މި ބްލޮގްގައި ޝެއާ ކުރަމުން ގެންދާނީ ދުނިޔޭގައި މިހާރު ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ "ކޮވިޑް-19" އާއި ގުޅުންހުރި އެންމެ ފަހުގެ ޚަބަރުތަކާއި ޚަބަރުތަކުގެ ތަފްސީލެވެ.


23:49

ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ މީހުން މިހާތަނަށް ފެނިފައިވާ ހުރިހާ ގައުމެއްގެ މީހުން ވެސް އޮމާނަށް އެތެރެވުން އެގައުމުން މަނާކޮށްފި.

23:36

ކޮވިޑް-19 އިތުރަށް ފެނިފައިވާ ގައުމުތަކާއި އަދަދުތައް.

ފްރާންސުން 22 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ، މިހާރު ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ޖުމްލަ އަކީ 178
ބަހްރޭނުން ދެމީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ، އެގައުމުން ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ޖުމްލަ އަކީ 49

23:14

ކޮވިޑް-19 އިތުރަށް ފެނިފައިވާ ގައުމުތަކާއި އަދަދުތައް.

ކެނެޑާއިން އިތުރު ތިން މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ، އެގައުމުން ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ޖުމްލަ އަކީ 27
ކެނެޑާއިން އިތުރު ފަސް މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ، އެގައުމުން ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ޖުމްލަ އަކީ 26
ނޯވޭއިން އިތުރު ހަމީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ، އެގައުމުން ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ޖުމްލަ އަކީ 25

22:56

ކޮވިޑް-19 އިތުރަށް ފެނިފައިވާ ގައުމުތަކާއި އަދަދުތައް.

ޖަޕާނުން އިތުރު ހަމީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ، އެގައުމުން ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ޖުމްލަ އަކީ 274
ޖަރުމަންވިލާތުން އިތުރު ހަތް މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ، އެގައުމުން ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ޖުމްލަ އަކީ 157
ސްޕޭނުން އިތުރު 16 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ، އެގައުމުން ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ޖުމްލަ އަކީ 120
އެމެރިކާ އިތުރު އެކަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ، އެގައުމުން ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ޖުމްލަ އަކީ 91
އިސްރާއީލުން އިތުރު ދެމީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ، އެގައުމުން ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ޖުމްލަ އަކީ 12

މިއަދު މިހާތަނަށް 1823 މީހަކު ވަނީ އެކި ގައުމުތަކުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައި. މިއަދު އެކަނިވެސް 71 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި. މިހާތަނަށް 90211 މީހަކަށް ވަނީ ބަލި ޖެހިފައި. ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން 3080 މީހުން މިހާރު މަރުވެއްޖެ. 45702 މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅު ވެއްޖެ ކަމަށް ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ. މިހާރު ފަރުވާ ދެމުން ގެންދާ މީހުންގެ ތެރެއިން 7400 މީހެއްގެ ހާލު ސީރިއަސް.

22:50

22:44

22:23

21:37

އިންޑިއާ އިން އިތުރު އެކަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެގައުމުން ވަނީ ހަ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައި.

21:36

ޤަތަރުން އިތުރު ހަތަރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެގައުމުން ވަނީ ހަތް މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައި.

21:34

21:30

20:42

އޮސްޓްރޭލިއާ އިން އިތުރު 3 މީހުން ޕޮސިޓިވް ވެ، ޖުމްލަ އަދަދު 33ށް އަރައިފި.

20:41

ހޮންކޮންގުން އިތުރު ދެމީހަކު ޕޮސިޓިވް ވެއްޖެ. އެ ގައުމުން ޕޮސިޓިވް ވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދަކީ 100.

20:29

ޓައިވާނުން އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮސިޓިވް ވެއްޖެ. މިހާރު އެ ގައުމުން 41 މީހަކު ވަނީ ވައިރަސް އަށް ޕޮސިޓިވް ވެފަ.

19:30

19:07

18:57

ސިންގަޕޫރުން އިތުރު ދެމީހުން ޕޮސިޓިވް ވެއްޖެ. އެ ގައުމުގެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 108ށް އަރާފަ.

18:36

18:14

ސްޕެއިންގެ އިތުރު 34 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ، މިހާތަނަށް އެގައުމުން 120 މީހަކު ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައި.

17:48

ނެދަލޭންޑްސް އިން އިތުރު 8 މީހަކު ޕޮސިޓިވް ވެ، ގައުމުގެ ޖުމްލަ އަދަދު 18 އަށް އަރައިފި.

17:47


ޖަޕާނުން އިތުރު 18 މީހުން ޕޮސިޓިވް ވެއްޖެ. އެ ގައުމުން މިހާރު 274 މީހަކު ވަނީ ވައިރަސް އަށް ޕޮސިޓިވް ވެފަ.

17:38

15:59

އެމެރިކާާގެ ފްލޮރިޑާގައި ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނުކޮށްފި

15:49

ބެލްޖިއަމް އިން އިތުރު ހަ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓީވްވެއްޖެ. އެގައުމުން މިހާރު ވައިރަސް ފެނުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ އަށަކަށް އަރާފައި.

