އިސްލާމްދީނުގައި ފިރިހެނަކަށް ހަތަރު އަނބިން ގެންގުޅުމުގެ ހުއްދަ އޮތް ނަމަވެސް އެމްއާރްއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އައިމިނަތު ނާދިރާ އެކަމާއި ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލައިފިއެވެ.

ކައުންސިލްތަކުގެ ވަކި އިންސައްތައެއް އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ ކުރުމަކީ ޤާނޫނު އަސާސީ އާއި ހިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވުމުން އެކަމަށް ރައްދުދެއްވާ ނާދިރާ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ "ދެތިން ހަތަރު އަނބިން" ގެންގުޅުމަކީ ޤާނޫނު އަސާސީ އާއި ހިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

"އެންމެ ފިރިހެނަކު ދެތިންހަތަރު އަންހެނުންނާއި އެއް ފަހަރާ އިނދެގެން އުޅުމަކީ ފިރިހެނުންގެ ޙައްޤުތަކަށް ވަރަށް ބޮޑު އުނިކަމެއް ލިބޭ ކަމެއް. ޤާނޫނު އަސާސީގެ 17 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ވެސް އެކަމަށް ޖާގައެއް ނުދޭ." ނާދިރާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ނާދިރާގެ ޓްވީޓާއި ގުޅިގެން ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން ވަނީ އޭނާ އަށް އަމާޒުވެފައެވެ. ނާދިރާ އަށް ފާޑުކިޔައި އެކަކު ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ ނާދިރާގެ ޓްވީޓްގައި ލިޔެފައި މިވަނީ އެމްޑީއެން މީހުން ދެއްކިފަދަ ވާހަކައެއް ކަމަށެވެ. "ﷲ ގެ ޝަރީޢަތައް ދީނަށް ޖަދަލުކޮށްފައި ﷲ އިންސާނުންނަށް ހުއްދަ ކުރެއްވި ކަމެއް ނާދިރާ މިވަނީ ކުރަން ގޮވާލާފައި." އޭނާ ލިޔެފައި ވެއެވެ.

އެހެން މީހަކު ވަނީ އިންސާނުން ހެއްދެވި ފަރާތައްވުރެން އިންސާނުންގެ ކަންތައް މޮޅަށް އެނގޭކަމަށް ބުނަނީތޯ ސުވާލު ކޮށްފައެވެ.

ބައެއް މީހުން ވަނީ މާލީ ގާބިލްކަން ހުރި ފިރިހެނުން ހަތަރު އަނބިން ގެންގުޅުމަކީ ނިކަމެތި ހާލަތުގައި އުޅޭ އަންހެނުންނަށް ވެދެވޭ ވަރަށް ބޮޑު އެހީއެއް ކަމަށް ބުނެ ހަތަރު އަންހެނުންނާއި ކައިވެނި ކުރުމަށް ހިތްވަރުދީފައެވެ.

ނާދިރާގެ ޓްވީޓާއި ގުޅިގެން ކުރިމަތިވެފައިވާ ފާޑުކިޔުންތަކަށް އަދި އޭނާ އެއްވެސް އެއްޗެއް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

55 ކޮމެންޓް

 1. ެެެރރ

  ނާދިރާ ތިހުރީ މޮޔަވެފަތަ؟ އިސްލާމް ދީނައް ހަޖޫނުޖަހާ މޮޔަވީމަ އެއޮތީ ކަނޑު އެރިފަތާބަލަ

  43
  2
 2. ތތ

  ގިނަ އަންހެނުން ކައުންސިލަރުކަމަށް ލީމަ ނާދިރާކީއްކުރާނީ ތަގެ ޕާޓީއިން އެކަކުވެސް ނުހޮވޭނެ ވިއްޔަ ދެތިން މުސްކުޅިން ތިބޭނީވެސް

