ބިކިނީ ލައިގެން ހުރި ފަތުރުވެރިއަކު ރަށު ތެރޭގައި ހިނގާފައި ދަނިކޮށް، އެއީ މަނާކަމެއްކަން އޭނައަށް އެންގުމުންވެސް ރަށު ތެރެއިން އޭނާ ދަނިކޮށް ބިޑި އަޅުވައިގެން އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މި ހާދިސާ ހިނގާފައި ވަނީ މާފުށީގައެވެ.

ފުލުހުން އޭނާ ހައްޔަރު ކުރީ ތުވާއްޔެއް ބޭނުންކޮށްގެންވެސް އޭނާގެ އައުރަ ނިވާ ކުރަން ކުރި މަސައްކަތަށް އޭނާ ހުރަސް އެޅުމުންނެވެ.

ހަތަރު ފިރިހެން ފުލުހަކު ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން އޭނާ ގައިގައި ބައްދައިގެން ބިޑި އަޅުވަން މަސައްކަތް ކުރިއިރު އޭނާ ދިޔައީ "އަވަގުރާނަ" ގޮވަމުންނެވެ. އަދި އޭނާ ކައިރީގައި ފިރިހެން ފަތުރުވެރިއަކުވެސް ހުއްޓެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ ފަތުރުވެރިޔާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައީ އޭނާ މަސްތުގެ ހާލަތުގައި ހުރިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވިގެން ކަމަށާއި ނަމަވެސް މިހާރު އޭނާ ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

"މާފުށީގައި މިވަގުތު މަސައްކަތް ކުރާ އަންހެން ފުލުހަކު ނެތް. މިފަދަ ހާދިސާއެއްގައި މިއަށްވުރެ ރަނގަޅަށް އަމަލު ކުރެވޭނެ ކަމަށް ފުލުހުން ދެކެން. އެހެންކަމުން މި ހާދިސާ ހިނގައިދިޔަ ގޮތް ބެލުމަށް ފުލުހުންގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑާޑްސް ކޮމާންޑްގެ ފަރާތުން ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުން." ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

މާފުށީ މަގުމަތީގައި ބިކިނީގައި އުޅުނު ފަތުރުވެރިޔާ ހައްޔަރު ކުރަން ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ތެރޭގައި އޭނާގެ ގައިގައި ބައްދައިގެން، ބިޑި އަޅުވަން މަސައްކަތް ކުރި މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯއެއް މީސް މީޑިއާގައި ދަނީ ދައުރުވަމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

46 ކޮމެންޓް

 1. ޣަނީ

  ކޮންމުހެން ބައްދާލަށް ޖެހޭތަ

  81
  69
  • ސަލީމް

   ކޮންމެހެން ބިކިނީ ލާންޖެހޭތަ.؟

   187
   18
   • ބިކީނީ

    ބިކީނީ ލީމަ ކޮބާ މައްސަލަ އަކީ؟

    16
    74
    • ސަޓޯ

     ކަލޭގެ ވަހުށީކަން އަހަރެމެނަކަށް އަރުވާނެކަމެއް ނެތް

     44
     6
  • އިބްރާ

   ޑަކްޓަރަށް ކޮންމެހެން އޮރިޔާން ދައްކަންޖެހޭތޯ؟ ބެއްދުން ނޫންގޮތެއް ނެތީމާ ބައްްދަންވެސް ޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑުމެން ހަރުއަޑުން މިދަންނަވަނީ ޓުއަރިސްޓުން އާއްމުން ދިރިއުޅޭ ރައްރަށަށް ގެނެސް މަސްހުނި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ނުދޭށޭ. މި އިސްލާމީ މުޖުތަމައުއާއި ނުގުޅޭ މަންޒަރުތަކޭ އެމީހުންގެ ފަރާތުން ފެންނަނީ. އަނެއްކާ އެމީހުންނަށްވެސް ކިހައިބޮޑު އަނިޔާއެއްތޯ މިލިބެނީ؟

   90
   4
  • އޭ

   ޢެފާޑަށް މިތާކު ތެޅޭނެކަމެއްނެތް

   10
   2
 2. ކާފަބޭ2020

  ބަލާނެކަމެއް އަޅާލާނެކަމެއްނެތް ބޯކޮށްޑޮލަރުލިބޭނެ ލިބޭޑޮލަރުންހާރުހަދައިގެންވެސްދުވީނު ވީމާ އޯކޭވާނެ ފުލުހުންތިޔަކުށްވެރިވީ

  67
  4
 3. ކައުންސެލަރު

  ލާދީނީ މީހުން ބޭނުންވާގޮތަކީ ގެސްޓުން އާންމުންގެ ތެރޭގައި ގެންގުޅުން..

