އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުގެ ތެރެއިން ފެނިވަޑައި ނުގަންނަވަނީ، އެ ކޯލިޝަނުގައި ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހުންނެވުމުން ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިދިކޮޅު ހުރިހާ ސިޔާސީ ފަރާތްތައް އެކުވެ އެކުލަވާލައިވާ ކޯލިޝަނުގެ ތެރެއިން މިހާރު ފެންނަމުން ނުދާ އުމަރު ނަސީރު ސިޔާސީ މަޝްރަހުން ފެނިވަޑައިނުގަންނަވަނީ އިދިކޮޅުގައި ރައީސް ނަޝީދު ހުންނެވުމުން ކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދައްކަމުންދާ ވާހަކަ އަކީ ކިހާވަރެއްގެ ހަޤީގަތެއްތޯ "ވަގުތު" އިން އެއްސެވުމުން އުމަރު ވިދާޅުވީ، " އެއީ ތެދެއް އިނގޭތޯ! އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ނަޝީދުގެ ވެރިކަމެކޭ ޔާމީންގެ ވެރިކަމެކޭ މާބޮޑު ތަފާތެއް ނެތް." ކަމަށެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަދި މިހާރުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ވެސް ތާއީދު ނުކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވެ އުމަރު ވިދާޅުވީ، ދެބޭފުޅުންގެ ވެރިކަމުގައިވެސް ފަނޑިޔާރުން ހައްޔަރުކޮށް ޤާނޫނު އަސާސީގެ ބޭރުން އަމަލު ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އުމަރު ވިދާޅުވީ ރައީސް ނަޝީދު ޤާނޫނު އަސާސީއާ ހިލާފުވެވަޑައިގެންނެވީ "ތިމަންނަ ދާނީ ޗާޓުން ބޭރުންނޭ" ވިދާޅުވުމަށްފަހު ކަމަށާއި، ރައީސް ޔާމީން ވަނީ "ޗާޓު ބަދަލު ކުރައްވާފައި" ކަމަށެވެ.

އުމަރު ނަސީރު ރައީސް ޔާމީނަށް އިޝާރާތްކޮށް "ޗާޓު ބަދަލު ކުރައްވާފައިވާ" ކަމަށް ވިދާޅުވިއިރު، އިއްޔެ ޕީޕީއެމް އިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެ ޕާޓީގެ އިސް ތަރުޖަމާނު ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ އާރިފް ވިދާޅުވީ، ރައީސް ޔާމީންގެ މި ސަރުކާރުން ޤާނޫނާ ހިލާފު އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރާކަން އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ފަރާތްތަކަށް އެނގޭކަމަށާއި، ސަރުކާރުން ޤާނޫނު އަސާސީއާ ހިލާފަށް އަމަލު ކުރާކަމަށް ބުނެލަން ވަރަށް ފަސޭހަ ނަމަވެސް، ސަރުކާރުން ހިލާފުވެފައިވަނީ ކޮން ޤާނޫނެއްގެ ކޮން މާއްދާއަކަށްތޯ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ބުނެދެވިފައި ނުވާކަމަށެވެ.

އަދި ދިވެހި ދައުލަތުގެ އިސްތިޤްލާލާއި މިނިވަންކަމާއި، ޤާނޫނު އަސާސީގެ އިސްތިޤްލާލު ނަގާލަން އެއްވެސް މީހަކަށް މި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ޖާގަ ނުދޭނެކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

2008 ވަނަ އަހަރު ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ވެރިކަން އެމްޑީޕީން ނިމުމަކަށް ގެނެސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވެރިކަން ކުރައްވަން ފެއްޓުމާއެކު އޭރުގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އިސްވެ ކުރި ބޮޑެތި މުޒާހަރާތަކާއި، ބޭއްވި ބޮޑެތި ރެލީތަކުގެ އިތުރުން ހެދުނު ބޮޑެތި ގޯސްތަކުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ޕްރެޝަރަށް ކެތް ނުކުރެވިގެން ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވަން މެދުވެރިވި ބޮޑު އެއްވުމުގައިވެސް އުމަރު ނަސީރު ވަނީ އިސް ދައުރެއް އަދާކުރައްވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޕީޕީއެމްގެ ޕްރައިމަރީގައި އުމަރު ނަސީރު، މިހާރުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް އާ ވާދަކުރައްވާފައިވާއިރު، މިއަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ކުރައްވާނެކަން އުމަރު ނަސީރު ވަނީ އިއުލާނު ކުރައްވާފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

38 ކޮމެންޓް

 1. އަންނި

  އެކަނި ނުވާނެކަން އިނގޭ އިރު ކޮން ބޮޑައެއް ހާކަނީ ތި؟ ކަލޭ ބޭނުމެއް ނޫން އެހެން ނޫނަސް....

