ރާއްޖޭގެ ދީނީ އިލްމްވެރިންނަކީ ކުލީ ޖަމާއަތެއްގެ ގޮތުގައި މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ (އިންތި) ސިފަކޮށްފިއެވެ.

ޓްވިޓާ މެދުވެރިކޮށް މިއަދު އިންތި ވިދާޅުވީ، އިސްލާމްދީނަކީ ވަގުންނާއި، އަތް މޮޑޭ މީހުންނާއި ދޮގު ހެކިބަސް ދިނުމަށްފަހު އަނބުރާ އެ ހެކިބަސް ގެންނަ މީހުންނާއި، އަދި އިސްލާމްދިނަކީ އަނިޔާވެރިކަމުން ފުރިގެންވާ މީހުންގެ ދީނެއްކަން ޅަދަރިންނަށް ވިސްނާ ދޭން އުޅޭ ކުލީ ޖަމާއަތެއް ކަމަށެވެ.

މިގޮތަށް އޭނާ ޓްވީޓްކޮށްފައި ވަނީ ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިންތަކެއްގެ ފޮޓޯއާއެކުއެވެ.

އިންތި މިގޮތަށް ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރަނިން މޭޓަކަށް އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގެ ޗާންސެލަރގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ ޑރ.މުހައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު ހަމަޖައްސެވުމުން، އެކަމަށް ގިނަ ދީނީ އިލްމުވެރިން ތާއިދު ކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

ޑރ. ޝަހީމަކީ، އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސެލަރުކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން، ރައީސް ޔާމީނުގެ ކެބިނެޓުގައި އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރުކަން ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. ހަމައެހެންމެ، އޭގެ ކުރީގެ ވެރިކަމުގައިވެސް އޭނާވަނީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ އިސް މަޤާމުތަކެއް ފުރުއްވާފައެވެ.

އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސެލަރ ކަމުގައި ހުންނެވުމަށްފަހު، ޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާންސެލަރުކަމަށް އޭނާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި، އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރުކަން ދޫކޮށްލެއްވުމަށްފަހު، މިއަދާ ހަމައަށް އޭނާ ހުންނެވީ ސިޔާސީ ދާއިރާއާ އެއްފަރާތްވެވަޑައިގެންނެވެ.

ޑރ. ޝަހީމްވަނީ އޭނާ ޚިދުމަތް ކުރެއްވި ދާއިރާތައް ކުރިއަރުއްވާ، ތަރައްޤީ ކުރެއްވުމުގައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

77 ކޮމެންޓް

 1. ޙުމޭ

  ޙަޖަމް ނުވީދޯ.

 2. ޤާދިރު

  ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތުގަ ޖެހިއްޖެދޯ؟

 3. Anonymous

  އަހަރެން ކުޑައިރު މީނަ ސިޔަސްޓާގެ ނަމުގަޓީވީ ޕްރޮގްރާމެއް ހުށަހަޅާދޭނެ ވަރަށް "އިނގިރޭސި"ވެގެން މީނަ އުޅޭނީ.

  • ކެކެކެ

   ހެހެހެހެ.. އާނ ދޯ.. ހަނދާންވެއްޖެ.. ވަރަށްވެފަ ހުންނާނީވެސް

 4. ޙުސައިން މ. މުލި

  ދެން އިންތި މީ އަންނިގެ ޕަޕެޑެއް ތަ ދީނީ އިލްމުވެރިންނާ ތިފާދަށް ނުބެހެއްޗޭ

 5. ޑިމޮކްރަޓިސްޓް

  ދެން ގާސިމް އިބުރާހިމަކީ؟ ކަލޭމެން ބޭނުންވީމަ ގުރުބާން ކުރަންހުރިމީހެއްތަ؟ އެވާހަކަވެސް ތިހެން ދައްކަބަލަ!

 6. ޙަމޭ

  މިވަރުގެ މީހުން ތިބި ޕާޓީ އަކައް އިޔާޒް މެން ތި ތާއީދު ކުރަނީ ލަދުން ބޯހަލާކް

  • ާއާނ

   އާނ ދޯ..

