މިރޭ ކުރިޔަށްދިޔަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި، ރައްޔިތުންގެ ހަޤީޤީ ބާރު ފެނިގެން ހިނގައްޖެ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މިނިސްޓަރ ޝާހިދު މިގޮތަށް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ، ކައުންސިލަރުންގެ ދައުރު ދިގުދަންމާލުމަށް ޤާނޫނު އަސާސީ އަށް އިސްލާޙު ގެނައުމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް މިރޭ މަޖިލީހުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ އާއި ގުޅިގެން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

މިނިސްޓަރ ޝާހިދުގެ ޓްވީޓުގައި ވަނީ، މިރޭގެ މަޖިލީހުގައި އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން ކުރެއްވި ހިއްވަރު ފާހަގަކުރައްވައި އެބޭފުޅުންނަށް ތަޢުރީފު ކުރައްވާފައެވެ. އަދި މިރޭ މަޖިލީހުގައި ކުރެވުނު މުޙިންމު މަސައްކަތާއި ގުޅިގެން މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މުޙައްމަދު ނަޝީދު އާއި އެމްޑީޕީގެ މެޖޯރިޓީ ލީޑަރ، އަލީ އާޒިން އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސޯލިހަށް މިނިސްޓަރ ވަނީ ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރުމާއި ގުޅިގެން ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ބޭއްވޭގޮތް ނުވުމުން، މިހާރު މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ކައުންސިލަރުންގެ ދައުރު ދިގުދަންމާލައި ޤާނޫނު އަސާސީއަށް އިސްލާހު ގެނެސްފައި ވަނީ، މިރޭ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި 74 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.

މަޖިލީހުން މިރޭ ފާސްކޮށް ޤާނޫނު އަސާސީގައި އިތުރުކުރި އެ އިންތިގާލީ މާއްދާގައި ބުނަނީ އާ ކައުންސިލަރުން އިންތިހާބު ކުރެވެން ދެން މިހާރު ތިބި ކައުންސިލަރުން މަގާމުގައި ދެމިތިބޭނެ ކަމަށެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އޭޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައި ބާއްވަން ހަމަޖެއްސި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ވަނީ ފަސްކޮށްފައެވެ. އެކަމާއި ގުޅިގެން އިންތިހާބު ބޭއްވޭނެ މާހައުލެއް ގާއިމު ކުރެވި އާ ކައުންސިލަރުން އިންތިހާބު ކުރެވެންދެން މިހާރު ތިބި ކައުންސިލަރުން މަގާމުގައި ބޭތިއްބުމަށް ގާނޫނު އަސާސީއަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅައި ސަރުކާރުން މަޖިލީހަށް ބިލެއް ފޮނުވާފައިވަނީ މާޗު މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

36 ކޮމެންޓް

 1. Anonymous

  ރައްޔިތުންނެއްނޫން. ގުންޑާއިންގެ.

  79
 2. ސުބުޚާނަﷲ

  ވަލު ޖަނަވާރުންގެ އުސޫލު ތޯ ހަގީގީ ބާރަކީ ހާދަ ބާރު ގަދައޭދޯ ހަމަ ސީދާ ރަނުން ޖަވާހިރަށް އަތްޖަހަމާ ދެން ކޮބައިތޯ މަނިކުފާނު މެން ކާލިހައި ފައިސާގެ ބަދަލުހޯ ދަންވެސް ޖެހޭނެ ނޫންތޯ އެދުވަހުން ބުނާނީވެސް ހަމަ ރައްޔިތުންގެ ބާރުގަދަ ކަމޭތޯ؟ހައްހައް ހާ

  72
 3. ކިނބޫ

  ވަރަށް ދެރަވެއްޖެ ރާއްޖޭގެ މިނިސްޓަރަކު ތިހެން ބުނީމަ. ރައްޔިތުންގެ ބާރު ދައްކަންޖެހެނީ މީހުންގައިގައި ތަޅާ އަނިޔާކޮށްގެންނެއްނޫން. އަހަރެމެންގެ ޅަ ދަރިންނަށް ނަމޫނާއެއްގެ ގޮތުގައި ފެންނަން މިހާރު ތިބީ ހަޔާތްކުޑަ ގުނބޯތަކެއް.

