އެސްޓީއޯ ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓުން 32 އިންޗި ހިޓާޗީ ޓީވީގެ ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.

އެސްޓީއޯ ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓަކީ ގޭތެރެއަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ސާމާނެއް އެއްތަނަކުން ލިބެން ހުންނަ ބޮޑު ފިހާރައެެކެވެ.

އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނީ، މިއަދު ފެށި މި ޕްރޮމޯޝަނަކީ "ބައްތިރީސް" ގެ ނަމުގައި ފެށި ޕްރޮމޯޝަނެއް ކަަމަށާއި، އަންނަ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައްތިރީސް އިންޗީގެ ހިޓާޗީ އެންޑްރޮއިޑް ސްމާޓް ޓީވީ ވިއްކާ އަގަކީ އެންމެ 2،999 (ދެހާސް ނުވަސަތޭކަ ނުވަދިހަ ނުވަ) ރުފިޔާކަމަށް އެސްޓީއޯއިން ބުނެފައި ވެއެވެ.

މި ޓީވީ އަކީ އަޑު އެހާމެސާފު ކުލަތައް އެހާމެ ޗާލު ޓީވީއެއްކަން ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މި އީ ނެޓްފްލިކްސްއާއި ޔޫޓިއުބްފަދަ ޒަމާނީ އެޕްލިކޭޝަންސް ބޭނުންކުރެވޭ އެޗްޑީ ޓީވީއެކެވެ.