މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށް ސާބިތުވެފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ހިތުގެ ޑޮކްޓަރަކަށް ދެއްކުމަށް މިއަދު މާލެ ގެނެސްފިއެވެ.

މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދެވި ޔާމީން، ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ އޮފިސަރުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ގެންގޮސްފައި ވަނީ އައިޖީއެމްއެޗްގައި ހުންނަ ކާޑިއެކް ސެންޓަރަށެވެ. އެކަމަކު، އެމަނިކުފާނު އެޑްމިޓް ކުރެއްވި ކަމެއް ނުވަތަ ނޫން ކަމެއް އެނގިފައެއް ނުވެއެވެ.

ޔާމީން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށްޓަކައި މާލެ ގެނައި ކަން ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ.

ހައި ކޯޓުގައި މީގެކުރިން އޮތް އަޑުއެހުމެއްގައި ޔާމީން ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނުގެ ހިތުގެ މައްސަލައަކީ ރާއްޖެއިން އިތުރު ތަހުލީލުތަކެއް ނުހެދޭނެ ކަމަށް ޑޮކްޓަރުން ވިދާޅުވެފައިވާ މައްސަަލައެއް ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖެ އިން ބޭރުން ފަރުވާ ހޯއްދަވަން ޑޮކްޓަރުން ވެސް ލަފާ ދެއްވާފައިވާ ކަމަށް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުރިންވެސް ނުފިލަން، ދެންވެސް ނުފިލާނަން - ރައީސް ޔާމީން

ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވައި ފަސް މިލިއަން ޑޮަލަރުން ޖޫޫރިމާނާ ކުރީ އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށް ސާބިތު ވުމުންނެވެ. އެމަނިކުފާނު ކަފާލާތުގެ ދަށުން މިނިވަން ކުރަން ހައި ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން އެ ކޯޓުން ނިންމާފައި ވަނީ ޔާމީން މިނިވަން ކުރެވެން ނެތް ކަމަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

32 ކޮމެންޓް

 1. ދޮންއަމާ

  ކޮންކަމަކާ ހިތަށްތަދުވީ އަދިވެސް ކެވުނުވަރު މަދީ ގުންޑާ ނެރެން ކޮބާ ޕީޕީ ކުދިންކޮޅު
  ހާދަނުކެރެއެ

  12
  93
  • ނަރުސް

   ދިވެހިންނަށްވުރެ ގަމާރު ބައެއް ނޫޅޭނެ މުޅި ދުނިޔޭގަވެސް، ދެދުވަހުން އެއްދުވަހު ޔާމިނަށް ތާއިދުކުރާނެ އަނެއް ދުވަހު އޭނަވަރުގެ ނުބައި މީހެއް ނޫޅޭނެ، އެމްޑީޕީއަކީ ދަށު ދަރަޖައިގެ ޕާރޓީ އެއްކަން އިނގޭއިރުވެސް އިންތިހާބުގަ ވޯޓު ދިނީ އިބޫ ސާލިހަށް ޔާމިނު ކަޓުވާލަން، މިހާރު ޔާމިނު ވަރުގެ މާތް މަރިވެރި މީހަކު ނެތް، އުމުރު ނިމިގެން ދާއިރުވެސް ޔެލޯ-ޕިންކް ޔެލޯ ޕިންކް ކުޅެ ކުޅެ ތިބޭ

   19
   6
  • Anonymous

   އަހަ ރުމެން މިއުޅެނީ މިހާ ރުތިބި ވަގުފު ރޭތަމެން ފައްސާލެވޭތޯ، އެހެންވެ ވަ ރަށް ބިޒީކޮށް މިއުޅެނީ.

   17
   1
  • އަލީ ރަސީދު އިބުނު ހަސަން

   ތީ ހާދަހާ ޖަނަވާރުކަން ހުރި ތަންދޮރު ނުދަންން ޖާހިލެކޭ، ގަންޖާބޯގެނެސްގެން މިކުރަނީ ވަރައްހިންގުންތެރި ވެރިކަމެއްވިއްޔާ، ފައިސާކާވަރު ނުފެނިގެން ތިއުޅެނީ ކަންފަތާއި ލޯބޯކޮށިކަމުންތާ

   26
  • Anonymous

   ދޮންކަމަނާ ކޮމެންޓްގެ ޖަވާބު: ދޮންކަމަނާ ކަލޭހުރީ ހަމަހޭގައިތަ؟؟؟ކަލޭގެ ރައީސު ނުކިޔަވާ އިބޫރު އާއި ގަންރައީސް އަންނީއާއި އަދި އެކަލޭގެމެންގެ ފައިފުހާ ގުރޫޕުމެން ފާޅުގާ ގައުމުގެ ބެއިތިލްމާލު ދަވާލާމުންދާތަން ކަލެއަށް ނުފެންނަނީތަ؟؟ އެއްއަހަރުނުވަނީސް 34ބިލިޔަން ރ ބަޖެޓް ޚަބޭސްކޮށްލީ ގައުމަށް ރައްޔިތުންނަށް ޒައްރެއްގެ މިންވަރެއްގެ ފައިދާއެއްވެސް ނުދެއްކި، އެކަމަކު ރީނދޫ ވެރިކަމަށްއައީ ކުރީސަރުކާރުގެ ކޮރަޕްޝަނުން ގައުމު ސަލާމަތްކުރާށޯ؟؟ޢީސީ ޢައްދާރުންނަށް ރިޝްވަތު ކާންދީގެން އަދިވެސް ވޯޓްއޮޅުވާ ގޮނޑި ގޮނޑި އަތުލެވޭތޯބަލާ

