މި ހަފްތާއަކީ ވެސް ނެޓްފްލިކްސް އަށް ތަފާތު އެތައް ފިލްމަކާއި ސީރީޒްއެއް އަންނާނެ ހަފްތާއެކެވެ. މި ބަލާލަނީ މިއަދުން ފެށިގެން މިމަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ނެޓްފްލިކްސް އަށް އަންނާނެ ފިލްމުތަކާއި ސީރީޒްތަކަށެވެ.

6 ސެޕްޓެމްބަރު

ކައުންޓްޑައުން: އިންސްޕިރޭޝަން 4 މިޝަން ޓު ސްޕޭސް(ސީޒަން 1- އެޕިސޯޑް 1 އެންޑް 2)

ޝެޑޯ ޕާޓީސް

7 ސެޕްޓެމްބަރު

އިފް އައި ލީވް ހިޔާ ޓުމޯރޯ: އަ ފިލްމް އެބައުޓް ލީނައިޑް ސްކައިނައިޑް(2018)

ކިޑް ކޮސްމިކް(ސީޒަން 2)

އޮކްޓޯނޯޓްސް: އެބަވް އެންޑް ބިޔޮންޑް (ސީޒަން 1)

އޮން ދަ ވާގް(ސީޒަން 1)

އަންޓޮލްޑް ބްރޭކިން ޕޮއިންޓް(2021)

8 ސެޕްޓެމްބަރު

ޗޯޓާ ބީމް(ސީޒަން 8)

އިންޓު ދަ ނައިޓް(ސީޒަން 2)

ޝޯ ޑޯގްސް(2018)

ދަ ސާކަލް(ސީޒަން 3)

9 ސެޕްޓެމްބަރު

ބްލަޑް ބްރަދާސް: މަލްކޯމް އެކްސް އެންޑް މުހައްމަދު އަލީ (2021)

މައިޓީ ރާޖޫ(ސީޒަން 5)

ދަ ވުމެން އެންޑް ދަ މާޑަރާ(2021)

10 ސެޕްޓެމްބަރު

ފަޔާޑްރޭކް ދަ ސިލްވާ ޑްރެގަން(2021)

ކޭޓް(2021)

ލޫސިފާ (ސީޒަން 6)

މިފަހަރު ނެޓްފްލިކްސް އަށް އަންނާނީ ލޫސިފާގެ އެންމެ ފަހު ސީޒަންއެވެ. މި ސީރީޒް އަކީ ގިނަބައެއްގެ ތެރޭގައި މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ސީރީޒްއެކެވެ. ލޫސިފާގެ ލީޑު ރޯލުން ފެނިގެންދަނީ ޓޮމް އެލިސް އަދި ލޯރެން ޖަރމަންއެވެ. މި ސީރީޒް އަކީ ފޮކްސް އިން 2016 ވަނަ އަހަރު ފެށި ސީރީޒް އެކެވެ. އޭގެ ފަހުން މި ސީރީޒް ގެންނަން ފެށީ ނެޓްފްލިކްސް އިންނެވެ.

މެޓަލް ޝޮޕް މާސްޓަސް(ސީޒަން 1)

އޮމޯ ގީތޯ:ދަ ސަގާ(2020)

ޕެކެމަން މާސްޓަރ ޖާނީ: ދަ ސީރީސް (ޕާޓް ވަން)

ޕްރެއި(2021)

ޓިޓިޕޯ ޓިޓިޕޯ(ސީޒަން 2)

ޔޮވާމުށީ ޕެޑަލް(ސީޒަން 1)

ޔޮވާމުށީ ޕެޑަލް ގްރޭންޑް ރޯޑް(2015)