އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީގެ ބޮޑު ރޭލީއެއް އަންނަ އޮގަސްޓް މަހު އެއްވަނަ ދުވަހު ބާއްވާނެ ކަން އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ.

މިހާރު ކުރިއަށްދާ އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުރަހީމް ވިދާޅުވީ އެންމެ ފަހުން ކާނިވަލުގައި ބޭއްވި ރައީސް ޔާމީން ބައިވެރިވި އެއްވުމުން ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަސަރު ކޮށްފިކަމަށާއި އަނެއްކާވެސް ބޮޑު އެއްވުމެއް އަންނަ މަހު އެއް ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާނެ ކަމަށެވެ.

"ރައީސް ޔާމީން ޝަރީއަތަށް ގެނެސް މި ހިންގާ ކަންކަން ރައްޔިތުންނަށް ސާފު ވާނެ އެއީ ދާދި އިހަކަށް ދުވަހު އެމަނިކުފާނު ބައިވެރިވި ރެލީއެއް ކާނިވަލުގައި ބޭއްވުމުން އެކަން ސަރުކާރަށް ހަޖަމް ނުވެގެން ހިންގާ ކަންތައްތަކެއް " އަދުރޭ ވިދާޅުވިއެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުނާއި އެކު އޮގަސްޓް 1 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ އެއްވުމުގައި ކުރަން ރާވާފައިވާ ހާއްސަ ކަންތައްތައް ހާމާ ކުރަން ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާނެ ކަމަށް އަދުރޭ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

16 ކޮމެންޓް

 1. ދަންނަ

  އަވަސްކުރަންވީ ރެލީ1 ބާއްވާން މިހާރުވެސް ލަސްވެއްޖެ މަވެސް ބައިވެރިވާނަން
  ފޭރޭ ސަރުކާރު ވައްޓާލާންވީ

  37
  7
 2. އަލްޖިބްރާ

  އަނެއްކާވެސް އަދުރޭ ހިސާބުގެ އަދަދެއް ޖަހަން ނިކުންނަނީ އުތަ ؟ އެންމެފަހުން އެއްވި މީހުންގެ ތެރޭގަވެސް ކަލޭގެ ސަތޭކަ މީހުން ނެތްކަން ހަދާން ނެތުނީތަ ؟ ކިތަން ވަރަކަށް ތެޅިފޮޅުނަސް ތިޔަ ރެލީގައި 500 މީހުން ތިއްބަސް މޮޅު !

  11
  32
  • ކެރަފާ ނަޝީދު

   ކަލޭ ހަމަތަ އަނެއްކާ ކެރަފާ އަލްޖިބްރާ.
   އިރުކޮޅެއްވާއިރަށް ބިރުން ސޯޓު ބޭލިގެން އިސްތިއުފާ ދީފަ ރައްކާވާނެ ކިނބޫ.

 3. ކުރެދި

  ރެލީީއާއި އެއްޗިހި ބާއްވައިގެން ކީއްތޯ ކުރަންތިއުޅެނީ، ވެރިކަމަށް އަންނަންތޯ، ވެރިކަމަށް އައިމާ ވީގޮތް އެއޮތީ ފެންނާން. ފައިސާތަކަށް ވީނުވީއެއް އަދިވެސް ނޭގިގެން އެއުޅެނީ.

  9
  35
  • ކެރަފާ ނަޝީދު

   ތިއެއް އިނގޭނެ ކެރަފާ ނަޝީދު ދައުރު ހަމަކޮއްލިނަމަ. ދެބަންދިހާރު ވެފަ ކުރެދި ތިހުރީ.
   ޙަޖަމު ކޮއްލާ...

  • ކެރަފާ ނަޝީދު

   ކުރެދި ކަހަލަ ގަމާރުން ނަޝީދުމެން ކިޔާ އެއްޗެއްސަށް ހެއްލޭނީ.
   ދެބަންދިހާރު ކުރެދި

 4. އަން

  މިހާރަކު އިދިކޮޅު ބަޔަކު ނުތިބޭނެ. ދިވެހިންނަކީ އެޅިހާބަތަކަށް ރިހަ

  12
  24
 5. ތެދު

  ކުރެދިއަށް ނުވިސްނޭނެ...މައުމޫން ވެރިކަމުގަ ޑޮލަރު ރޭޓު 12:85 ފަސޭހަކަމާއެކު ގަންނަންލިބޭ...އައްނި ވެރިކަމުގަ 18 އަދި 19 ރުފިޔާއަށް ގައްނަން ނުލިބޭ...އޭރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ބަލާލަބަލަ ކާލިއަދަދު އިނގޭނެ..
  ޔާމިން ވެރިކަންނިމުނުއިރު އައްނީގެ ބޮޑު(މޑޕ) ދަރަނިދައްކާ ހަލާސްކޮއްފައި 15.85ޑޮލަރު ގައްނަންލިބުނު...ގައުމުގަހިންގި މަސްރޫއުތަކުގެއަދަދު މުޅިރާއްޖޭންފެނޭ...ކުރަދި ކަހަލަ ގަމާރުންމިގައުމުގަ ގިނަވީމަވާނީ މުހެން.

  26
  1
 6. ނޫނު

  ތިތިބީ ހުޅުނބު.ގޮސްފަ ދެންތެޅުނީމަ ދާނީހަން އޭރުން ވަރަށް .ދިލަނަގާނެ

  7
  23
 7. ވިގަނި

  އަދުރޭ ފެނުނީމަ ތަމިންގާތަށް ހިނިނާދޭތަ

  7
  18
 8. ޞަރާބަަރު

  ޔާމިނެއްނޫންަވަގަކީ މިހާރުމިއުޅެނީވަގުންނަކީ2ބުރުމަތިން ގައުމު ދަވާލަނީ

  10
 9. މަހާރެހެންދި

  "ދަޢުކަތަށް ވަގު ހަވާލުކުރުން" ތި ރެލީއަށް މިނަންކިޔުން އެންމެ އަޢުލާކަންބޮޑީ

  1
  3
 10. ޢަލީ ޢަލީ

  އަވަސް ކުރޭ!!!!
  ތިޔަ ރެލީއިން ބަޔަކު ފަޟީޙަތްވާތަން ފެންނާނެހެން ވަރަށް ބޮޑަށް ހީވޭ!!!
  1000 މީހުން ހަމަކުރެވުނަސް ސާބަސް!!!

  1
  3
 11. އ. ޖ. އ

  ކޮބާތަ އިދިކޮޅަކީ...

 12. އ. ޖ. އ

  ކޯޓުގަ އިން ކުނި މޫނާ ތިން ވަކީލުންނާ 4 ބަންގާޅީންނާ 10 ބޮޑީގާޑުން ތި ރެލީއަށް ދާނީ..

 13. އ. ޖ. އ

  މިފަހަރު ކަންމަތީ ޖަލްސާ އަކަށް ވުރެ ގިނަ ވާނެބާ