އެމްޑީޕީއިން މީގެ ކުރިން ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރުމެއްގައި ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު - ވަގުތު ފައިލް ފޮޓޯ
އެމްޑީޕީއިން މީގެ ކުރިން ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރުމެއްގައި ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު - ވަގުތު ފައިލް ފޮޓޯ

ނެރެވެން ހުރި އެންމެ މޮޅު ކެނޑިޑޭޓަކީ ކުރީގެ ނަޝދު ކަމަށާއި އިންތިހާބުގައި ރައީސް ޔާމީން ބަލިކުރެވޭނީ ނަޝީދަށް ކަމަށް ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY OOREDOO

ޝާހިދު މިހެން ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ޝާހިދު ވާދަ ކުރަން އުޅޭ ކަމަށް އަޑު ފެތުރިފައިވާތީ މިކަމާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެ ޓީވީ އިން ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުންނެވެ.

ޝާހިދު ވިދާޅުވީ އިދިކޮޅުން ނެރޭނެ ކެންޑިޑޭޓަކީ ރައީސް ނަޝީދު ކަމަށް ވުމަކީ އެމްޑީޕީ މެމްބަރުން ބޭނުންވާ ގޮތް ކަމަށެވެ. އަދި ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އެއް ކެނޑިޑޭޓަކު ނެރުމުގެ މަޝްވަރާތައް މިހާރު ކުރިއަށްދާއިރު، އެ މަޝްވަރާތައް ކާމިޔާބުވާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އޮތް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން އެމްޑީޕީގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެވެސް އުއްމީދަކީ، އެ އެއް ކެނޑިޑޭޓަކަށް އެއްބަސްވާ އެއްބަސްވުމުގެ ތެރެއިން، އެ އެއްބަސްވާ އެއް ކެނޑިޑޭޓަކީ، ރައީސް ނަޝީދަށް ވެގެން ދިއުން. އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓަކަށް ވެގެން ދިއުން" ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ފަހަތްޕުޅުގައި ސާބިތުވެ ހުންނަވާނެ ކަމަށާއި އެމްޑީޕީއިން ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ނެރޭނެ ކެނޑިޑޭޓަކު ނެރެނީ ޕްރައިމަރީއަކުންކަން ފާހަގަކުރައްވާ ޝާހިދު ވިދާޅުވީ، އެމަނިކުފާނު އެދިލައްވަނީ އެފަދަ ޕްރައިމަރީއެއްގައި ރައީސް ނަޝީދު ވާދަކުރެއްވުމަށް ކަމަށެވެ.

ނަޝީދު ވާދަކުރައްވާ އެއްވެސް ޕްރައިމަރީއެއްގައި ވާދަ ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ބުނާބުނުން ޝާހިދު ވަނީ ރޭ ވެސް ތަކުރާރު ކުރައްވާފައެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އިދިކޮޅުން ނެރޭނެ ކެންޑިޑޭޓަކާ މެދު ބޮޑު ބަހުސެއް ކުރެވެމުންދާއިރު އިދިކޮޅުން ނެރޭނެ ކެޑިޑޭޓެއް ކަޑައެޅުމަށް މިހާރު ވެސް ދަނީ މަޝްވަރާތައް ކުތެވެމުންނެވެ.

33 ކޮމެންޓް

 1. ނަޝިދު އަކީ މި ގައުމަށް ދިމަވެފައިވާ ބޮޑޫމުސީބަތެއް.މިކަލޭގެ ވީ އައިއއސްއައި އާ ހަވާލުކުރަން

 2. ޝާހިދު! ޙަމަ ހައިރާން، ރީނދޫ ޓައީ އެޅީމާ ކޮންމެ މީހެއްވިޔަސް ތިޔަ ވާބޯހަލާކެއްދޯ،

 3. ރުޒާނާ ޗޮއްޕަޓު

  ރައީސް ޔާމީން ބަލި ނުކުރެވުނީވެސް ނަޝީދަކަށްނު.

 4. މިބައިގަނޑަށް ރަނގަޅަށް އެނގޭ މިބައިގަނޑުގެ ތެރެއިން އެކަކަށްވެސް ވޯޓެއް ނުލިބޭނެކަން! އެހެންވެ ނުކިޔަވާހުރި ނަޝީދު ހައްދައިގެން އޭނަ ބޮލަށްއެރިގެން މި އުޅެނީ! ހަޤީޤަތުގައި މިބައިގަނޑު ނަޝީދަށް ވަރަށް ނަފްރަތުވެސް ކުރޭ! މި ޝާހިދުއާ އެއުޅޭ ޖަމީލުއާ މިމީސްމީހުން ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ!

