މެލޭޝިއާ އިން ވައްކަން ކޮށްގެން ހައްޔަރު ކުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ ނިއުމާ އަހުމަދު ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެއެވެ.

ނިއުމާ ހައްޔަރު ކުރީ މެލޭޝިއާގެ "ޕެޑިނީ ކޮންސެޕްޓް ސްޓޯރ" އިން ޓީޝާޓެއް ވަގަށް ނަގައިގެން ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ތޮލާލް އަބްދުއްރަހުމާން ވެސް ވަނީ ނިއުމާ ހައްޔަރުކޮށްގެން އުޅޭ ކަމުގައި މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ރަސްމީ ފަރާތަކުން އެކަން ކަށަވަރު ކޮށްނުދޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެހެންކަމުން މިމައްސަލަ އިތުރަށް ބަލަމުންދާ ކަމަށް ވެސް ތޮލާލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކަފާލާތުގެ ދަށުން ނިއުމާ މިނިވަންކުރަން 8000 ޑޮލަރުދައްކަން ޖެހޭ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. އެ މައްސަލާގައި ނިއުމާ ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އަންނަ މަހު އެވެ.

ނިއުމާ ހައްޔަރު ކުރި މައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ބަހެއް ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް އަދި އެކަން ކާމިޔާބެއް ނުވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

36 ކޮމެންޓް

 1. ބޭންކުވަގު

  މަގޭ ނަމެއް ނޭގުނޯ....ލާހިކެއް ނޫން..?

 2. އިންސާނާ

  ރަނގަޅު ޒިންމާދާރު ވެރިން ދުނިއޭގެ ކޮންމެތަނަކަށްދިއަޔަސް އެމީހުނގެ ޒިންމާ އެބަ އަދާކުރައްވާ ސާބަހޭ ނިއުމާ ޓީށާޓެއް ބޭނުންވެގެން ގައުމުދޫކޮށްނުގޮސް މަގޭކާރީ ބުނިނަމަ ކިތަންމެ ޓާށާޓެއްވެސް ދީފިން

 3. ޙުުުމުުސަ

  ނުޖެހޭދޯ ކަމެއްވާއިރަށް ފަލީހަތް ކުރާކަށް

  • ރައްޔިތު

   އަބުރުގެ ގާނޫނު އުވާލީ ފަލީހަތް ކުރަން ކަމެއް ނެނގޭތަ ބުރަންޗާ؟!

  • ފަލީހަތް

   ކުރަންވީ ހަމަ. އޭދަފުށީ މީހުންގެ ވައްތަރު ހަމަ.

 4. ޙުުުމުުސަ

  ނުޖެހޭދޯ ކަމެއްވާއިރަށް ފަލީހަތް ކުރާކަށް!

  • ެިއިންސާފު

   ވައްކަން ކުރިއިރު ފަޟީހަތް ވާނެ ކަމެއް ނޭނގޭތަ؟!

  • ފަލީހު

   ފަލީހަތް ކުރަންވީ ހަމަ. މުޅި ގައުމު ލަދުން މިތިބީ

 5. ީުޖއ

  ޢިސްތިއުފަަަަަަަަަ

 6. ދިވެހި މީހާ

  ޢައްޗީޑި

  • ޙާދީ

   ވަރަށްސަޅި ކަމެެއް ތިކުރ ތިކަހަލަ އަބުރުވެން ކޮބާ ލަދުހަޔާތް

 7. ާގައު

  ާމަށަކުވާ ލަދުންބޯހަލާކު ތިއައްވުރެ ރަނގަޅުވީހީ އޭދަފުށިވަގައްނެގިނަމަ. ާ

 8. ސުވޭދާ

  ތީގަދަ މީހެެެެެެއް ނިއުމާ.. ސާބަސް.. ވައްކަން ކުރަަން ވަރަށް މޮޅު އިނގޭ..??.. އިސްތިއުފާ ދީ އަވަހަށް.. ދެން ލަލަލާ.. ?

 9. ކިޔާ

  ލަދުން ބޯހަލާކު..ލާނެ ޓީޝާޓުގަނޑެއް ގަންނާނެހާ ވަރުވެސް ނެތީބާއޭ ހިތަށްއަރާ...

 10. Anonymous

  ފަލީހަތް ކުރަންވީ ހަމަ، އަދިވެސް ލަދެއް ނުގަންނާނެ ، ލަދުން ބޯ ހަލާކު!

 11. Anonymous

  ދޫކުރާނެ ކަމެއް ނެތް

 12. ރަށުމީހާ

  ހުވާތަ.....؟؟..ޒިންމާ އަދާކޮށްލީ ދޯ.....

 13. ޙަލީމް

  ވައްކަންކުރީމަ ފަޟިހަތް ކުރަންވީ

 14. ބޮހޮހޮހޮހޮ

  ކެކެކެކެ ޒިންމާދެން ދާރުވެވޭނީ ތިޔަހާކަށްހާވަރަށް.

 15. ޖޮއްބެ

  މިކަހަލަ ރީނދޫ ވަގުންގެ ސަބަބުން މުޅިގައުމުގެ ހުރިހާ އަންހެން ދަރިންގެ އަގުވެއްޓެނީ. މީ ހިތާމަ ހުރިކަމެއް.

 16. ބޮއްބޮ

  މުޑުދާރު..... ލަދުކޮބާ.....؟؟؟؟

 17. ޓީޝާޓު ވަގު??