  151
  11
 4. މުރާނާ

  ފުލުހުންނަށް ޤާނޫނު ކިޔަވައިދީބަލަ. އަންހެނެއްގެ ގަޔަށް އެހެން ނޭރޭނެ

  34
  116
  • ސަނީފާ

   ބަލަގަ ފަތުރުވެރިޔާއައް ކިޔާދީބަލަ މިތާގަ މަނާކަން ޖަންގިޔާކޮޅުލައިގެން ރަށްމެދުން ހިނގުން. އަމައްޔާއި..

   168
   9
  • ވަކީލު

   މާބޮޑަށް ގާނޫނު އެގެނީ ކަލެޔަށް، މީހަކު ހައްޔަރު ކުރާކަށް ވަކި ވައްތަރެއްގެ ފުލުހެއް ހުރުން ލާޒިމެއްނޫން، ލާޒިމުވާނީ ޔުނީފޯމްލީ ފުލުހަކަށް ވުން، ތިޔަބުނާ ތަންކޮޅު އޮންނަނީ ހަމައެކަނި ބޮޑީޗެކްކުރުމުގައި.

   53
   8
   • ޡާނިމް

    ފުލުހުންގެ ގާނޫނު މާބޮޑަށް ތިއެނގުނީ.މީހަކު ހައްޔަރު ކުރުމުގައިވެސް ގަޔަށް ބޮލަށް އަރައިގެން މީހުން ހައްޔަރު ކުރުމެއް ނޯއްނާނެ އަދި އަންހެނެއް ހައްޔަރު ކުރަންޏާ އަންހެން ފުލުހުން އެކަމުގައި އިންވޯލް ވާންޖެހެނީ.

  • ހުވަދޫ މީހާ

   ކަލެ އަށް ފުލުހުންގެ ގާނޫނު އެނގި ދަސްވެފަ ތިއޮތީ

   18
   9
 5. އެދުރު

  ވަރަށް ރަނގަޅު ، ސާބަސް ދިވެހި ފުލުހުން

  170
  14
 6. ބޭރުމީހާ

  ތިކަންތައް ކުރި ފުލުހުންނަށް މިއީ އެޖެންޑާ 19 ކަން ނޭނގެނީބާއެވެ. ދޮންމީހުން އުޅޭގޮތަށް އުޅެންވާނެ ކަމަށް އަންގާފައިވާ ކަމެއްވެސް ތި ފުލުހުންނަށް ނޭނގުނީބާއެވެ.
  ތިފުލުހުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާނެކަމާމެދު އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތެވެ.

  104
  14
 7. މަދީހާ

  ފުލުހުންނައް ޝުކުރު ދަންނަވަން.. ރާއްޖޭގައި އުޅޭއިރު ފަތުރުވެރީންވެސް ރާއްޖޭގެ ގަވާއިދުތަކައް ބޯލަނބައި އިހުތިރާމްކުރްނަވާނެ. ކިޔަމަން ނުގަނެފިނަމަ ގަދަކަމުންވެސް ކިޔަމަން ކުރުވަންވާނެ.

  165
  2
 8. ހުސެން

  މޮޔަ ފަތުރުވެރިއެއް!?

  101
  7
 9. އެމީހާ

  ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ މިފަދަ މީހުން ހައްޔަރު ކުރަންޖެހޭ. ޝުކުރިއްޔާ ދިވެހި ފުލުހުން

  156
  7
 10. ރަދީފު

  ޙަރުކަށިޓުުއަރިސްޓެއް

  101
  3
 11. ޑަބަލް ސްޓޭންޑަރޑް

  އެމެރިކާއާއި ޔޫރޯޕްގެ ގައުމުތަކުގައި މޫނު ބުރުގާ އެޅުމުން އެވީ ޓެރަރިސްޓަކަށް، ބިޑިއަޅުވައި ހައްޔަރު ކުރިޔަސް އޯކޭ. އަކަމަކު އެގައުމުތަކުގެ މީހުން މުސްލިމް ގައުމުތަކުގައި އޮރިޔާމުން އުޅުން އޯކޭ. ހީވަނީ މުސްލިމުންގެ ވެރިކަންވެސް ކުރަނީ އެބައިގަނޑުހެން. ކޮންމެހެން ނުޖެހޭ އޮރިޔާމުން އުޅޭކަށް. މިފަތުރުވެރިޔާ ވަގުތުން ވަގުތަށް ބޮޑުއަގުގައި ޖޫރިމަނާކޮށް ޑީޕޯޓްކޮށްލަންވީ.

  101
  7
 12. ޢިބުރާހިމް

  ޢަސްލުގަ އެ މީހާނޫން ހައްޔަރު ކުރަންވީ. ޢެމ މީހަ ހުރި ގެސްޓްހައުސްގެ ވެރިފަރާތް. ޢެ މީހުން ޖެހޭނެ ގެސްޓް މމމ މީހާއަށް އެކަން އަންގަން

  69
  1
  • ކުރަފި

   އެއޮތީނު ގެސްޓްހައުސްއެކޭ ހައްޔަރުކުރީ.