 7. ގުންޑާ

  މިފެންނަނީ އަސްލު މުނާފިގުން މިކަހަލަ ދީނާ ހިލާފު މީހުންނަކައް ކަމަކު ނުދާނެ ދީނީ އިލްމުވެރިން ނެއް

 8. ޏައްމީ

  އިންތި ބޮޑުޖާހިލު ކަލޭގެ

 9. ޏ.މުލައް

  ކަޑަވީ ހެއް ހެއް

 10. ޖޮއްބެ

  ބޭރުރާގަށް ވާހަކަދައްކާ ދިވެހިމީހާއަށް ބުނަން އޮތީ އެމްޑީޕީ އަކީ ގުންޑާއިންގެ ޖަމާޢަތެކޭ.

 11. ޔަހުުދީ

  މީނާ ޢަކީ ޔަހޫދީ ޖަމާއަތު ގެ މިހެއް ނޫންބާ؟

 12. އަލީ ޙުސައިން

  އިނގިރޭސި ފާދިރީންނާއި ހިންދީ ދީނުގެ ހާމުދުރުން ދޯ އިންތި އަހަރެމެންނަށް ކަމުދަނީ؟ ސަޅިއޭ ތީތި. އޭރުނެއްނު ބިރަކާ ނުލައި މަޖާކޮށް ޕާޓީކުރެވޭނީ. ސަޅި

 13. ޣަދާރު

  ދީނާ ނުކުޅޭތި ރައްޔިތުން މަޖިހުން ލިބޭމުސާރަ އަމިއްލެއައް ކަޑައަޅާ ބަޔަކު ދީނޭ ނުކިޔަބަލަ ހާދަހެއްވާ ބަޔަކޭމީ މިމީހުންނައް ކޮންގާނުއްނެތް ތަހެދޭނީ މީކޮންބަޔެއްތަ އިސްލާމް ދިނުގެ ހުމްތަކައް ދެކޮޅު ހަދާބަޔަކައް

 14. ހޭބަލިވެދާނެ ހަމަ ހުވާ

  ޖޭ ވީ ތަ

 15. ބަރަވެލި

  ބުޅާ ގޯނިން ބޭރުވީ.. ނިޔޮއް ހުރިހާ ދުވަހު މާމޮޅު މީހަކަށް ވެހުރި މުނާފިގު ސިފަހުރި ކަލޭގެ ފަޅާ އެރީ

 16. ހެހެޙޭ

  ރީދޫ ޑިމޮކުރެސީގަބީލާއަށް ވަރަށް އަސަރުކުރޭ އެބަ

 17. Anonymous

  މިއީވަރައްހެއްވާބަޔެއްމިމީހުންަނައިދުކޮޅުވިމައެއިޖަހިލެންމުޔައެއްވަގެއްމިތައްކޮޅެއްބުޑުވަރު

 18. ކކކ

  ދެން ތިޔަހެން ކިޔަކިޔާ ހުރޭ. އޭރުން ހުންނާނީ ރާކަނިމަސް ކެވިފަ. ކޮންމެ ކަހަލަ ޖަމާއަތަކަށްވިޔަސް މިފަހަރަކު ތިޔަ ރީންދޫ ބައިގަނޑަކަށް ވެރިކަމެއް ނުލިބޭނެ. އަދި ގާސިމް ޖަމާއަތްވެސް ތިޔަބުނާ ކަހަލަ ބައިގަނޑަކަށް ވާނެ. ބައިގަނޑަކަށް ވާނެ. ދުނިޔޭގައި ތިބިއްޔާ ބަލަންތިބޭތި. ރީންދޫން ބައިގަނޑު ނޫން ހުރިހާ ޖަމާއަތެއް ކުލީ ޖަމާއަތަކަށް ވާނެ.

 19. ކކ

  އިންތި........... މިދެން ކާކު. ދެކޮޅު ޖެހޭގޮތަށް ވާހަކަ ދައްކަން ނޭންގޭ މީހެއް. ޗިޗީ!

