ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޮޑު ޢީދު ފާހަގަ ކުރަން ބޭއްވި މާލި ޕެރޭޑްގައި ޖެންޑާ މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ ޝަރީފަށް ނިސްބަތްކޮށް "ގެއްލޭ ބެޑްޝީޓެއް" ބޭނުން ކުރުމުން އެކަމަނާ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފިއެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީ މާލި ޕެރޭޑްގެ ނަން ފާހަގަނުކޮށް މިނިސްޓަރ މިރޭ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ ގަނާ (ބްލީ) ކުރުމަކާއި، ފުރައްސާރަ އާއި ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީ މާލި ޕެރޭޑްގައި "ގެއްލޭ ބެޑްޝީޓެއް" ބޭނުން ކޮށްފައި ވަނީ ދާދިފަހުން ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ އިން ކުއްޖަކު ގެއްލުނީ އޭނާ ނިދާފައި އޮންނަނީ މުޅި ގައިގަ ބެޑްޝީޓް އަޅައިގެން އޮތުމުން ކަމަށް ދޭހަވާ ގޮތައް މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވެއްގައި ވިދާޅުވުމުންނެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީ މާލި ޕެރޭޑަކީ ގަނާ އާއި ފުރައްސާރައިގެ އަމަލެއްގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ ސިފަ ކުރެއްވިއިރު މީގެ ކުރިން އެ ޕެރޭޑްގައި ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔުމުން މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ ވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ، އޭރުގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ "ޝުކުރާއި، ތައުރީފް" ޕެރޭޑަށް ލިބެމުން ގޮސްފައި ވެއެވެ.

މީގެ ކުރިން ޢީދުތަކުގައި "ކަދުރު ފާތުމަ" އާއި "މޯޅި ނުވާ ފިނިފެންމާ" ފަދަ އިބާރާތްތަކުން ޔާމީންގެ ސަރުކާރަށް މަލާމަތްކޮށް ގެނެސްދިން މާލިތަކަށް އޭރުގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ތައުރީފް ވަރަށް ބޮޑަށް ލިބުނު މާލިތަކެކެވެ.

ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ސިޔާސީ ކަންކަމަށް އަމާޒުކޮށް ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މާލި ހަރަކާތައް މުޅި ރާއްޖޭގެ ސަމާލުކަން ލިބެއެވެ. މިފަހަރުގެ މާލިތަކަށް ވެސް ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ވަނީ ލިބިފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

48 ކޮމެންޓް

 1. ޑޯންކޯލްމީ

  ދައުލަތުން ބަދަލު ހޯދުމަކީ މިހާރު އެންމެ ހިނގާ ވައްކަން ކަމަށް އާޒިމް ބުނި ނަމަވެސް މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަމުގައި ނޯންނާނެއޭ ދައުލަތުން އެއްވެސް ބަދަލެއް އެއްވެސް ވަގަކަށް ދީފައި އެކަމަކު ...

  101
  5
 2. ނ

  ހަޖަމްކޮށްލާއަތަށްގޮވާތަށް އެފެންނަނީ ފޭލިވެ ރައްޔިތުންގެ މަލާމާތް ރައްދުވާތަށް ކަމެއް ނުކޮށްދެވި ވެވުނު ވައުދު ނުފުުއްދި ކުރީގެ ށސަރުކާރަށްކުރި މަލާމާތް ތަކާއި ފުރައްސާރަ އަމިއްލަ އަގަޔަށް ރައްޔިތުން ނިކުމެ ޖަހާތަށް އޮޅާލައި ދެން ޖެހޭނީ ކުޅިވަރު ބަލަން ތިބެން ނުނީ އިސްތިއުފާދެން