  39
  2
 3. މިއަދު

  ނާދިރާގެތިބުނުން އަވަހަށްގެންދަވާ ތިއީ އިސްލާމްދީނާއި ދެކޮޅަށް ސީދާކޮށްބުނެވުނު ބަހެއް އިސްލާމްދީނުގައި ހުއްދަކޮށްފައިއޮތްކަމެއް ނާދިރާފަދަމީހަކަށް މަނާކުރެވޭނީ ކޮންގޮތަކުންތޯ؟ ނާދިރާމެންފަދަ އަންހެނުންކިތަންމެނުރުހުނަސް ރަޢިއްޔަތުންގެ ޢާއްމުވޯޓަކަށްހުޅުވާލައިގެން ވާދަކޮށްގެން ޢަމަލާއިބަސް ތަޖުރިބާއާއިފިކުރު ގާބިލުކަމާއި ކެރުންތެރިކަން ރަޢިއްޔަތުންނަށްވިއްކައިގެން އިންތިޙަބު ކުރެވޭބަޔަކަށްކައުންސިލަރުންވީހިނދު ވަކި% އެއް ވަކިޖިންސަކަށް ޚާއްޞަކުރުމަކީ ޤަބޫލުކުރެވޭނެކަމެއްނޫން 3 ކައުންސިލަރުންގެ ގެތެރޭގައިހުންނަ އަންހެންކައުންސިަލަރު އޭނާގެ ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ އަހަރު ޖަވަރީމަހު ބަލިވެއިނދެއްޖެނަމަ އޭނަގެ ޚިދުމަތް އެދައުރުގަވެސް ފުރިހަމަގޮތުގައި ނުލިބޭނެ ބަލިވެއިނުމުން ލިބޭޗުއްޓީތަކާއި ވިހެއުމާއިގުޅިގެންދޭޗުއްޓީތަކުގެ އިތުރުން ދަރިފުޅަށް ކިރުދޭ ހުސްވަގުތުކަނޑާފައި އޭނާ އޮފީހުގައި މަސައްކަތްކުރާނެވަގުތެއް ހުސްކުރެވޭނީ ކިހިނެއްތޯ؟

  33
  1
 4. އިއްބެ

  ހަމަ ޙަޤީޤަތުގަ އިވެސް ހަ އްދު ފަހަނަ އެޅުމަކީ މި އީ އެވެ.

  48
  1
 5. މިއަދު

  ނާދިރާނުރުހުނަސް އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ ކައުންސިލްތަކަށް އަންހެން ބޭފުޅުންނަށް ކުރިމަތިވެސް ނުލެވޭގޮތަށް ޤާނޫނު އިސްލާހުކުރަން

  40
  5
 6. ާރަސީދު

  ދިވެހިރާޖޭގަ ހުރި އެފަދަ ދެވަނައެއްނެށް އުސްތާޒު ޕާޓީގެ މަގާމެއްގަ ހުރެމެ ތިޔަފަދަ އިސްލާމްދީނާވެސް ކޮށި ފަތަވާއެށް ވައްތަރެއްގެ އަންހެން ގަޑަކު ދިނުން ރަގަޅެއްނޫން.

