފެށިގެން ހުރީ..

  46. މިލާ

    އިގެޔޭ ވަޔައް އުޅޭ މީހަކައް މަޖާ ވާނެކަން ..މަޖާ ނުވެއްޖިއްޔާ ވާނީ ސަރުކާރުން ބޭރުވާން..

  47. ފުއާދު

    އަދި މަށައް މާމަޖާ ސުނިލް ސެޓީ.ކަޕިލް ސަރުމާ .މަހޭ ޙާދަ ވައްތަރޭ އާސްރާނީ އާ

  48. ހުލޮ

    ތިފެން ނަނީ މުނާފިގުންގެ ސިފަ..ވަރައް ބޮޑު ނަސީބެއް ތިޕޮރަގުޜާމް ގައި މަހޭ އެރިކަން މިޙާރު އިގިއްޖެ ..ތީވެސް އެކަމުގައި އުޅޭ މީހެއްކަން

  49. ށަވިޔަނި

    މަހޭ ހާދަ މަޖަލޭ ހީވަނީ ހާމާނުހެން..

  50. ވިސަނާ

    އިސްތިއުފާދީފަގެއައްވަޑައިގަންނަވާމާމަޖާވާނެ

  51. ރާޅު ބޯއީ

    މިހާރު ކަލޭމެންނަށް ބިރަކާ ނުލާ މަޖާ ކުރެވިދާނެ. އާޚިރަތް ދުވަހުން ތިޔަ ކުރާ މަޖަލުގެ ހިތި ފެންނާނެ.

  52. އަބްދުﷲ

    މަހުލޫފް އެ ހެދީ ބޮޑު ދޮގެއް. މިނިސްޓަރު ކަމުގައި ހުރެ ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލައިގެން ކުރިން ނެރެވައިވާ ރިޕޯޓް އެއްކަމަށް ބުނާއިރު، ހއ އާއި ލ އަތޮޅުގައި އެމް ޑީ އެން އިން ސާވޭ ކުރީ 2019 ގައި ކަން އެނގޭ.

    މަހުލޫފް ޖަލުން ނެރެން އެމް ޑީ އެން އިން މަސައްކަތް ކުރީމާ އެމް ޑީ އެން ދެކެ ލޯބިވެފަ.

    ޑީ ބީ ޝާހިދުވެސް ރަގަޅުކަންތައްތަކެއް ކުރި އެކަމަކު ނުވެންބަރު 3 ގައި ބައިވެރިވި

  53. ާއަފްލާ

    މިނުލަފާ މަޛްލޫފްޢާއި މީނާގެ ބައިވެރިންގެ ކިބައިން މިގައުމު ސަލާމަތް ކޮއްދެއްވައިފާދޭވެ އަދި މި މީހުންގެ ސިކުނޑިތައް ސާފްފެނުން ދޮވެވި ހެޔޮގޮތް އިޚްތިޔާރު ކުރުމުގެ ހެޔޮ ތައުފީގް މީމީހުންނައް ދެއްވައިފާނދޭވެ އާމީން

  54. ެައަލީ

    ގޮންޖަހާފަ މިބުނަނީ އިލްމުވެރިންނާއި ރައްޔިތުން އަޑުގަދަ ނުކުރިނަމަ ތިޔަ ޖަމިއްޔާއަށް އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ހަމަ ނޭޅީސް. ތިޔަ އެމްޑީޕީއަކީ ދިވެހިރައްޔިތުން ދަންނަ ބައެކޭ.

  55. މިކަމުގައި

    އެންމެ މަޖަލީ ބައެއްގެ ޕްރެޝަރާ ހެދި މިސަރުކާރުން ކުރަން ބޭނުންނުވާ ކަމެއް ކުރުވުނީމަ. އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން އެމްޑީޕީގެ ބައެއް މީހުންގެ ތެރޭ އުފެދިފައި މިހާރު އޮންނާނެ ރުޅިގަނޑު ބާލާނެ ގޮތެއް އެމީހުންނަށް ނޭނގިގެން އުޅުމަކީވެސް މަޖާކަމެއް. އަދި މަހުލޫފު ޔާމީން ގޭދޮށަށް ގޮސް އުކި ފޭކް ޑޮލަރުތައް އަސްލަށްވެގެން އައިސް މިނިސްޓަރު ކަމުގަ ހުއްޓާ ފަހަތުން ދަތްއަޅައި ސަސްޕެންޑްކޮށްލި ގޮތްވެސް ވަރަށް މަޖާ.