ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު އިލްމުވެރިންގެ ބޮޑު ބައްދަލުވުމެއް މިރޭ ބާއްވަން ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެއެވެ.

"ވަގުތު" އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މި ބައްދަލުވުން އިންތިޒާމް ކުރުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ މަޝްހޫރު އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. މުހައްމަދު އިޔާޒް އެވެ.

މި ބައްދަލުވުން ބާއްވަނީ އިސްލާމް ދީނުގެ ނަމުގައި ހައްދުފަހަނަ އަޅައި ދިއުން ހުއްޓުވުމަށާއި އަދި ލާދީނީ މީހުންގެ ވާހަަކަތައް ހުއްޓުވޭނޭ ގޮތަކާއި މެދު މަޝްވަރާ ކުރުމަށެވެ. ނަމަވެސް މި ބައްދަލުވުން ބާއްވާ ތަކަނާއި، މި ބައްދަލުވުމާއި ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

މައުލޫމާތު އެނގޭ މީހަކު ބުނީ މިރޭގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވާ ތަނެއް ވަރަށް އަވަހަށް އިއުލާން ކުރާނޭ ކަމަށެެވެ.

ދީނީ އިލްމުވެރިންގެ ބޮޑު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން ތައްޔާރުވަމުން ގެންދާއިރު، އެމްޑީއެން އިން އިސްލާމްދީނަަށް ފުރައްސާރަކޮށް ނެރުނު ރިޕޯޓަށް ރައްޔިތުން ދަނީ ފާޑު ކިޔަމުންނެވެ. އަދި އެ މައްސާލަގައި އެ ޖަމިއްޔާގެ އިސްވެރިން ހައްޔަރު ކުރުމަށާއި، ޖަމިއްޔާ ބަންދު ކުރުމަށް ގޮވާލަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް، ކަމާއި ގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކުން މިކަމާއި ގުޅިގެން އަދި ވަކި އެއްޗެއް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

29 ކޮމެންޓް

 1. އަބުޅޮ

  ކަލޭމެން ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވައިގެން މިސަރުކާރާ ގެޅިނުގަންނާތި ނަމަނަމަ

  24
  213
  • .....

   އިންޒާރެއްތަ ތީ....އަހަރެމެން ހިތުގަ ބިރުވެރިކަން އުފެދިއްޖެ...ޓެރަރިސްޓަކަށް ތީވާނީ....

   113
   10
  • އަލީ ހަލީމް

   ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދު ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ތަންފީޒު ނުކުރަންޔާ އަދި އިސްލާމްދީނާއިމެދު ނަފުރަތު އުފައްދާ މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު ނޭޅެންޔާ ދެން ސަރުކާރާވެސް ގެޅޭނެ!

   175
   3
  • އަހުމަދު

   އަބުޅޯ ކަލެއާވެސް ގެޅޭނަން....

   107
   5
  • ށ

   ﷲ. ތީނަޔަށް ހެޔޮވިސްނުން ދެއްވާށި.

  • ހަޖަމް

   ބުނަން ވާހަކައެއް!! މިއީ ރައްޔިތުން ގެނައި ސަރުކާރެއް، މިސަރުކާރައި ބެހޭނީ ރައްޔިތުން، މި ސަރުކާރު ބަދަލު ކުރާނީވެސް ރައްޔިތުން، އެކަން 2011 ގައިވެސް އޮންނާނީ ދައްކާފައި،، ކަލޭ އޮވެ ގޭގައި ޓިކްޓޮކް ބަލަން.

 2. އާމިނަ

  ފޭހުނު އިލޮށިގަނޑު ލޮލަށް

  106
  8
  • Anonymous

   އޯއައިސީގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް ނުވެއްޖެއްޔާ ރަނަގަޅު. އޯއައިސީން ބާއްބާނީ އެތަނުން ނިންމާކަންކަން ތަންފީޒުނުކުރުމަށް އެއްބަސްވެ ނިންމާ ބައްދަލުވުން.

 3. ތެދުވެރިން އިނގޭނެ

  "މިނިވަން ފިކުރު" (ލާދީނިއްޔަތު) އާ ދެކޮޅަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ހުރަހަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ދަޢުވަތު ފެތުރުއްވުމުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ އެދީނުގެ ޢިލްމުވެރިންކަމުގައި ވުމާއެކު، އެ ޢިލްމުވެރިން ކަސްތޮޅުއެޅުވުމަށްޓަކައި ބިންދާލި "ޓެރަރިޒަމް" ގެ ޤާނޫނު ހަތިޔާރެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާނެކަމާމެދު ޝައްކު ނުކުރާށެވެ.

  އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން "މިނިވަންފިކުރާ" ދެކޮޅަށް ބަސްބުނާ ކޮންމެ ޢިލްމުވެރިއަކު ހައްޔަރުކޮށް އަދަބު ދޭނެކަމީ ޝައްކެއް އޮތްކަމެއް ނޫނެވެ. އެހެނީ، އެ ޤާނޫނު ގެ ފޮރުވިފައިވާ ބޭނުމަކީވެސް، މަޤުޞަދަކީވެސް އެއީއެވެ.

  ދެން މިކަމާ އުފާކޮށް ތަކުބީރު ކިޔާބަޔަކު ތަކުބީރު ކިޔާށެވެ. ޝުކުރުގެ ސަޖިދަ ޖައްސަވާ ބަޔަކު އެކަންވެސް ކުރާށެވެ.! ބޯމަތީގައި ނަގާފައިވާ ކަޅު "ވިލާގަނޑު" ގެ ބޮޑުކަން ދިވެހިންނަށް ނުވިސްނޭތީ ހިތާމަ ކުރަމެވެ.!

  107
  2
 4. މަގޭ ހިޔާލު

  ވަގުތު ފާއިތުނުވަނީސް މިގެނެވުނު ވެރިކަން ހަމަޔަކަށް އަޅުވަން އިލްމުވެން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ... އިސްލާމީ ގައުމެއްގެ ވެރިޔަކަށް ހުންނަމީހަކީ އިސްލާމްދީނަށް ނަސްރުދީ މުސްލިމުންގެ ކަންބޮޑުވުން ހައްލުކުރާ ވެރިޔަކު ބަހައްޓަންޖެހޭނީ.. މިއަދު ވެރިކަމުގަ ހުރިމީހާ މިބުނިކަންތަކުގަ އިހުމާލުވެއްޖެ.. މިއަދު ވެރިމީހާ ވެރިކަމުން ދުރުކުރަންޖެހޭ.. މިއީ މަގޭ ހިޔާލު.. ވެރިމީހާ އަޒުލްކުރުމަށް އިލްމުވެރިން ބުނެދޭ ހުރިހާ ޝަރުތެ މިވެރިމީހާގެ ފުރިހަމަވެއްޖެ..

  101
  4
 5. ކިޔުންތެރިޔާ

  ޔާ ﷲ، މި ބައްދަލުވުމަކީ މިލާދީނީ ސަރުކާރު ވެއްޓުމުގެ ފުރަތަމަފިޔަވަޅުކަމުގައިލައްވައިފާނދޭވެ. އިބަސުވާމީންގެ ދީން ހިމާޔަތްކުރުމުގެހިތްވަރުއަޅަމެންދިވެހިންނަށްމިންވަރުކޮށްދެއްވައި،ކައިރިމުސްތަގުބަލެއްގައިފުރިހަމައިސްލާމީ ވެރިކަމެއްއަޅަމެންގެމައްޗަށްފޮނުއްވައިފާނދޭވެ.

  134
  2
 6. ޖަމީލް

  ތީ ކޮންވާހަކައެއް މިތާ އަދި ސިޔާސީ ވާހަކައެއް ނުދައްކައޭދޯ ބުރާންޗާ

  8
  59
 7. ނޫސްކިޔާމީހާ

  ހިތާއި ރޫހުން ތާއީދު ކުރަން.

  92
  2
 8. އިސްލާޙު އާއި ފަސާދަ

  މިސަރުކާރުން ވަރަށް ބޭނުންވާނެ ބަހަނާއެއް ކިޔާފަ ތިކަން ހުއްޓުވަން.

  67
  3
 9. އަހަރެމެންގެފަހަރު

  މި ލާދީނީ ހަރުކަށި ޖަމާޢަތްތަކުގެ އުނދަގޫ މާމައްޗަށް ހިނގައްޖެ. މިފަހަރު ތިޔަ ލާދީނީ ޖަމާޢަތްތައް މައިތިރިކުރަންވާނެ. ތިޔަ މައްސަލަ ރަނގަޅަށް ބަލައި ގާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން ގައުމުގައި ފަސާދަ އުފައްދައި މީސްތަކުންގެ ހިތްތަކުގައި ފަސާދަ އުފައްދައި ހަރުކަށި ފިކުރު ފަތުރަން މަސައްކަތްކުރި ކަމުގެ ދައުވާ ނުއުފުލަނީސް ހުއްޓާލައިގެން ނުވާނެ. މި މީހުންގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އުފުލެންވާނެ.

  62
  4
 10. ސަޅިބެ

  ވެއްޓެނީ ވެއްޓެނީ އަރި އަޅާލައިފި ތަނބުތަކުގައި ރެނދުލައިފި ދެން ހަމަ ވެއްޓޭނީ...