  28
  1
 7. ރަންނަމާރި1

  ކަލޯގަޔާ ދުނިޔެ އެކޮޅުކޮޅުންޖަހާލީ ފިރިހެނުންގެ މައްޗަށް އަންހެނުން ވެރިކުރީ ދެންވާނެ ހަތަރެތިވާމަންޒަރު ފެންނާނީ އިސްލާޟްދީނުގެ އެއްވެސް ކަމެއްގަ ފިރިހެނުންގެ މައްޗަށް އަންހެނަކު އިސްކުރި ކަން އެނގޭކަންނެތް މީ ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމް ޤައުމެކޭ ކިޔާފަ އިސްލާމް ދީނަށް ޖޯކުޖަހަނީ ރައީސްވެސް ކުރާ ކަމަކީ އިސްލާމްދީނަށް ޖޯކުޖެހުންކަން ހާމަވަމުން މިދަނީ ކިޔާ އެއްޗަކާ ޢަމަލަކާ ދިމައެއްނުވޭ އިސްލާމީ މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޝަރިޢަތް ހިންގަންކަމަށްބުނެ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ނުދަންނަ ޢަދުލުގެ ފަހުބަސް ބުނަން އިސްކޮށް ޢަދުލު އިންސާފުގެ އެންމެ ފަހު ނިންމުން ނިންމުމަށް ނަގާ ބޯމަތީގަ ބޭންދުމަކީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތަށް މަލާމާތްކޮށް ފުރައްސާރަކުރުން ނޫންކަމަކަށް ނުވާނެ ކިތަންމެ ވަރަކަށް ތިމަންނަމީ އިސްލާމްދީނައްޓަކާ ގުރުބާންވާ މީހެކޭ ބުންޔަސް އެވާހަކަ ތަކަކީ ހޮޅި ވާހަކަތައް މިޤައުމުގަ ތިބި ދީނީ ޢިލްމުވެރިން ކޮބާބާ؟ ސަހިންދާއާ ދެކޮޅަށްނުކުތް ގޮތަށް ދީނުގެ ދިފާޢުގަ އަޑު އުފުލަން ނުވޭބާ؟؟ އަންހެނުންނަށް ޤާނޫނަކުން ކަންކަން މިލްކުކޮށްދިނުމަކީ ޤާނޫނު އަސާސީއާ ޚިލާފުކަމެއް ނާދިރާ އުޑުގަ ޖެހިފަ ބިމުގަ ޖެހުނަސް މީ ހަޤީޤަތަކީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގަ ޙުއްދަ ކަމެއް ހުއްދަ ނޫންކަމެއްކަމަށް ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ އިސްލާމް ދީނާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާނަ އިއުލާނުކުރުން ނާދިރާ މީ ކިހާވަރަކަށް ދީން އެނގިގެން އުލޭ ކަނބަލެއްބާ؟ އަދިވެސް އަންހެނުން މަތިފަޑިއަށް ނަގަންވީ ސައިޒު އޮޅެނީ

  25
  1
 8. އަސްލު

  ތީ ކާކުކަން އެންމެންނަށް އިނގޭ ނާދިރާ އެއްނު.... ދީނާ އިދިކޮޅަށް ކޮންމެވެސް އެއްޗެއްކިޔައިގެންވެސް ނޫހަށް އެރޭތޯ.. މީހުންގެ ސަމާލުކަން ހޯދަން... މީނައަށް އަންހެނާގެ އައުރަކިޔައިދީބަލަ....

  35
  2
 9. ޗިޗޫ

  ހިތުން ގާސިމް ދެރަކޮށްލަން މޮޅު އެއްޗެއް ބުނަން ހަދައިގެން ތިއެރުނީ ފެންފޯއް ރުކަށް

  31
  1
 10. ނަމަ

  ނާދިރާ އެންމެ އަންބެއް ގޮތުގަ ވެސް އަޅުގަޑު ވާބޭނުމެއްނޫނޯ

  23
  1
 11. ތެދު

  ތީނަގެ ލީޑަރަކީވެސް ބުރުގާއަޅަން ނުޖެހޭބުނިމީހެއް އޭނަވެސް އޭނދީބުރުގާވެސްނާޅާ..ދެންކޮއްމެފަދަ އެއްޗެކޭވެސް ކިއައިފާނާނެ ތިމީހުން...ﷲބިރުވެތިވާވަރު..؟!!

  30
  2
 12. ބޯކިބާ

  އެއްއަނބި ހުއްދަކުރަން ވަކާލާތުކުރާ ގައުމުތަކުގަ ފިރިމީހާ ބޭނުންވީމަ ނައިޓްކްލަބަކަށް ޖައްސާލީމަ ފައިސާހުރިވަރަކުން އަންހެނުން ލިބޭނެ، ޗުއްޓީގަ ބެންކޮކަށް ޖައްސާލީމަ އެތަނުން އެހާވަރަށްލިބޭނެ. އަހަރުތެރޭ ވިއްސަކަށް އަންހެނުން އެއީ.

  21
  3
 13. ޙަަރުން

  ޖަލް ޕަރީ.ލޮލް ވަޓް އަ ޝޭމް....