  173
  3
  • ލިން

   އެމްޑީޕީ މީހަކު ތިޔަކަމަކަށް އެއްޗެއް ނުބުނާނެ.. ކުރިއޭޓިވިޓީއާ ފާޑިކިއުމަށް ހިތްވަރުދޭނެ އަބަދުވެސް.. ހިތްހަމަ ނުޖެހުން އޮތްކަން ނެތްކަން މޮނާނީ އިންތިހާބުތަކުގެ ނަތީޖާއިން.. ނަތީޖާ ވަރަށް ސާފު އަދިވެސް އިތުރަށް ސާފުވާނެ ކުރިޔަށް އޮތް އިންތިހާބުން.. ކޮއްކޮ މެންތިބޭ އަދުރެމެޓިކްސްއިން މޯ ހިސާބު ޖަހައިގެން ހިޔާލީ ފޮލާ ކައްކާލަ ކައްކާލަ

   20
   127
   • ކެކެކެ

    މިހާރު މީހުން ހިސާބު ޖަހާ އުޅެނީ ހުޅުމާލެ ފްލެޓްތަކުގަ ދިރިއުޅޭނެ މީހުންގެ އަދަދު ހިސާބު ކުރުމަށް މި ސަރުކާރުން ބޭނުންކުރި ޝަހިމެޓިކްސް ފޯމިއުލާ. ކަލޭ ތިއުޅެނީ މާ ފަހަތުގަ.

    32
    2
   • Anonymous

    އެއީ ތެދެއް، ހުރިހާކަމަކުން ހައްދުފަހަނައަޅާ ގޮސްތިބި ބައެއް، އެމީހުން ނުކިޔާނެ އެއްވެސް އެއްޗެއް.

    25
    2
 3. ޝިދާތާ

  އަހަރެން ބެޑުޝީޓޭ ނުކިޔަން. ބުނީ އެކުއްޖާ ފިލީ އެބުނާ އެއްޗެއް އަޅައިގެން އޮތީމައޭ. ދެން ކަލޭމެން މަށަށް ޖޯކުޖަހަންޖެހޭތަ...؟

  115
  6
 4. މަހަށްދޭބަލަ

  ކޮބާ ދައިތާ ހުންނާނެ މިހާރު ރަނގަޅަށް ރާކަނި މަސް ކެވިފައި އިނގޭތޭ ތަމެން ދެން މަހަށް ދޭބަލަ މަހަށް މަހަށް މަހަށް ދޭބަލަ...

  93
  3
 5. ހަބީބު.

  ސިޔާސީގޮތުން ބަލިކަށިމީހުން މިޕެރޭޑު ނުބަލާނީ މިޕެރޭޑުގަ ތައްޔާރުކުރާ ތަކެއްޗަކީ ހުރިހާޕާޓީއަކުން ތައްޔާރުކުރާ ސާމާނުތަކެއް

  125
  2
 6. ބަކުރުބެ

  އެދައިތާގެ ގެއްލޭ ބެޑްސީޓް ވަރަށް ސަޅި

  133
  2
 7. މާމިގިލީ މީހާ

  ސިދާތާގެ ގަޔޭވެސް ލަނީ "ގެއްލޭ ބެޑްޝީޓް ތޯ. ސައުދީއަރަބިއްޔާގެ ވެސް ޖެންޑާމިނިސްޓަރ މީ. ނުބެހޭ ކަމެއް ނޯވޭ. ރޯނު އެދުރެއް.

  98
  2
 8. ފެނޭދޯ

  ކޮބާ ހުންނާނެ މިހާރު ތަމެންނަށް ރަނގަޅަށް ރާކަނި މަސްކެވިފައޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމޭ..

  75
  1
 9. އަޙްމަދު

  އެ ގާނޫނުވެސް އުވާލީ މިބޭފުޅުން

  83
  1
 10. ފެމިނީ

  ފެމިނިސްޓެއް ދޯ. އަންހެނެއްގެ ގައިގަ ފިރިހެން ހޯމޯން މާގިނަވީމަ ވާގޮތް މީ.

