ދިވެހިންގެ މެދުގައި މަގުބޫލުވެފައިވާ ޕޭޕަ ބޯޓް އަދި މަރަކާ ޖޫސް މާލޭގެ ގޭގެއަށް ޑެލިވަ ކޮށްދޭން ފަށައިފިއެވެ.

ވީއޭވީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށް މާކެޓްކުރަމުން އަންނަ ޕޭޕަ ބޯޓް ޖޫސް މިހާރު ތިން ސައިޒެއްގައި ލިބެން އެބަހުއްޓެވެ. އެއީ 150 އެމް.އެލް، 180 އެމް.އެލްފުޅީގައެވެ. މިވަގުތު ރާއްޖޭގައި ލިބެން ހުރި ރަހަތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނާރު، އަނބާއި ހުތް އަނބު، ފޭރު، އޮރެންޖް، ލައިޗީ އަދި މިކްސް ފްރުޓް ފްލޭވަ ހިމެނެއެވެ.

މަރަކާ ޕެޝަން ފްރުޓް ޖޫހުގެ ފަސް ސައިޒެއް މިވަގުތު ބާޒާރުން ލިބެން އެބަހުއްޓެވެ. އެއީ 500 އެމްއެލް ފުޅި، 750 އެމްއެލް ފުޅި އެއް ލީޓަރ ފުޅި، 2.6 ކިލޯގެ އިތުރުން، 6 ކިލޯގެ ހަމެވެ.

ވެވް އިން ބުނީ، -/300 ރުފިޔާ އަށްވުރެ މަތިން ކުރާ އޯޑަރުތައް ހިލޭ ޑެލިވަ ކޮށްދެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އިންޑިއާގައި އުފައްދާފައިވާ މިޕްރޮޑަކްޓްތަކަކީ ދުނިޔޭގެ ކުރިއަރާފައިވާ ގައުމުތަކުގައި، އަދި ޚާއްސަކޮށް ޔޫރަޕް އަދި އުތުރު އެމެރިކާ ސަރަޙައްދުގައި ތައާރަފު ކުރެވިގެން ހަލުވިކަމާއެކު ވިކެމުންދާ އަދި އެތައް ބައެއްގެ މަގްބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ބުއިމެކެވެ. ހުރިހާ އުމުރެއްގެ މީހުނަށްވެސް ކަމުދާ މިޖޫސް މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގައިވެސް މިހާރު ލިބެން އެބަހުއްޓެވެ. ޤުދްރަތީ މާއްދާތަކުން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ މި ޖޫހުގައި ހަށިގަނޑަށް ފައިދާކުރަނިވި ވިޓަމިންސް އެކުލެވިގެންވެއެވެ.

ޕޭޕަ ބޯޓް، މަރަކާ ޖޫސް، އެކިބާވަތްތަކުގެ ތަރުކާރީ، މޭވާ އަދި ކާބޯތަކެތި މާލޭގެ ގެތަކަށް ތިރީގައިވާ ފިހާރަތަކުން ޑެލިވަ ކޮށްދެވޭނެއެވެ.

ވީއޭވީ ޓްރޭޑިންގ ޕޮއިންޓް، 7447777

ބޮޓަނީ ފްރެޝް، 9458811

ފްރުޓް އެންޑް ވެޖް ގާޑެން، 7951010

އެކި މަރުކާ، 7344040

ބާޒާރު ވީއޭވީ، 7641001

ޝޮޕިންގ މޯ، 7348000