ގއ. ވިލިނގިލީ ޔޫތު ސެންޓަރު ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ރޯކޮށްލާފައި ވީނަމަވެސް އެދަނޑުގައި ޓާފް ނާޅާނެ ކަމަށް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަހްމަދު މަހްލޫފު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބައެއް މީޑިއާތަކުގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުން، އެ ދަނޑުގައި ބަޔަކު ރޯކޮށްލާފައިވަނީ މެޓްގެ ބަދަލުގައި ދަނޑުގައި ޓާފް އަޅައިދިނުމަށް ސަރުކާރުގައި އެ ރަށު ޒުވާނުން އެދުނު ނަމަވެސް އެ ކަން ސަރުކާރުން ނުކޮށްދިނުމުން ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ހިތްހަމަނުޖެހިގެނެވެ.

"ސަން" ގައި ޝާއިއު ކޮށްފައިވާ ހަބަރެއް ޓްވީޓާގައި ހިއްސާ ކުރައްވަމުން މިނިސްޓަރު މަހްލޫފު ވިދާޅުވީ ވިލިނގިލީގައި ފުޓުބޯޅަ ކުޅޭ ބޮޑު ދަނޑެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި އެހެން ކަމުން ފުޓުސަލް ދަނޑު ޓާފަށް ބަދަލު ނުކުރާނެ ކަން އެ ރަށު ކައުންސިލަށް އަންގާފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

މަހްލޫފު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެ ގޮތަށް ސަރުކާރުން ނިންމީ ރަނގަޅު ފުޓްސަލް ދަނޑު ވެސް ނެތް ރަށްރަށް ހުރުމުން އެފަދަ ރަށަކަށް ފުރުސަތު ދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ. އަދި ވިލިނގީލީގައި ބޮޑު ދަނޑު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ލަސްވާ ކަން ގަބޫލު ކުރައްވައި އޭނާ ވިދާޅުވީ އެ މަސައްކަތް ލަސްވަނީ ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ހާލަތުގެ ސަބަބުންނައި ދަނޑުގެ ސަބް ބޭސް ރަނގަޅު ކުރަން ޖެހުމުން ކަމަށެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި އެ ރަށުގައި ހުރި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ މެޓްތަކުގައި ރޯކޮށްލުމުން އެ ކަމުގެ ރިޕޯޓް ފުލުހުންނަށް ލިބިފައި ވަނީ މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ 7:54 ގައެވެ. މެޓް ދަނޑުގައި ރޯކޮށްލުމުން ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ދަނޑުގެ މެޓް ވަނީ އަނދައިގެން ގޮސްފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

16 ކޮމެންޓް

 1. ހަމީދު

  ބަލަގަ މަހްލޫފޫ ސަރުކާރަކީ ކަލޭގެ ބައްޕަގެ މުދާތަ؟

  89
  51
  • ބޭބެ

   މިނިސްޓަރ މަހުލޫފުގެ ނިންމެވުމަށް ތާޢީދުކުރެވޭ!! މަޢުލޫމާތު ލިބޭގޮތުން މި މެޓް ދަނޑުގައި ރޯކޮށްލީ ވަކި ބޭނުމެއް ޙާސިލްކުރަން!! އެއީ ކުޑަ ދަނޑުގައި ހުރި މެޓްތައް ނަގާ އެދަނޑުގައި ޓާފު އެޅުވުމުގެ ބޭނުމުގައި!! މިކަން ވެގެން އުޅޭ ގޮތަކީ ވިލިގިނލީގައި ހަދަމުންދާ ބޮނޑު ދަނޑުގައި އަޅަން ގެންދިޔަ ޓާފް އެދަނޑުގައި އަޅާ ނިމި ބާކީވެފައިވާ ޓާފްތައް ކުޑަ ދަނޑުގައި އަޅަން ބޭނުންވެގެން ކައުންސިލުން މިނިސްޓްރީގައި އެދުމުން އެކަން ނުކުރެވޭނެކަމަށް ބުނެ ޖަވާބުދީ ބާކީވި މެޓްތައް އެރަށު ސޮކޫލަށް ދޭން ނިންމުމުން ގަސްތުގައި ކުރިކަމަކަށް ބެލެވެނީ!! މިމީހުން ހީކުރީ ދަނޑުގައި ހުޅުޖެހުމުން ވަގުތުން މެޓްއަޅާ ސަރުކާރުން ނިންމަ ދޭނެކަމަށް!! އެއީކައުންސިލްވެސް އަޑީގައި ތިބެގެން ބަޔަކު ލައްވާ ހިންގައިގެން އުޅޭ ކަމެއްކަމަށް ބަޔަކު ތުހުމަތުވެސް ކުރާކަމަށްވަނީ!! އެތާނގައި ގާޑަކުވެސް ހުރޭ!! އޭނާވެސް އެތަނުން ކޮންމެވެސް އެއްޗެކޭ ކިޔާ ގެންދިއުމަށްފަހު ނުވަތަ އޭނަ ނެތް ގަޑިއެެއްބަލާ ކުރުވާފައިވާ ކަމެއްޖަމަށް ބެލެވޭ!! މިއީ މިކަހަލަ މަޅިޖަހަައިގެން ކަންކަން ކުރުވަން މަޝްހޫރު އަތޮޅެކޭ ކިޔާތީ އަޑުއިވޭ!! ޙަގީގަތެއް ނޭނގޭ!!