  87
  2
 11. ޚިޔާލު

  ކުޅުދުއްފުށީ މީހުންނަކީ، އަބަދުވެސް އިޞްލާޙަށް މަސައްކަތް ކުރާ ބައެކެވެ. އެމީހުން ކުޅޭ ޑްރާމާތަކަކީވެސް އިޞްލާޙަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ތެރޭގައި ކުޅޭ ޑްރާމާތަކެވެ.

  93
  3
  • މީހާ

   ކުޅުދުފުށީ މީހުންނަކިީ ފަސާދަކުރާބައެއް.ގޮތެއް ފޮތެއް ހުންނަ ބައެއްނޫން

   2
   4
 12. އަހައްމަދު

  މިއީ ބުލީ ކުރުމާއި ހެރެސްމެންޓެއް ނޫން، މީ ޑިމޮކްރަސީ .

  104
  1
 13. ޓަގު ބުރޯ

  ކުޅުދުއްފުށީ މާލި ޕެރޭޑް ބަލާލީމާ އަހަރު ދުވަހުގެ ސިޔާސީ މަސްރަހް އެނގޭނެ ?

  129
  1
 14. ފަތިފުއް

  ތިކަހަލަ ނާގާބިލް ސިދާތާއެއް ރުޅިއައުމުން ކުޅުދުއްފުށި ރައްޔިތުން ކަހެރުވަކެއްގެ މަދޭވެސް ހީނުވާނެ

  38
 15. ޝާހް، ރ.ވާދޫ

  ކަލެޔަށް ނިސްބަތްވީމަ ބޮޑުކަމަކަށްވީ! ކަލޭމެން އެހެން މީހުނަށް ފުރައްސާރަކުރިއިރު އެނުވޭދޯ މައްސަލަޔަކަށް! މިމީހުންގެ ފެންވަރު މިފެންނަނީ! ހަޔާތުގެ ކަންފުޅެއްވެސް ނެތީ!

  47
  • ޚެކެ

   ދެން ފަހަރަކުން އަދި މާ ފޯރި ގަދަވާނެ އިންޝާﷲ

   6
   1
 16. އަޒްގެޑާ

  މިފަހަރު އެންމެ ސަޅި އެއްޗަކީ "އަޑިންދޭ 19" ކުޅުދުއްފުށީ މީހުން ވަރަށް މޮޅު... މިފަހަރުވެސް ވަރަށް ސަޅި...!!

  41
 17. ޝިދާ

  ކާކުތީ ދެން؟؟ހަރާން އެގޭއެއްޗެެއް...

  24
 18. ރާއްޖެތެރެ

  ކަމަނާ ކިހާއެއްޗެ ޔާމިނާ ދިމާލަ ކިޔަމުން ދިޔަ.

  35
  1
 19. ބޮޑު ހަސަނު

  ޚކުޅުދުއްފުށީ މީހުނަކީ އާއްމުގޮތެއްގައި ކާންދޭ އަތުގައި ދަތްއަޅާ ބައެއްއުޅޭ ހިސާބެއް އެހާމެ ހަޔާތް ކުޑަ ގޮތްކުޑަ ބައެއް އުޅޭ ހިސާބެއް މިމީހުންނަކީ ވަރައްމަކަރުވެރި ހީލަތްތެރި ބައެއް ވަރައްސާފު އަދި އެންމެންގެ ސަމާލުކަމައް މިވެރިން ކާރިކުރާއިރު ވަރައްވިސްނާތި ހިތްނުފުރޭ ޝުކުރުކުރަން ނުވެސްދަންނަ ބައެއް