 2. މާބުރު

  މީކާކު އުމަރު ނަޞީރުއަކީ، މިވެސް ވެރިކަމާހެދީ އުޅޭމީހެއްތަ؟ މީއަދި މަނުދަންނަ ގޮލައެއް މީނާ ނުކުތީމަ ކޮންކަމެކޯވަނީ،

  • ބޮކަރ

   އުމަރަކީ ރައްޔިތުންނަށް ކަންކަން ސާފުކޮށްދޭން ހުރި މީހާ.. ދެންތިބޭ މީހުން ބުރިޖޭ ދޮންމީހުނޭ ދުނިޔޭގެ ދަޅައޭމިއޮތީ ކިޔައިގެން ރައްޔިތުން ވާވައްދައިގެން ވެރިކަންހޯދަން އުޅުނަސް އުމަރު ވެރިކަމަށް އަންނަން ބޭނުންވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ހަޤީގަތް އޮޅުންފިލުވައިދީގެންނެވެ. އުމަރަކީ ބަޔަކު ތަނެއްގައި ނާޗަރަންގީ ކުޅުނަސް އެކަމެއްގެ ހަގީގަތް އޮޅުންފިލުވާފައި ނޫނީ އެތަނަކަށް ބޯކޮށްޕާ މީހެއްނޫނެވެ.

 3. ތިމަންނަ

  " ހަރުގަޑޭ" ބުނަނީ ވެރިކަން ދޭށޭ އޭރުން މިގޮތަށް ޚިޔާނާތެއް ނޯންނާނެއެވެ. އޭރުން އޮންނާނީ ހަމައެކަނި ރައްޔަތުންގެ " މައި ބަދަ" އެވެ.

 4. ފިލި

  ނަޝީދަކީ ހުދު ފޮށައެކޭ އެކަކުވެސް ނުބުނެއެވެ. އެކަމަކު އޭނަގެ ގޯސްކަންތަކަށްވުރެ އަނެއްމީހާ ގެ ކަންތައް ގޯސްކަންތައް ބޮޑުވެފަ ބޮޑަށް ގޯސް މީހާގެކިބއިން ސަލާމަތްވެވެން އޮތީ ކުޑަ ގޯސްމީހާއާ ގުޅިގެންކަމަށްވަނީނަމަ އެގޮތް އިޚްތިޔާރުކުރަންޖެހެއެވެ.

  • ބޮކަރ

   އިސްލާމްދީނަށް ހަޖޫޖަހާ ބަޔަކާއެކު އުޅެން ހެޔޮނުވާނެ.. ސާބަސް އުމަރަށް..

 5. ހުސޭނުބެ

  އުމަރު ވިދާޅުވާގޮތުން ރައީސް ނަޝީދު ޤާނޫނު އަސާސީއާ ހިލާފުވެވަޑައިގެންނެވީ "ތިމަންނަ ދާނީ ޗާޓުން ބޭރުންނޭ" ވިދާޅުވުމަށްފަހު ކަމަށާއި، ރައީސް ޔާމީން ވަނީ "ޗާޓު ބަދަލު ކުރައްވާފައި" ކަމަށެވެ. އެހެންވީމަ މީގަ "ޗާޓޭ" މިކިޔަނީ ގާނޫނުއަސާސީއަށް ނުވަތަ ގާނޫނުތަކަށް!! ރައިސް ޔާމީން ނެތެއްނު ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމެއްކޮށްފަ!! ރައިސް ޔާމީން ކުރިކަމަކީ ގާނޫނު ހަދާ މަޖްލީހުން ފާސްކުރާ ގާނޫނުތަކާ އެއްގޮތަށް ކަންކަން ކުރުން!! އެނުވާނެ ދޯ ޔާމީން ގާނޫނުތަކާ ޚިލާފަށް ކަންތައްތަކެއް ކުރިކަމަކަށް!! އުމަރަށްވެސް މިއެއްބަސްވެވުނީ އެކަމަށް!! ގާނޫނު ހަދާ މަޖްލީހަކީ އެއިރަކަށް ބޭނުންވާ ގާނޫނުތަކެއް ހެދުން!! ގާނޫނު ހެދީމަ އެހަދާ ގާނޫނުތަކަށް ޢަމަލުކުރުން ސަރުކާރަށް ލާޒިމްވާނެ!! ނަޝީދު ކަންކުރީ ޗާޓުން ބޭރުންނޭ ކިޔާފަ އޭނާކުރީ ސީދާ ގާނޫނުތަކާ ޚިލާފަށް ކަންކަން!! އެއީތަފާތަކީ!!

