ރާއްޖޭގައި ވަރި ވަރަށް ގިނައެވެ. އެއީ ކީއްވެތޯ ކުރެވޭ ސުވާލަށް ދޭނެ ވަރަށް ގިނަ ޖަވާބު އެބަހުއްޓެވެ. އޭގެތެރެއިން އެއް ޖަވާބަކީ ކައިވެނި ރޫޅި ދާނެހެން ހީނުވާ ބައެއް ކުދިކުދި ކަންތައްތަކުގެ ސަބަބުން ދެމީހުންގެ ގުޅުން ހީނަރުވުމެވެ. އެކުގައި ނިންމަން ފެށި ދަށުގެ ވަކި ހިސާބަކުން ދެމީހުން ވަކިވުން އެއީ އެއްވެސް ދެމަފިރިޔަކު ކުރިން ބޭނުންވެފައި އޮތް ކަމަކަށް ނުވާނެއެވެ. އެއްވެސް މީހަކީ މައްސަލަތަކެއްގެ ތެރޭގައި އުޅެން ބޭނުންވާނެ މީހެއް ނޫނެވެ. ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ބޭނުންވާނީ އެދެމަފިރިއެއްގެ ޒަވާޖީހަޔާތަކީ ވަރަށް އުފާވެރި، މައްސަލަތައް މަދު، ޒަވާޖީ ހަޔާތަކަށް ހަދާށެވެ.

އެއްވެސް ދެމީހަކަށް ހުރިހާ މައްސަލައެއް ހައްލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް މައްސަލަތައް ޖެހެން ހުރި ސަބަބުތައް މަދުކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމުގައި ކަންތައްކުރާ ގޮތް ވެސް ބަދަލު ކުރެވިދާނެއެވެ.

މިކިޔައިދެނީ ކައިވެނީގެ ހަޔާތައް ނޭންގި ނަމަވެސް ގެއްލުން ދޭނެ ބައެއް ކަންކަމެވެ. މިއީ ކަމުގެ ތަޖުރިބާކާރުން ބުނެދޭ ވާހަކަތަކެވެ.

ޚަރަދު ކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ އުސޫލު

ދެމަފިރިން އެކިކަންކަމަށް ޚަރަދު ކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ އުސޫލަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. ފިރިމީހާ ކުރާ ޚަރަދުތަކާއި މެދު އަނބިމީހާ ހިތްހަމަނުޖެހި ދާނެއެވެ. އަނބިމީހާ ކުރާ ޚަރަދުތަކާއި މެދު ފިރިމީހާ ހިތްހަމަނުޖެހި ދާނެއެވެ. އެއާއި އެކު ދެމީހުންގެ ދެމެދުގައި ނުފެންނަ ފާރެއް ރޭނެއެވެ. ހިތުގައި ނުތަނަވަސްކަމެއް އުފެދެއެވެ. ނަތީޖާއަކަށް ވެގެން ދަނީ މަޝްވަރާ ނުކުރެވޭ މައްސަލައެއް އުފަންވެ ދުވަހަކަށް ވުރެ ދުވަހަކު އެމައްސަލަ ބޮޑުވެގެން ދިއުމެވެ. އެހެންކަމުން މިފަދަ ޝުޢޫރެއް ހިތުގައި އުފެދިއްޖެނަމަ އަވަހަށް މަޝްވަރާ ކުރާށެވެ.

ޒިންމާ ނުއުފުލުން

ކައިވެނި ކުރުމާއި އެކު އެފެށުނީ ދިރިއުޅުމުގެ އާޞަފްހާއެކެވެ. މަންމަ އާއި ބައްޕަގެ ގެއިން ނިކުމެ ވަކި ދިރިއުޅުމެއް ފެށުމުން މަންމަ އާއި ބައްޕަ ކައިރީގައި އުޅުނު ގޮތަކަށް ނޫޅެވޭނެއެވެ. މިހާރު ތިމާ ވެސް އުފުލަން ޖެހޭ ޒިންމާތަކެއް ހުންނާނެއެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް މީހުންނަށް ކައިވެންޏާއި އެކު އުފުލަން ޖެހޭ ޒިންމާތައް ވަކިކުރަން ނޭންގި ކައިވެނީގައި މައްސަލަ ޖެހެން ފަށައެވެ. އެހެންކަމުން ތިމާ އުފުލަން ޖެހޭ ޒިންމާ ތިމާ އުފުލަން ޖެހޭނެކަން އަބަދުވެސް ހަނދާން ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.

ނޫނެކޭ ބުނުން

ފިރިމީހާ ނުވަތަ އަނބިމީހާ ކުރަން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ކަމެއް ކުރުން އެއީ ތިމާ ބޭނުންވާ ގޮތް ކަމަށް ނުވެދާނެއެވެ. މިސާލަކަށް ފިލްމެއް ބަލާލަން ދާން، ސައިކަލް ދުއްވާލަން ދާން، މޫދަށް އެރިލަންދާން އަނބިމީހާ ބުނެފާނެއެވެ. އެއިން ކޮންމެ ފަހަރަކު ފިރިމީހާ ނޫނެކޭ ބުނާނަމަ އެއީ ގޯހެކެވެ. ތިދެމަފިރިންގެ ގުޅުން ނޭނގި ހުއްޓާ ވަކިވާ ހިސާބަށް ދިއުމުގެ ސަބަބަކަށް ތިކަން ވެދާނެއެވެ.