 20. އަހުމަދު

  ތިޔައީ އެއްވެސް ތާކުންތާކު ނުޖެހޭ ވާހަކަ އެއް. ނޭނގި ނަމަވެސް ތިޔަ ކުޅެވެނީ އަހަރުމެންގެ ލެޔާ.

 21. މަ

  ތީމުސްލިމެއްތަ؟؟؟؟؟؟؟

 22. ނަސިރު

  ކުލީ ޖަމާއަތްތައް ގެންގުޅޭ މީހުނަށް އިންގޭނީ ކުލީޖަމާއަތްތަށް 3 ނޮވެމްބަރުގަ ކުލީސިފައިންގެނައީ މިކަހަލަގެ ގައުމައްހަރާންކޯރު މީހުން އަޑީގަ ތިބެގެން ކެރަފާ ނަސީދުފަހަތުގަ ތިތިބީ ހައްތާ ތިކަހަލަ ގައްދާރުން ގައުމުގަ ތިބި ދީނީ އިލްމުވެރިންނާ ދިމާއަށް ހިތުހުރި އެއްޗެއް ނުކިޔައއޗެ ކަލޭމެންނަކީ ހުޅަގުގެ ލާދީނީ ފިކުރަށް ތާއިގުކުރާ އިސްލާމް ދީނުންގެ އަދުއްވުންކަން މިހަރަ ފަޅާ އަރަނީ ދީނީ މިނިވަންކަން ހޯދަން ކެނެޑާ ޔޫކޭގަ ފައްޅިތަކުގަ ރަށަނީ ތިބައިގަނޑު

 23. Anonymous

  ކޮބައިތަ ޝޭހު އިޔާޒު ލަތީފު. މި ދައްކަނީ ރަނގަޅު ހަމަޖެހޭ ވާހަކަ ތޯ! އިން ތި އެބުނާ އެއްޗެއް ތަރުޖަމާ ކޮށް ދީބަލަ.

 24. ދޮމްބެ

  އިސްލާމް ދީނަކީ ދުނިޔޭގަ ލެއްވި ހުރިހާ ނުބައިކަމެއް ކުރާ ކުލީ ޖަމާޢަތެއްކަމަށް އިންތި މިބުނަނީ. ވަކިބަޔަކަށް ނިސބަތް ކޮށެއްނޫން. ސީދާ އިސްލާމް ދީނަކީ ކޮބައިކަން ބަޔާންކޮށްފަ މިއޮތީ. ދެން ރައްޔޮތުން ނިންމާނީ އިންތިއަކީކާކުކަން. އަޅުގަނޑު ނެތިން އެތީސްޓެކޭ ބުނާކަށް

 25. ދިވހިރއްޔތެއ

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ގާނޫނު ގަނެ ވިއްކާ އަދި ޢައިރު ދީނުގެ ބޮޑުންގެ ޖަމާތުގެ ދަށުވެފައިވާ ގޮނޑި ކޮއްކޮތަކެއް.

 26. އަހްމަދު

  އެމްޑީޕީއަކީވެސް ކުލީ ޖަމާއަތެއް.

  • ޔެސް

   އެމް ޑީ ޕީ އެއީ ދިވެހި ވަޠަނާ އިސްލާމްދީނުގެވެސް ދުޝްމިނު ބައިގަނޑަކަށް ކިޔާ ނަމެއް...

   މިކަންކަން ނޭނގޭ ނުވަތަ ޤަބޫލުނުކުރެވޭ އަހަރެމެންގެ އަޚުންނާއި އުޚުތުންގެ ތެރެއިންވެސް ބަޔަކު އެމީހުންގެ ކެހިވެރިކަމުގައި ޖެހިފައިވޭ....