  68
  3
 11. ބޭކާރު

  މިސަރުކާރު ނުވައްޓާ ލާދީނިއްޔާތު ނުހުއްޓުވޭނެ. މިއީ ކަޅުހަސަން ރަސްކަންކުރެއްވިހެން ވެރިކަންކުރާ ސަރުކާރެއް. ކިތަންމެ ވަރަކަށް ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވިޔަސް ބީރުކަންފަތްދޭބަޔަކަށް އަޑެއް ނީވޭނެ. ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މުސްލިމް ރައްޔިތުންވީ މިސަރުކާރު ވައްޓާލާ ލާދީނީ ބައިގަނޑު ރާއްޖެއިން ފައްސާލަން. މިގޮތަށް ނަހަދާ ދީން ހިމާޔަތެއް ނުކުރެވޭނެ. ރާއްޖޭގެ އުޅޭ އެހެންދީންތަކުގެ ފިކުރުތައް ފަތުރާ މީހުންނަށް ބުނެލަން އޮތީ މިރާއްޖެއިން މިހާރުން މިހާރަށް ނުކުމެގެން ދާށޭ.

  55
  2
 12. ޕުއްޕުޑީ

  ބޯގަން ވިލާ އާއިލާ އަށް ހަލާކުހުރި

  62
  2
  • މަންޖެ 5 އޮކްޓޫބަރ 2019

   އެމީހުން ފޭހުނު އިލޮށި އެމީހުންގެ ލޮލަށް ހެރެނީ މިއަދު ރަތްޔަތުންނަށް އޮޅުވާލެވިދާނެ ﷲގެ ހަޟުރަތާކުރިމަތިލެވޭނެބާ؟އިރާދަފުޅުން އެއީ ހަޤަށް ނަސްރުލި ބޭނެދުވަސް ޢިލްމު ވެރިންގެ ދެބޯގެރިދުއްވުމުގެނިމުން ކޯފާއަށް ބިރުވެތިވޭ

 13. މޫސަ

  ތިޔަކަ މުގައި ސަރުކާރާއި ދައުލަތުގެ އެއްވެސް މަސްއޫލު ފަރާތަކުން އެއްޗެއް ނުބުނެ ތިބު މުން މި ސަރުކާރުގެ ލާދީނީ ފިކުރު ހުރިވަރު ރައްޔިތުންނަށް ވ ބޮޑށް ސާފު ވެއްޖެ.

 14. ސަފީރު

  ދީނައް ފުރައްސާރަ ކުރާ މީހުންނައް އައު ހިތްވަރެއް ލިބިގެން ސޯޝަލް މީޑިޔާގަޔާއި އަދި އާންނުތަންތާގަ ދީނައް ފުރައްސާރަކުރަމުން މިދަނީ މި ސަރުކާރުގެ ދައުރު ފެށުނީއްސުރެ.. އެކަމަކު ދުއާ އިއްވެވި ވެރިންކަހަލަ ވެރިޔެކޭ ބުނެ އައި ސަރުކާރުގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހަންމަދު ސާލިހު މިކަމާއި ކަންބޮޑުވެ ކިނބިއްސެހާވަރުގެ ފިޔަވަޅެއްވެސް އަޅާފަކާނެތެވެ. އެއީ ރައީސައް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނެތިގެނެއް ނޫނެވެ. ހަގީގަތުގައި ރައީސައް ކުރެވޭނެ ކަންކަން ބައިވަރެވެ. މިސާލަކައް ފުލުހުންނައް ދީނައް ފުރައްސާރަކުރާ މީހުންނާއި ދެކޮޅައް ޙާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށައި އެފަދަ މީހުން ގެ ނެޓްވޯކާއި ފަރުދުން ހޯދައި ދަފްތަރެއް ހަދައި ގާނޫނުގެ ތެރެއިން އެމީހުންނައް ދައުވާކުރުމައް އެނގިދާނެއެވެ. ނުވަތަ ރިޔާސީ ލެވެލް ކޮނިޝަނެއް މިކަމައް އުފެއްދިދާނެއެވެ. އަދި ފުލުހުންގެ އިސްވެރީން މި އެންގުންތަކައް ބޯ ނުލަނބައިފިއްޔާ ފުލުހުންގެ އިސްމަގާމުތަކުން އެމީހުން ބޭރުކޮއް ޑީމޯޓް ކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިސްލާމްދީނައް ފުރައްސާރަކުރާ މީހުން ހައްޔަރުކޮއް ފަސޭހަކަމައި އެކު ތަހުގީގުކުރެވޭނެ ބާރުލިއްބައިދޭ ގާނޫނެއް ފާސްކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި އިސްލާމްދީނައް ފުރައްސާރަކުރާ އެންމެހައި ކޮންޓެންޓެއް އިންޓަނެޓުން ބުލޮކު ކުރުމައް އައި އެސްޕީތަކައް އަމްރު ކުރެވިދާނެއެވެެ. އަދި ލާދީނީ ނުވަތަ އިސްލާމްދީނާއި ކަނޑައެޅިގެން ޚިލާފު ވާހަކަ ނުވަތަ ގޮވެލިތައް ޕަބްލިކުގައި މަނާކުރާ ގާނޫނެއް އުފައްދައި އެފަދަ ކަންކަން ކުރާ ބަޔަކު ރާއްޖޭގެ ރައްވެހިކަމުން ބޭރުކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި މިނޫންވެސް އެތައްކަމެއް ކުރެވެން އޮތް ހިނދު މިސަރުކާރުގެ އިސްވެރިޔާ ހަމަ އެއްފިޔަވަޅެއްވެސް މި މައްސަލާގައި އަޅާފަކާއެއްނެތެވެ.

