މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކު (އެމްޑީއެން) އިން 2016 ވަނަ އަހަރު ނެރުނު ރިޕޯޓުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށް އެޖަމިއްޔާގެ ފައުންޑަރ އަދި އެގްޒެކްޓިވް ޑިރެކްޓަރ، ޝަހިންދާ އިސްމާއީލް ބުނެފިއެވެ.

ޝަހިންދާ މިހެން ބުނީ އޭނާ ޓްވީޓެއްގައެވެ. އެ ޓްވީޓުގައި ބުނީ އެ ރިޕޯޓު ނެރުނު ކަމުގެ މައުލޫމާތު އޭރުގެ ސަރުކާރަށް އެނގޭ ކަމަށާއި އެެގޮތުން އެ ރިޕޯޓު ނެރުނީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ އިންޓަވިއުތައްވެސް ހިމަނައިގެން ކަމަށެވެ.

"ރިޕޯޓު ނެރުނު ކަން 2015 ވަނަ އަހަރު ނެރުނުކަން އޭރުގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއަށް އެނގޭނެ. އަދި އެ ރިޕޯޓު ނެރުނީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ އިންޓަވިއުތައްވެސް ހިމަނައިގެން،" އޭނާ ކުރި ޓްވީޓުގައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޭނާގެ ޓްވީޓުގައި ބުނީ އެ ރިޕޯޓުގައިވާ ކަންކަން މީހުންނާ ހަމައަށް ފޯރުކޮށްނުދިނުމަށްޓަކައި އަދާލަތު ޕާޓީންނާއި ޖަމިއްޔަތުއްސަލަފުން ކުރަމުންދަނީ ހަރުކަށި މަސައްކަތްތަކެއް ކަމަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

20 ކޮމެންޓް

 1. މޯޑް

  މި އަންހެނާ މިދަނީ މުޅި ގައުމުގައި ފިތުނަ އުފައްދައި، މުޅިގައުމު ފަސާދަކުރަމުން. ކުރިން ބުނީ މިއީ 2016 ވަނަ އަހަރު ނެރުނު ރިޕޯޓެކޭ! މިހާރު އެ ބުނަނީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ބައިވެރިވުމާއެކު އެކުލަވާލި ރިޕޯޓެކޯ! މިދެން ކިހާ ދެރަކަމެއް! މިއީ ވަރަށް ދުރާލާ ރާވައިގެން ބޯގަންވިލާއިން ހިންގާ ބޮޑު ޖަރީމާގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ ކަމެއް

  92
  • ކެކެކެ

   އުންމުޖަމީލު އަލުން އެނބުރި ދުނިޔެއަށް އައިއްސައޭ އެހެރީ.

   19
 2. ާާާޢަލީ

  ކަލޭތިހިރީ ސުވަރުގޭގަ ދެންހެދުނު ދޮގެއްހަދާ...
  ކަލެޔަށްވުރެ މާބާރުގަދަ ފަރާތެއްވޭ..

  73
  1
 3. ދިވެހިލޭ

  ދެން ކިޔޭ ނުކިޔޭވެސް ނޭނގިގެން ދޯ ތިއުޅެނި. ތީއްޗަކު މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތު ހޯދުމަކުން އަދި ނުވޭދޯ ތީއްޗާ ބައިވެރިވެގެން ލާދީނީ ރިޕޯޓް ނެރުނު ކަމަކަށް. ހީކުރަނި ތިހެން ދެބޯގެރި ދުއްވާގައިގެން ސަލާމަތެއް ނުވާނެ. ދިވެހި ރައްޔިތުން ޒިންމާކުރުވާނެ

  72
  1
 4. އަޚެއް

  ޝަހިންދާ އަކީމިހާރު ދުނިޔޭގަ ހުރި އެމްމެ ބޮނޑަށް އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރާ މީހާކަން ދިރާސާތަކުން ދައްކައިފި

  79
 5. ހުސޭނުބޭ

  މި ފޮޓޯގަނޑު ފެނިފައި މަ ފުރަތަމަ ހީކުރީ ގާދަށުގައި އިން ދަތްފުކު ރޮނޑެއްކަމަށް!

