ރީތިވާ ސާމާނު ގަންނަން އެކިއެކި ފިހާރަތަކަށް ހިނގުމަކީ މާލޭގައި އެންމެ ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވެދާނެއެވެ. އެ ހުރިހާ ސާމާނެއް އެއްތަނަކުން ލިބޭނެ ތަނެއް ހޯދުމަކީވެސް އުނދަގޫވެދާނެ ކަމެކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެ އިންތިޒާރަށް މިވަނީ ނިމުން ގެނުވާފައެވެ. ހުރިހާ ސާމާނެއް އެއްތަނަކުން ހޯދަން މާ ބޮޑަށް ވިސްނުމެއް ނެތި، ދާންވީ މާލޭގައި ހުންނަ ބިއުޓީ ސީކްރެޓްސް އެމްވީއަށެވެ.

ހެންވޭރު ގުލިސްތާނުގޯޅީގައި ހާޖަރާގޭގައި ހުންނަ އެ ފިހާރައިގައި ރީތިވުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ނަސް ހުސްކޮށް އެބައޮތެވެ. ފިހާރައިގެ ޕޭޖުގައި ހުރި ތަފާތު ޕްރޮޑަކްޓަކުގެ އިތުރުން، ފިހާރައަށް އައިސް އިތުރު ޕްރޮޑަކްޓްތަކުގެ ކޮލިޓީވެސް އަމިއްލައަށް ޔަގީން ކޮށްލައްވާށެވެ. އެންމެ ހެޔޮ އަގުގައި ރީތިވާ ސާމާނު ލިބޭނެ ތަނަކީ ހަމަ ބިއުޓީ ސީކްރެޓްސް އެމްވީއެވެ.

ރީތިވުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނުގެ އިތުރުން، ހިކެން ބޭނުންވާ އެކިއެކި ޕްރޮޑެކްތައްވެސް ބިއުޓީ ސީކްރެޓްސް ފިހާރައިން ލިބޭ އިރު، ހިކެން ބޭނުންވާ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑެއް ކަމަށްވާ ގުޑް ވާޗިއުސް ކޯގެ ފޭސް އަދި ބޮޑީގެ ހުރިހާ ޕްރޮޑަކްޓެއްވެސް އެ ފިހާރައިން ލިބޭނެއެވެ. އަދި އޭގެ އިތުރުން ފޭސް ވައިޓަނިން ކްރީމްތަކާއި މޫނުގެ ހަންގަޑި އަލިކޮށް، ފަސޭހަކޮށްލުމަށް ފޭސް ވޮޝް އަދި ފޭސް ސްކަރަބާއި ބޮޑީ ސްކްރަބްވެސް ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

ބިއުޓީ ސީކްރެޓްސް އެމްވީއަށް ގުޅޭނީ 9744014 ނަންބަރު ފޯނުންނެވެ.