 15. ޙިލްނު

  ތިޔަ ގުރޫޕުގައި ހިމެނޭ ޢިލްމުވެރިން ތަކެއް އެ ތިބެނީ މަޤާމަށްޱަކައި ދީނާއި ޤައުމު ޤުރުބާން ކޮށްގެން.

 16. ހިނި

  ދީނާ އި ޤައުމަށް ވުރެ ކުރިޔަށް ލިބިފައިވާ މަޤާމު އިސްކުރާ މީހުނަށް ޢިލްމުވެރިން ނޭ ނުކިޔާނެ.

  17
  2
 17. ހަމަހަމަ

  މިހާރު "ތަޅާނެ ކުދިންކޮޅު" ކައިރީ ބުނާނެ ތުންބުޅި ދިގުކޮށްފަ ބަހައްޓައްޗޭ ، ތަޖުވީދަށް ތަކުބީރު ކިޔަން ދަސްކުރާށޭ ، ދީނީ ސިފަޖެހިގެން ހަމަނުޖެހުން އުފައްދަން ތައްޔާރުވާށޭ. ެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެ މިއީ ހަަމަ ހިޔާލެއް.

  19
  2
 18. ފޭހުނު އިލޮށި

  ތިއޮތީ ފޭހުނު އިލޮށިގަނޑު އަމިއްލަ ލޮލަށް ހެރިފަ. ކޮބާ އަދިވެސް ޔޫސުފުގެފާނު ފަދައިން ވަޒީރުކަން ލިބިފައޭ ގޮވާ ހަދާ.
  މީ ހަމަ ތިޔައި ގެ ތެރެއިން ގިނަ ޢިލްމުވެރިން ޤައުމަށް ޣައްދާރު ވުމުގެ ނަތީޖާ.

  19
  3
 19. ހައެތި

  ވާނެ ހައެތި ވީނު. އޭރުވެސް އަހަރެމނަށް އެނގޭ މީ ލާ ދީނީ ބައެއް ކަން. ފަހެ ތިޔަބައި މީހުނަށް އެކަން ނޭނގޭތީތަ މި ބައިގަނޑަށް ތާޢީދު ކޮށް ތަޢުރީފުކޮށް ޝަނާކީ

  22
  2
 20. މިތުރު

  ކޮބާތޯ ދުޢާދެއްވި ވެރިޔާއާއި ދުޢާލައިދެއްވި ޝޭޚް
  ރައްޔިތުން ކެކެމުންދާއިރު.ހަނުތޯ؟

 21. އަލީރާޖާ

  ތިއީ ހަމަ ވަރަށް ރަގަޅު ކަމެއް. އަދި ހަމަ އެހެންމެ މީހުން މަރާ، ވަޅިޖަހާ، ވަގަށްނަގާ ކަޑުފައްތާ ހަދާއިރު މިކަހަލަ ބައްދަލުވުމެއް ނުބާއްވާ ދީނީ އިލްމުވެރިން ތިބޭކަމީ ވަރަށް ދެރަ ކަމެއް. އިހްލާސްތެރިކަމާއި މެދު ސުވާލު އުފެދޭ ކަމެއް.

  2
  4
 22. ވިސްނާ

  ކޮބާމިއޮތީރަނގަޅުސަރުކާރު އޭރުބައެމީހުންގޮވިދޯ މީގޯސްކަމެކޭ މިއޮތީ ރައްޔިތުން ތުޑުލިއިލޮށި ރައްޔަތުންގެލޮލަން ހަރާފާދެއްއޮތީ ރައްރަށުގެކައިންސިލް މިވެސްބައެއްރައްކުން ލޮލައް ހަރާނެ