  14
  2
 14. ހުސޭނުބޭ

  ހަތަރު އަބިން ގެންގުޅުމާ ދެކޮޅުހެދިޔަސް 4 މީހުންނާ އެ އޮންނަ ގުޅުން އޯކޭތަ؟ އެ ވަރިހަމަ އެއްފަރާވިޔަސް! ދެތިކި ޕީ.

  21
  1
 15. ފައްރާރު

  ނާދިރާ މަޝްހޫރުވުމަށް ކިޔޭ އެއްޗެއް ނޭގި ކިޔުނީ. މައުމޫމާ ދެ އަންތްބަށް އިންނަން އެހީމަ ނަސް ބުނީތަ އެހެން. ކުފުރުނުވޭ ނާދިރާ. ﷲ ވޮޑިގެންވޭ

  20
  2
 16. ޖޯން

  ގާނޫނުއަސާސީގައި ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނުން ހަމަހަމަ. އެކަމަކު އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކޮށް ކޮންމެކަމެއް އިތުރުކޮށް ހާއްސަކޮށްފައި ބަހައްޓަންޖެހޭ. މީ ހަމައެކަނި ދޫނިރާއްޖޭގައި އޮންނަ އުސޫލެއް.

  17
  2
 17. ދޮހޮއްކޮ

  ނާދިރާ އެކަމާ ދެކޮޅު ހަދާނެ ކަމެއްނެތް. ނާދިރާ އިނދެގެން އުޅޭ މީހާ ކައިރީގަ ބުނޭ ނާދިރާ ހަތަރުވަނަ އަންބަކަށް ހުންނަން ބޭނުމެއް ނޫނޭ.

  16
  1
 18. سورة النساء:3 ގެ މާނަ

  يتيم ންނާމެދު، عدل ވެރި ނުވެވޭނެކަމަށް ތިޔަބައިމީހުންނަށް ހީވެ، ބިރުގެންފިނަމަ (އެބަހީ: ތިޔަބައިމީހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ يتيم އަންހެން ކުދިންނާ ކާވެނިކުރުމުގައި، عدل ވެރި ނުވެވޭނެކަމަށް ހީވާނަމަ، އެނޫން) އަންހެނުންގެ ތެރެއިން، ތިޔަބައިމީހުން ހިތްރުހޭ ބަޔަކާ ކާވެނިކުރާށެވެ! ދެމީހުނާއެވެ. ނުވަތަ ތިންމީހުނާއެވެ. ނުވަތަ ހަތަރުމީހުނާއެވެ. ފަހެ، عدل ވެރި ނުވެވޭނެކަމަށް ބިރުގެންފިނަމަ، އެކަކާއެވެ. ނުވަތަ، ތިޔަބައިމީހުންނަށް މިލްކުވެގެންވާ އަޅު އަންހެނުންނާއެވެ. އެގޮތް ތިޔަބައިމީހުން އަނިޔާވެރިނުވުމާ ގާތްކަން ބޮޑެވެ.

  17
  1
 19. އަޙްމަދު

  ތީ ހޭބަ އްޔެ އް

  73
  6
 20. ބުކާޓީ

  އަހަރެމެން ހައިރާން ނުވޭ! އެއީ މައުމޫން ކާރީގަ އުޅެނީ މައުމޫން ފޮތުން ކިޔަވައިގެން ތިބި މީހުން ކަމަށްވާތީ އެއީ މިގައުމު ހަލާކު ކުރި މޭސްތިރިޔަކީ.. މިހަގީގަތް ބަދަލެއްނުވާނެ. މައުމޫން 30 އަހަރު ގެންގުޅުނު ފޮތުގެ ތިއަރީން ދަސްވެނި ވީމީހުންގެ އުޅުމާއި ގުޅުމުން އެކަން ހާމަވާ މިއީ ފުރަތަމަ ފަހަރެއްނޫން.

