މި ބްލޮގްގައި ޙިއްސާކުރަމުން ދާނީ ދުނިޔޭގައި މިހާރު ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ "ކޮވިޑް-19" އާއި ގުޅުންހުރި އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތާއި ޚަބަރުތަކެވެ.


22:48

21:47

21:34

21:33

21:26

19:37

19:08

15:40

15:23

14:53

12:51

12:41

11:52

11:31

11:27

11:13

10:54

10:40

10:24

09:58

09:35

09:17

04:40

04:02

ޗާޑް އިން އިތުރު 13 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 700 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 62 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:02

އިތިއޮޕިއާ އިން އިތުރު 46 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 701 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 6 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:02

ނޭޕާލުން އިތުރު 90 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 772 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 4 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:02

ހައިޓީން އިތުރު 105 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 4 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 1063 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 31 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:01

މާލީން އިތުރު 18 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 3 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 1077 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 70 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:01

ސްރީލަންކާ އިން އިތުރު 137 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 1319 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 10 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:00

ސޯމާލިއާ އިން އިތުރު 22 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 1711 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 67 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:00

ސޫދާނުން އިތުރު 156 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 5 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 3976 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 170 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

03:59

އިރާގުން އިތުރު 216 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 6 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 4848 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 169 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

03:59

ކެމަރޫނުން އިތުރު 546 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 10 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 5436 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 175 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

03:58

ބޮލީވިއާ އިން އިތުރު 397 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 11 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 6660 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 261 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

03:58

ނައިޖީރިއާ އިން އިތުރު 276 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 16 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 8344 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 249 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

03:58

އަލްޖީރިޔާ އިން އިތުރު 194 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 8 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 8697 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 617 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

03:58

ދެކުނު ކޮރެއާ އިން އިތުރު 19 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 2 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 11225 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 269 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

03:57

އަފްޣާނިސްތާނުން އިތުރު 658 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 11831 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 220 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

03:57

ޖަޕާނުން އިތުރު 42 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 16 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 16623 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 846 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

03:57

މިސްރުން އިތުރު 789 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 14 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 18756 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 797 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

03:56

ދެކުނު އެފްރިކާ އިން އިތުރު 649 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 43 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 24264 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 524 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

03:56

ސްވިޑެން އިން އިތުރު 597 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 36 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 34440 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 4125 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

03:56

ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން އިތުރު 1931 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 12 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 76726 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 411 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

03:55

ޕެރޫ އިން އިތުރު 5772 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 159 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 129751 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 3788 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

03:55

ޖަރުމަންވިލާތުން އިތުރު 948 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 70 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 158762 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 4397 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

03:55

އިޓަލީން އިތުރު 397 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 78 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 230555 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 32955 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

03:54

އިނގިރޭސިވިލާތުން އިތުރު 4043 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 134 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 265227 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 37048 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

03:54

ސްޕެއިން އިން އިތުރު 859 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 280 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 283339 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 27117 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

03:54

އެމެރިކާއިން އިތުރު 17818 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 695 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 1724044 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 100500 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

03:11

02:46

02:18

00:24

00:23


ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަން ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވިތާވެސް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެގެން ގޮސްފައިވާއިރު، ބަލި ޖެހިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު އަންނަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. ނަމަވެސް ފާއިތުވެދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ބައްޔަށް ފައްސިވާ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މަދުވާން ފަށާފައެވެ. މިއާއެކު ރާއްޖެއިން މިހާރު ތައްޔާރުވަނީ އާ އާންމު ހާލަތަކަށް ދިއުމަށެވެ.

އާ އާންމު ހާލަތަކަށް ގޮސް ޤައުމުގެ ހިންގަން ފެށިނަމަވެސް ރާއްޖޭގައި މި ބަލީގެ ނުރައްކާ އެބައޮތެވެ. ޤައުމު ހުއްޓުމަކަށް އައިސް އާންމުންނާއި ޤައުމުގެ އިޤްތިސާދަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ހީނަރުކަން އައިސްފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި، ބަލީގެ ނުރައްކަލާއި އެކުވެސް އާންމު ހާލަތަކަށް ދިއުމަށް ވަނީ މަޖުބޫރުވެފައެވެ.