  • ބޮކަރ

   ތަފާތަކީ އަދީބު މެދުވެރިކޮށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާ ބަނޑުއަޅާލިކަން.. މިހާރު އެއުޅެނީ ބުލީޗުޖަހައިގެން ފަސްބައިގައި ޖެހުނު ލައްގަނޑު ފިލުވަންވެގެން..

 6. Anonymous

  ޢެއްވެސް މިންވަރަކަށް އާރުލާ އެއްޗެއްނޫން

 7. ޝާކު

  އުމަރުގެ ލޮލާ ސިކުނޑިއަށް އާސަންދަ މެދުވެރިކޮށް ބޭސް ކުރަން ފެނޭ، ސަބަކީ މިދެވެރިކަން އެއްގޮތަކަށް އޭނާޔަށް ފެންނާތީ، ޤައުމު ފަނާ ކުރުމާ، ބިނާ ކުރުމާ ހުންނަ ތަފާތު ނޭންގޭ މީހަކު ސިޔާސީ މައިދާނަށް ނުކުންނަން ހިޔޮނުވާނެ

 8. ފާ

  ޢުމަރައް ސަތޭކަ ޕަސަންޓު ތާއީދު. މި އިންތިޒާރު ކުރަނީ އުމަރު ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ކުރިމަތި ލާނެ ވަގުތަކަށް.

 9. ފާ

  ނަޝީދާ ޔާމީން ވެސް ކަމަކު ނުދޭ. ޢަމިއްލަ ކެންޑިޑޭތެއް މިފަހަރު ހޮވާނީ

 10. ސޯދިގު

  މީ އަގަ ބޮޑު ސައިޒަށްވުރެ ސައިޒް ބޮޑު މޮޔަފުޅު ބޭފުޅެއް.

 11. ޖާދޫގަރު

  އުމަރު ނަސީރުގެ ސްޓައިލައް އަބަދުވެސް ސެލިއުޓްކުރަން، ހާއިނުންނާ ވާނީ ހާއިނުން. އުމަރުގެ ފަރާތުން މިހާތަނަށް ސިޔާސީމައިދާނުގައި އެފަދަ ދަށުދަރަޖައިގެ އެއްވެސް އަމަލެއް ފެނިފައިނުވޭ. ރައީސް ޔާމިނާއެކު ނިކުމެވޭނެ ފޯމިއުލާއެއް ހޯދުމަށް ގޮވާލަން.

 12. ޙައްޤްބަސް

  ހަހަހަހާ، މީހާދަހެއްވާ ޖޯކަރެއް... ނަޝީދު އިދިކޮޅުގަ ނުހުންނައިރެއް ދިޔަތޯ؟ މީނަބޭނުންގޮތައް އެހެންމީހުންގެ ބޮލައް ޗިޕެއްނުޖެހޭނެ ނަޝީދު އިދިކޮޅުގަހުރިއްޔާ، މީނަބޭނުންހާގޮތަކަށް ރައްޔިތުންނުހަދާނެ ނަޝީދު އިދިކޮޅުގަހުރިއްޔާ.
  އަސްލުމީއެއްނޫން ސިޔާސީމައިދާނުން ނުފެންނަކަމަކީ، މީނަމިހުރީބިރުން އަނގަހުޅުވާލަންވެސް ނުކެރިފަ، ކޮރަޕްޝަގެ މައްސަލަ އޮތީހަމަތައްޔާރަށް، ހަރުގަނޑު މައްސަލައޮތީ ރެޑީކޮށްފަ، ހަމަލާހިކެއްނޫން އަނގަހުޅުވާކަށް

 13. އަސްލުމީހާ

  ސިޔާސީގޮތުން އުރައްޕެއްނެތް ހަރުގަނޑާހެދި ގުޑާނުލެވިފަ. ގުޑާލާއިރަށް އަމިއްލައަށް ރޭނީ ގޮޅީގާ އޮންނަންޖެހޭނީ. އެހެންނަމަވެސް، ނުހައްގުން އުމަރަށްވެސް ކަމެއް ކުރަންޏާ ނަޝީދު ހުންނަވާނެ އެކަމާ އިހުތިޖާޖުކުރަން. ތަފާތަކީއެއީ ޒާތީކަމެއް ނުހުންނާނެ.

  • ބޮކަރ

   ތަފާތަކީ އުމަރަކީ ކާފަރުން ޖަހާހާ ބެރަކަށް ނަށާ މީހަކަށް ނުވުން.. އަންނި ވެއްޖެއްޔާ ފަހަކަށް ނުދާނެ ވެރިކަމަށްޓަކައި ދީނާއި ގައުމާއި އަނބިދަރިން ވިއްކާލާކަށްވެސް..

 14. މުޙައްދަދު.../........

  ތިމާގެ ނާޤާބިލުކަން

 15. ޮކޮއި

  އުމަރު ކައެ އޮވޭ ގޭގާ،
  ފުރތަމަ ތިބެފުޅާ ވިދާޅުވީވެސް ޔާމިނަކީ ބޮޑު ވަގެކެވެ. އެއަށްފަހު ކެންޕެއިން ކޮއް ޔާމިން ހޮވީ. އަދި ހޯމް މިނިސްޓަރ މަގާމު ފރުއްވީ، ދެން ތިބޭފުޅަގެ ބައިވެރިވުމެ ގައުމު ދަވާލީ...

 16. ވަހީދާ

  ކޮމްނެހެން ބޭނުން ނުން އުމަރު ފެންނަން ވެސް އިގޭ

 17. ތާންބެ

  މީ ދެން ކާކު؟؟؟ ހަމަ މަ ގާތައް އަންނަނީ ހިނި ހަހަހަހަހަހަހަހަ

 18. ބޮކަރ

  ވެރިކަމަކީ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އެއިލާހު އިރާދަކުރައްވާ ބަޔަކަށް ދެއްވާއެއްޗެއް.. ކިތަންމެ ބައިގިނަޔަސް ﷲގެ އިރާދަފުޅާލައިގެން މެނުވީ އެއްވެސް ކަމެއް ޙާޞިލެއްނުވާނެ.. އުޑާއިބިމާއި އެދެމެދުގައިވާ ހުރިހާތަކެއްޗެއްގެ މިލްކުވެރި ފަރާތަކީ ﷲ.. އުމަރު ނަސީރު އެކަނި ކުރާމަސައްކަތަށް މަލާމާތްކުރުމުގެ ބޭނުމެއްނެތް.. 1ލައްކަ 5ހާސް ވޯޓުލިބިގެންވެސް ވަކިމޮޅުތަކެއް ނުވިއެއްނު.. ތެދު ނިޔަތަކާއި އިޚުލާޞްތެރި ކަމާއެކު އުމަރު ނަސީރު އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތި ލާނަމަ މަގޭ ވޯޓު އުމަރަށް ދީފާނަން..

 19. ޙާލުގެ ދުލުން

  ނަޝީދަކީ އޭނަޔައްވުރެ ގޯސް އެހެންމީހަކު މިގައުމުގައި ނެތްވަރުގެ ނުބައި ނުލަފާ މީހެއ

  1.ލާދީނީކަމުގެ އިންތިހާ

  2.ޚިޔާނާތެއް ނެތޭބުނާއިރު 3 އަހަރު ތެރޭ ކުރެވުނު އެއްވެސް ކަމެއް ދައުލަތައް ލިބުނު ލާރިއެއްވެސްނެތް ރަށާއި އަތޮޅު ރައްޔިތުނގެ މާލިއްޔަތުވެސް ހުސްވި

  3 އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުން އެގޭގޮތުގައި އެތައްމިލިތަން ރުފިޔާގެ ޚިޔާނާތް ނެތް ވުޒާރާެއެއް ނެތް

 20. ވަހީދު

  މިދެން ކާކު؟؟؟؟؟

 21. ހަސަންބެ

  " ހަރުގަޑު" ދެކެބިރުގަންނަނީ. އިތުރު ކަމެއްނެތް.

 22. އަލީ.

  ހެއްހޭ ދެންހުރޭ އުމުރުދުވަހު ތިހެންނަޝީދާ ވާދަކޮއްގެން އުމަރުދާނީ ޗޮޕުން ވަރައްސާފު

 23. މާޒް

  ކޮބާހޭ މިނިވަން ފަންސާސް އޮފީހުން ކާލި ލާރިގަނޑު!

 24. ާއަހުމަދު

  މީ ދެން ކާކުތަ އަޅެ...؟ ޢޮވެބަލަ ގޭގަ މަޑުން..

 25. ޒުންބާކުލާސް

  އެހެންވީއިރު ރނަޝީދާއެކު ހަދާފައޮތް ކޯލިޝަން ޕާޓީއެއްގެ މެމްބަރަކަށްވެހުރެ އަދި އެކޯލިޝަންޕާޓީގެ ލީޑަރުގެ އެޑްވައިޒަރަކަށްހުރީމަ ކިޔަންވީކީކޭ... ޖުހާގެ އުސޫލުތައް... ރމައުމޫނަކީ ރނަޝީދުގެ އެއްޕާޓުނަރު.. އޭނަގެ ދަރިންވެސްތިބީ ހަމައެގޮތަށް.. އިމްރާނަކީ އަނެއްޕާޓުނަރު... މިޖެހެނީކޮންތާކު... މިއެއްމެންނާ ގުޅިގެން ވެރިކަމަށް އަންނަންހުރިމީހެއް އުމަރަކީ... ކާލާމަންނަ... މިއޮތީ މިހާރު ރނަޝީދު އަތުގަ... އެއްމެކަމެ މިހާރު އުމަރު ނުކޮށްހުރީ.. އެއީ ރޭގަޑު މިއޮންނަ ޒުންބާކުލާހަށް އެކަނި އުމަރު ނުދަނީ... މިޢާވާތް ގެނައުމުގެ ކުރިން އުމަރާ ގާސިމާ ޖަމީލާ އަލީވަހީދާ މިއެއްމެން ސިންގަޕޫރުގަ ސައްލާކުރިކަމަށްވޭ ނޫސްތަކުގަ..ދެންކޮންކަމަކާ ކަމެނޭގޭ... ދެންކީކޭބާބުނާނީ... އުމަރު ޒުންބާ ޖައްސަންނުދަނީ ފިޓް ހަށިގަނޑެ ހުންނާތީ.. އެހެންނޫންނަމަ އެތަނުންވެސް ފެނުނީސްތޯއްޗެ.. ދެންފައިވާނަށް ވިސްނާފަކަމަށްވެސް ވެދާނެ...

 26. ޑސ

  ޢުމަރާ ކަލެއަކަށް ނަޝީދު ކައިރީގައި ހިފަހައްޓާ ލެވޭނެހެން ހިއެްނުވޭ. ނަޝީދު ހަކުޅިކުރިޔަށް ކުޅޭނެ. ޜަގަޅުވާނީ ގޭގައި މަޑުކޮށްލިޔާ..

 27. ނައިންޓީ

  އެއީ ޢުމަރު ދެކޭ ގޮތްތާ ދޯ.. އެހެން ނޫނަސް ޢުމަރު ހަމަ ބުނާ ވާހަކައެއް. މި ރާއްޖެ މިވެއްޓެމުންދާ ޙާލަތުން އަރައިގަނެވޭނީ ވަރަށް ގަޓުހުރެގެން ކުށްކުރާމީހުނާ ކުރިމަތިލައި އެމީހުން ބަލިކޮށްގެންނޭ.. އޭރު ޢުމަރު އެހެން ބުނިއިރާ މިއަދާވެސް ތަފާތުވެ އަދި މާދަށިދަރަޖައަކަށް ވެއްޓިފަވާ މި ހާލަތުގަ ޔާމީނު އެ އަދާކުރާ ކެރިގެން ބާރާއެކު ގަޓާއެކު ކުރިޔަށް ދާދިއުން އެއީ ބަލައިގަނެ ފާހަގަކުރަން ޖެހޭކަމެއް. ބައެއް ހާލަތުގަ އެބުނާ ޗާޓު ބަދަލުކޮށްލުމީ ކުރަންޖެހޭކަމެއް. ޗާޓު ބަދަލުކުރެވޭނީ ޗާޓުތެރޭހުރެގެންކަމަށްވާތީ. މައްސަލަޔަކީ ޗާޓޫން ބޭރަށްދާދިއުންނޫންތޯ

