ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ގެ އުސޫލުތަކާއި ހިލާފަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ސިޔާސީ މުވައްޒަފުން ޕާޓީއެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

"ވަގުތު" އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އެ ޕާޓީ އަކީ އެ މިނިސްޓްރީގެ ސީނިއާ ޕޮލިސީ ޑިރެކްޓަރު ނިޝާނާ ހަސަންގެ އުފަން ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ސަޕްރައިޒް ޕާޓީއެކެވެ. މި ޕާޓީ ބާއްވާފައިވަނީ އެ މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފެއްގެ ގޭގައި މިއަދު ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

ނިޝާނާއަކީ އެމްއާރުއެމް ސްލޮޓެއްގައި އެ މަގާމަށް ގެނެސްފައިވާ ސިޔާސީ މުވައްޒަފެކެވެ.

މި ޕާޓީ ކުރިއަށް ދިޔައިރުގެ ވީޑިއޯއެއް "ވަގުތު" އަށް ލިބިފައިވާއިރު، ވީޑިއޯއިން މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހޯމް އެފެއާޒް އަލީ ނަޒީރު އާއި މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހޯމް އެފެއާޒް ހަސަން ޝުޖާއު ފެނިގެންދެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މި ޕާޓީއަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ޕޮލިސީ ޑިރެކްޓަރ އައިޝަތު އަލައިކާ އަދުނާން، ކޮމިއުނިކޭޝަން ޑިރެކްޓަރ ހަފުސީ، ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަރުޝަދު، ސީނިއާ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހިމް ރަޝީދުގެ އިތުރަށް އެހެން މުވައްޒަފުން ދިޔަ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

މީގެ ތެރެއިން ގިނަ ބޭފުޅުންނަކީ ކޮވިޑް-19އަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުވަން މީސްމީޑީއާގައި ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރައްވާ ބޭފުޅުންނެވެ.

ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުން ޕާޓީއެއް ބާއްވާފައިވާ މައްސަލަ ފެންމަތިވެފައިވާއިރު، ދާދި ފަހުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފަކުވެސް އުސޫލުތަކާއި ހިލާފަށް ޕާޓިއެއް ބޭއްވި މައްސަލައެއް ވަނީ ފެންމަތިވެފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 ވޭދަނަތައް ހަލުވި ކަމާއި އެކީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ފެތުރެމުން އަންނަ މި ދަނޑިވަޅުގައި އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ ޕާޓީތައް ނުބޭއްވުމަށް އިލްތިމާސް ކޮށްފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އުސޫލުތަކާއި ހިލާފަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ޕާޓީތައް ބާއްވަމުން އަންނަކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ.

އެގޮތުން ބަލާއިރު، ދާދި ފަހުން ސޯލްޓް ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓްގައި ބޭއްވި ޕާޓީއެއްވެސް ފުލުހުން ވަނީ ހުއްޓުވާފައެވެ. އެ ޕާޓީ ފުލުހުން ހުއްޓުވާފައިވީ ނަމަވެސް، އެންމެ ފުރަތަމަ ފުލުހުން ދީފައިވަނީ ނަސޭހަތެެވެ. އޭގެ ފަހުން ޕްރެޝަރު ބޮޑުވުމުން ފުލުހުން ވަނީ ޕާޓީ ހުއްޓުވައި ކެފޭ ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

22 ކޮމެންޓް

 1. ޟީހާ

  ދެން އެވަރު ކަމެއްތަ. މާލޭގަގިނައީ މިގޮތައްއެއްވުންތަަށް ބާއްވާގެން އުޅޭމީހުން.

  24
  20
 2. ހަސަނުބެ2323232

  ޝޭހުންގެ އަދާލަތުޕާޓީ ނަޒީރު ދޯ މިއީ. ބޯހަލާކު

  46
  5
  • ޙޯހޯ

   މާ ނުވާކަމަށް ހެދޭނެކަމެއް ނެތް. ސަރުކާރު ނަޒީރު ހަމަ.

   23
   1
 3. އަލިދީދީ

  ނަމޫނާ ދައްކާފި ދެއްވީ އަމަލުކުރަން

  48
  2
 4. އިބްރާހީމް

  ޢާމު ރައްޔިތުން ގޭގައި ކަރަނއޓީނުގައި، ވެރިން އުފަލާއި މަޖަލުގައި..

  69
  1
 5. ކައުޅު

  މިމީހުން ޖުރިމަނާކުރަން ކެރޭނެތަ ނޫނިއްޔާ ބަދަލުގަ ޖުރިމަނާކުރާނީ އާއްމު ރައްޔިތުންތަ ކޮވިޑުފަތުރަނީ ކޮންބަޔެއްބާ އުސޫލައް ނުކެރޭ އަނގައިންވެސްބުނަން މީމިސަރުކާރުގެ ވެރިންގެހާލަތު ކުރީޒަމާނުގަ ވެރިކަން
  ކުރިއިރު ކިޔާއަޑުއިވޭ އާއްމުން މަރަވަޅިއައްއެރުންމަނާވަހަކަ
  މިހާރުވެސް މިއޮތީ އެކަހަލަސަރުކާރެއް

  49
  1
 6. ދިވެހިން

  10 މީހުންނަށްވުރެ ގިނަ ނުވާ ގޮތަށް އެއްޗެއް ކާލަން ދެވެން ވެސް ނެތީތޯ. ދުއްވުން މަނާ ގަޑީ މަގުމަތި ބަލާލަން ކެރޭނެތޯ

  10
  8
 7. ޙަމީދު

  އެޗްޕީ އޭ މިންގަޑާ ޙިލާފަށް މުޒާހަރާ ކުރާ ވާހަކަވެސް ކަވަރު ކޮށްލާނަމަ

  8
  16
 8. ސިރީން

  އަހަރުމެން ސަރުކާރު އަހަރުން އުޅޭނީ އުޅެނެ ގޮތަކައް..