 27. އަބޫއަބްލަޣީ

  އުސްތާޒް ތިޔަ ވިދާޅުވީ ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނަކީ ކޮންބައެއްކަން ، ކީރިތިޤުރްއާނުގައި މާތްﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވާ އަދި ކީރިތިރަސޫލާ ޙަދީސް ކުރައްވާފައިވާ ގޮތަށްތޯ؟

 28. Anonymous

  އެމްޑީފީ އަށް ތާއީދު ނުކުރާނެ ފުރިހަމަ މުއުމިނެއް މުޖައްރިބު ( ޓެސްޓް) ކުރޭ ކަނޑައެޅިގެން އެބުނަނީ އެބައިމީހުންގެ ވެރިކަމެއްގައި މިގައުމުގައި ދީނާއި ސިޔާސަތާއި ވަކިކިރާނެ ވާހަކަ.

 29. ވިސްނާމީހާ

  ދީނީ އިލްމުވެރިންނޭކިޔައިގެން ހަޖޫޖެހުމަކީ އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންގެ އާދައެއް އަދި ދީނީ އިލްމުވެރިޔެކޭ ބުނާއިރަށް މީހާހުންނަނީ މުޅިންރަތްވެ ތުރުތުރު އަޅައަޅާ އިންތި އަކީ މުސްލިމެއް އެކަމަކު ޝައްކުވޭ ތިޔަ އަމަލު ބަހައްޓަވާ ގޮތުން ބަލަގަ 70 އެތަށް އިލްމުވެރިންނެއް ނަޝީދު ތައުބާވާން ގޮވާލީމާވެސް ކަލޯ ތިޔަހެން އުޅުނީ ޓްވިޓާގައި ދެން ބުނާނެ ބަޔަކު އެބަ ހެޔޭ

 30. Anonymous

  ކަލޭތީ ކިހާ ވަރެއްގެ މީހެއްތޯ
  އަދި ކިހާ ބުރަދަނެއް ހުރިމީހެއްތޯ އަހާލަން ބޭނުން

 31. މަހުދީ

  އިންތީ އިސްލާމްދީނަކީ މާﷲ ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިވާ އެކަލާންގެ އުޅެން އަންގަވާފައިވާގޮތް. އެގޮތަކަށް ބަޔަކު ނޫޅުމަކީ އިސްލާމްދީނުގެ މައްސަލައެއްނޫން. އެއީ އެމީހެއްގެ މައްސަލައެއް، އެއީ އިލްމު ލިބިފައިހުރި މީހެއްކަމުގައިވިއަސް. ބަޔަކު އަބަދުވެސް އިސްލާމްދީނަކީ ޓެރަރިސްޓުންގެ ދީންކަމުގައިވެސް ދައްކާދޯ، އެކަމަކު ހުރިހައި އިސްލާމީގައުމުތަށް ސުނާފަތިކުރަމުން އެދަނީ އިންތި ތިބުނުއްވާ އިންޓަނޭޝަނަލް ގާނޫނު އޮޅާ ކުދިކޮށް އެއްލާލުމަށްފަހު. މީގެ އެއް ފެކްޓަކީ އެމެރިކާ އާއި ތިބުނާ ޔޫރަފްގެ އިންސާނީ ހައްގުހިމާޔަތްކުރާގައުމުތަކާ ތިޔަބުނާ އިނގިރޭސީން އިރާގަށް ޔޫއެންގެ ހުއްދައަކާނުލައި އެރުން.، މާތްﷲ އިންތިއަށް ތެދުމަގު ދައްކަވައި ފާފަފުއްސަވާންދޭ.

 32. ޗިއްލޫ

  އިންތިޔާޒް އާއި އޭނަގެ އެމްޑީޕީ އިސްސަފުގަ އުޅެނީ ލާދީނީ ޖަމާއަތެއްކަން ދިވެހި ގިނަ ރައްޔިތުން ގަބޫލުކުރޭ!

 33. ޙެހެ

  މަސްނުބޭނުނީމަ ކަނޑުގޯސްވާނީ

 34. އިންތި

  އިންތި ކަލޭ އިސްލާމްދީނޭ ކިޔައިގެން ފާޑު ފާޑު ވަަހަކަ ނުދައްކާ.

 35. އަހުން

  މީނަގެ މައްސަލަ ބަލާދިނުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްކަށް ގޮވާލަން. ދީނަށް ކުޑާމިސް ބަހެއް އަދި އިލްމުވެރިންނަށް ހިތުހުރި އެއްޗެއް. މި މުނާފިގު ކަލޭގެ މި ގޮވަނީ.