 5. ތިކުރަނީ ކޮން ބޭކާރު މަޝްވަރާތަކެއް ނަޝީދު ނޫން އެހެން މީހަކު އެމްޑީޕީން ބޭނުމެއް ނުވާނެ ޖަލުގައި ވެރިކަންކުރަންވިއަސް ލާދީނީ ވިއަސް އިސްލާމްދީނަސް ފުރައްސާރައާއި މަލާމަތް ކުރިއަށް ހަމަ ބޭނުމީ ނަޝީދު އިދިކޮޅުން ޖޭޕީއާއި އަދާލަތު އަދި މައުމޫނު ބޭނުންވިއަސް ނުއައިސް އެމްޑީޕީން އެނޫން ގޮތެއް ނެތް ތި އިއްތިހަދުންޖެހޭނީ ލާދީނީ ވެތިބެ އަންނިގެ ފައިދަށަށް ދާން ތިއުޅެނީއަކީ ޤައުމުގައި ކަމެއް ގޯސްވެގެއްނޫން ގޯސްކޮށް ކުރާތީއެއްވެސް ނޫން ބޭނުމީ ހަމައެކަނި ވެރިކަން ދީނޭ ޤައުމޭ ކިޔަނީ ރަޢިއްޔަތުންނަށް އޮޅުވާލަން

 6. އެނޫންގޮތެއްނެތް ދޯ ލަދުން ބޯހަލާކު ވެއްޖެ އެމްޑީޕީ ތީ ކީކުރާޕާޓީއެއް ވަކިމީހަކަށް ބަރޯސާ ވުމަކީ ލަދުވެތިކަމެއް

 7. ވިސްނާށޭ ގައުމު

  ބެރިކަމަށް ކުފޫ ހަނުވާ ފިޑިއަކަށް ޔާމީން ބަލިކުރެވޭނެތަ؟

 8. ކުރިމަތި ލެވިގެންދޯ އަދި ބަލިކުރެވޭނީ. ކުރިމަތިލާން ޤާނޫނު ތަންދޭބާ؟

 9. ވެދާނެ! ޝާހިދު ކޮޅުބަދަލުކޮށްލަދިނީވެސް ޕްރިޕެއިޑް ޝިއުނާވިއްޔަ.

 10. ޝާހިދު ބްލެކްމެއިލްކޮށްފަ ހުރިކަމެއް އަދި ވެސް ނޭނގޭތަ، މަޖިލިސް ރައީސް ކަމުގެ ދުވަސްވަރު ލަންކާގަ ކޮންމެވެސް ޕްރިޕެއިޑެއް ނަގައިގެން....... ހަހަހަހަހަ.

 11. ޝިދާތާގެ ނަޒީރު

  އަދާލަތައް ވިސްނޭކަށް ނޫޅޭބާ މި މީހުން މި ޖަހާ ސަކަރާތް؟

 12. ހިތާ ދެކޮޅަށް ދައްކަންޖެހުނު ވާހަކައެއް. އަސްލު އެމްޑީޕީގެ ރައީސްކަން ބޭނުންވެ ރައީސްކަމަށް ބޭނުންވަނީ މިޝާހިދު.

 13. ރައީސް ޔާމީނަކީ ގަދަ ބޭފުޅެއްކަން ގަބޫލު ކުރެވިއްޖެދޯ؟؟؟

 14. މިހާރު ތިޔަ ދައްކާ ވާހަކަ ގަބޫލު ކުރެވޭ، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނަކަށް ޔާމީން ބައްޔެއް ނުކުރެވޭނެ އަންނި ރައީސް ކަމަށް ކުރިމަތި ނުލައެއް. މައުމޫން، ގާސިން، އިމްރާން، އުމަރު، ރިޔާޒް، މެންނަށް ވޯޓް ލާނެ މީހުންނެއް މިގައުމަކު ނޫޅޭނެ.

 15. ޝާހިދު ވަރަށް މަކަރުވެރި ވާނެވެ. ތީ އަހަރެމެން އެމްޑީޕީގައި ބަހައްޓަން ބޭނުންވާ މީހެއްނޫނެވެ. ވެރިކަން ވައްޓާލާފައި ފަހުން ގޮތެއް ނެތިގެން އައި ބައިގަނޑުގެ މީހެކެވެ. ނަޝީދު ޖަލަށް ލުމުގެ ފަހަތުގައިވެސް ވަނީ ތިޔަ ނުބާ ޝާހިދެވެ. މަޖިލިސްގައި އޭރުހުރެގެން ހުރިހާ ހަޑި އެއްހާވާފައި އައިސް މިހާރު ކޮންއެއްޗެއްކިޔާކަންހެވެ. ނަޝީދު އަތުނ ްވެރިކަން އަތުލައި ވަހީދަށް ވެރިކަން ދިނީ ތި....އެވެ. ބޮޑު ޖާސޫސެކެވެ. މައުމޫނުގެ މޮޑެފައި އޮތް ފުށްގަނޑެކެވެ.

