ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓެއްގައި ތިބި އިންޑިއާ ދެމަފިރިއަކަށް ގޯނާތަކެއް ލިބިގެން ރަސްމީ އިދާރާތަކުގެ އެހީއަށް އެދެމަފިރިން އެދިއްޖެއެވެ.

ޓްވިޓާގައި މީހަކު ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ގޯނާ އާއި ކުރިމަތިވީ ބިޔާދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓްގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުންދާ ދެމަފިރިއަކަށް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެމީހުންނަށް ދިމާވި ކަންތަކުގެ ތަފްސީލެއް ދީފައެއް ނުވެއެވެ.

އަނިޔާ ލިބުނު ދެމަފިރިންގެ ތެރެއިން ފިރިމީހާ އަކީ ވިޕާލް ނަމަކަށް ކިޔާ މީހެކެވެ. އޭނާ ވަނީ ވަރަށް އަވަހަށް އެމީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން އެދި ރޭ މެންދަމު ޓްވީޓެއް ކޮށްފައެވެ. ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާ އެމްބަސީ އިން މިއަދު ހެނދުނު ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ ގޯނާ ކުރިމަތިވި އިންޑިއާ ދެމަފިރިންނާއި ގުޅޭނެ ފޯނު ނަމްބަރެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެދިފައެވެ.

މިހާރު ޓްވިޓާގައި ވިޕާލް ވަނީ އިންޑިއާ އެމްބަސީއަށް އޭނާގެ ނަމްބަރު ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

މާލެ އަތޮޅުގައި އޮންނަ ބިޔާދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓަކީ މާލެ އަތޮޅުގައި އޮންނަ ރިސޯޓެކެވެ. އެއާޕޯޓުން ލޯންޗެއްގައި އެރިސޯޓަށް ދިއުމަށް ހޭދަވަނީ ތިރީހަކަށް މިނެޓެވެ. މިއީ މެދުފަންތީގެ ރިސޯޓެކެވެ.

އިންޑިއާގެ ދެމަފިރިއަކަށް ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓެއްގައި ގޯނާ އާއި ކުރިމަތިވިއިރު ރާއްޖެ އަށް މިހާރު އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިން އަންނަ އެއްގައުމަކީ އިންޑިއާ އެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

38 ކޮމެންޓް

 1. ވައިކިންގ

  ބޮޑު ރޭވުމެއްކަމަށް ލަފާކުރެވުނީ.

  77
  3
 2. ަސދަސދ

  މިގައުމަށް ތްވަރިސްޓުން އަންނަތާ 100 އަހަރަާއި ގާތްކުރަނީ. މިވަރު ކަމަކާއި ދިމަލެއްނުވޭ.
  ތިވާނީ ދަތުރު ހިލޭދަތުރަކަށް ހަދަން ރިޒޯޓް ބލކ މލ ކުރަނީ ކަނަށް

  92
  2
  • އަސްލަމް

   ޕޮޒިޓިވް ވެގެން ކަރަންޓީންގަ ހުންނަންވާ ދުވަސްތަކަށް ލާރިއަމިއްލަ އަތުން ދޭންނުޖެހޭނެ ގޮތެއް ހޯދަނީހެން ހީވަނީ.

 3. ނަޝީދު

  ތީ ނުބައެއް ކީއްވެ އިންޑިޔާގެ ދެމަފިރިންނައް ތިހެން ވާންވީ ތީ އެމީހުންގެ ރޭވުމެއް.. ތީ ވަރައް ނުބައި ބައެއް ތަންކޮޅެއް ކުރިން އެހެން ރިސޯޓެއްގެ ވޭޓަރަކައްވެސް އިންޑިޔާ މީހަކު ތިހެން ކިޔާފަ ހަމަލާ ދިން....

