މުޅި ސްރީލަންކާގައި ދާދި ދެންމެއަކު ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

މީޑިޔާ ރިޕޯޓްތަށް ބުނާގޮތުން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނުކޮށްފައިވަނީ މުސްލިމުންނާއި ބުދިސްޓުންނާ ދެމެދު ތަޅާފޮޅުންތައް އިތުރުވެގެންދާތީކަމަށެވެ.

ލަންކާގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކުރި އިރު މުސްލިމުންނާއި ބުދިސްޓުންގެ ހަމަނުޖެހުންތައް ބޮޑުވެ ކެންޑީގައި އިއްޔެ އިން ފެށިގެން ވަނީ ކާފިއު ހިންގައިފަ އެވެ.

މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި ކެންޑީގައި ހަމަނުޖެހުންތައް ހިންގަމުން ގެންދަނީ ހަރުކަށި ބުދިސްޓުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ޖަމާޢަތެއް ކަމަށްވާ "ބޮޑު ބަލާ ސެނާ" (ބީބީއެސް) އިންނެވެ. މިއީ މީގެ ކުރިން ވެސް ލަންކާގެ މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް ތަފާތު ހަމަލާތައް ދިން ޖަމާޢަތެކެވެ.

މުސްލިމުންނާ ބުދިސްޓުންނާ ދެމެދުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިނގަން މެދުވެރިވީ މުސްލިމުންގެ ފިހާރަތަކަށާއި މިސްކިތްތަކަށް ހަރުކަށި ބުދިސްޓުން ގެއްލުން ދިނުމުންކަމަށްވެސް މީޑިޔާ ރިޕޯޓްތަށް ބުނެއެވެ.

ސްރީލަންކާގައި މުސްލިމުންނަށް އަމާޒުކޮށް ގިނަ ހަމަލާތަކެއް ދެމުންދާއިރު، ސިރިސޭނާ ވެރިކަމާ ހަވާލުވުމަށްފަހު މިހަމަލާތަށް ހުއްޓުވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

21 މިލިޔަން މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮންނަ ސްލީލަންކާ ދިރިއުޅޭ މުސްލިމުންގެ ނިސްބަތް ވަރަށް މަދެވެ. އާބާދީގެ 75 ޕަސެންޓަކީ ބުދިޝްޓުންނެވެ. މުސްލިމުންނަކީ އެންމެ 10 އިންސައްތައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

34 ކޮމެންޓް

 1. ޝައުކަތު

  ދިވެހިން ގެ ތެރެއިން އެންމެ 70 މީހުން ނުކުމެ ދިވެހި އެމްބަސީގެ ހުރުމަތާއި ލަންކާގެ ހުރުމަތް ކަނޑާލުމުން މުޅި ލަންކާއަށް ކުއްލި ނުރައްކާ އިޢުލާނު ކުރީ ދެއްތޯ...!

 2. ވަތަނަބޭ

  ކޮބާ އިސްލާހުގެންނަން މަސައްކަތްކުރާ މީހުން؟ ހާދަ ކަމެއްނެތޭ؟ އިންޑިޔާ ޖަރުމަނޭ އިނގެރޭސި އެމެރިކާ ކޮބާ؟ ކިހިނެއްވެގެންތަ ލަސްވަނީ ލަންކާސަރުކާރަށް އިމޖެންސީ އުވާލަން

 3. ޣާދިރު މަނަދޫ

  އެމްޑީޕީ ކުދިން ލަންކާއައް ގޮސް މުޒާހަރާ ޖެއްސީމަ ލަންކާ ސަރުކާރުވެސް ބިރުގަތީ ކަމައް ތިޔަ ވާނީ.. ވަރައް ވެދުން އެމްޑީޕީން ލަންކާއައް މުޒާހަރާ ކުރަން ދިޔަ ކުދިން ނައް.

 4. ވާދޫ ނިޒާމް

  ދަސްކުރީ ދޯ ދިވެހިން ކައިރިން! ހަމަމިހާރު ކުއްލިނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އުވާލަން ގޮވާލަން . ތިއުޅެނީ ވެރިކަމުގައި ބަގުޑިބައްދަން، އެހެންނޫނަސް ކެނެރީގޭ ސުންޕާ ހުންނަކޮންމެ ތަނެއް ދާނީ ގޯހުންގޯހައް

 5. މަ

  ބޮޑު ބަލާ ސެނާ ތިވީ ހާދަ ބޮޑު ބަލާ އަކަށޭ ދޯ

 6. ޙަޤީގަތް

  އަލްހަމްދުހުރިﷲއަށް.. އަހަރެމެންގެ ގައުމު މިހާލަތަށް ވައްޓާލި ހުރިހާމީހުންނަވެސް ﷲގެ ވާގިފުޅާލާއިގެން އެކަމުގެ ރަހަދައްކަވާށި ހިތިކޮށް... ލަންކާގެ ބޮލުގެ ރިހުމަކަށް މިގައުމުވާކަމަށް ނޫސްބަޔާންނެރެގެންއުޅުނު.. މިއަދު ބޮލުގަ ރިހުމަކަށް ވަނީ ކީއްވެކަން އެމީހުންނައެގޭނެ...

