މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެއެވެ.

މާލޭގެ ސަރަހައްދުތަކަށް ކަރަންޓް ޚިދުމަތް ދެމުން އަންނަ ސްޓެލްކޯއިން "ވަގުތު" އަށް ވިދާޅުވީ މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން އުޅޭ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އަދި މިކަމުގެ ތަފްސީލް ދެވެން ނެތް ކަމަށެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކުންވަނީ ކަރަންޓް ކެނޑިފައެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ދެވިފައިވާކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ...