މާލޭގައި ހުންނަ ޕްރީ ސްކޫލުތަކުގެ ކިޔެވުން ފެށޭނީ މި މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

މީގެކުރިން، ޕްރީ ސްކޫލުތަކުގެ ކިޔެވުންވެސް ދިރާސާ އަހަރު ފެށޭ މި މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު ފަށަން ހަމަޖެހުނުކަމުގައިވިޔަސް، މި ބަދަލު ގެނެސްފައިވަނީ ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖުގެ މަންހަޖަށް ގެނައި ބަދަލުތަކެއްގެ ސަބަބުންނެވެ.

މިނިސްޓްރީ އިން ސްކޫލުތަކަށް އަންގާފައިވާ ގޮތުން، މަންހަޖަށް ގެނައި ބަދަލުތައް، ފައުންޑޭޝަން ޓީޗަރުންނަށް އަންގައިދިނުމުގެ ގޮތުން 13 ވަނަ ދުވަހުން 17 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އެޓީޗަރުންނަށް މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މި ބަދަލު ގެނެސްފައިވަނީ ހަމައެކަނި މާލެއަށް ކަމުން، އަތޮޅުތެރޭގެ ސްކޫލުތަކުގެ ފައުންޑޭޝަން ގްރޭޑުތަކުގެ ކިޔެވުން، އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު ފެށޭނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

8 ކޮމެންޓް

 1. ފޭޑެޑް

  މާލޭގެ ޕްރީ ސްކޫލް ތަކުގައޭ އެންމެ ކުރިން ކިޔެވުން ފެށެން ޖެހޭނީ އެކަމަކު ނުފެށި ލަސްވަނީ އެއީ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ބޮޑުންނަށް އެކަން ނުވީމައޭ އަދި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރަށް އެކަން ނުވުމުންނޭ ޓެކްސް ޕޭކުރާ ވިޔަފާރި ކުރާ ކުންފުންނަކުން އެމެން ބިލަށް ފައިސާ ހޯދަން ވެގެން ބިލެއް ހެދިނަމަވެސް އެބިލަށް ފައިސާ ނުލިބެނީ ވެސް ފޭރޭން ތައް ފޭރޭ އުސޫލުން ގާނޫނުގައި އޮންނަގޮތޭ ކިޔާ އަމިއްލަ ކުންފުނި ތައް ފެލައޭ އެކަމަކު އެފައިސާ އިން ކިއެއްތޭ ކުރަނީ ވެއަރ އާރ ޔޫ ނައު ހިންނަވަރޭ އައި ލައިޑް ޔޫ އައި އޭމް ފޭޑެޑް ސޯ ލޮސްޓް އައި އޭމް ފޭޑެޑް އައި އޭމް ފޭޑެޑް އައި އޭމް ފޭޑެޑް އައި އޭމް ފޭޑެޑް ސޯ ލޮސްޓް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް އައި އޭމް ލެޓިންގް އިޓް ގޯ...

 2. ފޭޑެޑް

  ތަމެން އެމްޑީޕީގެ ފުރަތަމަ ވެރިކަމުގައި ވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ ބޮއްސުން ލައިގެން ގޮސް އަތަށް ގޮވީ އެއީ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއޭ ހަމަ އެ ކަމޭ ތަކުރާރު މިފަހަރުވެސް މިވަނީ އިބޫ ހުވާ ކުރުމާއި އެކު އެންމެ ފުރަތަމަ އިބޫގެ ކުރިމަތީގައި ހުވާ ކޮށްފައި މިނިސްޓަރު ކަމާއި ހަވާލުވި ގްރޫޕް ގައި ހިމެނެއޭ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު މީންސް މުސާރަ ދެމޭ މަމެން ޓެކްސްޕޭޔަރ ވެއަރ ވާރޔޫ ދެން ޔޫއާރ އެންޖޯއިންގް ޔޫއާރ ފޭޑެޑް ޔޫއާރ ފޭޑެޑް ޔޫއާރ ފޭޑެޑް ސޯ ލޮސްޓް ޑާންސް..

 3. ފޭޑެޑް

  ޕްރީ ސްކޫލް ތަކަކީ އެއީ އެންމެ މުހިއްމު ކަމެއް ދީގެން ރާއްޖޭގައި ސްޕެޝަލީ ބިއުޓިފުލް މައިންޑުން ނިކުންނަ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ފުރަތަމަ ހުޅުވަން ޖެހޭނެ ސްކޫލް ތަކަކީ އެކަކަކު ޕްރީ ސްކޫލް ހުޅުވުން ލަސް ކުރުން އަދި ކަލަންޑަރ ޑޭޒް ތަކަށް ބަލާއިރު 365 ދުވަސް ވާނީ 365 ދުވަހަށޭ 24 ގަޑިއިރު ވާނީ 24 ގަޑިއިރަށޭ އެ 25 ގަޑިއިރަށް ނެހެދޭނެއޭ ކޮންތާކުތޭ އެޑިއު މިނިސްޓަރު ތިޔާ ހުރީ ޔޫއާރ ފޭޑެޑް ޔޫއާރ ފޭޑެޑް ޔޫއާރ ފޭޑެޑް ސޯ ލޮސްޓް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ފޭޑެޑް...