 28. ޣުއިއަްޒު

  ޢަންނިގެ ބޫތުފުހެދޭންވެސް ކަލޭ ބޭނުމެއ ނޫސް.

 29. އަހުމަދު

  ބަޤާވާތް ކޮށްފަހުރި މުޖުރިމެއް.. ޔާމީން ހިންގި އެންމެހައި ޖަރީމާތަކުގައި އަމަލީކޮށް ބައިވެރިވެވިފަހުރީ.. ޤަޢުމުގަ ނެތްވަރުގެ އަނިޔާވެރިއެއް..

 30. ކޮމެންޓް

  އަސްލު ހަގީގީ ވެރިންނަށް ވެވޭނެ މީހުން ދެނެގަންނާކަށް ދިވެހިންނަކަށް ނޭގޭ. އެހެންވެ އަންނިއަކާ ޔާމީނަކާ ގާސިމެއްގެ ފަހަތުން ދުވަނީ.

 31. ގާދިރު

  ކެލާދާއިރާގެ މެންބަރައްގާނޫނުއިނގެނީކިހާމިންވަރަކައްކަން ވަރައްސާފުވެއްޖެ މާތްކަލާއްކޯގާނޫނެނުކިޔާތިބޭ ޚިލާފުވީކޮންމާއްދާއެއްގެ ކޮންއަކުރަކާކަންބުނެދެވޭނީ ގާނޫނުއިނގޭބަޔަކައްނު ތިޔައްއެއްޗެއްކިޔާދިނުމައްވުރެރައްފުށުގެއަތިރިމައްޗައްއެރިފަވަސްރަނގަޅުގުއިތަފާލެއްގަދަނޑިންތެޅިއްޔާމާރަނގަޅުވާނެވައިދަސުގަހުރެތެޅިމަތިކިބުރައިގެންވަސްދުވާނެނު

 32. ގާދިރު

  ބުމަރަކައްނުވެސްކެރޭނެ ޔާމީނާއިދިކޮޅައް އަރިވެލަންވެސްގޮޅިހުރީތައްޔާރީގަދެންޖެހޭނީ ޔާމީނާ ނުބެހިހުންނަން ތިޔައުމަރަކީ ތާކުންތާކުޖެހޭއެއްޗެއްކިޔާމީހެއްނޫންކަންއިނގޭ ހުރިހާމީހުންނައްވެސްއުމަރަކައް އިދިކޮޅައްއެއްވެސްކަމެއްނުކުރެވޭނެކުރާކައްނުވެސްކެރޭނެ ޔާމީނުބުނީ ތިހުރީސައިޒްކޮއްލާފަޔޯ ކައިރިނުވައްޗޯނަމަނަމަ

 33. ގާދިރު

  އުމަރަކީރައްޔިތުންގެ މައިބަދައެވެ.ރައްޔިތުންގެތާއީދެއްނެއް ފެންބަޑިއެއް

 34. ގާދިރު

  އެހެންވިއްޔާ އަނގަނުތަޅުވާމަޑުންހުރޭ އަހަރެމެން ނިކުންނަނީނަޝީދު އިސްކޮއް އުޅޭތީ އުމަރު ބޭނުމެއްނުވޭ މިކަމުގެތެރެއަކައްނަޝީީދާ އިމްރާނާ ޤާސިމް ތިބީމަ ނިމޔުނީ އެވަރުންފުދޭ ތި އުމަރަކީބޮޑުކަތުރު ފަންޏެއްއަހަރެމެންބެނުމެއްނޫންއިސްލާހީމަސައްކަތުގަ ކަތުރުފަނިއަޅާކައްކޮމާންޑްސެންޓަރުހަދައިގެން ގޭގަ މަޑުކޮއްލާނަޖިސްވެފައިވާ ހުދުވަލާ ހަރުގަނޑުސަފުކޮއްލަން