  82
  1
 4. ހިރޭ

  ކަންބޮޑުވަނީ . ފަތުރުވެރިކަން ހަލާކުކޮށްލަނީ ބޭޑު ޕީއާރު ޖައްސައިގެން. އޭރުންތާ އަޅުވެތި ލޯނުތަކަށް މަގު ހުޅުވޭނީ

  81
  2
 5. ކީކޭ ބުނާނީ...

  ބަލާވެރިކަން ޖެހެންފެށީ މި. މޑޕ ވެރިކަމަށް އަންނަ ކޮންމެފަހަރަކު އިންޑިއާ މީހުންގެ ޝަކުވާތަކާއި، ޖެއްސުމާއި އަދި ފުރައްސާރައާއި ދިވެހިން ކުރިމަތިލާންޖެހޭ. ޜިސޯޓުތަކަށް ގޮސްވެސް ދޮގުހަދާ އެހާ އުނދަގޫބޮޑުވާނެ.

  93
  9
  • ޜަޟީ

   ތިބުނަނީ ނުކުރާނޭތަ ދިވެހިން. ނުލާހިކު އަހުލާގު ދަށް ބަޔަކު؟؟؟؟

   11
   22
   • ގުނދަރަރާޖާ

    އެކިޔަނީ އިންޑިއާ މީހުންނަކީ މަކަރުވެރި ބައެކޭ. ނުހަދާނޭ ތެދެއް. ބޮޑު ރޭވުންގަނޑަކަށޭ ވާނީ.
    ތިބުނަނީ އެހެނެއް ނުވާނެއޭތަ؟ އެއީ އެއަށްވުރެ މާތް ބައެކޭތަ؟ ރުޅިއަރުވަން ނޫޅެއްޗޭ!

 6. ރައްޔިތުމީހުން

  އެމީހުން ބޭނުންވާ ކޮންމެސް ކަމެއް ނުވީ..

  22
 7. މައިމޫނާ

  ކޮވިޑް ޕޮޒިޓިވް ވެގެން ކޮޓަރީގަ އެކަހެރިވާން ދެކޮޅު ހަދަނީ.
  ރިސޯޓް އެހެން ގެސްޓުން ކައިރިއަށް ވެސް ދަނީ ޕޮޒިޓިވް އޭ ކިޔާފަ

  26
  2
  • އަސްލަމް

   މީ ގަބޫލުކުރެވޭ ވާހަކައެއް. ޕޮޒިޓިވް ވެދާނެކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރާނެ، އުޅޭނީ މާސްކް އަތަށް ނަގައިގެން
   ޕޮޒިޓިވްވީމަ އެއީ ރިސޯރޓް މައްސަލަ ސްޓާފް މައްސަލަ.

 8. ރައްޔިތުމީހުން

  މިކަން ރަނގަޅަށް ދިވެހި ސަރުކާރާ ކަމާބެހޭފަރާތް ތަކުން ބަލަންޖެހޭ..

  އިންޑިއާބޭނުންވާގޮތައް މިކަން ނިމިއްޖެޔާ މި ރާއްޖެ އަންނަ ކޮންމެ އިންޑިއާ މީހަކު މި ޗަރުކޭސް ޖައްސައިގެން އެމީހަކު ބޭނުން ކަމެއް ކުރާނެ..

  25
  2
 9. ބުއްޅަބެ

  ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތަކަށްވެސް މިހާރު އިންޑިޔާއިން މީހުން ލިބެނީ. ޔޫރަޕް މީހުންގެ މާކެޓް ގެއްލި އިންޑިޔާއަށް ބަރޯސާވާންޖެހެނީ ހުރިހާކަމަކުން. ނާގާބިލް ސަރުކާރު. ބޯހަލާކު

  29
 10. ޙ

  ކޮބައިތަ ރިސޯޓްގެ މެނޭޖަރ އޭނާ ދޯ ފިޔަވަޅު އަޅާނީ
  ޢެތާހުރެ އިބޫ ސޯލިހަށް ގޮވިޔަސް ވާނެ ކަމެއް ނޯންނާނެ ތިޔައީ ރޭވުމެއް