 36. ަަަާާއަހުމަދު

  އިންތި ފަދަ މުނާފިގުން އެމްޑީޕީގަ ވަރައް ގިނަވާނެ
  އިސްލާމް ދީނާ ތިވައްތަރައް ނުބެހި މީހާ އަވަހައް ތައުބާ ވުމައް ގޮވާލަން

 37. ހަރިކާން

  އިމްތިޔާޒު ކަލޭ އަހަރުމެންގެ ދީނީ އިލްމުވެރިންނާ ނުބެހިބަލަ ކަލޭތިޔައީ ލާދީނީ ފިކުރުގެ މީހެއްކަން މުޅި ގައުމު ދަންނާނެ ދެންހުރޭ ހަދާނެގޮތް ނޭނގި ފިކުރު ބޮޑުވެފަ ﷲ އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ އެއްބުރުން ރައީސް ޔާމިން އަދި ރަނިންމޭޓް ކާމިޔާބު ކުރާނެ މިފަހަރު ލާދީނީ ފިކުރަކައް ވޯޓް ނުދޭނެ ކަމީ ޝައްކެތް އޮތްކަމެއްނޫން .

 38. ނައްލަބެ

  އިމްތިޔާޒު ޕާޓީ އަކީ ކުލީ ޖަމާއަތެއް މީނަގެ ޕާޓީ ވެރިކަމަށް އަތުވެއްޖެ ނަމަ ކުލީ ޖަމާއަތް ތަށް ރާއްޖެ ގެންނާނެ އޭގެ ތެރޭގައި ސުޕުރިމް ކޯޓް ފަޑިޔާރުންނާއި ރާއްޖޭގައި ފައްޅި އެޅުމައް ބޭނުންވާ އެކުސްޕާރޓުން ނާއި ކުރިސްތިޔަން ދީން ކިޔަވައިދޭނެ ޓީޗަރުންނާއި އަދި ގައުމުގެ މަސްލަހަތު ބެލެހެއްޓުމަށް ކަމައް ބުނެ އިންޑިއާ ސިފައިން ގެނައުން ހިމެނޭ .

 39. މޯޑު

  މިފެންނަނީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ އިސްވެރިންގެ ބިތުފަންގި ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނަށް ލޯބިނުކުރާބަޔަކު ދީނަށް ކޮން ލޯތްބެއްކުރާނީ

 40. ފެނޭތަ

  ކޮބާ ހީވޭ ކަމެއްހެން؟ މުނާފިގުންތައް މެއިން

  ހޫނު އަރައިގެން ތެޅޭތަން. ދެން ދޭ ޔަހޫދީން

  ކައިރިއަށް ރޯން. މުނާފިގުން ފާޅުވީ، އިސްލާމް

  ދީނަށް ނަސްރު ލިބެނީ. ރީނދޫ ބައިގަނޑޭމެން

  މޭ ކަރަނީ. ހިތް ތަކުަގައިވާ ތަކެތި މޮޅަށް ދެނެ

  ވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެ ކުޅަދުން ވަންތަ

  ކަމާއެ.

 41. ރޫމާރޒް

  ބުނާތީ އެހިން އިންތީގެ ކެމްޕޭނަށް ރާއްޖޭގަ އުޅޭ 'ރަނާ' ނަމަކަށް ކިޔާ ބަންގްލަދޭޝަށް ނިސްބަތްވާ ޑޮން އެއް ޚަރަދުކުރިޔޭ... ކޮންމެއަކަސް އިންތި މޮޅުވުމުން އޭނާ ޕާރޓީ ބޭއްވިކަން އެނގޭ. އެހެންވީމާ އިންތީގެ އަޑި ރަނގަޅަށް އެބަޖެހޭބަލަން. ކުލީ އިންތި ނީލަމުގަހުރީ ވިކިފަހެން ހީވަނީ.

 42. ހުސޭނުބޭ

  ޝަރުބަތުތަކުރު އަނެއްކާ ހަމަ ހޭގައިބާ!

