ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ 14 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކު ފެނިއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، އެ ކުއްޖާ ގެއްލިގެން ފުލުހުންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފައި ވަނީ ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށެވެ. އަދި އެ ކުއްޖާ ގެއްލިގެން ރިޕޯޓް ކުރިތާ އިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އެ ކުއްޖާ ފެނިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

އަދި އެ ކުއްޖާ ފެނުނުއިރު ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށް ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައިވާއިރު، ކުއްޖާއަށް އަނިޔާ ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ފުލުހުން ދަނީ މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ބަލަން ޖެހޭ ކަންކަން ބަލަމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

2 ކޮމެންޓް

  1. ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާ

    ންގެ ހިޔާލު

  2. ގާތިލުންގެ ކިބައިން ސަލާމަތްކޮށްދީ

    13އ. ކުއްޖާގެ ގާތިލުން ޖލުން ސަލާމަތްވަނެކަމުގެ %100 ޔަގީންކަން އެބއޮތް މިސަރުކާރުގަ.ހުކުމް ކުރުން ލސްވާތީ ގޭންގްމީހުން ހެކި ނައްތަމުން ހަމ އެގޮތަށް ޑްރަގް ޑިސްޓްރިބިއުޓް ކުރަންށާ މޮލެސްޓްކުރަން ބިރުދައްކެިގެން ގެނގުޅޭ ކުދިން ނައްތާލަމުން.ހިމާޔަތް ލިބެނީ ރޯޔަލްސްއަށް އެކނި