   22
   2
 13. ޢިބުރާހިމް

  ޢަސްލުގަ އެ މީހާނޫން ހައްޔަރު ކުރަންވީ. ޢެމ މީހަ ހުރި ގެސްޓްހައުސްގެ ވެރިފަރާތް ހައްޔަރު ކުރަންވީ. ޢެ މީހުން ޖެހޭނެ ގެސްޓް މމމ މީހާއަށް އެކަން އަންގަން

  23
  4
 14. ސަނީފާ

  ބަލަގަ ފަތުރުވެރިޔާއައް ކިޔާދީބަލަ މިތާގަ މަނާކަން ޖަންގިޔާކޮޅުލައިގެން ރަށްމެދުން ހިނގުން. އަމައްޔާއި..

  53
  2
 15. ބޯކިބާ

  ލާނެއެއްޗެއްވެސް ނުލާ އައިސްގެންއުޅޭ މަންޖެއެއްތަ.

  44
  3
 16. ފަތުރު އަލީ

  އެމީހުންގެ ޤައުމުގަ އެމީހުންގެ ގަވާއިދައް، ދިވެހިން އަމަލުނުކޮށް މިހެން ބާރުދަށްކައިފި ނަމަ މިއަށްވުރެ އަނިޔާވެރިކޮށް ހައްޔަރުކުރީސް.

  72
  2
 17. ކުޑަކާށި

  ބަލަ ކޮ މަންވެލްތު މެންބަރުކަން އެދިނީ މިހުރިހާ ކަ މަކަށް އެއްބަސްވެ ސޮއިކޮށްގެން ނޫންތަ ؟ މީހުންދިރިއުޅޭހުރިހާ ރަށެއްގަ ގެސްޓްހައުސް ވިޔާފަރި ކުރެވެނީ އެ މީހުން އުޅޭނެގޮތަކަށް އުޅެންހުއްދަ ދީގެން

  18
  1
 18. މުހައްމަދު

  ފުލުހުންއެމީހާގައިގަބައްދައިގެންނޫން އަތުގަބިޑިއެޅުވީކީ. ފުލުހުންކަންކޮށްފައިވަނީ އެހާލަތުގައިކުރެވޭނެއެންމެ ރަނގަޅަށް

  31
  1
 19. ޢަލިބެއްޔާ!

  އަންހެނެއް ވެއްޖެއްޔާ ހެޔޮ ދޯ މީހަކު މަރާލިޔަސް، ވަޅި ޖެހިޔަސް. ޕޮލިހުން ތިބެންވީ ބަލަން، ކަރާ މާތް ގެއްލިދާނެތީ.

  27
  1
 20. ރާބެ

  މީ ތިއަން ނިގެ ބަލާ ވެރިކަމުން ޖެހިގެން އުޅޭކަމެއް އެކަލޭގެ ޖަޒީރާ ގެސްޓުހައުސް ތައާ ރަފު ކުރިކުރީނުން މުޅި މިދިވެހިރާއްޖެ މިދަނީ ބަދު ނާމު ވަމުން އަދި މިގައުމު މިދަނީީ ހަލާކުވަމުން . މިއަންނިގެ ބަލާ ވެރިކަވާހެދި.

  25
  3
 21. ނަސީމާ

  ވީޑިއޯބަލާފިން.. ތިތާގަ ކުއްވެރިޔަކީ އޮރިޔާމުން ހުރެ އަމުރައް ނުކިޔަމަންތެރިވި ފަތުރުވެރި އަންހެނާ.. އޭނާ ހަޑިހުތުރު ބަސްވެސް ފުލުހުންނާ ދިމާލައްކީ އަދި ފުލުސްމީހާގެ ފައިގައި ދެފައިން ބައްދައިގެން އޮޅިލައިގެންވެސް އޮތް.

  27
  1
 22. ހަފީޒާ

  ފުލުހުން އަދާކުރީ ދީނީ ވާޖިބެއް. އެއީ މުންކަރާތް މަނާކުރުމުގެ ވާޖިބު.

  34
  1
  • ހޫ

   ދީނުގައި އޮންނަނީ ހިލޭ އަންހެނެއް ގައިގައި އަތްލީމަށް ވުރެން ބޮލު މެދައް މޮހޮރެއް ޖެހުންވެސް މާ ރަނގަޅު ވާނެ ކަމަށް.

