މިއަދު ހެނދުނު އައިޖީއެމްއެޗްއާއި ދިމާލު މޫދުން ފެނުނު ޒުވާނާ މަރާލާފައި އޮތް ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭތީ އެކަން ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފިއެވެ.

އައިޖީއެމްއެޗް އާއި ދިމާ ބޭރުން މޫދުގައި ނިޔާވެފައިވާ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު އޮތް ކަމުގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް މިއަދު ލިބުނީ ހެނދުނު 10:40 ހާއިރު ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ނިޔާވެފައި އޮއްވާ ފެނުނީ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ.

"ވަގުތު"އަށް އެނގިފައިވާގޮތުން ފުލުހުން އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުން ދަނީ ގަސްތުގައި ބަޔަކު އޭނާ މަރާލާފައި އޮތް ކަމަށް ބަލައިގެންނެވެ.

މައުލޫމާތު އެނގޭ ބައެއް މީހުން "ވަގުތު"އަށް ބުނީ އެ ޒުވާނާ މޫދުން ފެނުނުއިރު ކާކުކަން ވަކި ކުރަންވެސް ނޭނގޭ ކަމަށެވެ.

"މޫނު މަތިން ނޭނގޭ ކާކުކަންވެސް، މޫނު މަތީގައި ލޭހުރި، ޝަހާދަތް އިނގިލީގެ ބައެއް ނެތް". މައުލޫމާތު އެނގޭމީހަކު ބުންޏެވެ.

މޫނުމަތިން ކާކުކަން ވަކިކުރަން ނޭނގުމާއި، އެއް އިނގިއްޔަށް ލިބިފައި ހުރި ޒަހަމްތައް ފިޔަވައި އިތުރު އެއްވެސް ޒަހަމެއް އޭނާގެ ހަށިގަނޑުން ފެންނަން ނެތް ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

"ވަގުުތު"އަށް އެނގިފައިވާގޮތުން އެ ޒުވާނާ މޫދުން ފެނުނުއިރު، އޭނާގެ އަތުގައި ހުރި ތަޅުދަނޑި އާއި ވޮލެޓް އާއި އައިޑީ ކާޑު ފަދަ އެއްޗެހި ހަމައަށް ހުއްޓެވެ.

އެ ޒުވާނާ އޮތީ މަރާލާފައި ކަމަށް އާއިލާގެ ފަރާތުންވެސް މީހަކު "ވަގުތު" އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނެފައި ވެއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބަހެއް އަދި ނުލިބެ އެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

22 ކޮމެންޓް

 1. ކިޔުންތެރިޔާ

  އަނެއްކާ ޔާމީނުތަ ވެރިކަމުގަ ހުރީ؟

  181
  18
  • ޥަގު

   ޔާމީން ވީ ވައްކަން ކޮށްގެން ޖަލަށް ލާފަ..
   ވެރިކަމުގަ ހުރި ނަމަ ބުނާނެ ލައިގެން ހުރި ޓީޝާޓްގެ ސަބަބުންނޭ މަރާލީ..
   ސާފު ވެއްޖެ ކަމަށް ހީކުރަން

   68
   151
   • ހަޖަމް ޕލސ

    ހަޖަމް ކޮށްބަ .ކަރަންޓް ވެސް ކެނޑެނީ ކޮރަޕްޝަން އިންތިހާ އަށް' ޔާމިން ޖަލުގަ ނެތްނަމަ އޭނަ ބޮލަށް ހުރިހާ ކަމެއް ކަނޑާނެ.

    49
    13
    • ފެން

     ފެން ނުލިބިގެން ގުއި ނުދޮވެ ވެސް ދެތިންމަހު އުޅުނު ތިޔަ ބުނާ ސާބިތު ވެގެން ޖަލުގަ އޮތް ރައީސް

     17
     21
     • ނުއްނު

      މިހާރު ހިނގާނީ ހުސް ރަނގަޅު ކަންތަކޯ....ކަނުވެ ބީތާވިޔަސްބޮޑުވަރު...

      15
      7
  • ގެރިބޯ

   ޔާމީނު އަކީ ހީރޯއެއް. ޞޯލިހަކީ ޒީރޯއެއް

   15
   14
 2. ޅަބޭ

  ތީގެ ތަހުގީގައް އެއް ހާސް އަހަރު ނަގާނެ.

  191
  7
 3. ރަދީފް

  ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހެއް ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބޭ!

  61
  27
  • އާއިލާ

   ކޮންމެ ކަމެއް ސިޔާސީ ނުކޮއްބަލަ

   10
 4. ޢިމް

  ޑްރަގް ބަސްޓ

  46
  5
 5. ކަމަނަ

  ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހަދަނީއޭބުނާނެ ދެން ހަދާނީ މަކަރު ދެން ލިޔުންތައްދައްކާފަ އިމްރާނުބުނާނެ ޔާމީނޭ ނިމުނީ

  91
  3
 6. ޜާނާ

  ޢައ އިޑީކާޑު އޮތް އިރު ކާކުކަން ބުނެ ނުދިނީ ކީ އްވެބާ

  30
  1
 7. ޒަހީން

  ޑުރަގާ ގުޅުން ހުރި މީހެއް ނޫން އެއީ. ނަމަވެސް ލައިސަންސްގެ މައްސަލާގައި ފުލުހުން ހިފަހައްޓާފައިވޭ. ކުށުގެ ރެކޯޑް ދައްކަނީ އެއްގަމު ދުއްވާ އެއްޗެހީގެ ގާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކަމަށް. އެއީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހެއް.