15:48

އިރާގުގައި އިތުރު ދެ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓީވްވެއްޖެ. އެގައުމުން މިހާރު ވައިރަސް ފެނުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 21 އަށް އަރާފައި.

15:48

އިޓަލީގައި އިތުރު ދެ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓީވްވެއްޖެ. އެގައުމުން މިހާރު ވައިރަސް ފެނުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1703 އަށް އަރާފައި.

15:46

15:44

15:20

ދެކުނު ކޮރެއާއިން އިތުރު 123 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ. މިއާއެކު އެގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 599 އަށް ވަނީ އަރާފައި.

15:20

ކްރޮއޭޝިއާ އިން އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ. މިއާއެކު އެގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 8 އަށް ވަނީ އަރާފައި.

15:19

ސްޕެއިން އިން އިތުރު ދެމީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ. މިއާއެކު އެގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 86 އަށް ވަނީ އަރާފައި.

15:18

ޖަރުމަނުން އިތުރު 20 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ. މިއާއެކު އެގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 150 އަށް ވަނީ އަރާފައި.

15:18

އެމެރިކާއިން އިތުރު 13 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ. މިއާއެކު އެގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 88 އަށް ވަނީ އަރާފައި.

14:50

14:46

14:42

13:25

ކުވައިތުން އިތުރު 10 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 56 އަށް ވަނީ އަރާފައި،

13:03

ދެކުނު ކޮރެއާ އިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ފަސް މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަކަށް ދެކުނު ކޮރެއާ އިން 26 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

12:56

11:09

ތައިލެންޑުން އިތުރު އެކަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ. އެގައުމުން ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ޖުމްލަ މިހާރު ވަނީ 43 އަށް އަރާފައި.

11:09

ކޮވިޑް-19 އިތުރަށް ނާންނާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ނެތް ކަމަށް އޮސްޓްރޭލިއާ އިން ބުނެފި. އޮސްޓްރޭލިއާ އިން ބުނީ ބަލި ޖެހިފައިވާ މީހުން ތިބި ގައުމުތަކުން މީހުން އަންނަނަމަ ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރަން ދަތިވާނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެއީ ހުއްޓުވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް.

10:19

10:15

އެމެރިކާ އިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެމެރިކާ އިން ވަނީ މިބަލީގައި ދެމީހުން މަރުވެފައި. ދެމީހުން ވެސް މަރުވީ ވޮޝިންޓަނުން. އެމެރިކާ އިން މިއަދު ވަނީ އިތުރު ނުވަ މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެފައި. އެމެރިކާ އިން މިހާތަނަށް ވަނީ 84 މީހަކަށް ބަލި ޖެހިފައި.

10:02

ދެކުނު ކޮރެއާ އިން އަނެއްކާވެސް އިތުރު 476 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، ބަލި ޖެހިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ.

09:55

އިންޑޮނޭޝިއާ އިން ކޮވިޑް-19 ފެނިއްޖެ.

09:44

09:44

08:28

00:12

ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުން އިތުރަށް ފެނުނު ގައުމުތަކާއި އަދަދުތައް

ފްރާންސުން އިތުރުން 26 މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ޖުމްލަ 130
އެމެރިކާ އިން އިތުރު ދެމީހުން ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ޖުމްލަ 73
އައިސްލޭންޑުން އިތުރު އެކަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 02
ފިންލޭންޑުން އިތުރު ތިން މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 06

ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުންދާ ގައުމުތައް އިތުރުވެ، ބަލީގެ ބިރުވެރިކަން އަދިވެސް އިތުރަށް ބޮޑުވާން ފަށާއިފިއެވެ. ކޮންމެ ގައުމަކުން ވެސް ބަލި ފެނިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ގެންދަނީ ތަކުރާރުކޮށް ދެމުންނެވެ. މިހާރު ބަލީގެ ބިރުވެރިކަން އެންމެ ބޮޑުވެފައި ވަނީ ޔޫރަޕާއި، މެދުއިރުމަތީގައެވެ.

ޔޫރަޕްގެ އެތައް ގައުމަކުން މިއަދު ވަނީ ގިނަ ބަޔަކު ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ. ހާއްސަކޮށް ޖަރުމަންވިލާތުން އިތުރު 50 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، ބަލި ވަރަށް ބޮޑަށް ފެތުރެމުންދާ ކަމުގެ ނިޝާންތައް ވަނީ ފެނިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އިޓަލީވިލާތުގައި ވެސް ކޮންޓްރޯލެއް ނެތި ބަލި ދަނީ ފެތުރެމުންނެވެ.

ބަލި ފެތުރެމުން ދާތީ އުމުރުން 60 އަހަރަށްވުރެ ދޮށީ މީހުން އާއްމުން އެއްވެސް އުޅޭ ތަންތަނަށް ނުދިއުމަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ވަނީ އިލްތިމާސް ކޮށްފައެވެ.

ބަލީގެ ނުރައްކާ އެންމެނަށް ވެސް އެބައޮތެވެ. ނަމަވެސް އެންމެ ބޮޑު ނުރައްކަލެއް އޮތީ އުމުރުން ދޮށީ މީހުންނަށާއި، ބޮޑެތި ބަލިތައް ތަހައްމަލް ކުރަމުންދާ މީހުންނަށެވެ.