ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އެކި ފަރާތްތަކުން ތަފާތު ޗެލެންޖްތައް ކުރަމުން ދަނިކޮށް ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ.މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ކީރިތި ޤުރުއާން ހަތިމް ކުރުމުގެ ޗެލެންޖެއް ފެއްޓެވުމަށް ނިންމަވައިފިއެވެ.

ޝަހީމް ދެންނެވި ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ މުޅި ޤުރުއާން ކިޔަވައި ނިންމުމުގެ ޗެލެންޖަކަށް ތައްޔާތީ ކޮން ކުދިންނެއްތޯ ސުވާލު ކުރައްވާފައެވެ.

"ސޯޝަލް މީޑިއާ ޤުރުއާނުން ފުރާލަމާ. އަޅުގަނޑު ފަށާނަން. އިންޝާﷲ" ޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ހާފިޒެއް ކަމަށްވާ ޑރ.ޝަހީމަކީ އިސްލާމީ ގައުމުތައް ހިމެނޭ އޯއައިސީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މުޝީރެކެވެ. އޭނާ ވަނީ ކުރިން ރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ކަމާއި އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސެލަރު ކަމާއި ޗާންސަރުކަން ވެސް ކުރައްވާފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އާއްމުން ގޭގައި ތިބެން ސިއްހީ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރުން ގެންދަނީ ކެނޑިނޭޅި ލަފާ ދެއްވަމުންނެވެ. ދުނިޔޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ތިން ބިލިއަނެއްހާ މީހުންނަށް މިހާރު ވަނީ ތަފާތު ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ގޭގައި ތިބެން މަޖުބޫރު ވެފައެވެ.

ގޭގައި ތިބެން ޖެހި، ހުސްވަގުތު ގިނަވަމުން ގިނަ މީހުން އަންނަނީ ތަފާތު ޗެލެންޖްސްތައް ފުރިހަމަ ކުރަމުންނެވެ.

މީސްމީޑިއާގައި މިހާރު އެންމެ ގަދަ އަށް "ޓްރެންޑް" ވަމުންދާ އެއް ކަމަކީ #ސްޓޭއެޓްހޯމްޗެލެންޖްގެ ނަމުގައި ޓޮއިލެޓް ޕޭޕާރ ނުވަތަ ޓިޝޫ ރޯލް ބޭނުންކޮށްގެން ބަޔަކު ފަށާފައިވާ ޖަގްލްކުރުމުގެ ޗެލެންޖެކެވެ. މި ޗެލެންޖްގައި ރާއްޖޭގެ ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމާއި ބައެއް ވަޒީރުންނާއި، އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ގިނަ މެންބަރުން ވެސް ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

31 ކޮމެންޓް

 1. ށަށabަ

  ޜަގަނޅު ކަމެއް

  138
  2
 2. އައްޑޫ ލެއި

  އުފާވެރިކަމާއި ހިންހަމަޖެހުން ގެނުވި ހަބަރެއް.

  148
  3
 3. ޢެދުރުދައިތަ

  ޢަޞްލު ޗެލެ ންޖްކޮށް ފޯރިޔާއި ޖޯޝު އުފައްދަ ންވީ ކީރިތި ޤުރުއާ ން ކިޔެވުމާއި ޚަތިމްކުރުމުގައެވެ. އޭރު ން ގި ނަގު ނަ ފައިދާ ލިބޭ ނެކަ ން ގައިމެވެ. ޢަދި ކޮބައިހެއްޔެވެ. ކީރިތި ޤުރުއާ ން ކިޔެވުމަކީ ބަލިތަކަށް ވާ ޝިފާއެކެވެ. ޢަވަހަށް ފަށަމާ ހި ނގާށެވެ. ޑރ. ޝަހީމަށް ޝުކުރިއްޔާ..!

  162
  2
 4. ާޗަކޮއި

  މިކަމު ން އަހަރެމެ ން ސަލާމަތް ވުމަށް ދުއާ ކުރަ ންވީ ﷲ އަށް ، ގި ނަގި ނައި ން ގުރުއާ ން ކިޔަވާ ންވީ، ކަޮށްމެހެ ން ތި ޕޭޕާ ޗެލެ ންޖެއް ފުރިހަމަ ކުރާ ނެ ކަމެއް ނެތް.
  ަ

  144
  3
 5. ލިވީ

  މާޝާﷲ. ވވވވވ ރަނގަޅު ކަމެއް. އިންޝާﷲ ވީހާވެސް ގިނަ ރައްޔިތުން ހަތިމް ކުރުން ހާދަ މާތް ކަމެއް.