 16. ރާމީ ޢަލީ / މާލެ

  މިކަލޭގެޔަށްވެސް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގޭ ނަޝީދަށް ފުރުޞަތު ނެތްކަންވެސް! ތިމާ ބޭނުންވާ ވަރުން ނަޝީދު މީހަކަށް ލައިގެން ގޯނީގެ ބޭރުފުށްދައްކައިގެން އަނެކުން ގުނބޯ ހެއްދުން މީނަގެ މަކަރަކީ! އެކަމަކު ތިޔައީ ބާޣީންގެ ލިސްޓުން 5 ވަނަ!

 17. މިހާރު އެމްޑީޕީ މީހުންވެސް ވެއްޖެއެއް ނޫން ޕާރޓީއަށް ގައުމުގެ ވެރިކަން ކުރެވޭ ވަރު ބަޔަކު އެސްޓިމޭޓް އުސޫލުން ވިޔަސް ހޯދަން، މިއީ ކިހާ ލަދުގަންނަންޖެހޭ ކަމެއް، ގައުމުގެ އޮތް އެންމެ ބޮޑު އެއް ސިޔާސީ ޕާރޓީއަކުން ރަައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލާނެ މީހަކު ނުފެނުނު، މާދަމާ ޕީޕީއެމް އިން ޔާމިނު ނުނެރުނަސް ނުކުންނާނެ ބައިވަރު މީހުން އެ ޕަރޓީގައި އެބަތިބި، އެއީ ވަކި މީހެއްގެ ޕާރޓީއެއްނޫން ، އެކަން ރައީސް މަޢުމޫނަށްވެސް އޮންނާނީ ސާފުވެ އޮޅުން ފިލާފަ

 18. ނަޝިދަކީ، ޖިނާއީ ކުށެއްކޮށް 13 އަހަރުގެ ހުކުމެއް އައިސްހުރި މީހެއް. ޤާނޫނުތައް ހުރިގޮތުން އޭނައަށް ކުރިމަތިނުލެވޭ. 100 ޕަސެންޓް ޔަގީން ރައީސް ޔާމީންކަން ހޮވޭނީ. ދެން ކީއްކުރަން ބާއްވާ އިންތިހާބެއް، ދޮތްތޯ ޝާހިދު؟

 19. ބަލަ ރައީސް ނަޝީދަކީ ދިގުމުއްދަތެއްގެ ޖަލުޙުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ ގައިދީެއެއްކަން ޢަބްދުﷲ ޝާހިދަށް ނޭނގެނީ ބާވައެވެ. ނުވަތަ އެ ބޭފުޅާއަށް ކުރިމަތި ނުލެއްވޭނެކަން ގަބޫލުކޮށްގެން ހުރެ އެމްޑީޕީ މީހުންގެ ބޮލަށް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ސަވާރުވަނީ ނޫންބާވައެވެ.

 20. މޮޔަ ނޮގޮވަބަލަ.

 21. އެމް.ޑީ.ޕީ މީހުން ގުބޯހެދިފަ. އަދިވެސް ޓެރަރިސްޓެއްގެ ފަހަތުން ދުވަނީ. ސާހިދުވެސް އަމިއްލައަށްވެސް އެއެްބަސްވަނީ އޭނާޔަކަށްވެސް ވެރިކަމެއް ނުކުރެވޭނޭ. އަދި އިދިކޮޅުގައިވެސް ނަސީދު ނޫނީ ވެރިކަން ކުރެވޭނެ ބޭފުޅަކު ނެތޭ. އެހެންވީމާ ރައީސް ޔާމިނަކީ ތަރަށްްޤީގެނަސް ދައްކަމުންދާ ބޭފުޅަކަށްވާތީ އިދިކޮޅު އެންމެން ދެން ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއިދުކުރޭ. ނަސީދު މިނިވަންވި ދުވަހަކުން އޭނަކައިރިއަށް ދާނީ

 22. ޝާހިދު އަށް އިނގޭ ޕްރައިމަރީގަ ނަޝީދު ވާދަކުރިއަސް އިންތިހާބުގައި ނަޝީދަށް ވާދަނުކުރެވޭނެ ކަން އެހެންވެ އެބުނަނި ނަޝީދު ވާދަކުރާ ޕްރައިމަރީއެއްގައި ވާދަނުކުރާނެކަން އެކަމަކު މޑޕ މީހުން އެކަން ގަބޫލުކޮށް ގުބޯހެދިފައި އެތިބި

