ބޭނުންވާ ތަކެތި:
2 (ކޮށާފައި) ސްޓޯބެރީ
3 ފޮތި އޮރެންޖް
އައިސް (ބޭނުންވާ ވަރަކަށް)
120 މލ ރޯޒް ވޯޓާ
60 މލ ސްޕާކްލިންގް ވޯޓާ

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް:

ކުޑަ ތައްޓަކަށް ސްޓޯބެރީ އަދި އޮރެންޖް އަޅާ ޗިސްކޮށްލާށެވެ.

ދެން ސްޕާކްލިންގް ވޯޓާ، ރޯސް އަދި އައިސް އަޅާ އެއްކޮށްލާށެވެ. އޮރެންޖް ނުވަތަ ސްޓޯބެރީ މައްޗަށް އެޅުމަށްފަހު ސާވްކުރާށެވެ.