  21
  35
  • ކޮން

   ޖެލަސްވާ މީހުން އެބަ ފެނޭ

   11
   1
 20. ރަދީފް ހުސެން

  ތިމަގާމައް އަންނަން ތިމާ އެހެންމީހުންނައް ގަނާ ކުރިއިރު އެއްޗެއްހީވިތަ؟ މީފިސާރި ބޮޑާކަމާ ގޮތްދައްކާ އަންހެނެއް، ސްކޫލްދޮށައް ދަރިބަލާ ދެވެނީވެސް ސެކިއުރިޓީ ގާޑެއްގޮވައިގެން. ހުސްއަތާ މުޅިމާލޭގަ ހިނގިޔަސް ބަލައިލާނެ މީހަކުވެސް ނުވާނެ. ދެން އެވަރުމީހަކު މިއެނބުރެނީ ސެކިއުރިޓީން ގޮވައިގެން. ލޮލް

  33
 21. މފރ

  ހަޖަމް ކުރަން ދަސްކުރޭ،،،، މަހޭނެތި ދާނޭ،،

  31
 22. ގަނާބެޑްޝީޓު

  ސިޔާސީ ބުލީ ކުރުމުގައި އަރާހުރި ބެޑްޝީޓަށް ބުޅީގެ މާނަ އެގުމަކީ ގައުމަށް ލިބުނު ހޭލުންތެރިކަމެއް. ކަރުބުޑުގަ ހިތި ރަހަލީމަތާ ހޭވެރިކަން މިވަނީ ދޯ؟؟؟؟

  43
  1
  • ބާރީ

   ޙެހެހެހެ ކެކެކެކެ

   20
 23. ބަޗީ

  ދެން ލަލަލާ.

  18
  1
 24. ބަޗީ

  ހެހޭ. ފޭހުނު އިލޮށި ލޮލަށް ހެރުނީ. ތަދުވޭދޯ؟

  35
  1
 25. ާއަޙްމަދު

  ގްރޭޑް 5 ގެ ކުއްޖަކު ދައްކާކަހަލަ ވާހަކައެއް. މިނިސްޓަރުކަމު ތިބެގެން ކަޑުކޮސް ވާހަކަ ދައްކާނަމަ އެކަމާ ރައްޔިތުން ފޮށޭނެ. ދިމާވެސްކުރާނެ. ފަރިހިވެސް ހަދާނެ. ޑްރާމާވެސް ކުޅޭނެ. ތިމާޔަށް ނުކުރެވޭވަރުކަމެއް ކުރަންދިމާކުރީމާ ވާނެގޮތް ތިވަނީ. ސާބަސް ކުޅުދުއްފުށީ ރައްޔިތުން. ޙަމަ ސާބަސް. އިބްރޭ އަށް ފީހޮވާލަން ތިކަމުން ފަސޭހަވާނެ.

  35
 26. ސޯޅަ ގެވަޅު

  މަންޖެ ވަރަށް ނުވިސްނޭ ކުއްޖެއްތަތީ. ދިވެހިންގެ މޮޓޯއެއް އެއީ "ރޯތިރޮންޏާ ރޯކުދިން ރޮއްވާނަމޭ" ތިކަމާ މަންޖެ ފާޑު ކީވަރަކަށް މަންޖެއަށް ކަންކަން ފެންނާނެ. ޢައިޝާ މިހެން ނުވާތި. ދިވެހިން ވަރަށް ސަމާސާވާނެ. ޚާއްޞަކޮށް ކުޅުދުއްފުށި ކުދިން މިކަހަލަ ކަންކަން ކުރާނެ

  30
  2
 27. މަނާހު

  ޢަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ފާޑުކިޔުމަކީ އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމެއްހެން. ޢަދި ކުޅުދުއްފުށީގެ މާލިތަކުން އެދިން މެސެޖުތަކަކީ ކޮންމެވެސް ބަޔަކު ކޮންމެވެސް ސިފައެއްގައި ދޭންޖެހޭނެ އެއްޗެއްހެން. ޢަދި އެގޮތަށް މަޖަލާއި ކުޅިވަރުގެ ތެރެއިން ގެނެސްދީފައިވާ ގޮތް ވަރަށް ސަޅި. ހަބޭސް. ޢެމީހުން އެ އަދާކުރީ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ދައުރު. ޢެއީ ހުނަރުވެރި ގާބިލު ބަޔަކަށް ނޫނީ ނުކުރެވޭނެކަމެއް.