 4. ވޮނާސީ

  ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ރުއް ނެގުމުން، ޅައިމަގު ކައުންސިލް ޖޫރިމަނާކުރުން އެއީ މަމެން ބަލައިގަންނާނެ ކަމެއް ނޫނޭ ސަބަބަކީ ޅައިމަގު ބިމާއި ފަޅާއި ކަނޑާއި އަދި އެރަށުގައި ވާ އެންމެހާ އިމާރާތް ތަކާއި ވަޅުފަދަ ތަންތަނާއި ރުއް ގަސް ތަކަކީ އެއީ މާލެ ސަރަހައްދަށް ނިސްބަތްވާ މައި ސަރުކާރުގެ މިލްކިއްޔާތެކޭ ސަރުކާރުގެ ހުއްދަ އެއް ނެތި ޅައިމަގު ކައުންސިލަރުން ރުއް ވިއްކާ އެއިން ކަޓް ނެގުން އެއީ ޕަނިޝްމެންޓެއް އެމެންނަށް ވެސް އަންނަން ޖެހޭނެ ކަމެކޭ ވޮނާ ސީ އިޓް

 5. ފޭޑެޑް

  މާލޭގައި ދުއްވާ ހަތަރު ފުރޮޅުލީ އުޅަނދު ތައް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދެނީ އެއީ މާލޭގައި ގަރާޖެއް ހުންނަ މީހެއްގެ އަތުން ގަރާޖް ސިޓީ އެއް ހޯދުމުން ކަމަށް ގަވާއިދު ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީން ހެދީ އެއީ 90 ގެ ފަހުގެ އަހަރު ތަކުގައޭ އެއީ އެއިރު މިނިސްޓްރީގައި ތިބި ބޮޑުން ކަޓް ކާންވެގެން ކުރި ކަމެކޭ މިކަން އުވާލާނެ ކަމަށް އިބޫ ވަނީ ވައުދު ވެފައޭ ވެއަރ އާރ ޔޫ ނައު ޕްރެޒިޑެންޓް އައި ލައިޑް އައި އޭމް ފޭޑެޑް އައި އޭމް ފޭޑެޑް އައި އޭމް ފޭޑެޑް ސޯ ލޮސްޓް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް...

 6. ފޭޑެޑް

  ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީ ގައި ބޮޑުންނަށް ތިބި މީހުންގެ އަތުގައި އެބަހުއްޓޭ މެލޭގެ ކޭއެލް އިން ކޮންޑޯސް އެންމެ އަގު ބޮޑު ލޮކޭޝަން އިން ގަނެފައި އެކަން ކުރަން އެމެން ފަންޑް ހޯދަނީ އެއީ މާލޭގައި ދުއްވާ ހަތަރު ފުރޮޅުލީ އުޅަނދު ތައް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދޭން ގަރާޖް ސިޓީ 60 ހާހުން ފެށިގެން ގޮސް 2 ލައްކަ އާއި ދެމެދު އަގެއްގައި އަންޑަރވޯލްޑް މާރކެޓް ގައި ވިއްކައިގެންނޭ މީ އެންމެން ދަންނަ ބޮޑު ސިއްރެކޭ ކިއެއްވެތޭ ރައީސް އޮފީހުގެ ޕޮލިސީ ޑިޕާރޓްމެންޓް ނިދާފައިތޭ ތިބީ ޕޮލިސީ ސެކްރެޓަރީ ވެއަރ އާރ ޔޫ ނައު ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ އައިއޭމް އެންޖޯއިންގް ސްޓޭޓް ފަންޑްއޭ އެހެންތޭ އައި އޭމް ފޭޑެޑް އައި އޭމް ފޭޑެޑް އައި އޭމް ފޭޑެޑް ސޯ ގެޓް ލޮސްޓް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް...

 7. ލޮސްޓް

  ދީނަށް ފާޑުކިޔާ މީހުން އަދި އިންޒާރު ދޭ މައްސަލަ ވެސް ބަލާނަން ކަމަށް ފުލުހުން ބުނާ ނަމަ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ ފުލުހުން ތިޔާ ގޮތަށް ބުންޏެއް ނޫންތޭ ނެއިބަރހުޑް ޕޮލިސް ތައާރަފް ކޮށްފީމޭ އަނެއްކާ ތަމެން ތިޔާ ފުލުހުން ބައިތިއްބަނީ އެއީ ހަނދުގައިތޭ މަމެންނަށް އެއްގޮތަކަށް ވެސް މާލޭން ނުފެނެއޭ ތިޔާ ނެއިބަރހުޑް ޕޮލިހުން ވެއަރ އާރ ޔޫ ނައު އައި ލައިޑް ޔޫ އައި އޭމް ފޭޑެޑް އައި އޭމް ފޭޑެޑް އައި އޭމް ފޭޑެޑް ސޯ ލޮސްޓް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް...

 8. ފޮތްދަބަސް

  ކޮންމެ ކުއްޖަކު ޖެހޭ ތިން ހަތަރު ވައްތަރުގެ ޔުނީފޯމް ލާން.. އާދީއްތަ ދުވަހު ކިޔެވުން ފެށޭއިރު ޔުނީފޯމް ފަހާނެ ފޮއްޗެއް ނެތް، ސައިޒެއް ނެތް، ޓީޝާޓް ލިބުނިއްޔާ ސޯޓެއް ނެތް.. ހުރިހާ ސްކޫލެއްގެ ކިޔެވުން ފަށަންވީ ފެބްރުއަރީގަ.. އެއްޗިހި ހަމަވީމަ..