ހައްލެއް ނެތް ޒުވާބެއް ކުރުން

ޒުވާބު ކުރަން ވާނީ ކޮންމެވެސް މައްސަލައެއް ޖެހިގެންނެވެ. އެޒުވާބު ނިމެން ވާނީ އެމައްސަލައިގެ ހައްލު ވެސް ލިބިގެންނެވެ. ކޮންމެ ކަމަކާއި ޒުވާބުކޮށް އަދި އެޒުވާބު އުފެދުނު މައްސަލައަށް ހައްލެއް ނައިސް ޒުވާބު ހުއްޓާލާ ނަމަ އަނެއްކާ އަނެއްފަހަރު ވެސް އޮންނާނީ ޒުވާބު ކުރަން ޖެހިފައެވެ. އެހެންކަމުން ޒުވާބެއް ކުރަން ޖެހޭ ވަރުގެ ދެބަސްވުމެއް އުފެދިއްޖެނަމަ އެމައްސަލައިގެ ހައްލު މަޝްވަރާކޮށްގެން ހޯދާށެވެ. އެހެންނޫނީ ނިމުމެއްނެތް މައްސަލައެއްގެ ތެރޭގައި މުޅި ދިރިއުޅުން ހޭދަކުރަން ޖެހިދާނެއެވެ. އަދި އެމައްސަލައަށް ހައްލެއް ނުލިބިގެން އެންމެ ފަހުން ފިރިމީހާ ނުވަތަ އަނބިމީހާ ހިނގައިދާނެއެވެ.

ހަނު ހުރުން

އެއްވެސް މައްސަލައެއްގެ ހައްލަކީ ހަނުހުރުން ކަމަށް ގަބޫލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. މައްސަލައެއް ޖެހުމުން ވާހަކަނުދައްކާ ހުރެގެން މައްސަލައަށް ހައްލެއް ނާންނާނެއެވެ. އެހެންކަމުން އެއްވެސް ކަމެއްގައި ހަނު ނުހުންނާށެވެ.

އިޙްތިރާމް ނުކުރުން

ދެމީހެއްގެ ދެމެދުގައި ލޯބި އުފެދި އަދި އެލޯބި ދެމިގެން ދަނީ ވަރަށް ގިނަ ސަބަބުތަކެއް ހުރެގެންނެވެ. އޭގެތެރެއިން އެންމެ މުހިންމު އެއްސަބަބަކީ އިހްތިރާމު ކުރުމެވެ. ތިމާއަށް އިޙްތިރާމް ނުކުރާ މީހެއް ދެކެ ތިބާ އަށް ލޯބި ވެވުން އެއީ ނާދިރު ކަމެކެވެ. ދެމަފިރިންގެ ތެރެއިން އެކަކު ވެސް އަނެކަކަށް އިޙްތިރާމް ކުރުން ހުއްޓާލައިފިނަމަ އެހައި ހިސާބުން ދެމީހުންގެ ގުޅުން ހީނަރުވެއެވެ. އަދި ކައިވެނީގެ މައްސަލަ ޖެހި އެންމެ ފަހުން ވަރިވާން ޖެހެއެވެ.

ސިއްރުތައް ހިއްސާކުރުން

ދެމަފިރިންނަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް އެކަކު އަނެކަކާއި ހިއްސާ ކުރާނެ ބައެކެވެ. އެހެންކަމުން ދެމީހުންގެ ދެމެދުގައި އެހެން މީހުންނަށް އެނގެން ނުޖެހޭ ކިތަންމެ ވާހަކައެއް ދެކެވިފައި ހުންނާނެއެވެ. ނަމަވެސް ފިރިމީހާ ނުވަތަ އަނބިމީހާ އޭނާގެ ބެސްޓްފްރެންޑަށް ނުވަތަ އާއިލާ މެންބަރުންނަށް ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށް ނަމަވެސް އެވާހަކަތައް ކިޔައިދޭނަމަ އެއީ މައްސަލައެކެވެ. އެކަން ބައިވެރިޔާ އަށް އެނގޭ ހިސާބުން ތިދެމީހުންގެ ގުޅުން ކުރިން އޮތްގޮތައް އޮވެދާނެ ކަމަށް ދެން އުއްމީދު ނުކުރާށެވެ.

ކައިވެނީގައި މައްސަލަ ޖެހިދާނެ މިނޫންވެސް ކިތަންމެ ސަބަބެއް ހުންނާނެއެވެ. އެހެންކަމުން ލިބޭ އިތުރު ފުރުސަތެއްގައި އަދި އިތުރު ވާހަކަތައް ގެނެސްދެވޭނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރަމެވެ.

ADS BY ASTERS

3 ކޮމެންޓް

  1. ވަރަށްވެސް ފުރިހަމަ މީ ހަމަ ވާގޮތް

  2. ތިއިން އެއްކަމެއްވެސް ދިވެހިންނެއް ނުކުރާނެ

  3. ކަލޭ ތިއުޅެނީ މީހުން ވަރިކުރުވަންތަ ތިކަހަލަ ބޭކާރު އާޓިކަލް ލިޔެގެން؟
    ތީ އަހަރުންނަށް ނޭނގޭ ކަންތަކެއްނޫނޭ!😡😤