  38
  1
 28. ޑައިތަ

  މިދައިތަގެ ފިރިމީހާ އިސްކޮށް ހުރެގެން ޓެކްސީތަކުގެ އަގުބޮޑުކުރަން މުޒާހަރާ ކުރަނީ.

  28
 29. އަބްދުﷲ

  ހަގީގަތުގައި އަހަރެންނަން މިޕެރޭޑަކީ ވަރަށް ތާކުންތާކު ނުޖެހޭ ކަމެއް. މިވެެރިންގެ ކަމަކީ އޭރަކު އޮންނަ ސަރުކާރަށް މަލާމާތް ކުރުން. ނަމަވެސް ހަގީގަތަކީ ރާއްޖޭގެ އެއްރަށަކަށް ހުރިހާ ސަރުކާރަކުންވެސް އެންމެބޮޑު ހޭދައެއް ކުރަނީ މިރަށަށް.

  6
  38
  • ޞ

   އެހެންތަ؟ އަހަރެމެންނަށް މިއީ އަހަރެމެންގެ ސަގާފަތް! ކޮންމެ އިރަކުވެސް މިކަންް އޮންނަގޮތް. ހަޖަމު ކޮށްލައިން ތިބެލާ މީގެ ކުރިންވެސް އައި ވެރިން ހަޖަމު ކުރި!
   މިއަކީ އަބަދުވެސް ސަރުކާރުން އެންމެ އިހުމާލުވާ އެއް ރަށް! ދޮންކަލޯމެން އެނގިގެން ކިޔާ!

   32
   3
 30. ޢަހުރެން

  މިހީކުރީ ޔާނުގެ ވެރިކަމުގަ ކަަށް އަޑުއުފުލުމުގެ މިނިވަންކަން ނެތީ.. ޔާނު ނުބެހޭ މިކަމަކާ

  29
  1
 31. ކަދުރު

  ހަހަހަ. އިން ޔޯރ ފޭސް. ކަލޭމެންނަށް މޮޅުތަކެއް ވެއްޖެއެއްނު އަބުރާއިބެހޭ ޤާނޫނު އުވައިލައިގެން.

  27
 32. ކުޅުދުއްފުށި

  އަބްދުﷲ؟ ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ކޮން ޚަރަދެއް ކޮންގެންބާ މިއުޅެނީ؟

  19
 33. ސިރާޖު(ކުޅުދުއްފުށި)

  ސަރުކާރަށާއި މިނިސްޓަރުންނަށް ބުނެލަން އޮތީ ހަޖަމު ނުވިޔަސް ކުޅުދުއްފުށި ބޭނުންވާ ގޮތަށް ކަންތައްނުވާނަމަ 2020 ގެ މާލި ބަލާލާތިވޭ.!
  ރަނގަޅު ފިލާވަޅެއް ދޭނަމޭ!
  ބުލީއެއް، ހެރެސްމެންޓެއް، ކިޔާނެކަމެއްނެއް ކުޅި ދައްކާލާނަން

  32
  1
 34. ކުޅުދުއްފުށި

  ބޮޑު ހަސަނު ދޭބަލަ މަހަށް.. މާބޮޑަށް އެނގިގެން ތިއުޅެނީ.. މިރަށު މީހުންނަކީ ހިތްހެޔޮބައެއް ދިރިއުޅޭ ރަށެއް.!