ފަހުގެ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު، ރާއްޖެއިން އިއްޔެ ވަނީ އިތުރު 43 މީހަކަށް ބަލި ޖެހިފައެވެ. މިއާއެކު ރާއްޖެއިން މި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު ވަނީ، 1438 އަށް އަރާފައެވެ. ރާއްޖެއިން ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރޭގައި ގިނައީ ބިދޭސީންނެވެ. މި ސަރަޙައްދުން ހަތަރު ވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ފައްސިވީ ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް އޮތީ ރާއްޖެ އެވެ.

ރާއްޖެއިން އިއްޔެ ވަނީ ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު އިތުރު މީހަކު ނިޔާވެސް ވެފައެވެ. ބަންގްލަދޭޝް އަށް ނިސްބަތްވާ އެމީހާ ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާކަން އެނގުނީ، ނިޔާވެފައި އޮއްވާ ފެނިގެން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސް ހެދި ޓެސްޓުތަކުންނެވެ. މިއީ ރާއްޖެއިން މި ބަލީގައި ނިޔާވިސް ފަސްވަނަ މީހާއެވެ. މިހާތަނަށް ނިޔާވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ބަންގްލަދޭޝް ދެ މީހަކާއި ތިން ދިވެއްސެކެވެ.

އިއްޔެ ރާއްޖެއިން އިތުރު 77 މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެފައި ވެއެވެ. މިއާއެކު ރާއްޖެއިން ބަލިން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 232 އަށް އަރާފައެވެ. ފާއިތުވެދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި މި ބަލިން ރަނގަޅުވާ މީހުންގެ އަދަދު ރާއްޖޭގައި އިތުރުވަމުން އަންނަކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

މި ބަލިމަޑުކަމުގައި ދުނިޔޭގެ މަޝްރަހަށް ބަލާއިރު، ބައެއް ޤައުމުތަކަށް ބަލީގެ ނުރައްކާ އަދިވެސް ވަރަށް ބޮޑެވެ. އޭގެތެރޭގައި އެމެރިކާ އާއި ބްރެޒިލް އާއި ރަޝިޔާގެ އިތުރުން އަވައްޓެރި އިންޑިއާ ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އިއްޔެ ލަންކާއިން ވެސް ވަނީ ރެކޯޑް އަދަދަކަށް މީހުން މި ބައްޔަށް މުޅިން އަލަށް ފައްސިވެފައެވެ.

ބައެއް ޤައުމުތަކަށް ނުރައްކާ ބޮޑުވެފައި ވީނަމަވެސް ފާއިތުވެދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި ދުނިޔެއިން ބަލި ޖެހޭ މީހުންނާއި ބަލީގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ މަދުވާން ފަށާފައެވެ. އަދި ބައްޔަށް ފަރުވާދޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ރަނގަޅުވާ މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު އަންނަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. ނަމަވެސް ބައްޔަށް ވެކްސިނެއް ނުވަތަ ފަރުވާއެއް ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް އަދި މާބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ނުލިބެއެވެ.

މިހާތަނަށް ދުނިޔެއިން 5.6 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައި ވެއެވެ. އޭގެތެރެއިން 348,965 މީހަކު މަރުވެފައި ވާއިރު، ބަލިން ރަނގަޅުވީ 2.3 މިލިއަން މީހުންނެވެ. ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު ދުނިޔެއިން މިވަގުތު މިބައްޔަށް ފަރުވާދެމުން ދަނީ 2,883,608 މިލިއަން މީހުންނަށެވެ. އޭގެތެރެއިން 53,161 މީހަކަށް ފަރުވާދެމުން ދަނީ ސީރިއަސް ހާލުގައެވެ.


ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭގޮތުން އިއްޔެ ރާއްޖެ އާއި ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ޚަބަރުތައް ތިރީގައިވާ ބްލޮގުން ފެންނާނެއެވެ.