ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާ އެއްގައި އޮންލައިންކޮށް ވިޔަފާރި ކުރަމުން އަންނަ "ލިބޭ" އިން އެއް ލީޓަރުގެ ލިކުއިޑް ސެނެޓައިޒާ ވިއްކަން ފަށައިފިއެވެ.

ލިކުއިޑް ސެނެޓައިޒާގެ އެއް ލީޓަރު ފުޅި ލިބޭއިން ވިއްކަން ފަށާފައި ވާއިރު، އެ ފަރާތުން އަންނަނީ ސެނެޓައިޒާގެ "ޖެލް" ވެސް ވިއްކަމުންނެވެ. އެގޮތުން ސެނެޓައިޒާ ޖެލްގެ 500 އެމްއެލް އާއި 480 އެމްއެލް އާއި 240 އެމްއެލް އާއި 30 އެމްއެލް އަދި ޖެލް ސެނެޓައިޒާގެ 500 އެމްއެލް މިހާރު "ލިބޭ" އިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

ސެނެޓައިޒާގެ އިތުރުން ފެންވަރު ރަނގަޅު އަދި ރައްކާތެރި ފޭސް މާސްކުވެސް "ލިބޭ" އިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

"ލިބޭ"ގެ ޕްރޮޑަކްޓުތައް މާލެއިން ބައްލަވައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އިތުރު އަގަކާއި ނުލާ ޑެލިވަރީ ކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތް އެފަރާތުން އަންނަނީ ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.

"ލިބޭ"ގެ ޕްރޮޑަކްޓުތައް މާލެއިން ބައްލަވައިގަތުމާއި އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް، 7999681 ނަމްބަރު ފޯނަށް ގުޅުމަށް އެފަރާތުން އެދެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ލިބޭ"ގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖަށް މެސެޖުކޮށްގެން ވެސް އޯޑަރު ކުރެވޭނެ އެވެ.

"ލިބޭ" އިން ލ. އަތޮޅުގައި ވެސް މި ޕްރޮޑަކްޓުތައް ވިއްކަން ފަށާފައިވާއިރު، އެ އަތޮޅުން ތަކެއްޗަށް އޯޑަރު ކުރުމަށް 9847791 ނަމްބަރު ފޯނަށް ގުޅުމަށް އެފަރާތުން އެދެއެވެ."ލިބޭ" އިން ވިއްކާ ބައެއް އިތުރު ޕްރޮޑަކްޓުތަކުގެ ތެރޭގައި:

1. ބަނޑު ހިންދައި ބައްޓަން ރީތިކޮށްދޭ، ލޭންސްލޭ ސްލިމިންގް ކޮފީ (150 ރުފިޔާ)


2. ބަރުދަން ލުއިކޮށްދޭ، ލޭންސްލޭ ކޮކޯ ޕްލަސް (ހޮޓް ޗޮކްލެޓް) (150 ރުފިޔާ)