  74
 4. އިސްލާމްދީނުގައި ހަޤީޤީބާރަކީ ކޮބައިތޯ

  އެހެން ތޯ ވަލުޖަނަ ވާރުންގެ އުސޫލު ތޯ ހަޤީޤީ ބާރަކީ މަޖިލިސްގެ މާޒީއަށް ބަލާލީމަ ފެންނާނެ އިންސާނުން ނާއި ޖަނަވާރުންގެ ހުރި ތަފާތު އެންމެހައި ނުބައި އަމަލުތަކަކީ ހަޤީޤީ ބާރަށްވީ ކީއް ވެގެންތޯ ބުނެދެއްވަ ފާނަންތޯ ދީނީގޮތުން:

  64
 5. ވަގު

  އޮޅުވާލަން އުޅޭނެ ކަމެއްނެތް ކާޕެޓު ގެންދިޔައީ ކީއްވެ!

  67
 6. ކާޅު ކާ ކާ

  އަނގަ އޮތިއްޔަކާ ކާޅެއް ނުކާނެ!

  63
  1
 7. ކެނެރީކިސްތާން ޕްރެސް

  ކަލޭ ކޮން އަނގައެއް ލާކަށް ކާޕެޓް.
  މީ އަނެއް ގަމާރު. ކުޑަކުޑަ ބޮކެކޭ މީ ބެހޭކަށް.
  ކަލޭމެންގެ ތި ބައިގަނޑު ބޭނުންވަނީ މިސްޓަރ ދިވެހިދައްޖާލު ޑރ.ބުއްޅަ ބުނާގޮތަށް މަޖިލިސް ލޭއޮހޮރުވުމާއި ފިތުނަ އުފައްދާން ދޯ. ޝާހިދަކީ ކިނބޫގެ ޓެޑީ ބެއަރ އެއް

  60
 8. މޫސަ

  ކަލެއަށް އަދި އެއްޗެއް ނުފެނެއެއްނު. ފައްކާ އެއްޗެއް ފެނިއްޖިއްޔާ ކަލޭ މޮޔަވާނެތާ.

  61
 9. އައްޑޫ ލެއި

  ހަގީގީ ބާރު މާރަނގަޅަށްވެސް ރޭގަ ފެނިއްޖެ ކަލޭ ނުބުންޏަސް. އަހަރުމެންނައް ވެސް ދުވަހެއް އަންނާނެ ކަލޭމެންނަށް ކުޅި ދަށްކާލާނަން ހުރޭ މިސްޓަ ޕްރިޕެއިޑާ

  54
  • ކާރޕެޓް ނާށިގަޑު

   ރައްޔިތުންގެ ހަޤީޤީ ބާރު ފެނިގެން ދިޔައީ އަނިޔާވެރިކަމުންތޯ؟

 10. ސަންގުމަރުމަރު

  މަޖިލީހުގައި ތިބި ގުންޑާއިންގެ ބާރު ފެނިގެން ހިނގައްޖެ. ރައްޔިތުން ވެރިކަން ޙަވާޅުކުރި ލާދީނީ ގުންޑާއިންގެ ނުބައި ނުލަފާކަން ދައްކާލައިފި. އެޖެންޑާ 19 ވަރަށް ތަފާތު.

  ލާދީނީ އެމްޑީޕީއަށް ވޯޓުދީ، ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ ދިން މީހުން ދެން ބާރަށް އަތްޖަހާ.
  އަދި ކަލޭމެންގެ އާއިލާމީހުން ފުނޑާލާތަންވެސް ފެންނާނެ.

  ދީންމުގުރާތީ ނިޒާމް ހަރުދަނާވަނީ މިއޮތްގެން.

  51
 11. މަ

  އެންމެ ބަާރުގަދަ ފަރާތަކީ މާތްﷲ. ﷲގެ ބާރު ކަލެޔަށް ރީތި ގޮތަކަށް ދަޢްކަވާނެ. އިންޝާﷲ

  64
 12. ޒާ

  އިންޑިއާއިން މިރާއްޖެ ހިފުމަށް ގޮވާލި ޣައްދާރެއް ތިހެންބުނުމަކީ ހައިރާންވާވަރުކަމެއްނޫން

  59
 13. ބެއްޔާ

  ކާޕެޓްވަގަށް ގެންދިޔަ މައްސަލަ ބަލާނީ ދެންއަންނަ ދައުރެއްގަ. ބޮޑުވަޒީރުކަމަކަށް ޝާހިދަށް ނާދެވޭނެ

  49
 14. ނަސީމް

  ރައްޔެތުން ވެބޫ ހައްދަނީ. “ޑިމޮކްރަސީ” އަކީ މަކަރެއް. ޢެއްބަޔަކައް ބާރުލިއްބައިދޭ ނިޒާމެއް. އެކަން މިއޮތީ ރީތިކޮއްފެނިފަ. ކޮންބާރެއް ރައްޔެތުންނައް ލިބުނީ؟ މުޅި ރައީސް އޮފީހާ މަޖްލިސް ގެ ވެރިކަމާ ޕޮލިސް އާ ކޯޓު ތައް އޮތީ އެއް އާއިލާއެއްގެ ދަށުގަ އެއްޕާޓީ އެއްގެ ދަށުގަ. ރައްޔެތުން ހަމަ ގުބޯހަދިފަ ބަލަހައްޓައިގެން ދަތްދޮޅިދަށައް އަތްކޮއްޕާ އިރުވެސް.

