ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ 12 މެންބަރުންގެ ގޮނޑި ހުސްނުވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމި ނިންމުމަކީ ފަނޑިޔާރުންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ އަމަލެއް ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިހެން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ 12 މެންބަރުންގެ ގޮނޑި ހުސްނުވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ނިންމި ނިންމުން ބާތިލްކޮށް މިރޭ ނެރުއްވި އަމުރެއްގައެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ 12 ދާއިރާތަކުގެ ގޮނޑިތައް ހުސްވެއްޖެކަމާއި މެދު ހިލާފު އުފެދިގެން އެމައްސަލަތައް ބަލައި ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށް ބަޔާން ކުރެވުނު ފަރާތްތަކުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން އެމައްސަލަތައް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައި ފައިޞަލާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެމައްސަލަތަކުގެ މައުޟޫޢާމެދު ބަހުސްކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަކީ ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތާ ބެހި ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ އަމަލެއް ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށެވެ.

ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އެއްވެސް މައްސަލައަކަށް ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އިންތަކުގެ ބޭރުން ނުފޫޒު ފޯރާފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 141 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ކަނޑައެޅިގެން މަނާ ކުރެވިފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް ވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރުގައި ވެއެވެ.

އެހެންކަމުން ދުސްތޫރީ އުސޫލުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީ އާއި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން އަދުލް އިންސާފު ގާއިމް ކުރުމުގެ ބާރުގެ ހައިސިއްޔަތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ލިބިދީފައިވާ ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިކަމުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް 03 އޮކްޓޯބަރ 2018 ވަނަ ދުވަހު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ 442 ވަަނަ ޖަލްސާގައި ބަޔާން ކުރެވުނު 12 މެންބަރުންނާއި މެދު ނިންމަވާފައިވާ ނިންމުންތަކަކީ ބާތިލް ނިންމުންތަކެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅާ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރުގައި ވެއެވެ.

12 މެންބަރުންގެ ގޮނޑި ހުސްނުވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމުމަކީ ފަނޑިޔާރުންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ އަމަލެއް ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވިދާޅުވިއިރު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުމަކާއި ދެކޮޅުހަދާ އެކޯޓުގެ ހުރުމަތް ކެނޑުމުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ކުރީގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީޤް ހަމަސް ދުވަހަށް ޖަލަށް ލުމަށާއި، ފުއާދު އާއި އޭރުގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު ފަޔާޒްގެ ކިބައިން ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު ކަމުގައި ދެމިތިބުމުގެ ހައްގާއި ގާނޫނީ ހައްސިއްޔަތު ގެއްލިފައިވާ ކަމަށާއި، އެދެ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ހުސްވެއްޖެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން 2014 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހު ޙުކުމެއް ކުރިއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

7 ކޮމެންޓް

 1. ބުނެބަލަ

  މެންބަރުންގެ ގޮނޑި އާއި މެދު އީސީގެ ނިންމުން ސްޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލްކޮށްފި ނަމަ އެއިން އެގިގެން ދާ އެއްޗަކީ އިންޑިއާ ބޭނުންވާ މީހަކު އިންޑިއާ އިން ވަގު ފައިސާ ތަކެއް ގެނެސް ގެން އިލެކްޝަންސް ކަމިޝަންގެ މެމްބަރުންނަށް ދީގެން އަދި ރާއްޖޭގެ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ރިޝްވަތު ދީގެން އަދި ރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓްގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ރިޝްވަތު ދީގެން ކަފާލާތުގެ ދަށުން ސިޔާސީ ބަޔަކު ދޫކުރުވާ އެމެންނަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެ އެމެން ބޭނުންވާ ރައީސް އަކު ރާއްޖޭގެ ރައީސް ކަމަށް ގެނެސް އެމީހަކީ އެއީ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ލީ ވޯޓް އޮޅުވާލާ ވޯޓް ގައި ވައްކަން ކޮށްގެން މަކަރާއި ހީލަތުން ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ވަގު ވޯޓް ލައިގެން ހޮވާ ވަގު ވޯޓް ރައީސް އަކު ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ވެރިއަކަށް ލާން އިންޑިއާ އިން އެއުޅެނީ އެއީ ރާއްޖެ އިންޑިއާގެ އަޅުވެތި ކަމަށް ގެންގޮސް ދިވެހިންގެ އަތުން އިގްތިސާދީ މިނިވަން ކަން ނިގުޅުވައިގަނެ އެއަށް ފަހު ދިވެހިން ގައުމު ގެ މިނިވަން ކަން ނިގުޅުވައިގަތުމަށެވެ. އިގްތިސާދީ މިނިވަން ކަން ގެއްލޭ އިރު އޮންނާނީ ގައުމުގެ މިނިވަން ކަން ގެއްލިފައެވެ. މިހާރު ލީބިޔާ ގައި އޮތް މިނިވަން ކަމެއް ބުނެބަލަ މިހާރު ޔަމަން ގައި އޮތް މިނިވަން ކަމެއް ބުނެބަލަ މިހާރު ސީރިއާގައި އޮތް މިނިވަން ކަމެއް ބުނެބަލަ މިހާރު އިރާގުގައި އޮތް މިނިވަން ކަމެއް ބުނެބަލަ މިހާރު އަފްއާނިސްތާނުގައި އޮތް މިނިވަން ކަމެއް ބުނެބަލަ..

 2. ޙިސާން

  ޝަރީފްގެ ގޮޑި މިއޮއް ގެއްލުނީ ހެހެހެ. މިހާރުން މިހާރައް ހުކުމްކުރޭ.

 3. ޙަބޭސް

  އަވަސްކުރޭއަވަސްކުރޭ ހުކުމް ކޮށް ޖަލަށް ގަޅާލާ މައިތިރިވެދާނެ އަދި ލާރިގަނޑު ލިބުނު ގޮތްވެސް ހޯދާ

 4. ޜާކަނި ޝަރީ

  ޙުންނާނެ ގޮނޑިހެރިފައި ދޯ؟ ޜަނގަޅަށް ރާކަނި މަސް ކެވޭނެ

 5. އަބްދުއްލާ

  މިހާރު އެބަ ގަބޫލް ކުރެވޭ އިލެކްސަނުގެ މެމްބަރުންނަށް ގޮތެއް ވެއްޖެ ހެން .މިއީ ނުބަލަ ނުހޯދާ ދޫކޮށްލެވޭ ވަރުގެ ކަމެއްނޫން.

 6. ފެނޭދޯ

  ކޮބާ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ތަމެންނަށް ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ގެޓް ދަ ޕޮއިންޓް. ގުޑް ގުޑް..

 7. ގުނބޯބެ

  ބަލަ ކިތައް ގަރުނު ނަގާނެތަ ސްޕްރީމްކޯޓުން ތިމައްސަލައަށް ގޮތެއް ނިންމަން ތިބޭފުޅުން އިންސާފުގާއިމްކުރާނިތަތި ނުވަތަ އިންސާފުން މަހިރޫމް ކުރަނީތަ