ތޮގު ތުހުމަތުތަކެއްކޮށް ގައުމުން ޑީޕޯޓުކޮށްގެން އިމިގްރޭޝަން ބަންދުގައި ހުރި ޗައިނާގެ ޑިމޮކްރަސީ އެޑްވޮކޭޓާއެއް މިނިވަންކުރުމަށް ވަކީލުން އެމެރިކާ ސަރުކާރުގައި އެދެފިއެވެ.

އިންސާނުންގެ ހައްގުތައް ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކުން ބުނީ މިއީ ޗައިނާއިން ގަވާއިދާ ހިލާފަ އެމެރިކާގައި ހުރި މީހަކު ގެނައުމަށް އިންޓަޕޯލްގެ 'ރެޑް ނޯޓިސް' ސިސްޓަމް ބޭނުންކޮށްގެން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކޭސްއެއް ކަމަށެވެ. ރެޑް ނޯޓިސް ސިސްޓަމްގެ ދަށުން އިންޓަނޭޝަނަލް ޕޮލިސް ކޮންސޯޓިއަމް މެދުވެރިކޮށް އެހެން ގައުމުތަކުގައި އެގައުމުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ބަންދުކުރުމަށާއި ދޫކޮށްލުމަށް އެދެވެއެވެ. މި އުކުޅު ބޭނުންކޮށްގެން ޗައިނާގެ ސަރުކާރުން އެެމެރިކާގައި ހައްޔަރުގައި ތިބި މީހުން ޗައިނާ ސަރުކާރާ އަންނަނީ ހަވާލް ކުރަމުންނެވެ.

އެމެރިކާގެ އިމިގްރޭޝަން އެންޑް ކަސްޓަމްސް އެންފޯސްމެންޓް ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުން މި މީހާ ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުއެވެ. ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ވިސާ ހަމަވުމުން ވިސާ އާ ނުކޮށް އޮތުމުން ކަމަށެވެ.

މި އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު ނެރުނު ރެޑް ނޯޓިސްއެއްގައި ހައްޔަރުގައި ހުރި މީހާއަކީ ގަވާއިދާ ހިލާފަ މައިންކުރުމުގެ ވިޔަފާރި ހިންގައި، މީގެ ކުރިން ހައްޔަރުގައި ތިބި މީހުންނަށް ފައިސާ ދީގެން ދުޝްމަނުންނަށް ހަމަލާދިނުމަށް ފޮނުވާކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް، އޭނާގެ ވަކީލުން ބުނަނީ ޗައިނާގެ ގާނޫނީ މިންގަނޑުގެ ތެރެއިން ބަލާނަމަ އޭނާ ނުކުރާ ކުށްތަކެއްގެ ތުހުމަތު އޭނާއަށް ކޮށްފައިވާކަން ހާމަވެގެންދާ ކަމަށެވެ.

އިންޓަޕޯލް މެދުވެރިކޮށް މީހުންނަށް އެބިއުސް ކުރަމުންދާ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ޗައިނާ ހިމެނޭކަމަށް އެ މީހާގެ ވަކީލުން ބުނެއެވެ.