  48
 6. ބޯހަލާކު

  އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ބޭރު ފާރުގައި އަވަގުރާނަ ލިޔުނީވެސް މިބައިގަނޑުކަން ޔަގީން. މިބައިގަނޑަށް ފިޔަވަޅުއަޅާ. ނޫނީ އިސްތިއުފާދީފައި ގެއަށް ދޭ!

  60
 7. Anonymous

  ކޮން ވާހަކައެއްދައްކާކައް މުރުދައްދު .

  51
 8. ޑިމޮކްރަޓިސްޓް، ރ.ވާދޫ

  ކަލޭގެ ސިފަ ދެކެބަލަ. ނުލަފާ އެއްޗެއްހެން ހީވަނީ.

  37
 9. ސައިއްޓޭ

  ޢިސްލާމް ދީނުގަ ފަސާދަ ކުރާމީހުނައް އޮންނަ އެންމެ ހަރުކަށި އަދަބު މީނާއައް ދިނުމައް ގޮވާލަން

  49
 10. އައިސީ

  މީނާގެ މުސީބާތުން ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވާށީ!

  54
 11. ސަކިންދާ

  ވައްތަރީ ހަމަ ރަތްލާޖެހި ބިޑިކާއަކާ!!!! ހެހެހެހެ ތާހިރު ދިރިއުޅުމަކީ ތިއީ އިނގޭ!!! ފަހުން ހުރި ހަލާކެއްގެ ބޮޑުކަމާއޭ!!!

  44
  1
 12. އެންދެރި

  އިތުބާރު ގެއްލިފަ ވާ އަން ހެނެކެވެ.

  43
 13. ޑިމޮކްރަޓިސްޓް، ރ.ވާދޫ

  ތީ މިސަރުކާރުން ހިމާޔަތްދޭ ނުލަފާ އަންހެނެއް! އިބަރާ މިކަމާ ބުނަނީ ކީކޭބާ؟

  43
 14. Anonymous

  މިހިރަ މުޑުދާރު ޝައިތާނެއް. މުރުތައްދުވެފައިވާ

  16
  1
 15. Anonymous

  މި ސަރުކާރުން އަވަހައް މި މުރުތައްދުން ފުރުވާލީވެސް ދެން ދުވަސްކޮޅަކުން މިތަން ހަމަޔަކައް އެޅިލީމަ ގެނެސް އަނެއްކާވެސް ލާދީނީ ކަންކަން މެކުހައް ޖަހަން ވެގެން

  14
 16. ދިވެހި ރއްޔިތެއް

  މާރޮނޑެއްހެން ދަތްދިލުވައިގެން އިންނާނެކަމެއްނެތް، ކަލޭ ހިތުން ކަލޭހިތުން ކަލެއަށް ވާގިވެރިވަނީ އެންމެ ގަދަފަރާތްތައްކަމަށްތަ ތިޔަ ހީކުރަނީ؟ ކޮންމެތާކަށް ވަދެ ހިމާޔަތްހޯދައިގެން އޮތަސް ކަލޭ ހެއްދެވި ފަރާތަކަށް ފިލައެއް ނޯވެވޭނެ. ތަވްބާ ނުވެއްޖެ ނަމަ ކަލޭގެ ނިމުން އަންނާނެ ގޮތެއް ހަމަ ދެނެވޮޑިގެންވަނީ ﷲ ތަޢާލާ.. މި އަންހެނާއަށް ލަޢުނަތްހުރި.

  32
 17. އާދު

  މީނަ ބަންދުކުރަން އެބަޖެހޭ މީ ބޮޑު ސައިތޯނެއް

  29
 18. ނަސްލް

  މިބައިގަނޑު ދެން ހަމަހޭގަވެސް ނުހުންނާނެ އަދި ބުނާއެއްޗެއް ދެފަހަރު އެއްގޮތަކަށް ނުބުނާނެ

  15
 19. އިބޫ ބެ

  ތީކީ ދެން މިހާރު ގަބޫލު ކުރެވޭނެ ވާހަކައެއްނޫން. ދެން ބުނޭ ޔާމީނު ބުނެގެނޭ އެރިޕޯޓުނެރުނީ އޭރުން އެނިމުނީތާ. އޭރުންވެސްް ތިކަން ގަބޫލު ކުރާނީ ތިއެމްޑީޕީ ލާދީނީ މީހުން