  ލަދުން ބޯ ހަލާަކު. ދިވެހިންނޭ ކިޔާތީވެސް ލަދު ދޯ؟؟

 18. ޢަލީ

  ސުރުހީގައި ވައްކަންކުރި ތުހުމަތުގައި ނުޖަހާ ވައްކަންކޮށްގެން ކަމަށް ލިޔެފަ އެ އޮތީ މިކަން ވަގުތައް ކިހާޔަގީން ކަމެއް ލިބިގެންބާ

 19. މަހާތީރު

  އޭ ސޯލިހޫ ތަމެންގެ ގައުމުގައި އަންހެނުންވެސް ވައްކަންކުރޭތަ......؟

 20. ށ

  ތިކަން ތީ ކިހިނެތް ހިނގާ ދިޔަ ކަމެއް ތޯ ބެލުން ވަރަށް މުހިއްމު.

 21. ސައްތަ

  ތިހަމަ ތެދެއްބާ

  ކޮށްފިއްޔާ އެވަރުބޮމޮޔައެއްނެއް މާރަނގަޅެއްނު އެ 8000 ޑޮލަރައް ޓީށާޓް ފިހަާރައެއް ހުޅުވިނަމަ ހެހެހެހެ

 22. ާެެއޭދަފުށި

  ތީ އޭދަފުށި މީހުންގެ ވައްތަރު

 23. ާއައިޝާ

  ކަމުގެ ހަގީގަށް ނޭގި ތިގޮތަށްކޮމެންޓު ނުކުރެއްވުން ރަންގަޅު.ވެދާނެ ޝޮޕްކުދިންގެ މިސްޓޭކަކަށްވެސް.އެކުައްޖާ ޕޭ ކުރަންގޮސް ދިނީމަ އެމީހުން އޭގެން ނައްޓަން ޖެހޭ އެއްޗެއް ނުނައްޓާ ހުރިއްޔާ އެކުއްޖާ ދޮރުން ނިކުންނަން އަންނައިރު އަޑުކިޔައިގެން ބަލާ ފާސްކޮށްފާނެ.މީއަޅުގަންޑަށް ދިމާވެފަހުރިގޮތެއް.އަޅުގަންޑުވެސް ޕޭ ކޮށްފަ އައިސް އެތާގަހުރި ގޭޓަކާ ހަމަވީތަނާ އަޑުގަދަވީ.އެމްމެންގެ ސަމާލުކަން އައީ އަޅުގަންޑަށް.އަޅުގަންޑު ވަގުތުން ކައުންޓަރަށް ގޮސްފިން.އެމީހުން ސޮރީސޮރީ އޭ ކިޔާފަ އޭތި ނަށްޓާފަ އެއްޗިސް ހަވާލުކޮށްފި.މިކަން ހިންގީ އިންޑިއާގަ.

  • Noor

   ތިނިއުމާތީ އަބަދުވެސް ފިހާރަޔަކަށް ވަދެފިއްޔާ އެތަނަކުން ވައްކަމެއްކޮށްނުލާ ނުނިކުންނަ އަންހެނެއް މީ އޭދަފުށި ރައްޔިތުންނޫނަސް ވަރަށް ގިނަބަޔަކު ދަންނަ ހަޤީޤަތެއް

 24. ާތުޅާދޫ

  މަޝްހޫރު މޮޅު އަދި ފޮނި އޭދަފުށީގެ ގަދަރާއި އިއްޒަތް ތާރީހުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުނިވައްޓަށް...ވ ސަލާމް..

 25. ޓެކުސް

  ތިޔައީ އޭދަފުށީ މީހުންގެ ވައްތަރު ވައްކަންކޮށްގެން މުއްސަދިވާން އުޅޭ ބައެއް ލަދުން ބޯހަލާކު ރީނދޫ ހުން 90 ޑިގުރީއަށް އެރީ އުތަ؟

 26. ހާސަރަ

  ވަރަށް ދެރަވެއްޖެ. އަހަރުމެންގެ ހާލަތު ކީއްކުރާނީ

 27. އަޒީބެ

  އައްޗީޑި ނިއުމާ.. ހާދަ ހަޑިކޮށް ތިޔަ އުޅެނީ ތަންތަނަށް ގޮސްވެސް. ލަދުން ބޮއެހަލާކު!

 28. ރިޔާދު

  ހަހަހަހަހަ! ޔޫ ގައިސް ކާންޓް ސީމީ!

 29. އިންސާނާ

  ބޭރުގައުމުތަކަށްގޮސް އެގައުމުތަކުގެ ފިހާރަތަކުން ވައްކަން ކުރުމަކީ ދިވެހި އަންހެނުންގެ އާދައެއް ވަގަކައް ހާސް ދުވަހޭ ވެރިޔާޔައް އެއްދުވަހޭ ބުނާއުސޫލުން ވެރެިޔާއަތުޖެހުނީ ޒިންމާދާރުވެރިއެއް

 30. އިންސާނާ

  އިއިށާ މެލޭށިއާގެ ކިތަންމެ ކުޑަފިހާރަޔަކުން އެއޗެއްގަތަސް ފާއިސާދެއްކީމާ ބިލުދޭނެ ފާއިސާދައްކާފަ ޓެގު ނުނެއްޓި ހުރިއްޔާ ދިފާއުގަ ބިލު ނުދެއްކީކީއްވެ ނިކަންހަގީގަތާކުރިމަތިލާބަލަ ތިޔަކަހަލަ ވާހަކަ ގަބުލުކުރާނެ މީހުންވެސް ތިބެދާނެ މެލޭަސިއާއޭ ބުނުމުން އެތާގެ ފިހާރަތަކުގެ ކަންތައް ރަނގަޅައް ނޭނގޭބަޔަކު އެހެނަސްް ގަބޫލުކުރާނީ