22:42

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ކުޑަބަނޑޮސްގައި ކަރަންޓީން ކޮށްފައި ތިބި މީހުންނަށް ތިން އިރަށް މުގުރިހަ ދޭން ފަށައިފި.

22:04

ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެ އިން އިތުރު 23 މީހަކު ފައްސިވެއްޖެ.

19:15

ބަންގްލަދޭޝުން އިތުރު 3,201 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 44 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 165,618 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 2,096 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

22:29

22:09

22:08

16:11

ނުރައްކާތެރި ކޮވިޑް-19 ބައްޔަށް ދުނިޔެއިން ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު 11.4 މިލިއަނަށް އަރައިފި.

16:01

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ރާއްޖޭގައި ފަރުވާ ހޯދަމުންދިޔަ، ސިއްހީ އެކި ބަލިތަކެއް ހުރި އުމުރުން 71 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެ.

15:08

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ގޮތުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކެފޭ، ރެސްޓޯރެންޓްތައް އަލުން ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަ ދިން އިރު، ދުންފަތުރު އިސްތިއުމާލު ނުކުރެވޭ އުސޫލު ބަދަލު ކޮށްފި.

11:05

މިހާރު ތަފާތު އެހެން ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ބައެއް ބޭސްތައް ކޮވިޑް-19 އަށް ބޭނުން ކުރެވިދާނެތޯ ބަލަން ކުރަމުން ގެންދާ ތަހްލީލްތައް ކުރިއަށް އޮތް ދެހަފްތާ ދުވަސް ތެރޭގައި ނިމި، އެބޭސްތަކުން ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ފެންނަކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ހޯދިދާނެ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ބުނެފި.

05:53

05:35

05:26

އެމެރިކާއިން އިތުރު 44500 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 249 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 2935088 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 132313 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:26

ބްރެޒިލް އިން އިތުރު 35035 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 1111 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 1578376 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 64365 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:25

އިންޑިއާ އިން އިތުރު 24015 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 610 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 673904 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 19279 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:25

ދެކުނު އެފްރިކާ އިން އިތުރު 10853 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 74 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 187977 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 3026 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:25

މެކްސިކޯ އިން އިތުރު 6740 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 654 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 245251 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 29843 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:25

ރަޝިޔާ އިން އިތުރު 6632 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 168 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 674515 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 10027 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:24

ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން އިތުރު 4128 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 56 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 205929 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1858 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:24

ކޮލަމްބިއާ އިން އިތުރު 3884 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 165 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 113389 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 3942 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:24

ޗިލީން އިތުރު 3758 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 141 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 291847 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 6192 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:24

ޕެރޫ އިން އިތުރު 3481 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 186 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 299080 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 10412 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:24

ޕާކިސްތާނުން އިތުރު 3387 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 68 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 225283 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 4619 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:23

ބަންގްލަދޭޝް އިން އިތުރު 3288 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 29 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 159679 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1997 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:23

އާޖެންޓީނާ އިން އިތުރު 2590 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 44 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 75376 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1481 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:23

އީރާނުން އިތުރު 2449 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 148 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 237878 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 11408 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:23

އިރާގުން އިތުރު 2334 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 106 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 58354 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 2368 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:22

ފިލިޕީންސުން އިތުރު 1494 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 10 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 41830 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1290 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:22

އިންޑޮނީޝިއާ އިން އިތުރު 1447 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 53 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 62142 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 3089 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:22

މިސްރުން އިތުރު 1324 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 79 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 74035 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 3280 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:22

ބޮލީވިއާ އިން އިތުރު 1290 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 49 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 36818 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1320 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:21

ގުއަޓަމަލާ އިން އިތުރު 1208 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 40 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 22501 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 920 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:21

އޮމާނުން އިތުރު 1177 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 10 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 45106 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 203 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:21

ތުރުކީން އިތުރު 1154 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 20 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 204610 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 5206 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:21

އިސްރާއީލުން އިތުރު 1115 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 4 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 29170 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 330 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:21

ހޮންޑަރަސް އިން އިތުރު 996 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 14 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 22116 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 605 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:20

ޔޫކްރޭނުން އިތުރު 914 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 15 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 47677 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1227 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:20

އެކުއެޑޯ އިން އިތުރު 878 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 69 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 61535 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 4769 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:20

ޔޫއޭއީ އިން އިތުރު 716 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 3 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 50857 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 321 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:20

ކުވެއިތުން އިތުރު 631 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 5 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 49303 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 365 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:20

އިނގިރޭސިވިލާތުން އިތުރު 624 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 67 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 284900 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 44198 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:19

ނައިޖީރިއާ އިން އިތުރު 603 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 6 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 28167 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 634 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:04

03:33

03:17

01:33

00:50


އައިޖީއެމްއެޗްގެ އައިސީޔޫގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފަށައި، އެޑްމިޓް ކޮށްފައި ތިބި ބައެއް މީހުންނާއި އެމީހުންގެ އާއިލާގެ ބައެއް މެންބަރުންނާއި އަދި ހޮސްޕިޓަލްގެ މުވައްޒަފުން ވެސް މިހާރު ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައެވެ. އައިޖީއެމްއެޗުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 11 އަށް އަރާފައެވެ.

މިރޭ އެޗްއޯސީގައި އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޑރ.އަލީ ނަޒީމް ވިދާޅުވީ އައިޖީއެމްއެޗް އިން ކޮވިޑް-19 ކްލަސްޓާއެއް ފެނުމުން އަދިވެސް އިތުރު މީހުން ޓެސްޓް ކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށެވެ. މިހާރު ވެސް 27 މުވައްޒަފަކު ވަނީ އެކަހެރިކޮށްފައެވެ.

ރާއްޖޭގެ ހާލަތައް ބަލާއިރު ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 25 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފައެވެ. ނަމަވެސް ދުވަހުން ދުވަހަށް ބަލާއިރު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރު ވަމުންނެއް ނުދެއެވެ. އެހެންކަމުން އެއީ ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ހިތްހަމަޖެހުމެކެވެ.

ދުނިޔޭގެ ހާލަތައް ބަލާއިރު 111,857 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު މިހާތަނަށް ފައްސިވެ، 2598 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭ އިތުރު ޚަބަރުތައް "ވަގުތު" ބްލޮގް އިން ފެންނާނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

1 ކޮމެންޓް

  1. ޢލަި

    އިތުރުވަމުން ނުދޭ ކިޔަނީ ކޮންބަޔަކައް އޮަޅުވާލަން ވެގެން އަހަރުމެން ހޭލާ މިތިބީ ހޭކިދާ ވެގެން ޑރ މިހާރު ކިޔޭ ނުކިޔޭ ނޭންގިގެން ތި އުޅެނީ

    7
    1