 7. ހައްޤުބަސް

  މުސްލިމުންގެ މެޖީރިޓީ ނެތި ދިރިއުޅޭ ހުރިހާތަނެއްގަ ވެސް ތި ފައިޓްއިވޭ..

 8. އައްސަދު

  ސާބެހޭ މައިތިރިޕާލާ ސިރިސޭނާ، ދެން ނަޝީދު މައަށް ފާދުކިޔާ ސިރީ ލަންކާ ސަރުކާރު ވައްޓަން، އެގައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ނޫނީ ބައިނަލް އަގުވާމީ އަޝްކަރީ ފައުޖަކަށް ގޮވާބަލަ،

 9. ޖަމީލް

  ކޮބާ އެމްޑީޕީން ބަޔާނެއް ނުނެރެންތަ އަވަހަށް
  ގޮވާލާ ކުއްލި ހާލަތު އުވާލަން ކޮބާ ޖާރމަނީ ކޮބާ ގެރި

 10. އަހަންމާބެ

  ތިވާނީ ރާއްޖޭގެ ކުދިން މުޒާހަރާ ކުރުމުން ކުރި ކަމަކަށް.

 11. Anonymous

  ކޮބާ އިންޑިޔާ. ކޮބާ މިގައުމުގެ ބާޣީންތައް. އަވަހައް ލަންކާ ސަރުކާރައް ގޮވާލާ ކުއްލިހާލަތު އުވާލަން. ރީދޫ ގުންށާއިން.ހަޖަމެއް ނުވާނެ

 12. ަަަައަންނި

  ދިވެހި 75 މީހުން މުޒާހަރާ ކުރީމަ ދޯ

 13. ހަބޭސް

  ކޮބާ ހީވެއްޖެތެ އެމްޑީޕީގެ ފަސްކެނައިން ދިއުމުން އެއޮށްބޮޑު ލަންކާ ބިރުގަތީދޭ އަވަހަށް ކާފިއު ހިންގީ މިއީދެންފަހެ ބޮޑު ބަލާ ސެނާގެ ގޮތްބެއް ނޫންބާ ދެންގޮސް އިގިރޭސިވިލާތުގައި މުޒާހަރަކުރަންގޮސްބަލަ އެގައުމުގަވެސް ހަމަ ކާފިއުހިންގާނެ

 14. ޢަފްލާ

  ކޮބާ ތަ އެއްކަލަ ގެރިމޯދީ ލަނކާއަށް ފިޔަވަޅު ނާޅާތަ ގެރި މޯދީ

 15. ކެޔޮޅު

  ތިވާނީްެ އެމްޑީޕީން ދިޔަ ބިޔަބޮޑު ލަސްކަރު މަގުތައްމަތީ ރުކުރުވާލީމަ ސަރުކާރައް ކެތްނުވީކަމައް ދޯ؟

 16. Anonymous

  މިގައުމުގަ މުސްލިމުންގެ މެޖޯރިޓީ ނެތީތަ މުޒާހަރާކޮއް މީހުންގެ މުދަލައް ގެއްލުންދީ ސަރުކާރުގެ މުދާލުގައި ހުޅުޖެހީ ހައްގުބަސް ބުނުމުގައިވެސް މަކަރާ އޮޅުވާލުމާ ހީލަތްތެރިކަން

 17. ޙފޖފޖފޖ

  ކޮބާ ހިއުމަން ރައިޓްސް. ކޮބާ އިންޑިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާ

 18. މަބުނީ

  ޢެކިޔަނީ ކޯޓުން އަމުރެއް ނެރުން ކަހަލަ ކުޑަކުޑަ ކަމެއްގެ ވާހަކަ އެއްތަ އުވާލަން ތިގޮވަނީ.
  އަހަރެމެން ކަހަލަ މުސްލިމުންނާ ތަޅާގަތީ އޭ އެކިޔަނީ

 19. ޖެޑް

  ޔެލޯ ފީވާރ ގްރޫޕު ގަޑުގެ މުޒާހިރާ ކުރާތީވެ

 20. ޒާ

  ސްރީލަންކާގައިވެސް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިޢުލާން ކުރާނެތާ މިހާރު އެމްޑީޕީން އެތާވެސް މުޒާހަރާ ކުރަނީ. ނޮފޮރުއްޕާނެއް.

