ސިނަމާލެ ބުރިޖުގައި މިއަދު ހަވީރު ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހްމަދު އާމިރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާވެއްޖެއެވެ.

އާމިރަށް ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގައި އަންނަނީ ފަރުވާ ދެމުންނެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ މާލެއިން ހުޅުމާލެއަށް ދާން ބުރިޖުގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލެއް ފުރޮޅު ފަޅައިގެން ގޮސް ކަހާލައިގެން ވެއްޓި އެ ސައިކަލު ދުއްވަން އިން މީހާއަށް އަނިޔާ ވެފައިވާ ކަމަށެވެ. މި ހާދިސާ ހިނގައިގެން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓް ކޮށްފައި ވަނީ ހަވީރު 17:15 ހާއިރު ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

އާމިރުގެ ހާލަތާއި ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލެއް އަދި ނުލިބެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

11 ކޮމެންޓް

 1. މަސްއޫދު

  ގިޓާކުޅޭ އާމިރުތަ! ރަގަޅަށްވެއްޖިއްޔާ ހުންނަވާނީ ހަމައިގައެއްނޫން

  3
  4
 2. ކޯޕް

  ތީ އެކްސިޑެންޓެ އްތަ ނޫނީ އިންސިޑެންޓެ އްތަ

  6
  1
 3. ގެރި

  ތީނަ ނޫނަސް އެކްސިޑެންޓުވޭ..

  6
  3
 4. ގެރިމަސް

  މިވެސް ހަބަރެއްތަ.. ދުވާލަކު މާލޭގަ ކިތަށް އެކްސިޑެންޓު ހިނގާ.. ބޮޑު މީހެއްވީމަ ހީވަނީ މޮޔަވެގެން އުޅޭހެން

  7
  4
 5. ށުމަން

  ކާފިއު ގަޑީ ގަ ކީއްވެބާ މަޖްލިސް މެންބަރުން ނަމޫނާ ނުދައްކަނީ. ކިހާ ދެރަ ..

  6
  4
 6. ޙަސަނު

  ޝަފާކަﷲ

  13
  1
 7. މަހޭ

  އެހެންވާނީ މިއާމިރު އައްމު ކޮށް ފައިމޮޑެން ރޭގަނޑު ހިޅުމާލެ އައް އަރާނެ ..ދެންވާނީ އެހެނޭ

  2
  5
 8. ޢބްދުއްﷲ

  އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދެން.

  14
  1
 9. މުގާބޭ

  މަނާގަޑީގައި ބްރިޖްމައްޗަށް އަރަންވީ ީކއްވެހޭ.

  4
  2
 10. މަސްއޫދު

  ތި އާމިރަކީ ސަންޓްރެވަލް ސިޔާމު ހަލާކުކުރަން އެމްޑީއޭގެ ޔުުނީފޯމު ލައިގެންހުންނަ ބޮޑުވަގެއް!ތިޔަކަލޭގެ ގާސިމު އަތުންވެސް ފަރިއްކުވައި އަދީބު އަތުންވެސް ފައިސާނެގި މީހެއް! ދ. އަތޮޅުއަށްހުރި ބޮޑުމުސީބާތެއް!

  3
  6
 11. މުރާދު

  ޒާތީނުވޭ އާމިރުވެސްއެއީ އިންސާނެތް އެތަށްބައެއްގެ ވޯޓާއެކުހޮވިފައިވާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރެއް
  ވީމާ، މިފަދަހާދިސާއެއްހިގުމުން މިކަންނޭގިވާފަރާތްތަކަށްމިކަންސާފުވެ އާމިރަށްއަވަސްޝިފާއަކަށް
  އެދި ﷲ ކިބައިންއެދޭފަރާތްތަކެއްވާނެމިކަންސާފުވީ ވަގުތުނޫސްކިއުމުން ޝުކުރިއްޔާ ވަގުތުނޫހުގެލިޔުންތެރިންނަށް ހިތުގައި ޒާތީހަސަދަވެރިކަމެއްގެންގުޅޭފަރާތަކުން މިއީ ޚަބަރެއްކަމަށްނުބެލިއަސްމިއީ ވަރަށްމުހިއްމު ޚަބަރެއްކަމަށް އަހަރެންދެކެން އަދި މިގޮތަށްދެކޭ ވަރަށްގިނަފަރާތްތަކެއްތިބޭނެ ތާޒާޚަބަރާ ، ތެދުޚަބަރުގެނެސްދިނުމުގައި ވަގުތުނޫހަށްވަރަށްއިތުބާރުކުރަން އެންމެކަމުދާނޫހަކީ އަދި އެންމެކިޔާނޫހަކީ ވަގުތުނޫސް

  9
  3