 43. އަލިބެއްޔާ

  މިވެސް މެންބަރެކޯލަ.. ޝަހާދަތުގެ ދެ ކަލިމަ ރަނގަޅަށް ކިޔަން ނޭގޭ މީހުން..

 44. ޒާ

  އަހަރެމެންނަށް ކީއްތަ ކަލޭގެ އުފަން އަމަޔާއި ބަފަޔަކީ އިސްލާމުންނަށް ވެފައި ކަލޭތީ އެމީހުންގެ ނަސްލުން އައި ކާފަރެކޭ މީހަކު ބުންޏަސް. އިސްލާމް ދީނޭ ކިޔައިގެން އަނގަ ނުކޮށްޕާ ހުރޭ. ތިޔަކަހަލަ އިސްލާމް ދީނަށް ނަފްރަތު ކުރާ މީހުންގެ ހިތުގައިވާ ކާފަރުކަން އިތުރަށް ބޭޒާރުވަމުން އެދަނީ.

 45. ކިންގފިޝަރ

  ހަމަ އަންނިއެކޭ އެއްދަރަޖައެއްގަ މިވެރިން މިއުޅެނީ. ތިޔަ ކިޔޭ އެއްޗެއް އެބަ އިނގޭތަ. ތިޔަ ކުރެވުނީ ދީނަށް ފުރައްސާރަ. ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން ހަމަމިހާރު މާފަށް އެދޭ.

 46. ގ

  އިންތި މެންބަރު ކަމުން އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް
  ގޮވާލަން

 47. އާބިދާ

  ކަލޭމެންތީ ތިބުނާ ވައްތަރުބަޔަކީ އަބަދު ދީނީއިލްމު ވެރިންނާ އަޅައިގަނެގެން ނެއްޓެން ނޭގިގެން ތިއުޅެނީ ޤައިމު ކޮންމެވެސް ކަމެއްވީމަތާ، ކަލޭމެންތީ ދިވެހިންގެ ޑްރަގް ޖަމާޢަތް

 48. ކަސަބު

  ދުނިޔޭގައި އެއްޗެއް އިގޭމީހަކަށްހުރީ ކަލޭއެނިތަ ހައްދަވާބޮޑުރައްރަސްކަލާކޮ ޢިލްމުވެރިންނަށް ބަދުބަސްބުނާ ފަރާތްތައް ދުނިޔެއިން ނެތިކުރައްވާންދޭ

 49. މުދިންބެ

  ކަލޭމެންބުނި. އިލޔާސް އާއި އަދާލަތު ޕާތީގެ އިލްމުވެރިންނަށްވެސް ހިތަށް އެރިއެއްޗެއް. މިހާރު އޯކޭ. ތީ އަހަރުމެންނަށް އާކަމެއްނޫން

 50. ޜިޒާ

  އިއްޒަތްތެރި ހިބަރާ..ކަޑަފުޅުވީތޯ..
  ދެން އަނގަފުޅު ނާރުއްވަވާ މަޑުން ހުންނެވުމަށް ދަންނަވަން.
  މުހިއްމެއް ނޫން.. ތިއީ ދެން ކޮންބޭފުޅެއްތޯ ހިބަރާ..

 51. އަޙްމަދު

  ޔާﷲ މިނާގެ ތެދުމަގު ދައްކަވާފާނދޭވެ. ނުންނަމަ އެނާގެ އަތާއި ދުލުގައި ގޮށެއް ޖައްސަވާފާނދޭވެ.

 52. ޟަމީރު

  ޢިންތި ބުނުއްވީ އެފޮޓޯގަ އެތިބީ ކުލީ ވައްތަރު ބައެއްކަމަށް. ފުރިހަމައަށް ދީން ޤަބޫލްކުރާ ބަޔަކު ޔާމީނަށް ތާއީދެއްނުކުރާނެ....ބޭފުޅުންނޭ...