   48
   38
  • ހަމީދުގެ ފުރެނޑު މިޔަރު

   ބަލަގަ ހަމީދޫ ދަނޑުގަ އަޅާފަ އޮތް ޓާރފަކީ އެރޯކޮއްލި މީހެއްގެ ބައްޕަގެ މުދާތަ؟

   37
   3
   • ޖ

    މަހުލޫފާ ދެކޮޅު

    1
    12
  • ޥަލީނާ

   ޙަމީދުގެ އައްޕަގެ މުދާ ވިމަ ތިހުޅުޖެހީ.

   4
   2
  • އަންމަގެމުދާ

   ތި ރޯކޮށް އަންދަނީ ކަލޭމެންގެ އަންމަ މުދާތަ؟؟ ނުޖެހޭ އިސްރާފުކުރާކަށް ރައްޔިތުންގެ ޓެކްސް ފައިސާއެއް

   12
  • ރާގޮޑިރާޖަ

   ބައްޕަގެ މުދަ ލުގަތޯ ހުޅުތިޖެހީ .ދެންތިބޭ ގަރުބޯކިބާކާން.

 2. ހަމީދު

  ހަމީދު އެއީ ރައްޔިތުންގެ މުދާ. ހުޅުޖަހާކަށް ނުޖެހޭ

  31
  1
 3. ހަބީބު

  އަސްލު މިނިސްޓރ ގެ ތިނިންމެވުމަށް މަވެސް ތާއީދުކުރަން ، ވިލިގިލި މީހުން އުޅެނީ ގަދަބަދަވިކަމުން ކަންތައްތައްކުރަންވެގެން

  36
  4
 4. ނީތާ

  އަދިވެސް ރޯކުރޭ، ލިބިފައިވާ ނިއުމަތަށް ޝުކުރުނުކުރާބަޔަކަށް ނުޖެހޭ ކޮށްދޭކަށް....

  37
  5
 5. ތ

  މުޅި ގައުމުގައި ބޮޑެތި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު އަޅައިގެން ވާނީ ގެއްލުން ނުބެލެހެއްއޓޭނެ އަދި މިހާރު ގިނަ އީ ފުޓްސަލް މުބާރާތްތައް ބޮޑެތިދަނޑުގައި ކުޅޭ ވަރަށް މީހުން ހަމައެއް ނުވޭ ފާހަގަ ވާ ރަށްތަކުގައި ރަނގަޅު އަޅަން މަހިބަދޫ ތިނަދޫ ކުޅޭ ރަށް ތަކުގައި ކޮންމެ 100 ބޮޑެތި ދަނޑު އަޅައިގެން ނުބެލެހެއްޓީ ވީރާނާ ވާނީ ވައުދު ފުއްދަން ތިޔަ ކުރަނީ ބޭކާޜު ކަމެއް

  16
  3
 6. ރައްޔިތުމީހާ

  ބަރާބަރު ނިންމުމެއް... ތިފަދަ ކަންތައް ކުރާބަޔަކަށް ތިތަން ހަދައިދޭކަށް ނުޖެހޭ

  28
  5
 7. ރައްޔިތުމީހާ

  ބަރާބަރު ނިންމުމެއް... ތިފަދަ ކަންތައް ކުރާބަޔަކަށް ތިތަން ހަދައިދޭކަށް ނުޖެހޭ ... ދެން ތިބޭ އޮށްގައު މަތީ ކުޅެން

  27
  4
 8. ޙހހހ

  ކައުންސި ލް އިންތިހާބު ކައިރިވީމަ މަހް ލޫފް ތިބުނާ ބަސް އަނބުރާ ގެންނާނެ

  3
  8
 9. ބެލެނިވެރިން

  ތިޔަކަން ކުރަން މާލަސް ވެސް ވެއްޖެ ރައްޖޭގެ ޒުވަނުން ނައް އެއްވެސް ކަމެއް ނުކޮއްދެ ، މަހުލޫފައ ނިމިނީ އެހެން ކަންތައް ވަނިކޮއް

  1
  1
 10. ާއަހުމަދު

  ނިދާފަ ހުރެބުނި އެއްޗަކަށް ވާނީ