  18
  1
 21. މަންނު

  އޭނަ ފިރިމީހާ އެހެން މީހަކާ އިނދެފާނެތީ، ބިރުން ދީނުގަ އޮތްގޮތެއް ނުބަލާ ވާހަކަ ދައްކަނީ

  108
  6
  • Anonymous

   އޭނަގެ ބޭނުންހިފެނީ ހިލޭ ފިރިހެނުންނައް

   16
   1
 22. Anonymous

  މުރުތައްދުން އަބަދުވެސް އިސްލާމީ ޝާރިއްޔަތާ ދެކޮޅުވާނެ.

  18
  1
 23. ނޫސްކިޔާމީހާ

  ކަލޭ ތީ ކާކު އެއްކައުވަންތަ ﷲ އާ ޖަދަލުކުރަން ބަލަ ފިރިހެނުންނަށް 4 އަނބިން ހުއްދަޢޭ އެފިރިހެނެއްގެ އެހާ ފުއްދުންތެރިކަން ހުރިނަމަ

  22
  1
 24. ނުދަން

  ހަހަ ނާދިރާ އުޅެނީ މީހަކާ އިނދެގެންތަ؟ އެންމެ ފަހުން ރައްޓެހިވީ ކާކާ؟؟

  16
  1
  • ޚާލިދު އިބްރާހީމް

   މައުމޫން އާ އޭނަ ހިތުން އިނދެގެން އުޅެނީ.

 25. ރާދިނާ

  މިތިބަ ފަޅާއަރަނީ ލާދީނީ މުނާފިޤުން

  18
  1
 26. ލޮލް

  ޢައުރަ ނިވާ ކުރަންޖެހޭކަން ކަމަނާ ޤަބޫލުކުރަންތޯ؟

  22
  1
 27. ރަށުމީހާ

  ބޯގޯސް

  12
  1
 28. އަލްޖިބްރާ

  މިއީ އެންމެ އަމިއްލަ އެދުން ބޮޑެތި މީހުން ! މީގެ އިތުރުން މުސްލިމަކަށް ވެ ހުރެ ﷲސުބްޙާނަޙޫވަތަޢާލާ ހުއްދަ ކުރައްވާފައިވާ ކަމަކާ ކަޑައެޅިގެން ދެކޮޅު ހެދުމަކީ ޣައެރުމުސްލިމުންގެ ސިފައެއް !

  13
  1
 29. ނާދިރު

  ކަމަނާ އެ. ނިސާ ސޫރަތް ބައްލަޥާ.

  15
  1
 30. ޢަލީ

  މަވެސްތާއީދު ފިރިހެނަކަސް މަވެސް ތިކަމާ ދެކޮޅު މީހަކައް އެކަކު އިނދެވޭނީ

  6
  87
  • ....

   ސިނކުޑީގަަ ރޮދި އޮޅިފަތޯ

   72
   3
  • Anonymous

   ލާދީނީ ހުރިހާ އެންމެން ދެކޮޅުވާނެ.

   17
   2
  • އަސްލު

   ޢަލީގެ ނަމުގައި ކޮމަންޓް ކޮށްފައިއެވަނީ އަންހެނެއް ފުރުހަމަ މުސްލިމު ފިރުހެނެކަށް އެމީހާ ޤަބޫލްނުކުރާކަމަކަށްވިޔަށް ދީނާއިޚިލާފު މިފަދަ ބަހެއް ނުބުނާނެ

 31. ހަމްދު

  މައުމޫނިޒަމް!

  13
  1
 32. އަލިބެ

  ދީނުގަ އޮތީ 1 އަނބި ގެންގުޅެން އިންސާފުން ކަންކަން ނުވަންޏާ، ކާކު މިޒަމާނުގަ އިންސާފުން ކަންކަންކުރަނީ؟ ހާއްސަކޮށް މިދިވެހިން މީ އިންސާފު ދަންނަ ބައެއްތަ؟

  12
  3
 33. ޓަކަފިރޯށި

  މިކަހަލަ މީހުނަށް މަ އުމޫނު އެކިޔަނީ ވާތަށް ސިކުނޑި އެނބުރޭ މީހުނޭ...