 21. ނުރަބޯ

  އަނެއްކޮޅުން ތިޔޮއްއުޅެނީ " ބޮޑުބަލާކެރަފާ " ކިޔާ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތެކެވެ. ޖަހާ ތަޅާ ދުންކާލި އަރުވާލާށެވެ.

 22. އަބްދުއްލާ

  ކޮބާ އެމްބަސީތައް ހުޅުވއިގެން ތިބި ދޮންފަރަންޖީންތައް ސިރިސޭނާގާތު ބުނަންވީ އެއްނު އަހަރެމެން މިއުޅެނި ދިވެހިރާއްޖޭން ތިޔަކަން ކުރާތީ ކަންބޮޑުވެގެން .މިހާރު އަހަރުމެނާ ހަމަޔަށްވެސް ތިޔަކަން އަތުވެއްޖެ ދޯ ކަލޭވެސް ތިޔަކަން ކުރީތަ ؟ ދޫކޮށްލާ

 23. މަރި

  ގަދައޭދޯ މިކުދިން ހަމަ މުޒާހަރާ ކުރިކުރީނުން ކުއްލި ނުރައްކަލުން ހިނގައްޖެ.

 24. ރިޒާ

  އިންޑިއާއިން ކުށްވެރި ނުކުރޭތަ؟؟؟ ކޮބާތަ ކެޝަޕް؟؟

 25. އަޝްރަފް

  ގެރިތަކުގެ ރައީސް ކަންބޮޑެއް ނުވޭބާ؟ 02 ގެރި މަރާލިޔަސް އިއުލާން ކުރާނެ

 26. ނޯބޮޑީ

  ޙައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮށް ! ބުޑިސްޓުން ގެ ނުބކަމުންq މުސްލިމް އަހުން ސަލާމަތް ކުރައްވާ ދިވެހިންގެeޕާޓީIލޯއްބައްqވުރެeއިސްލާމްqކަމުގެ ލޯބިiއިތުރުuކުރައްވާދޭE!

 27. ބާގިރު

  ކޮބާ އަވަހަށް ރާއްޖެއިން އެބަޖެހޭ ޓްރެވަލް އެޑްވައިޒަރީ އެއްނެރެން.... މުސްލިމުންނަށް ގޯނާކުރާތީ ކުއްލި ނުރައްކާ އިއުލާން ކުރީވެސް... އަހަރުމެންނަކީ މުސލިމުންނަށްވީމަ، ދިމާވެދާ ހާދިސާއަކަށް ވިސްނާފަ، ވަރަށް ސްޓްރިކްޓް ޓްރެވަލް އެޑްވައިޒަރީ އެއް ނެރެން ވާނެ....

 28. ޑަން

  މިގައުމުގަ ސަރުކާރު ހިންގާ ފަރާތްތައް ބުނަމުން ދަނީ އިދިކޮޅު މީހުންނަކީ ޣައްދާރުންނޭ... ރިޝްވަތު ދިނީއޭ.. މި އިން ކަމެއް ސާބިތުނުވަނީސް. އަމިއްލައަށް ފިލްމު ކުޅެވެސް އެކަމެއް އަދި ސާބިތު ނުވޭ.. އަބުރު ނަގާނުލާ ހަމަހަމަ ކަން ނެތް..

 29. އަބްދުއްލާ

  ސިރިސޭނަ ބުނީ އެމްޑީޕީގެ މުޒާހަރާގަ މީހުންގިނަކަމުން އޮބި ނޯވެގެންނޯ ކުއްލި ނުރައްކާ އިއުލާނުކުރީ .ލަންކާގެ ތިނަދޫގަ އާ އައްޑުގަ ހެން ބޮޑުހުޅުޖަހާމީހަކު ހުރީމަޔޯ މިކަން ބޮޑުކަމަކަށްވެގެން އުޅެނީ

 30. ހުސޭނުބޭ

  ސްރީލަންކާގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު ޣައިރު ޤާނޫނީ ނިންމުމެއްކަމަށް ރާއްޖޭގެ އިދިކޮޅު ޓީވީތަކުން ގޮވަންޖެހޭ! ކެކެކެކެކެކެކެ

 31. ބޯހަލާކު

  އިންޑިޔާއިން މިކަމާކަންބޮޑުވޭބާ؟

 32. ބޯހަލާކު

  އިންޑިޔާ މިކަމާކަންބޮޑުނުވޭބާ؟

 33. Anonymous

  އިންޑިޔާ މިކަމާކަންބޮޑުނުވޭބާ؟

 34. ާަފަކު ޕޮލިޓިކްސް

  ސިޔާސީ ނުކޮށް ހިތް ހަމަ ނުޖެހެނީ ،؟؟؟؟