  27
  1
 11. ޅަބޭ

  އޭ "އިބޫ ސޯލިހު" ކަލޭ އަދިވެސް ނިދަނީތަ؟ ބަލަ އިންޑިޔާ ބަޔަކު އެޔޮއް ރޯނާއަރުވާލަނީ ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓެއްގަ. ދެންވެސް ކޯސްޓުގާޑާއި ހެލިކޮޕުޓަރު އެރަށައް ފޮނުވައިގެން އެމީޙުން ސަލާމަތް ކޮއްބަލަ، ކުރިއައް އޮތީ ކައުންސިލް އިންތިހާބޭ، ކަލެއައް ވެސް ނޭގެ ލިބޭޏެކަމެއް..

  21
  1
 12. އިބިލީސް

  ކަންތަކާ ލައިގަތީމި. ވ ގިނައިން ދެން މިކަހަލަ ޙަބަރުތަށް އިވޭނެ. ވ މައްސަލަ ބޮޑުވާނެ މި އިންޑިއާ ގެސްޓުންގެ. އައުމަށް ވުރެ ނައުންވެސް މާ ރަގަޅުވާނެ. ނޮހޮރޮއްޕާނެއް މުވައްޒަފުންނަށް. އަދިއެވަރަށް ފުއްޕާނެ

  26
  2
 13. މަހިބަދޫ މީހާ

  އިންޑިޔާ އިން އަންނަ ފަތުތުވެރިން ނަކީ ވަރަށް އުންދަގޫ ބޮޑުބައެއް ރިސޯޓްގަ ހެދިފަ ހުންން ގިނަ ގިނަ ރޫލްސް ތަކަށް ފޮލޯ ކުރާކަށް އެމީހުން ބޭނުމެށް ނުވޭ އަޅުގަޑަކީވެސް ވަރަށް ދުވަހު ރިސަޯޓްގަ އުޅުނު މީހެއް އަމިއްލަ ތަޖުރިބާގެ އަލީގަ މިވާހަކަ މިބުނީ މީހަކު ބުންޏޭ ބުންޏޭ އެއް ނޫން ފުރަންޓް ޑެސްކަށް އައިސް ނޫނީ ފޯންކޮށްފަ އެންމެ ގިނަ ކޫސަނި ކޮންޕްލެއިން ކޮށް މައްސްލަ ޖައްސާ ބަޔަކަށް ދިމާވީ އިންޑިޔާ ފަތުރުވެރީން.

  34
 14. އައްޕަން ބޯކިބާ

  ތިމީހުންދާއިރު ދާނީ ރިސޯޓްގައި ހުންނަ އެތިކޮޅުވެސް ވަގަށް ހިފާގެން...

  24
 15. ނަސީދު

  ތިވާނީ ހިލޭ ޗުއްޓީ ހޯދުން

  23
 16. ގެރި ކުމާރު ކިޗްޅާނީ

  އެހެންތާވާނީވެސް، ތި އިންޑިޔާ މީހުންނަކީ ބޮޑާ ކިބުރުވެރި ބައެއް...އެމީހުންނަށްވެސް ހީވެ ފައޮންނަނީ މިގައުމަކީ އެމީހުންގެ ބާރުގެ ދަށުގަ އޮންނަށް ތަނެއްހެން..ރަގަޅަށް ތިމައްސަލަ ބަލައި ފި ކަމަށްވަންޏާ ، ތި އިންޑިޔާ މީހާ މުއައް ފަށް ހުތުރު ބަހުން ވާހަކަ ދައްކާ ގަޔަށް ބޮލަށް އެރީމަވީ ގޮތެއްކަންނޭގެ.