  8
  1
 34. Juhaa

  މީހާ ހުރީ ޢައުރަ ނިވާނުކޮށް. އެކަހަލަ މީހުން ކޮންމެފަދަ ވާހަކައެއްވެސް ދައްކަފާނެ.

  15
  1
 35. ކަންނެލިއޮޑި

  ތަންދޮރު ނޭނގުނަސް އަޑެއް ލައްވާލެވޭތޯ ބަލާތި.

  13
  1
 36. Anonymous

  ނުއަތު މީހުން ތިފަދަ ގޮވަލިފަތި ގޮވާނެ

  11
  2
 37. ކުއްބެ

  ކޮންމެ މީހަކުވެސް ސިޔާސީ ގޮތުން ހައިސިއްޔަތު ހޯދަންވިއަސް ވެރިކަން ބޭނުންވިއަސް އަދި އެހެނ މުހުތާދެއް ފުއްދަން ވިއަސް ހަމަ ޤާސިމް ވަރެއް ނޯންނާނެ. އެކަމު ހައިސިއްޔަތެއް ބާރެއް ލިބޭ ކޮންމެ ހިނދެއްގައި ޤާސިމްގެ ކަރާމާތަށް އަރައިގަންނާނެ. ނޫނީ އަމބިންނާއި ދަރިންނާއި މުދަލާއި ބެހިގަންނާނެ. އެކަމަކު އަނެއްކާވެސް ކަމެއް، ބާރެއް، ވެރިކަމެއް، ނޫނީ ހައިސިއްޔަތެއް ބޭނުންވާއިރަށް ލަދެއް ނެތި ޤާސިމް ފޫބުޑަށް ދާނެ. މި ނާދިރާވެސް އިހަކަށްދުވަހު ކުނޫޒް ތެރެއިން ނުފިލައިގެން ޤާސިމް އާއި ޤަސިމްގެ އެބުނާ އަމބިން ވަރެއް ނެތިގެން އުޅުނު އިރު ހީވީ އެހެން ކަމެއްހެން. ހަމަ އެގޮތަށް 2013 ގައި ކޮއްކޮ އަށް ވެރިކަން ހޯދައިދޭން މައުމޫން އުޅުނު އިރުވެސް ހަމަ އެހެން. އެކަމަކު ޤާސިމް މަޖިލިސްގެ ރައީސް ކަން ބޭނުންކަން ފާޅުކުރި ހިސާބުން މައުމޫން ގާތަށް ވެސް އައީ ހިނި. އެއިގެ ފަހުން ކޮށްކޮގެ ކިބައިން ބޭނުންވި ކަނކަން ނުވުމުން ދެން އަނެއްކާވެސް ޤާސިމް ފެނުނީމަ މައުމޫނަށް ކުރީ އަސަރު. މިހާރު އެމްއާރްއެމް ހެދުނީމަ ނާދިރާއަށް ހީވާކަހަލަ 2023 ގައި ޤާސިމް އާއި ނުލާ ވެރިކަން ދެން ކުރާނީ އެމްއާރއެމް އޭ އަދި ނާދިރާ ހުންނާނީ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރަކަށޭ. ބަލަ މެކުނު ފުމުނަކަށް ގާހަކައަކަށް ނުފުމުވޭނޭ ބުނާ އަޑު އެހީމުތަ؟

  9
  2
 38. ނަސީދު

  އަޅުގަނޑައް ހީވަނީ އެހެން އެކްޕެކްޓަކުން ބަލާފައި އެގޮތައް ބުނެލިއެއްޗެއްހެން، އަޅުަގަނޑައް އިގެފައި އޮންނައެއްޗަކީ ހަތަރުއަބިން ނާއިންކަމުގައިވިޔަސް ބަރާބަރައް ހަމަހަމަކަންމަތީ ހަތަރު އަބިންބެލުން ތަފާތުކޮއްގެން ގެންގުޅެވިގެންނުވާނެ އެހެން ބުނަންކަންނޭނގެ ނާދިރާ އެއުޅުނީ

  4
  3
 39. މާލޭމީހާ

  ނާދިރާ ބަޔާންކޮށް އެދިނީ އޭނާގެ ފިރިމީހަގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި މިންވަރު

  6
  1
 40. ބުނަން.....

