ދިވެހި ސިފައިންގެ ސަފުތަކުގެ ބަދަހިކަން ގެއްލޭފަދަ ގޮތްގޮތަށް ވަކިވަކި ފަރުދުންނަށް ނިސްބަތްކޮށް އެއްވެސް އަސާސެއް ނެތް ދޮގު މަޢުލޫމާތު ނުފެތުރުމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް އިން މިރޭ ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު އިޢުލާން ކުރެވިފައިވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތާއި ގުޅިގެން ބައެއް ފަރާތްތަކުން މީސް މީޑިއާ (ސޯޝަލް މީޑިޔާ) ގައި ސިފައިންގެ މީހުންނާއި ބެހޭގޮތުން ސާބިތު ނުހިފޭ ވާހަކަ ހާމަކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

އަދި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާއަށް އޮތް އިތުބާރު ގެއްލޭފަދަ ގޮތަށާއި، ދިވެހި ސިފައިންގެ ސަފުތަކުގެ ބަދަހިކަން ގެއްލޭފަދަ ގޮތްގޮތަށް ވަކިވަކި ފަރުދުންނަށް ނިސްބަތްކޮށް އެއްވެސް އަސާސެއް ނެތް ދޮގު މަޢުލޫމާތު ފަތުރަމުންދާކަން ވެސް ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ބަޔާނުގައި އެމްއެންޑީއެފް އިން ވަނީ ޤައުމުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ބިރުވެރިކަމާއި ނުތަނަވަސްކަން އަދި ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ ސަފުތަކުގެ ބަދަހިކަން ގެއްލޭގޮތަށް ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު މަޢުލޫމާތު ނުފެތުރުމަށް ނަސޭޙަތްތެރިވެ އިލްތިމާސް ކޮށްފައެވެ.

އަދި ޤައުމުގެ އަމާންކަމާއި ޞުލްޙަ މަސަލަސްކަން ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރަށް ލާޒިމުކުރާ ޤާނޫނީ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގައި ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ ލަޝްކަރު ބަދަހިކަންމަތީ އޮންނާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެމްއެންޑީއެފް އިން ވަނީ ދީފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

2 ކޮމެންޓް

  1. އެވްރީ

    ސިފައިންނާއި ރައްޔިތުންނާއި ޖެހޭ ގޮތަށް ޓްވީޓް ކުރަނީ އެއީ ކެނެރީގެ ނަޝީދު ނަމަ ސަރުކާރުގެ އަތުގައި ބާރު އޮވެމެ އޭނާ ގެ ޓްވިޓަރ އެކައުންޓް ބްލޮކް ނުކުރެވެންވީ އެއީ ކީއްވެގެންތޭ ދިރާގު ސާރވާއިން އެއީ ޔަގީނުން ވެސް ވާނެ ކަމެކޭ. އެމްއެންޑީއެފް ވެސް މަމެން ނަށް މީގައި ގޯހޭ ސިފައިންގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ސިފައިންގެ ސިއްރު ތައް ފަޅާ އަރުވާނަމަ އެ ފަދަ ސިއްރު ފަޅާ އަރުވާ ފަރާތް ތަކާއި މެދު ސިންގަޕޯރ އިންވެސް ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅައޭ މިގައުމުން ވެސް އެކަން ކުރެވޭނެއޭ އެކަން ކުރަން މާ ބޮޑަށް ލަސްވެސް ވެއްޖެއޭ މިހާރު މިއޮތީ ސްޓޭޓް އޮފް އެމެޖެންސީއޭ އެކަން ކުރެވޭނެއޭ އެކަން ކުރާށޭ. އެވްރީ މޫވް ޔޫ މޭކް އެވްރީ ސްޓެޕް ޔޫ ޓޭކް އެވްރީ ލީޑް ޔޫ މޭކް އެވްރީ ބޮންޑް ޔޫ މޭކް އައިވިލް ބީ ވޮޗިންގް ޔޫ އައި ވިލް ބީ ވޮޗިންގް ޔޫ. ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް އޯއް ކާންޓް ޔޫ ސީ އިޓް. ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް..

  2. އޯއްޕް

    ލުކް ލުކް ސިފައިންނާއި ގުޅޭ ގޮތުން ދޮގު މައުލޫމާތު ފަތުރާ އެމްޑީޕީ އާލާތުން ގެތެރޭ ގައި ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ދަ ބަތާހަރާމީ ދަ ހަރާމް ކޯރޭ ދަ ބަނޑު ދޮންނައޭ ދަ އުނގުވިއްކާ ސޯމާލިއަން ފޭސް ހުންނަ ބަތާހަރާމީ ސިފައިންނަށް ސީދާ ޓެގް ކޮށްފައި އެބަތާހަރާމީ ފޮނުވާ ޓްވީޓްސް ތަކަކީ އެއީ ސީދާ ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންނާއި ޖައްސަން ވެގެން އެބަތާހަރާމީ ކުރާ ކަމެކޭ. އެ ބަތާހަރާމީގެ ރަށުން ނޫންތޭ އެންމެ ބޮޑު ދެވަގު ފަނޑިޔާރުން ވެސް 30 މިލިއަން ޑޮަލަރުގެ ރިޝްވަތު ނަގައިގެން އެ ދެ ހަރާމްކޯރުން ގައުމަށް ގައްދާރުވީ. ޔޫ ބެޓަރ ލުކް އެޓް ދިސް. މިހާރު މިއޮތީ ސްޓޭޓް އޮފް އެމެޖެންސީ އޭ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން ވެސް ބަގާވާތެއް ގެންނަން މަސައްކަތް ކުރާތީވެ އެމެން ވެސް ޖެހޭނެއޭ ޕޮލިހަށް ގެންދަން ގެންދާށޭ ގެންދާށޭ އެބަތާހަރާމީ ހޯދަން އިއުލާން ކުރާށޭ މިހާރު ޕޮލިހުން ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ޔޫ ބެޓަރ ނެވަރ ލެޓް އިޓް ގޯ. ޑޫ ނޮޓް ލެޓް ދިސް ޗާންްސް ޓު ގޯ ދިސް އޮޕޯރޗުނިޗީ ކަމްސް ވަންސް އިން އަ ލައިފް ޓައިމް އޯއްޕް އޯއްޕް އޯއްޕް އޯއްޕް..