 23. މަހިތަޢްއަރާ ޝާހިދަކީ ވަރަށްލަދުހަޔާތް ކުޑަމީހެކޭ. ޖީއެމްއާރު ލާރިގަނޑު ތަސްމީނާ ދެމީޙުން ކާންވެގެން މައުމޫނަށް މަކަރުހަދާފަ ފިލަންވެގެން ދުވިއިރު އުމަރު ނަސީރު ހުރިހާކަމެއްފަޅާއަރުވާލީ. މިއަދު މައުމޫނު ކުރިމައްޗައް ނިކުންނަން ކަލޭގެ ލަދު ކޮބާ

 24. ޝާހުދޫ އެއީ ކިހިނެއް ގޮޑިދުއްވާގެންތަ..........................

 25. ގުނބޯ ހައްދާ ޖަލްސާގެ ނަތީޖާ ތޯ ތި އިޢުލާނު ކުރެއްވީ!؟

 26. އަންނިވެގެން ތިއުޅެނީ ޖމރ އިންނެގިލާރިގަނޑުން ބައެއް ލިބުނީމަ ދީ

 27. ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މޫސުން އިހުނަށް ވުރެން ހޫނުގަދަވެ ބިސްގަނޑު އެޅި ގަރުދިޔަ ކެކިގެން ދަނީ ޝާހިދު ކިޔާ ތަލަސީމިޔާ ޖެހިފަހުރި މީހެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށް ސޯމާލިއާގެ ޕްރޮފެސަރެއް ކުރި ދިރާސާއިން ހާމަވެއްޖެއެވެ. މީނާގެ ފަހަތުން މިއެއްޗިހި ކާން ދުވާމީހުންނަކީ އެހެން މީހުންގެ ނަޒަރުން ދުނިޔެ ދެކެން އުޅޭ އެއްވެސް އުސޫލަކަން ތަބާނުވާ މަޑު ރީދޫކުލައިގެ މީހުން ކަމަށް ވެސް އެދިރާސާގައި ވެއެވެ.

 28. ރައީސް ޔާމީނެއް ބައްޔެއްނުކުރެވޭނެ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެކަކަށްވެސް އަންނި އަކީ ޖަލުގޮޅީގަ ހުންނަން ޖެހޭމީހެއް 13އަހަރުވަންދެން. ސާހިދު ތީދެއުޅިއެއްނުވާ މޮޔައެއްތަ.

 29. ނަޝީދުގެ ނަން ވޯޓް ކަރުދާހުގައި ނެތީސް ނަޝީދު އަށް ވޯޓްލާނީ ކިހެނެއް އަދި ވެރިކަމަށް އައުމަށް ޔާމީން ބަލިކުރާނީ ކޮން ވޯޓަކުން

  ނަޝީދު އަށް އަދި މިނިކާ ރާއްޖޭގައި އެރާއްޖެ ބަލަން ގޮސް އެއުޅެނީ މިނިކާ ރާއްޖެއިން އަޔަސް އޭނާ ގެންދާނީ ޖަލަށް ހުކުމް ތަންފީޛް ވަންދެން

 30. ޜީކޯމޫސަ އަށާ އަލްހާނަށް މޑޕ މީހުން ހަދާލިގޮތް ޝާހިދަށް ހަދާނެކަން ޔަގީންވާތީ ހިތާދެކޮޅަޢްވެސް އަންނި ވެގެން ތިއުޅެނީ

 31. އިދިކޮޅުގަ ތިއުޅެ އެންމެންވެސް ވެރިކަން ބޭނުން، އެކުމުދޯ! ސާހިދު އަކުންބަކުން ކުޅެވަހަކަ ދެއްކީމާ ގަބޫލް ކުރާނެ މީހެއްނެއް ތިކަހަލަ ކިތައްމެ ޕޕެޓެއް އެބަ އުޅޭ ނަސީދުއަށް ކުރިމައްޗެއްނުލެވޭނެ ވެރިކަން ކުރަން މިފަހަރަކު،

 32. އަންނި އެކޭއެއްގޮތަށް ޝާހިދުވެސް ހަމަހޭގައިނުހުންނަ ދުވަސްތަޢް އަންނަނީތޯ ރާއްޖޭގެ ގާނޫނުއަސާސީގައި ވާއެއްޗެއް ވެސް މިހާޜުއެގިނުލައްވަނީތޯ.