  މުސްކުޅިން ބުނެއުޅޭ: "ލަނޑަޔާ ވާނީ ލާނޑަޔާއޭ"
  އިމްރާނު ބުނި: "މ ނަޝީދަށް އެހީތެރިވާނީ މިޤައުމުން އިސްލާމްދިން ފޮހެލަން މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނޭ" ވެސް
  ނާދިރާ ތިޔަބުނާގޮތަށް ޤާނޫނު އަސާސީގައި ވާނަމަ ތިޔަ ބުނާ 17 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އެއީ އުފެދުމުގައި ބާތިލް ބައެއް. އެވާހަކަ އޮންނާނެ ޤާނޫނު އަސާސީ ބަޔާންކޮށްދީފަ.
  ދެންފަހެ! މިވަރު ނުދަންނަ ގަމާރަކަށް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ނައިބުރައީސްކަން ޙަވާލުކުރާނީވެސް ހަމަ ..........

  7
  3
 41. ހަސަދު

  ދީނުގައި އެއޮންނަނީ މެކްސިމަމް ކުރެވޭނެ ވަރު. ކޮންހެން ކުރާކަން ނުޖެހޭ.

  8
  1
 42. ލާލުޕަރީ

  އާނ ފިރިމީހާ އެހެން މީހަކާ އިނުމަށް ގިނަ އަންހެނުން ދެކޮޅުަދާނެ އެކަމަކު މިސާލަކަށް ދީނީގޮތުން އަންހެންމީހާ އިތުރުމީހަކާ އިނުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަނަމަ އަންހެނުނަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤެކޭ ކިޔާފަ މަޖިލީހަށް ޤަރާރެއްގެ ގޮތުގަވައްދައިގެންވެސް މިކަން ޤާނޫނުގެ މާއްދާއެއްގަ ހިމަނައިގެން މިއީ މިކަމަށް ބޭނުން ކޮންމެއަންހެނަކަށް ލުއިފަސޭހަކަމާއެކު ކުރެވޭނެކަމަކަށް ހެދީސް އެކަމަކު މިއީ މުސްލިމު ގައުމެކޯ އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަނީ އަނަހެނުންގެ ޙައްޤުތައް މަދުވެގެން އެއްޗެއް ހޯދައިދެވޭތޯ މިޤައމުގަ ފިރިހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ހޯދައިދިނުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރާނެ

  4
  1
 43. ވެރިން

  7 އުޑުމަތިން ބާވާލެއްވި ގާނޫނަކާ އަހަރަމެން މިނިކަމެތި އިންްސާނާގެ ކޮށި ވިސްނުމުން ވިސްނާފަ ހަދާފަ އޮތް ގާނޫނަކާ އަޅާ ކީމަ ހިތާމަ ކުރަން، މައުމޫނު ކުރެން އަހާލިނަމަ އެއްޗެކެކޭ ބުނުމުގެ ކުރިން.

 44. މޫސަ

  ތިޔަ ކަހަލަ ކަނޑު ކޮހުންު ބުނާ ވާހަކަ ވެސް ޚަބަރެ އްގެ ގޮތުގަ އި ލިޔާތީ މަ އްސަލަ އަކީ. އެއ އީ މަސްހޫރު ވާން ވެގެން ކުރާ ކަމެ އް.