  21
 17. ިބޯކިބާ

  ރާއްޖެ ހިންގުން މިވަގުތު އިންޑިއާއިން ހަވާލުކޮށްފަ އޮތީ ބީޖޭޕީ ކެރެލާހަރުގޭގެ އަންހެނުން ކުރިއަރުވާ ކޮމެޓީއާ، އެތަނާ އިންޑިއާ ޖާސޫސީ އިދާރާ ޕްރޭމްކަހާނީއާއި ގުޅިގެން ފަތުރާ ޕުރޮޕެގެންޑާ ތިޔައީ، ސޯމާލިއާއަށްވެރެ ހާލުގައޮތް ގައުމަކާއި މިގައުމުގެ އިގުތިސޯދު ހަވާލުކޮށްގެން ތިބޭއިރު ބީތާމެނަށް މިވަރު ނޭނގޭތީ ދެރައީ.

  25
 18. ށުމަން

  100% ޔަގީން އަބޫ ޖަހުލުގެ މޭސްތިރި ކަމުގަ ރާވައިގެން ކުރާ ކަމެއް

  20
 19. ސަގަރު

  ރަގަޅު. އިންޑިއާ ރިހަގަޑުތައް ނާންނަ ވަރުކުރަންވީ.

  19
 20. ހުސޭނުބޭ

  އެމީހުންނާ އެހީވާން އިންޑިޔާ ސިފައިންތަ އަންނަނީ!!!!!!!!

  17
  1
 21. ކުޑަސޮރު

  ރާބޮއިގެން ކަޅިވެ ބުރާންތި އެރީމާ އިންޑިޔާމީހުންނައް ވާގޮތް ބުނެދޭންވެސް ލަދުގަނޭ ކުޑައެއް ބޮޑެއްނޯންނާނެ ހިތައްއެރިކަމެއްކޮއް ނޫޅޭކައް ވަކިގޮތެއްނޯންނާނެ ދަރިއެއް މައެއް ބަފައެއް ވައްކެއްނުވާނެ އެއްމެ ވައްތަރުވާނީ މޮޔަ އެތަކާ އެކަމުގެ ކުޑަމިސާލެއް ރޭގަތިހުއެފެނުނީ ހަމަހޭގަ ނުތިބޭތީ ދެންވާގޮތް އެވަނީ

  21
 22. ވޭޓަރުމީހާ

  ތިއީ ރާވައިގެން އިންޑިއާކުރުވާކަމެއް!އެހެންލެވަލް އަކައް ތިދިޔައީ! ރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމް ހަލާކުކޮއްލުން ބޭނުމަކީ މި އިންޑަސްޓުރީގަ މިލިއަނުން އިންވެސްޓު ކޮށްފަތިބި ބޭފުޅުން ވަރަށްބޮޑަށް ވިސްނާވަޑައި ގަންނަވާ! ގާތުން ކަންހިނގާގޮތް ބައްލަވާ! ނޫނީ މިލިއުން ގެއްލުންވެ ބަނގުރޫޓު ވެދާނެ!

  20
 23. ޙެހެެހެހ

  ޖޭ ހިންދު .

  10
  5
 24. އއއ

  ދެން އިންޑިޔާ އަންނާނީ އެމީހުންނަށް ހިމާޔަތްދޭ ނަމުގައި

  17
 25. ދަންނާށޭދަންނާށޭ

  ދިވެހިންނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަގުވައްޓާލައިގެންވިއަސް ޗުއްޓީދަތުރު ހިލޭޖައްސާލަނީ. މުޅިޓުއަރިޒަމް ދާއިރާގެ އެންމެނަށް އެހަގީގަތް އެގޭނެ.

  21
 26. ސާފު ހަބަރު

  ދިވެހިން ދެންވެސް އިންޑިޔާ ސިފައިން އިންޑިޔާ މީހުނެެ ދިފާއުގައި ނުބައިތިއްބަނިސް މި ގަމާރު ވެރިން ބޭރުކުރަންވީ. އަދި ކުރިއަށް އޮތްތާގަވެސް މި ގަމާރުންނަށް ނޫނެކޭބުނަންވީ. ދިވެހިންނަށް ވަރައްރަ ގަޅަށް އަތަފަނި ބޯންދޭނެ މި އިންޑިޔާ ގެރިތަށް. ބަލަންތިބޭތި

 27. ފާއިޒް

  ރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމް ހަލާކު ކޮއްލަން ފެށުނީ. ދެން ތިބޭ އަނގާގަ ފޮތޮ ބަދެގެން.