  13
  6
 8. ސޮމެޮނެ

  ދެންވެސް ސުޢޫދު އަބުރާ މަރުކޮމިސަނަށް، ޕުލީޒް!

  20
  1
 9. ހެޔޮއެދޭ

  ޔާމީން. ޔާމީން ނޫންއެހެންނަމެއްނެތީތަ. ވައްކަންނުކުރި އަސް ކުރިކަމުގައިވިޔަސްއަދިތުހުމަތު ތަކަށްކަމަށްވެސް ޖަލުގަތަކުގައިއޮވެއަދިއޮންނަން ޖެހޭމީހުންމަދެއްނޫން..މިގޮތުން ޖަލުގައޮވެ ދުނިޔެދޫކޮށް ދިޔަމީހުންގެ ވާހަކަތައްއެއީއަބަދު އިވޭއަޑެއް. ކުށްކުރާ އެންމެންޖަލުގަތިބެންޖެހޭނަމަ ވަރަށް ގިނައަދަދެއްގެބަޔަކުތިބޭނީޖަލުގަ. މަށަކީއެއްވެސްޕާރޓީއަކަށް ސަޕޯރޓް ކުރާނެ މީހެއްނޫން. އެންމެންތިމާގެ ނޫނަސް ކޮންމެވެސްގޮތަކުން ގުޅިލާމެހިފައިވާ ބައެއްގެތެރެއަށް މިޕާރޓީސިސްޓަމްއައުންވީ ފިތުނަފަސާދަައުފެދެން ދިމާވި މައިގަޑުސަބަބަކަށް .ސުލްޙަ އަށްލޯބިކުރާ މީހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ވަރަށް ފޫހިވެދެރަވޭޮ ކޮންމެ ކަމަކަށްއަބަދު މިގޮތަށްކަމަކާނުލާމީހުންނަށްހަސަދަ ލައިގެން ނުނެއްޓެވި ގެންއުޅޭތީ. ކޮންމެމީހަކީވެސްޢާއިލާއަކަށް ނިސްބަތްވެ ތިމާގެމީހުންނާ ދަރިންނާއެކުއުޅޭބަޢެއް. މިއީއެޢާޢިލާތަކުގައި ތިބިކުޑަކުދިންނާމުސްކުޅިޢުމުރުގެބަލިމީހުންނާޒުވާނުންނާ ހަރުމީހުންހިމެނޭގޮތަށްއެއެންމެންނަށްދެވޭވަރަށްބޮޑުއަނިޔާއެއް ކަމަށްވާތީއެގޮތުންތިއަނިޔާތަކަށް މަޙްޝަރު ދުވަހުން އަގު އަދާކުރަންޖެހޭނެކަންހަނދާންކުރުންރަގަޅު. މިހާރުރާއްޖޭގަ ގޮތްނުނޭނގިއަދިޤުދުރަތީގޮތުންވިޔަސް ނިޔާވާމީހުންގެ ޚަބަރުތަކަށްހެޔޮބަހެއްބުނުމުގެބަދަލުގާކުރާ ކޮމެންޓްތައް ކިޔާލުމުމުންމުޖްތަމަޢުގެހާލަތުވެއްޓިފައޮތްހިސާބުގެއަގުވަޒަން ކުރަންރަގަޅަށްއެގޭ.

  24
  5
 10. އަޙްމަދު

  ދިވެހި ރާއްޖޭގައި މަރުގެ މައްސަލައެއް ބަލައި ނިމިފައި ވޭތޯ؟ އަދި އެކަމަށް ޙައްޤު އަދަބު ދެވިފަ ވޭތޯ؟
  މީ ވެސް ނޫސްވެރިން އަލިއަޅުވާލްން ރަނގަޅު މައުލޫއެއް.

  38
  4
  • އިމްރާން

   ތިކަން ކުރަން އައި މީހުން އުޅެނީ އެހެން ކަމަކާ

 11. ލާލު

  ވާނުވާ އެނގޭހާ. ެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެ

 12. ބޮލި މުލައް

  ފާޑެއްގެ މަރުކޮމިޝަނެއް ހަދާ މުޅި ބަޖެޓް އެކަމަށް ތަޅާ ބޭލި އިރުވެސް ވީކަމެއް ހަރާމް މިސަރުކާރުއައިސް ފަށާއިގަތް ކަމަކުން މަރު އިންތިހާ. ސާބިތު ހެކި ފެންނަ ކަމަކަށްނުވޭ

  16
 13. އަނިޔާ

  އެވައްކަންކުރަންޔާމީނުގެ ނަންބޭނުންކުރަނީ

  • ހުސިޔަަާެރު

   ކަމެއްވިއްޔަަާ ކޮްޅެއް ގަ ޖައްސަބަލަ

 14. އަ

  ތި ހުރިހާ ގޭންގް ތައް ހަވާލުކޮށްބަލަ ރައްޔިތުންނާ...އޭރުން ތަންފީޒު ވާނެ