  • ހުސޭނުބޭ

   އެހެންވިއްޔާ ދީން ޤަބޫލުކުރާ މީހުން ި=ހިފަންވީ ކެނެރީގޭ މުނާފިގުކަލޭގެ އަތރުގައި ދޯ

 53. އިބްރާހީމް

  އެމްޑީ ޕީއަށް ތާއިދޫ ކޮށް އަންނި ބުނާ ބަސް ދޮގުނުކޮށް އުޅޭ ކޮންމެ މީހަކީ 100 ޕަސެންޓް މުސްލިމެއް

  • ބުނެބަލަ

   އެއްކަލަ ޑެންމާކަށްގޮސް މިރާއްޖޭގަ އޮތް އިސްލާމްދީނާދެކޮޅަށް 'ޖެސުއިޓްސް' JESUITS ގެންނަން ގޮވާލި ނަޝީދާ އޭނާގެ ޢައުވާނުންގެ ވާހަކަތަ ތިބުނަނީ

 54. ރަށްދު

  ވަލުބުޑު ނުކަނޑާ މިނިކާވަގުން ކަހަލަ މީހުން ދަންނަ ބޭކަލުންނަށް ފާޑް ވިދާޅު ވުމަކީ ހުތުރު އަމަލެއް

 55. އއ

  އިންތިއެވެ. ކަލޭ ބޭނުންވަނީ މީސްތަކުން އަބަދުވެސް ނުބައިކަންތަށް ކުރާންތޯއެވެ؟ އިންސާނުންނަކީ ނުބައިކަންތަށް ކުރުން ބޮޑު ބައެކެވެ. ނަމަވެސް އެކަންތަކުން ސަލާމަތްވެވޭނެ މަގުވެސް ވެއެވެ. އަދި މީހަކަށް ގޯނާއެއް ކުރެވިފައިވާނަމަ އެމީހެއްގެ ކިބައިން މަޢާފަށްއެދި ﷲތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުން ތައުބާއަށް އެދެވެއެވެ. ﷲއީ ގިނަގިނައިން ތަޢުބާ ޤަބޫލްކުރައްވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ. ވީއިރު މީސްތަކުން ކުރާ ނުބައިކަންތަށް އާއްމުކޮށް ފަޟީޙަތްކުރުމަކީ އެނުބައި ކަންތަށް ކުރިމީހާކުރި ނުބައިކަންތަކަށްވުރެވެސް ނުބައިކަމަކަށް ވެއެވެ. އިމްތިޔާޒުމެން ރަނގަޅުވާކަށް ނުވޭތޯއެވ.؟ ތިޔަހެން އުޅެގެން ގެއްލޭނީ ދުނެއާއި އާޚިރަތެވެ.

 56. ހިޔޮ

  ކަލޭތީ ސިއެސްތާ.ކެއްކެ.

  • ކޮއްކޮ

   މިހާުރު ތިހިރަ އެންޑީޕީ މީހުންގެ އަސްލު ފަޅާއަރަނީ. ﷲ ކޮންމެ ކަމަކަށްވެސް ވަކިމިންގަޑެއް ކަނޑައަޅުއްވާފަވެ.އެގޮތަށް މިބައިމީހުންގެ ކަންތަށްވެސް ހައްދު ފަހަނައަޅާގޮސް އެމީހުން އަމިއްލަޔަށް ބޭޒާރު ވެއްޖެ.ﷲ ގެ ކުޅަދުން ވަންތަކަން ދެކިބަލަ.އަޅުގަނޑު ހިތަށް އަރަނީ އެން.ޑީ.ޕީއަށް ސަޕޯޓްކުރާ ގިނަމީހުންގެ ހާލަކީވެސް މީބާއޭ

 57. ނާއި

  ޢިންތިއަކީ ކުއްޔަށް ހިފައިގެން ވަކި މީހެއްގެ ހަން ފަތުރަންވެގެން ގެންގުޅޭ އެމް.ޕީ އެއްތަ.