  37
 15. އަލްޖިބްރާ

  ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގައި ތިޔަމަޖްލީސް ހިންގީ ކިނެއްކަން ކިތައްމީހުން ހަދާން އެބަހުރިތަ ؟ މިނެދިން ނާޅިއަކުން މިނެދިނީމަ ރަގަޅުވާނެ ! އެހެންނޫނީ ތިޔަ އިދިކޮޅޭ ކިޔާ ބައިގަޑު މައިތިރިއެއް ނުވާނެ !

  3
  57
  • އިޒްމީ

   ކަލޭމެންނަށް ރީނދޫ ބައިގަނޑު ކޮންމެ ކަމެއް ކުރިއަސް ހަމަ އެއީ ރަނގަޅު ކަންތައްތައް. އެހެން ބަޔަކު ކޮށްފިއްޔާ ރަނގަޅުކަމެއްވެސް ނުވާނެ ރަނގަޅެއް. ކަލޭމެންގެ ބާރު އަބަދު ތިހެން އޮވެއްޖެއްޔާ ކިތަންމެހާވެސް ރަނގަޅު

 16. ޢައިސް

  މިއީ ހާދަ ލަދު ހަޔާތްވެސް ކުޑަ މީހެކޭ ދޯ..މިތަ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަކީ. ... ޤާނޫނެއް ނެތް

  37
  • ހަމަ

   މޑޕ ގަ ނުހުންނާނެ ލަދުހަޔާތުގެ ކަންފުޅެއް ހުރި ހަމަ އަކަކުވެސް އަންހެންވެސް ފިރިހެންވެސް.

 17. ނަައީމް

  ދެންވިސްނާ މިނިސްޓަރުންގެ ނަސޭހަތް ގައުމުހަލާކުކުރާ މަންޒަރުބަލަންތިބެ އަތްޖަހާ ކޮންމެމީހަކީ ގައުމުގެ ހާއިނުންނޫންތޯ

  39
 18. މިއަދު

  ރަޢިއްޔަތުންގެ ބާރުވެރިކަމަކީ މާރާ މާރީ ހިންގުމާއި ތަޅާފޮޅުން ތޯ؟ ދުލުގެ މިނިވަންކަމަކީ ނެތިނުބައިމޮށުންތޯ؟ ދީނީ މިނިވަންކަމަކީ ވައްކަމާއި މަސްތަކެތި ޢާއްމުވުމާއި ޒިނޭކުރުންތޯ؟ ޝާހިދު ތިމާނަކުރެއްވީ އެގޮތަށްކަމަށްވާނަމަ އެކަން އެބަފެނޭ

  27
 19. ބޮޑު ކާޕެޓް

  ކާޕެޓް ވަގަށް އަދި އަސްލު ރައްޔިތުންގެ ބާރު ނުފެންނަނީ ، އިންޝާﷲ މާގިނަ ދުވަހެއް ނުވެ އެދުވަސް ފެނިދާނެ ..

  33
 20. ޢަލިބެ

  ބާރުހުރި ބައެއް އެނގޭދުވަހެއް ލަހެއްނުވެ ފެންނާނެ ގުންޑާ އިއްޒަތްތެރިން މެންބަރުންނަށް.

  21
 21. ގުންޑާ

  މިނިސްޓަރުގެ، ފެންވަރު.ދޯ

  12
 22. ޑަމް

  މީނަގެ ހުރިގޮތެއް ފޮތެއް ނެތްކަން ބަލާ ބަލަ ދައުލަތުގެ ހުރިއްޔާހުރި ފައިސާއިން މުޅިދުނިޔޭގަ އުދުހިފަ އައިސް ކާޕެޓް ކަޓުވާލައިގެން މީހުނަށް ދޭނުބައި ވަސް ވާސް މީއެއްޗެހީގެ ގޮތެއް ފޮތެއް ނެތްކަން ވަަށް ސާފުކޮށް އެނގިއްޖެ ! ގުންޑައިން ކިޔަނީ ހަމަ ކިޔަން ވެގެން ތީހައްތާވެސް ގުންޑައިން އެނޫމް އެއްޗެއް ތިތާކު ނެތް

