23:25

ގެސްޓްހައުސް ހުޅުވާފައި ހުންނަ ރަށަކުން އެހެން ރަށަކަށް މީހަކު ދާނަމަ ކަރަންޓީން ވާން ޖެހޭނެ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ގައިޑްލައިން ބުނެފި.

22:54

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެންމެ އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރާ ހެލްތު އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެޗްއީއޯސީ) މުވައްޒަފުން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ގެ ގައިޑްލައިންތަކަށް ތަބާނުވާ ކަމަށް ބުނެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ.

22:09

ރާއްޖެ އިން އިތުރު 31 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.

20:34

ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓާއި، މާލެ އާ ދެމެދު ދަތުރު ކުރާ ފާޅުބޯޓުން އިތުރު ދެ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.

19:51

ހއ. ހޯރަފުށީގައި ހޯމް ކަރަންޓީގައި ހުރި މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.

15:01

ފްރާންސްގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ބްރޫނޯ ލެ މެއިރީ ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.

14:42

ގއ. މާމެންދޫން އެއް އާއިލާއެއްގެ ހަތް މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.

05:48

މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރުތެރޭ ދުނިޔެއިން އިތުރު 314,372 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވޭ. އަދި މި ބަލީގައި މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ 5,751 މީހަކު މަރުވެފައިވޭ.

މިއާއެކު މިހާތަނަށް ދުނިޔެއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 32,743,334 އަށް އަރާފައި. އަދި ބަލީގައި މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރު އުޅެނީ 992,886 ގައި.

މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ ދުނިޔެއިން އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ފައްސިވެ މަރުވެފައި ވަނީ އިންޑިއާ (ފައްސި: 85468، މަރު: 1093)، އެމެރިކާ (ފައްސި: 51151، މަރު: 849) އަދި ބްރެޒިލް (ފައްސި: 32670، މަރު: 826) އިން.

މިހާތަނަށް ދުނިޔެއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ބަލިން ރަނގަޅުވެފައި ވަނީ 24,163,944 މީހެއް. އޭގެތެރެއިން 244,855 މީހަކު ރަނގަޅުވިކަމަށް ރެކޯޑް ކުރެވިފައިވަނީ މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ.

މިވަގުތު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން 7,586,504 މީހަކަށް ފަރުވާދެމުންދާ ކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާ. އޭގެތެރެއިން 63,740 މީހަކަށް ފަރުވާދެނީ ސީރިއަސް ހާލުގައި ނުވަތަ އައިސީޔޫގައި. ފާއިތުވެދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި ބަލީގައި ހާލަތު ދަށްވާ މީހުންގެ އަދަދުވެސް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެފައި.

05:37

05:26

05:18

05:10

އިންޑިއާ އިން އިތުރު 85473 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 1093 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 5901576 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 93410 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:10

އެމެރިކާއިން އިތުރު 50616 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 803 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 7235838 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 208323 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:10

ބްރެޒިލް އިން އިތުރު 32670 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 826 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 4692579 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 140709 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:09

ފްރާންސުން އިތުރު 15797 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 150 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 513034 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 31661 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:09

އާޖެންޓީނާ އިން އިތުރު 12969 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 442 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 619235 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 15208 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:08

ކޮލަމްބިއާ އިން އިތުރު 7494 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 179 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 798317 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 25103 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:08

ރަޝިޔާ އިން އިތުރު 7212 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 108 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 1136048 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 20056 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:08

އިނގިރޭސިވިލާތުން އިތުރު 6874 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 34 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 423236 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 41936 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:07

އިސްރާއީލުން އިތުރު 5784 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 34 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 217899 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1412 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:07

ޕެރޫ އިން އިތުރު 5654 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 99 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 794584 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 32037 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:06

މެކްސިކޯ އިން އިތުރު 5408 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 490 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 715457 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 75439 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:06

އިންޑޮނީޝިއާ އިން އިތުރު 4823 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 113 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 266845 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 10218 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:06

އިރާގުން އިތުރު 4593 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 68 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 341699 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 8867 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:05

ސްޕެއިން އިން އިތުރު 4122 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 114 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 735198 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 31232 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:05

ޔޫކްރޭނުން އިތުރު 3565 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 70 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 191671 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 3827 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:05

އީރާނުން އިތުރު 3563 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 207 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 439882 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 25222 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:04

ނެދަލޭންޑްސް އިން އިތުރު 2777 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 16 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 105918 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 6328 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:04

ފިލިޕީންސުން އިތުރު 2630 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 69 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 299361 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 5196 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:03

މޮރޮކޯ އިން އިތުރު 2423 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 42 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 112522 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1998 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:03

ޖަރުމަންވިލާތުން އިތުރު 2361 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 11 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 283706 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 9530 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:03

ޗިލީން އިތުރު 2222 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 58 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 453868 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 12527 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:54

04:05

02:57

00:51


ކުޅުދުއްފުއްޓާއި މާލެ އާއި ދެމެދު ދަތުރުކުރާ ބޯޓެއްގެ ކެޕްޓަން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވުމުން ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ނޮޅިވަރަމަށް އަރައި ފޭބުން މަނާކޮށް ދެރަށް ވަނީ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތައް ގެނެސްފައެވެ. ކުޅުދުއްފުށިން ކޮވިޑް-19 އަށް މީހަކު ފައްސިވުމަކީ މުޅި ތިލަދުއްމައްޗަށް ވެސް ބޮޑު ބިރުވެރިކަމެކެވެ. ހއ، ހދ، އަދި ށ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ގިނަ ރަށްޔިތުން ތަކެއް ކުޅުދުއްފުށްޓަށް ދަތުރުކޮށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ތަފާތު ގިނަ ޚިދުމަތްތައް އެރަށުން ލިބިގަނެވެ. އަދި މިހާރު ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން އ.އަތޮޅުންނާއި ބ.އަތޮޅުންނާއި ކ.އަތޮޅުން ވެސް މީހުން ދަނީ ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ދަތުރު ކުރަމުންނެވެ.

ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި ކެޕްޓަނާއި ކިހައި އަދަދެއްގެ މީހުން ބައްދަލު ވެފައިވާކަމެއް އަދި ނޭނގެއެވެ. ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ނޮޅިވަރަމުން ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭ އިތުރު ޚަބަރުތައް "ވަގުތު" ބްލޮގް އިން ފެންނާނެއެވެ.