 45. ހަސަން

  ގަބޫލު ކުރަން ކިތަންމެ ބޭނުން ނުވިއަސް ހަމަހަމަ ކަމަކީ ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަނުވުން ކަމަށް ގަބޫލު ކުރާ މީހަކަށް އަނީސާމެން ނާދިރާމެންގެ ވިސްނުން ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެ. ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލުމުގައި އަންހެނަކަށް ވީތީ އެއްވެސް ހުރަހެއްނެތް، ކެމްޕެއިން ކުރުމާއި ވާދަކުރުން އަދި ހޮވިއްޖެނަމަ މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުމުގައި އެއްވެސް ހުރަހެއް ތަފާތު ކުރުމެއްނެތް ހާލަތުގައި %33 އަންހުނުންނަށް ދޭން ގާނޫނުން މަޖުބޫރު ކުރުމަކީ ފިރިހެނުންގެ ފުރުސަތު ހަނިކުރުން، ފިރިހެނަކަށްވީތީ އެފުރުސަތުން މަހުރޫމުވުން، ހައްގަކަށް ހުރަސްއެޅުން. ގާނޫނު އަސާސީއާއި ސީދާ ޚިލާފުވުން.

 46. ޙަސަން

  ނާދިރާ ކަލޭ ތައުބާވޭ.ކިޔޭ ނުކިޔޭ އެއްޗެއް ނޭގޭ.

 47. ޢަބްދުﷲ

  ތިޔަކަމަކީ، އަހުރެންވެސް ތަޖުރިބާކޮށްފައިވާ ކަމެކެވެ. 4 އަނބިންނާއި އިނދެގެން އުޅުމަކީ، އެއްވެސް ހަމަޖެހުމެއް ހިމޭންކަމެއް ލިބޭކަމެއްނޫނެވެ. ހިނދުކޮޅެއްގައި ލިބޭ އުފަލަކަށްވުރެ، އޭގެފަހުން ކުރަންޖެހޭ ހިތާމަ މާބޮޑެވެ. ވީމާ، 4 އަނބިން ގެންގުޅޭނަމަ، އެމީހަކަށް އޮންނާނީ، ހުރިހާ އަނބިންނަށް ތަބަޢަވުމެވެ. ގޭތެރޭގައި ރެޓެއްގެގޮތުގައި ނޫޅޭނަމަ، ބޮލަށްބާރު ބޮޑުވާނެއެވެ. އޮފީހުގައި ޓައިގަރެއްގެ ގޮތުގައި ގޭގައި ރެޓެއްގެ ގޮތުގައި އުޅެން އެނގޭނަމަ، 4 އަނބިން ގޮވައިގެން ދުވަސްކޮޅަކު އުޅެވިދާނެއެވެ.

 48. ⚡Jasper⚡

  އެންމެ ފުރަތަމަ اسلام ކިޔަވަން ފަށަން ވީނު.. توحيد އިން ފެށިގެން..

 49. ބާދިރާ

  ފިރިހެނުންނަށްވުރެ އަންހެނުންގެ އަދަދު މާ ގިނަވެފަ ހުރިހާ ފިރިހެނުން އެންމެ އަންބެއް ނަގައިގެން އުޅޭނަމަ ފިރިހެނަކާ އިންނަން ބޭނުންވެފަ ތިބި ބާކީ އަންހެނުން ދެން ކިހިނެތްތަ ހަދާނީ؟

 50. މައު_ރީނާ

  އެމްއެންޑީ އާއި އުތެމަ އާއި އަދި ވެސް މިފަދަ ނާތަހުޒީބު ލާދީނީ ހުޅަނގުގެ ޖަމިއްޔާތަކުގެ ބޮޑުން ބޭނުންވާ ގޮތަަކަށް ވާހަކަ ދައްކާ ދިވެހިން އަދިވެސް އުޅޭނެ.. ނާދިރާވެސް އިސްލާމްދީނަށް ފާޑުކިޔާ އިސްތިކުރީ ގާނޫނު އަސާސީ، ގާނޫނު އަސާސީ ްް އެއީ ދައުރު ބަދަލު ވުމާއިއެކު ބަދަލުވާނެ އެއްޗެއް،، މުސްކުޅިވެ ނިކަމެތިވެ ފަނާވަނިވެދާނެ އިންސާނެކޭ ކޮންމެ މީހަކީވެސް ދެން.. ހެޔޮގޮތުގައި ތަރުބިއްޔަތު ލިބިވަޑައިގެން މަރުވަންދެން އުމުރުން ހޭދަކުރުން ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް އޮންނަނީ..