  12
 23. ރާއްޖެތެރެ

  ކަލޭމެން ވެރިކަމަ އަރާ ތިޖޫރީ ބޯޑުކުރަނީ. ޤައުމަށް ވަނީ ގެއްލުން

  12
 24. އަޒާ

  ރައްއަތުންގެ ބާރު ތި ދައްކަނީ ވަލުޖަނަވާރުންގެ އުސޫލު ރައްއަތުނގެ ބާރު ފެއްނާނެ ވަރައް އަވަހަށް

  13
 25. ލުޓޭރުންގެ ސަރުކާރު

  ރައްޔިތުންނޭ ކާޕެޓް ވަގަށްނެގީވެސް..ރައްޔިތުން ރައީސްއޮފީހުގެ ތަނބުތަ ކުން ދެއިންޗި ކާލީވެސް...ރައްޔިތުން ޕްރިޕެއިޑް ދަށުވީވެސް..ރައްޔިތުން ދިވެހި ގައުމު ހިފަން އިންޑިޔާއށް ދައުވަތުދިނީވެސް..ރައްޔިތުން ބޭރުގައުމުތަ ކުން ލިބޭ ހިލޭ އެހީ ކާލަނީވެސް...ރައްޔިތުން ލިފްޓް ވަގަށް ނެގީވެސް..ރައްޔިތުންގެ ގެއެއް އިބުރާހިމު މިސް ކިތް ކުރިމަތީގަ އެހުރީ ދިހަބުރިއަށް ނަގާފަވެސް..ސޯސަންމަގުގަ އެހުރި ގެއަ ކީ އަސްލުވެސް ރައްޔިތުންގެ ގެއެއް..އެއީ ކުރީގަ ސަރު ކާރުގެ ދިދަ ދަނޑިތައް ބަހައްޓާގެ..އެގެއަށް އޭރު ކިޔާއުޅުނު ކަމަށްވަނީ ދަނޑިގެ..

  8
  1
 26. ޒަބާދުކުޑޭ

  ރަހެއް، ވެރިއެއް، ކަލޭފާނެއްގެ ބާރެއް ނުމެހިނގާ ދުވަހެއް.
  ލަހެއް ނުވެ އާދެޔޭ ކުރިމަތިވަމުން އެބަ ހައްގުވެރި ގޮތުގައި.

  14
 27. މަސީހު

  ރައްޔިތުން ނުކުމެ ތިބައިގަންޑުގެ އަލާފިލުވައިލާނެ

 28. ސީނުކަރަ

  ކިހާދުވަހަކައް ރައްޔިތުންގެ ހަގީގީބާރެ ބުނަން ތިހެން ކޮޅައްހުރެވިދާނެތަ ؟

 29. ހަސަންކޮއި

  އިންސާފުގެދަރުބާރުގައިކޮއްޅައްހުންނަ
  ވަގުތު،ކުރެވޭސުއާލައްފުރިހަމަޖަވާބުދޭން
  ޖެހޭނެކަންދަންނާތި،

 30. ސަންތިމަރިޔަބު

  ކަދުރު ރުކަށް އަރާ ހިބަރުވަދު އުކާކަލަލޭގެ އަނިޔާވެރިކަމަށް ހިތްވަރު ދީފި
  ހަމަހިނިއަންނަނީ

 31. ވަހީދު

  ޜައްޔަތުންގެ ބާރަ ކީ ރައްޔަތުން އަމިއްލަޔަށް ނި ކުމެ އިންސާފު ހޯދުންތަ؟ ކީއް ކުރާ ފަޑިޔާރުގެތަ ކެއް ؟ ކީއް ކުރާ ފުލުހުންގެ އިދާރާއެއް؟ ކީއް ކުރާ ލިޔެވިފަހުންނަށް އުސޫލުތަ ކާއި ހަމަތަކެއް؟ ވަރަށް ލަދުވެތި ހުތުރު ކަންބޮޑު ވާހަ ކައެއް ތިދެއް ކީ ޝާހިދު..

 32. މުޖުރާ

  ހިކަނދި ޝާހިދު ކާޕެޓް ކޮބާހޭ

 33. Anonymous

  ކުއްލިއަކަށް ބޭރު ބިދޭސީން ސަލާމަތީ ބާރުތަކާ ކުރިމަތިލީ ސިޓިޒަންޝިޕް އިސްލާޙް ޖަސްޓިފައި ކުރަން ނޫންބާ؟