  22
  3
  • ކޫ

   ހަގީގަތުގައި ކުޅުދުއްފުއްޓަކީ ސަރުކާރުން އެންމެ އިހްމާލުވެފައިވާ ރަށް.. އެކަމަކު ރަތްޔިތުންގެ މަސައްކަތުން ރަށް ކުރިއެރުވުމަށް އެތައް މަސައްކަތް ކުރޭ.. އައްޑޫ މީހުނަށްވުރެ ކުރި އަރާފާނެ ކަމުގެ ބިރަށް ބާކީ ކޮށްފައިވާ ބައެއް. ރަނގަޅު ގޮތުގައި ތަރައްގީ ކުރެވިއްޖެނަމަ ކުޅުދުއްފުއްޓަކީ ތަނަވަސް ރަށަކަށް ވެގެން ދާނެ.! މިއީ ސަރުކާރުގެ ކަންބޮޑު ވުމެއް.. ދަޅަ ދައްކައިގެން ގެންގުޅޭ އުސޫލު މިހާރު ރައްޔިތުން ބަލައެއް ނުގަނޭ. ޢިންޝާﷲ އަދި ކުޅުދުއްފުށި ބޭނުންވާ ތަރައްގީ ލިބޭނެ.

   14
   1
 35. ބަކޫ

  ކުޅުދުއްފުށީމީހުން އެހެން ރަށްރަށަށްގޮސް އަނގަމަޖާ ކުރަނީ އުޅޭން ފަސޭހަޔަށް އެރަށަށް މީހަކު ގޮސްއުޅޭ އިރު އަހާނުލާނެ ކޮންރަށެއްތޯވެސް ތަޖުރިބާކޮށްފަ މިބުނަނީ ކުޅުދުއްފުށީމީހުންނަކީ ރަނގަޅުބައެއްނޫން

  6
  10
  • ޙމމމ

   އާން ނޫނޯ ކޮން ދޮގެއް.. އުޅެން ފަސޭހަ ނުވެގެން ވިއްޔާ މިއުޅެނީ. ކަލޭމެންނަށް ރަނގަޅު ބަޔަކަށް ވަނީ ދެން ކާން ވެސް ލަވައިދީ ކަލެމެން ފޫބުޑުން ނުނެއްޓި އަބަދު ކަލެމެން ރަނގަޅު ކޮށްގެން ވާހަކަ ދެއްކީމަތަ. އަޖައިބު ހީވޭ..

   8
   3
 36. އެދައިތަ

  އެދައިތަ ގެއްލުވާލި ބެޑްޝީޓް، އެޕެރޭޑުން ފެނިގެން ހަދަޖަމުނުވީދޯ

  8
  1
 37. މުހައްމަދު

  އޭއް އޯތް ދާތަޔޯ މޮޔަފުޅުވީތޯ ތިޔަނާގާބިލް ބައިގަނޑު ވެރިކަން ކުރަން ހަމަ މިކުޅުދުއްފުށިން ދިންވޯތުވެސް އޮތީ އެންމެކުރީގަ ވޯޓްދިނޭ ކިޔާފަ ދުނިޔެއުމުރަށް ލައަބަކިޔަން ތިބެވޭތަ ގޯހުން ގޯހަށް ކަންކަން ކުރަންޔާ މިކަހަލަ ސަމާސާ ކުރެވޭނެ ރުހުނަސް ނުރުހުނަސް މިކަން އޮންނާނީ އަބަދުވެސްމިހެން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އެކަމެއްވެސް އަދި މިއަދާޖެހެންދެން ދައިތަމެންގެ ފަރާތުން ކޮށްދިން އެއްކަމެއްވެސްނެތް އާން ކޮށްދޭން ދޮގު ވައުދުތަކެއްވި ނަމަވެސް އަދި ހަމައެއްކަމެއްވެސް ނުކުރޭ ވީމާ ރުޅިއަންނަންވީ ދައިތަތަ ނޫނީ އަހަރެމެންތަ ހެހެހެހޭ

 38. ދަވޭއޭ

  އެންމެ ޖާހިލު މީހުން އުޅޭ ރަށް.