  12
  6
 9. ޒާހިޔާ

  މި ޝޭ ހުން ގޮވަމުންދަނީ ގާމު އުފަންދުވަސް ފާ ހަގަ ކުރާކަށް ނުވެޔޯ. އެކަ މަކު މި މީ ހުން އޯކޭ އަން ހެނުންނާއި ފިރި ހެނުން ބައިވެރިވެގެން ޕާޓީ ބޭއްވިޔަސް . މަގޭ ހިތައް އަރާ ކޯއްޗެއް ކިޔަވާގެން ތިބި އެއްޗެ ހި ތަކެއް ބާ

  18
  • ރިއަލިޓީ

   މިމީހުން ހިލޭ އަންހިނުންނަށް ގުޅާގެންދޯ 2 3 އަނބިން ހޯދަނީވެސް.. އާއްމް މީހަކު ސުވާލްކޮއްފިނަމަ ބުނާނެ ތީ ޙަރާމްކަމެކޭ..

 10. ހަސަނު

  މައުމޫނު މިކަމާ ގުޅިގެން ކީކޭ ބުނަނީ

  17
 11. Anonymous

  ތިޔަވާނީ ޚާއްޞަ ހުއްދަ އިގެ ދަށުން ކަމަށް. ޚާއްޞަ ހުއްދަ އަށް އެނގޭވިއްޔަ ކޮވިޑް ނުޖެހެން. ދެރަކަމެއް. މިބމަށް ﷲ ލެއްވި ރަޙްމަތަށް ޝުކުރުވެރި ނުވާބައެއް. ދުނިޔޭގެ ގިނަ ތަންތަނުގައި ކޮވިޑްގައި ހާދަގިނަ ބަޔަކު މަރުވަމުންދާ އިރު ފަރުވާ ކުޑަ ނުކުރައްވާ. ފިޔަވަޅު އަޅަން ތިބޭމީހުން ފަރުވާކުޑަ ނުކުރައްވާ

  11
  1
 12. ޙަސަން

  ތިތާންގަ 10 މީހުން ހަމައެއްނުވެ

  8
  4
 13. ދިދަ ދަނޑި

  ފެންމަތިވެސް އެހެން ކަންތަށްވެސް ވާނެ، އެކަމު މިނިސްޓްރީ ބޭފުޅުންވީމަ ފިޔަވަޅެއް ނާޅާނެ.. އާދައިދެ ރައްޔިތުންވީމަ ވަގުތުން ޕާޓީ ހުއްޓުވާ މުޅި ހިސާބުގަނޑު ޖޫރިމަނާ ކުރާނެ..

  15
 14. ހެހެހެ

  ސްޓެލްކޯއަކީވެސް ތިޔާ ޒާތުގެ ތަނެއް މުވައްޒަފުންނަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް ނުބަލާ

  12
  1
 15. ދަރަނި ދަންތުރަ

  ކޮބައިތޯ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޖިއްނި ފެނޭތޯ ސަރުކާރުގެ ބޮޑުން މައިމޫނާގެ ގާނޫނަށް ފައިންއަރާތަށް ފުލުހުން ދެލޯ މެރިފައިތޯ ސައިކަލްތަށް އެކަނިތޯ ފުލުހުންނަށް ފެއްނަނީ ....

 16. ކޮވިޑް

  ކޮވިޑް އަކީ ހަވީރު 06 އިން ހެނދުނު 06 ދުއްވާ އުޅަނދު ދައި ޖެހޭ އެއްޗެއް، ކޮވިޑް އެންމެ ލައިކް ވާނީ އިންދިކޮޅު މީހުނާ ނިކަމެތިން ދެކެ. އެހެން ވީމަ ޑީ.ޖޭ އާ ޕަރޓީއް ދެކެ ކޮވިޑް ވަރަށް ޖެހިލުންވާނެ. ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ގޮވާލަން ކޮވިޑަށް އިންސާނީ ހައްޤުތަކަށް އަރައި ނުގަތުމަށް އެދި ބަޔާނެއް ނެރެން.

  10
 17. ހިޔާލު

  އެޗްޕީއޭ އުޞޫލު ތަކަކީ ދެރަ ނިކަމެތި ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް އެކަނި ވާ އުޞޫލު ތަކެއް. އަދުލުވެރިކަމެއް ނެތް އިއްޒަތްތެރި ބޭފުޅުން ބޭނުން ގޮތަކަށް އުޅެވޭނެ.

 18. އަމީ

  ވަކި ބަޔަކަށް ހުރިހާ ކަމެއް ހުއްދަ

  11
 19. ހަވާސާ އިބޫ

  ހިންނަވަރު މާހިރު މިކަމުގެ މޭސްތިރިއަކީ އެހެންވީމާ އެކަން މަނާނުކުރެވޭނެ!

 20. މުސްގެ ބޯއި

  ތިހަބަރު ވަރައްވެސް ފުރިހަމަވީސް ތި ވީޑިޔޯ ލިބުނުގޮތުގެ ވާހަކަ އާއި އެމީހާގެ ނަންވެސަ ޖަހާލިނަމަ. ވަގުތު އޮފީސް ތެރޭގަވެސް އެޗްޕީއޭގެ އުސޫލާ އެގޮތަކަށް ނޫން އުޅެނީވެސް. އަހަރެން އައް ވަގުތުގަ އުޅޭ ކުއްޖަކުވަނީ ފޮޓޯއާއި ވީޑިއޯވެސް ހިއްސާކޮއްފަ. މިކޮމެންޓް ޖަހާލަދެއްޗޭ އިންގޭ. ސުކުރިޔާ