 58. ބަލާބޯ

  މީނަ މީ އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަ ކޮށް ޙަޖޫޖަހާ ގުންޑާ ދިފާޢުގައި ތެދުވެގެން އުޅޭމީހެއް. އެމްޑީޕީ މީހުން މީނަ އާ ރޮޒައިނާ ދެމީހުން އަނަގަޔަށް ސަލާމް ބުނި

 59. އެމްބާޕޭ

  އޭނަ އެބުނީ އެފޯޓޯގަ ތިބި ބަޔަކު ޅަދަރިންނަށް ވިސްނާދެނީ މިހެން މިހެންނޭ އޭނަގަބޫލުކުރާ ގޮތުގަ.

  ރަނގަޅަށް ކިޔާފަ ކޮމެންޓް ކޮށްބަލަ.

  • ކޮންވާހަކައެއް

   އޮޅުވާލަން ނޫޅުއްވާ.. ފުރަތަމަ ޖަވާބުދާރީވެބަލަ ޑެންމާކުގަ ނަޝީދުދެއްކި ވާހަކަތަކަށް.. ކަނޑައެޅިގެން 'ޖެސުއިޓްސް' JESUITS ކިޔާ ކްރިސްޓިއަން މިޝަނަރީ ގްރޫޕަކަށް މިރާއްޖޭގަ އޮތް އިސަލާމްދީނާ ދެކޮޅަށް އައުމަށް ގޮވާލާފަ އެހުރީ.. ކީއްވެތަ އަދިވެސް ރައްޔިތުން ގުނބޯހައްދަން ތި އުޅެނީ..

   • އެމްބަފާ

    ނަށިދުކުރި ކަމަކުން އެހެންމީހުން ދައްކާވާހަކަ ތިމާއަށް ނޭންގޭވަރުވެގެން ނުވާނެ.

    އަހަންނަކީ އަަދި އެމްޑީޕީ އަށް ތާއިދު ކުރާމީހެއްނޫން އެއީ ނަށީދުވެސް ބައެއް ގައުމު ތަކާ ގުޅުން ކަނޑާތީވެ. .

 60. ޙަބޭސް

  ތިއީ އަދާލަތުޕާޓީއަށް ކުރި މަލާމާތެއްދޯ

 61. ފަހުމް

  މީ އަންނި ޕީރިއަޑު ވީމަ ޖަހަން ގެންގުޅޭ ޕެޑެއް

 62. މާސޭ

  އެހެންވެއްޖެއްޔާތިބޭފުޅާޔަކީވެސްކުލީމީހެއް ތީވެސްއުސްތާޒެއްވިއްޔާ އެކަމަކުއިލްމެންނެއްގަދަރެއްނެށް

 63. ޙާޖީ ތުއްތު ދީދީ

  އަސްލު ކުލީ ޖަމާއަތަކީ އެމް ޑީޕީ އެމީހުން ކަންކުރަރަނީ ބޭރުގެ ވަކި ޖަމާޢަތަކުން އަންގާގޮތަކަށްވިއްޔާ!!!!

 64. ނަރޫޓޯ

  އިންތި ތިޅާ ހަޖަމްނުވި ދޯ؟

 65. އަންނި

  އިމްތިޔާޒުމެންގެ އެމް.ޑީޕީއަކީ ކުޅީގެ ޖަމާއަތެއް.....

 66. ރުޒާނާ ޗޮއްޕަޓު

  ކަލޭ ތީ ބޮޑު ކުނި އަނގަގަނޑެއް.

 67. ޢައިޝަތު

  ޕަޕެޓާ...

 68. ވަށަފަރު

  އަޅުގަޑަށް މާނަ ކުރެވޭ ގޮތުގައި މި ޓްވިޓްގެ މާނައަކީ " އިސްލާމް ދީނަކީ އިންތި އެބުނިާ ފަދަ ކަންތަށް ޅަދަރިން ނަށް ޕްރޮމޯޓް ކުރަން އުޅޭ މީހުންގެ ޖަމާއަތެއް ހޭ؟

 69. އެދުރުބެ

  މީނާ މިއީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބޯގޮވާފަ ހުރި މީހެއްކަން ލަފާ ކުރެވޭ. ހަމައެއްވެސް ނޫން މޮޔަގޮވަ ގޮވާ އަބަދު އެހުންނަނީ