  154
  2
 6. ފަރަަަަހަ

  ރަގަލު

  125
  2
 7. ަަައިބުރާހިމް ރަށީދު

  ތީ ވަރައް ރަނގަޅު ކަމެއް.

  31
  2
 8. ޔެލޯ ބަޓަފްލައި

  މާޝާ ﷲ

  31
  1
 9. ފެކްޓް

  ކުރަންވީ ކަމަކީ ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެމީހެ އްގެ ނަފްސު އިސްލާހް ކުރަންވީ! ތަ އުބާވުން ގިނަކޮށް ﷲ ތަޢާލާ ނަހީ ކުރެ އްވި އެންމެހާ ކަންކަމުބް ދުރުވާންވީ، އަމުރު ކުރެ އްވި އއެންމެހާ ކަންތަ އްތަ އް ކުރަންވީ! ރަސޫލު ޞ އަމުރުތަކާ އި ސުންނަތުގަ އި ދެމިތިބުމަށް ގަދަ އަޅާ މަސަ އްކަތް ކުރަންވީ. ސަހާބީންގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ބަލަންވީ! މިމަގަ ށް މީސްތަކުންނަށް ގޮވާލަންވީ. ހަނދުމަކޮށްދެންވީ! ޖާހިލުކަމާ އި ޣާފިލްކަމުން މީސްތަކުން ހޭ އެރުވޭތޯ އުޅެންވީ. މާމޮޅުކަމެ އް ކޮށްލަންވެގެން، ކޮންމެ ކަމެ އްވެސް ކުޅިވަރަކަށް ހަދައިގެން، ދެ އްކުންތެރިކަން އިސްކުރަންވީ އެއއ އއް ނޫން!

  25
  2
 10. Anonymous

  ރަނގަޅުކަންކަން ކުރެވޭނީ ރަނގަޅު މީހުންނަށް. ރަނގަޅު ކަންތައް މަގުދައްކަނީ ސުވަރުގެއަށް. އެއެއްޗެއްގެ އެތެރޭގައި ހުރިއެއްޗެއް ބޭރަށްވެސް ތިކިޖަހާނީ.
  މިސަރުކާރު ގެ އިސްވެރިން ޖަހަމުންމިދާ ސަކަރާތް ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށް ދަންނަވަން. މިބަލިމަޑުކަމުން ސަލާމަތް ވޭތޯ ﷲއަށް ބިރުވެތިވެ ޤުރްއާން ކިޔަވާ ދުޢާކޮށް ހެދިއްޔާ ގެއްލިނުދާނެނޫންތޭ. އެއްވެސް ސަވާބެއް ނުލިބޭގޮތަށް ޓިޝޫ ރޯލްކުޅެ ސަކަރާތް ޖަހަން ކަހަރިވަކެއްވެސް ހިތަށް ނާރަކަމީ ހައުދަހާ ދެރަކަމެކޭ. އަޅެފަހެ ބިރުވެތިވުމުގެ ކަންފުޅެއްވެސް އެބަހުރިތޭ. ބަލިމަޑު ކަމާއި ތަދުމަޑުކަން ޢާއްމު ވަމުންދާ އިރު ހެޔޮނުވާނެ. މިކުޅިވަރު ހުއްޓާލާ.

  20
  2
 11. ?

  ???????????

  13
  2
 12. ޝާޔާ

  ތީ ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެއް

  19
  2
 13. ާޫޫ މަަަރިޔަނާ

  ރަގަޅު ވަރަށް މާތްކަމެއް ބުއްޅަބޭ ހިޔެއްނުވޭ މިކަމުގަ ބައިވެރި ވާނެހެނެއް އިންތިޒާރުކުރާނަން

  19
  2
 14. ޢަލީ

  ރައީސް ނަޝީދުގެ އުނަގަނޑު ގުޑާފައޮތީ. ގޭގަ އޮވެގެން ނިކަން ހަތިމެއް ކޮށްލާ ބަލަ. ހަތިމެއް ކޮށްލާއިރަކު ގައިމު ނުވެއްޓޭނެ.

  17
  2
 15. ޝަހީި

  ޥަރަށް އުފާވެރި ޚަބަރެއް

  20
  2
 16. ޔާﷲ

  މަނިކުފާނުގެ އުމުރު ދިގުކުރަށްވާށި އާމީން ތިއީ މާތްﷲގެ ރުހުން ލިބިގެން ވާދަރިއެއް ކަމުގައި ކަމުގައި ލައްވާށި އާމީން!

  24
  1
 17. ށަބީ

  ގުރުއާނަކީ ކުޅޭ އެއްޗެެއް ނޫން

  11
 18. ނަފީސާ

  الله أكبر

  19
  1
 19. ރަފީޤް

  ކޮންދުވަހަކުންތޯ ފައްޓަވަނީ

  14
  1
 20. ސްޕައިޑާ

  އަޅުގަނޑު ރެޑީ ތިޔަ ޗެލެންޖަށް. ތިޔަބޭފުޅުން ރެޑީތޯ

  18
  1
 21. ސަމުގާ

  ނަޝިދު ކިތައް ހަތިމު ކުރާނެ ބާ. މަށަށް ހީވަނީ ދުވާލަކު ހަތިމެއް ކުރާނެހެން.

  9
  3
  • ލާލާ

   ބަލަ ކަލޭ ހާދަހާ ޒާތީއޭ

   1
   1
 22. ޝާނީ

  ޝުކުރިއްޔާ ޝަހީމް. މި ދަޑިވަޅު ރާއްޖޭގާ ހުންނެވިނަމަ!

  18
  1
 23. ބޭޗާރާ

  ކުދިންނޭ! ހެޔޮ ދަރުމަ އެދިގެން ކުރާ ކަންކަން މީސްތަކުންނަށް ހާމަނުކުރޭ. ހެޔޮ ދަރުމަ އެދިގެން ހެޔޮކަންތައް ކުރާ މީހުން ކުރާނީ ސިއްރުން. ދައްކަން ކަންތައް ކުރާ މީހުން ކުރާނީ މީސްތަކުންނަށް ފެންނަ ގޮތަށް. މިއޮތްފަދަ ހިތާމަވެރި ދަނޑިވަޅުގައި ބަޔަކު މީހުން ފާޚާނާ ކަރުދާހަށް މަރުދީ ތަޅައިފޮޅައި ގުޅަމަތި ހިފައި ބަޑުމުސާރަ ބަގުޑިބައްދައި ހަދާފައި އެކަން މީސްތަކުންނަށް ދެއްކިޔަސް ހާމަކުރިޔަސް އެއީވެސް މޮޅު ކަމެއް ނޫން. ގޮތެއް ފޮތެއް ނެތީމާ ގޮތެއް ފޮތެއް ނެތް މީހުން ކުރާހައި ކުރަނީ. ދަންނަ ބޭކަލުން ބުނާތީ އަޑުއަހަން. ނަސާރާއިންނާއި ޔަހޫދީންނާއި މުޝްރިކުން ހިތް ރުއްސަން އެމީހުން ކުރާހައި ކަމެއް ކުރާނެ ބަޔަކު ފަހު ޒަމާނުގައި އަންނާނެއޭ.

  19
  2
 24. ހިތާމަ

  ހެޔޮކަމެއް ކޮށްފައި އެކަން ފާޅު ނުކުރޭ. ފާޅުކުރުމީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް.

  15
  1
 25. ޝަފީއު

  ޗެލެންޖުހަދައިގެން މަގްބޫލުކަން ހޯދަންނޫޅެ އަޅުކަމުގައި ވަގުތުހޭދަކުރުމައް ދީނީ ނާސޭހަތް ދެއްވާށެވެ.

  18
  5
  • އަހަންމާ

   މިވަގުތުގައި ގިނަގިނައިން ހެޔޮ ޢަމަލްކުރުން ގިނަކުރުން ވަރައްވެސް މުހިންމު

 26. ޑީން

  ވ ރަނގަޅު ??

  2
  1
 27. ބޮޓު

  އުފާވެރިކަންހުރި

  2
  1
 28. ގަމާރު ޝޭޚު

  ގުރުއާނަކީވެސް ކަލޭމެން ސަމާސާއަކަށް ޗެލެންޖް ކުރަން ޖެހޭ އެއްޗެއްތަ؟ ކިޔަވަ ބަލަ އެއިން އެނގުނު އެއްޗެއް ބުނެލާތި

 29. ޖސޖސޖޖސ

  ރަނގަޅު އެކަމު، ސޯސަލް މީޑިޔާގަ ނުޖެހިޔަސް މިކަން ކުރެވިދާނެ. ސޯސަލް މީޑިޔާގަ މީހުން ތިކަހަލަ ކަންކަމުން ލައިކު ހޯދަން ކުރާ ކަންކަން ކަމަށް ކިޔަނީ.