   2
   5
 23. Anonymous

  ލާދީނީ ސަރުކާރެއްގައި ފެންނާނެ ތިކަހަލަ މަންޒަރުތައް.
  ފުޅފުޅި ވެސް ބޮޑުތަނުން ކުރިއަށް ވުރެ އިތުރު

  21
  1
 24. ސަލީމު

  ޢީވާ އަބްދުﷲ މެންވެސް އުޅެނީ ބިކިނީ ލައިގެން

  26
  1
 25. ކޮރަކަލި

  ކޮބާ ރާއްޖޭގަ ފަތުރުވެރިންނައް މިނިވަންކަން
  ބިކިނީގައުޅުން އެއީ މައްސަލައެއް ނޫން

  8
  30
 26. ދިވެހި

  ރޭޕް ގިނަވެގެން މިއުޅެނީ ރަށްފުށުގަ ފަތުރު ވެރިކަން ފެށުނު ފަހުން ހިތްތައް ކޮންޓުރޯލުނުވެގެން.

  26
  4
 27. ޞޮނިބެ

  ދެންވަާނިީހަމަ ތިހަާކަންހަާވަރު ކުރަާނެ ކަމެއްނެއް ސަލަާމަތައް އެދިދުއަާކުރަންވިީ

  27
 28. ޒަމީރު

  ސާބަސް ފުލުހުން ނަށް. އަތް ލާން ޖެހުނީމަ އަތްލުން އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނޫން. ކޮންމެހެން ވެސް ކުރަން ޖެހޭނެ. ހަޔާތް ކުޑަ އަންހެނެނާ، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ނަމުގަ ގައުމުގތަކުގެ ދީކިީނާ ސަގާފަތާ ރިވެތި އާދަކާދަ ފުނޑާލަން އަންނަ މިޝަނަރީސް މީހުން

  29
  1
 29. ހަސަނު

  ނާގާބިލު ދިވެހި ފުލުހުން

  2
  32
 30. ދޮންބެ

  މިކަހަލަ މީހުން ހިފަން ގެންގުޅެން ޖެހޭނީ ދަލެއް. ގައިގަ އަތްލާކަށް ނުޖެހޭނެ ދާޖަހާފަ ނެގޭނެ ވަރަށް ރީތިކޮށް

  28
 31. ޙގގ

  އެ ނޫން ގޮތަކަށް އެކަން ކުރެވުނީސް. ކޮޮންޓްރޯލް
  ޔޯސެލް ފް. ކަމެއްކުރުމުގެ ކުރިން ވިސްނަބަލަ.
  ފޮރުވަން ބޭނުންނަމަ އެޔަށް ވުރެ ބޮޑު ތުވާއްޔެއް ބޭނުންވާނެ. ފިރިހެނުން ތަކެއް އަރައި ގަތުމުގެ ބަދަލުގަ ހޭޖެހޭ އަންހެނެެއް ފޮނުވުނީސް. ?

  2
  10
 32. ޙހބ

  ރާއްޖޭގަޢި އުޅޭ 100% މުސްލިމް ނިވާނުކޮއް އުޅޭ އަންހެނުން ގައިގަ ފޮތި އޮޅަން ނިކުމެބަލަ ފުރަތަމަ

  11
  6
 33. ރައްޔިތުކަލޯ

  ފުލުހުން ތިކުރީ ވަރަށް ދަށުދަރަޖައިގެ ކަމެއް. ފަތުރުވެރިއަކަށް ރޯމާ ދުވާލު ގޯނާ ތިކުރީ. ފަތުރުވެރިޔާ ކުރީވެސް ރަނގަޅުކަމެއްނޫން . ޢެކަމަކު އޭނަ ކައިރީ ހަމައިގައި ހުރި ފިރިހެން ފަތުރުވެރިޔާ އާއި ސުލްހަވެރިކަމާއެކު ވާހަކަ ދައްކައިގެން އޭނަ ލައްވާ އަންހެން މީހާއަށް ނަސޭހަތްދީގެންވެސް ތިކަން ހައްލުވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު. ފުލުހުން ތިކުރީ ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ އަންސިވިލައިޒް ބާބޭރިއަން ކުރާ ޒާތުގެ ކަމެއް . ތިނާތަހުޒީބު އަމަލުގެ ސަބަބުން ފަތުރުވެރިންގެ މެދުގައި ރާއްޖޭގެ އަގުވެއްޓޭނެ. ތިކަން ކުރި ފުލުހުންނަށް ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅަން ގޮވާލަން . އަދި އަންހެން ފަތުވެރިޔާއި ދޭތެރޭވެސް ގާނޫނުގައި އޮތް ފިޔަވަޅެއް އަޅަން ގޮވާލަން .

  2
  27
 34. ާއަހުމަދު

  ވީޑިއޯއިން ފެންންގޮތާ ދިމަލެއް ނުވޭ.

 35. ޟާފުށި

  ބިކިނީސަރުކާރު