 28. ާއެހެން💪

  ދޮގު ހަދައިގެންވެސް ހިލޭ ދަތުރެއް ހޯދުން މި ނުލަފާ މީހުންގެ ގޮތަކީ
  ވަރައް ހަޔާތްކުޑަބައެއް ތިޔަ މީހުންނަކީ....

 29. ކިނބޫ

  ތިނުވާނެ ތެދަކަށް. އިންޑިއާ ބައެއްނު. ރިސޯޓައް ދައްކަންޖެހޭ ލާރި ނުދީ ރައްކާވާން ވެގެން ރޯބުހުތާނު ހެދީ ކަމަށްވާނީ.

 30. ރައްކާވޭ

  ނިކަލްޖާއޮ ޔަހާންސޭ އުއްލޫކާޕައްޓާ!

 31. ރާކަނި

  ލާރިނެތް މަހުޖަނުން ގޮތްހުސްވީމަ އެކަމުން ސަލާމަތްވާން މުޅި ިި އިންޑަސްޓްރީ އާ ރިސޯޓުގެ އަދި މުޅި ގައުމުގެ ހާއްސަކޮށް ދިވެހި މަސައްކަތްތެރިޔާގެ އަގުވައްޓާލަނީ. މާކެޓު ކުރަން ނޭނގެންޏާ ރިސޯޓު ނުހިންގާބަ. މިއޮތް ބޮޑު ދުނިޔޭގަ އިންޑިޔާ ނޫނަސް ޓްރެވެލާސް އެބަ އުޅެޔޭ. ކުދި ޕެކޭޖްތަކަށް ލަގްޒަރީ ސާވިސް ވިއްކައިގެން މުއަޒަފުންނަށްވެސް ކިހާ ބޮޑު ބަލާއެއް!!!!

 32. ކިނބޫބިންތިކޮވިޑު

  ހަމައިގަބާ ތިބީ

 33. ވާނުވާ

  ތީގަ އޮންނާނެ އަނެއް ސައިޑް ވެސް.
  އަގު ހެޔޮ ކޮށްދޭން ނޫނީ ފްރީ ކޯށްދޭން ބުނީމާ ނުކޮށްދިޏި ކަމަށް ވެދާނެ
  ނޫނީ ކޮވިޑް ސާމްޕަލް ދޭން ބުނީމާ ނުދިނީ ކަމަށް ވެދާނެ

 34. ވާނުވާ

  މި އޮތީ މަ ބުނި ތަން އައިސްފަ. މި މީހުން ނަކީ ކާސްޓް ސިސްޓަމް އޭ ކިޔާ އެއްޗެއް ގެން ގުޅޭ ބައެއް. އޭގެ ތެރެއިން މަތީ ކާސްޓް ( ބްރަހަމަނުން ނާއި ރާޖްޕޫތް) އެއީ އެހެން އިންސާނުން ނަށް ވިރެ މަތިވެރި ބައެއް ކަމަށް އމީހުން ދެކޭ. އެގައުމަ މި ބައިގަނޑަށް ނޯންނާނެ ގާނޫނެއް ގަވައިދެއް. މި މީހުންނަށް ހީވަނީ ކޮންމެ ތަނަކަށް ދިޔަސް އެގޮތަށް އުޅެވިދާނެ ހެން.
  އިންޑިޔާ ޓުއަރިސްޓުން އިތުރު ކޮށްގެން ޓުއަރިޒަމް އިދަ ޖެހުން ނޫން ކަމެއް ނުވާނެ