   22
 2. ނާދިރާ

  ކޮންއިރަކު ފިއްލަވަނީ

  9
  75
  • އަލީ ރަސީދު އިބުނު ހަސަން

   ފިލާމީހުން ގެރިންގެ އެމްބަސީއަށް ވަދެ ފިލާއޮތް އިރު ދެލޯހުރީކޮންތާކުތަ

   36
  • Anonymous

   ނާދިރާއަށް ހީވަނީ އަހަރުމެންގެ ގަޓުރައީސު ޔާމީނަކީ ނާދިރާމެންގެ ރ.އަންނީ ކަހަލަ ގޮނޑިކޮއްކޮ ފިނޑި ރައީސެއް ހެންތަ؟؟ ، ﷲގެ އިރާދަފުޅުން އަހަރުމެންގެ ރ.ޔާމީނުގެ މައިބަދު އަދި ސަލާމަތުން އެބަހުރީ، އެހެންނޫންނަމަތާ ގޮނޑި ދުއްވަމުން ގައުމުންބޭރަށްގޮސް ފިލަން ގާދޫކޮލުން ބޭރުވާނީ

   31
   1
 3. އަހުރެން

  މިވަރުގެ ގަޓުހުރި ރައީސެއް ނުދެކެން

  88
  15
  • އެމް މެމް ޕީ އާރު ސީ

   މި ވަރުގެ އަނިޔާވެރި ވަގެއް ވެސް ނުދެކެން

   5
   46
   • Anonymous

    ކުދި ކުދި ދައްޖާލުންތަކަށް ފެންނާނީ އަނިޔާވެ ރިކޮށް.

    22
    2
 4. ރާޅު ބޯއީ

  ރައީސް ޔާމީނަށް އަވަސް ޝިފާއެއް ދެއްވާށި. އަދި ވަރަށް އަވަހަށްް ނުހައްގުން ލެވިފައިވާ ޖަލު އަދަބު ލުއިކޮށްދެއްވާ މިނިވަން ކުރައްވާށި. އާމީން

  108
  4
  • ޒ

   ނުހައްޤުންނޭ.... ޕަކާސް
   އެދުވަހު އެމީހުންވެސް ބުނި ހަމަ ތިހެން.
   އެކަމަކު މިފަހަރު ތަފާތުވާ ސަބަބަކީ ޝަރީއަތަށްފަހު އެންމެން ކުރިމަތީ ހުކުމް ކުރުންދޯ. ކެކެކެ

   5
   25
   • Anonymous

    ކަލޭކަހަލަ އެއިބުއްދި ސަލާމަތުން ނެތްމީހަކަކަށް ނެއެގޭނެ ޙައްޤާއި ނުޙައްޤު، ތަޙުޤީޤު ހިންގަންފެށި މައްސަލައަކަށްނޫން ދަޢުވާ އުފުލީ އަދި ދަޢުވާ އުފުލި މައްސަލައަށްނޫން ޙުކުމްކުރީ، ދައުލަތުގެ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ރ.ޔާމީނު އުނިކޮށް ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމުގެ އެއްވެސް ހެއްކެއް ނުވާއިރު މައްސަލައާއި ތަދައްހުލްވާ ނުވަތަ ހެކިދޭން ގަބޫލުނުވާ ޙާލަތުގައިވާ ބަޔަކު (ވަގު އަދީބު، ވަގު ޒިޔަތު) ލައްވާ ހެކި ހޯދައިގެން ޝަރީޢަތް ހިންގާފަ ޙުކުމް ކޮށްފައިހުރީ، އެމްޑީޕީ ގަމާރުން ހީކުރަނީ އެހެން ރައްޔިތުންނަކީވެސް ގަމާރުންކަމަށް

    10
    1
    • Anonymous

     ސާބަހޭ

     5
     1
 5. Anonymous

  شفاكﷲ

  83
  1
 6. އަނގަތަޅާ

  ކޮންބައެއްކަން ނުކެވިގެން ތެޅިބާލަނީ އެބައެނގޭ މުޅި ޤައުމު ދަވާލަނީ އެބުނަނީ އެކަކުއެކަނި ތޭރަމިލިއަން ކާލިވާހަކަ

  21
 7. ރައްޔިތުގެ މަންމަ

  ޙެހެ. ވަގުތުނޫހުން މި ހަބަރުގައި ބުނެފައިވަނީ " މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށް ސާބިތުވެފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން" މިހެންނެވެ. ހިނިއާދޭ، މިވަރު ބޮޑު ޚިޔާނާތްތެރިއަކަށް ވަގުތުނޫހުން އޭނާއަށް ނިސްބަތްކޮށް "އެމަނިކުފާނޭ" ކިޔާތީވެ. ބަލަގަ އެއީ ގައުމުގެ ޚަޒާނާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާ މީހެއް. މިހާރު އޭނާއަކީ ހަމަ "ގައިދީއެއް".

  3
  30
  • ލޮލް

   އެހެން ވިއްޔާ ކެނެރީގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ކަލޭމެން އެމްނިކުފާނޭ ކިޔަނީ ކީއެވެގެން؟ ޖަލުގަ ނޯވެވިގެން ފިލި ރައީސް އެއީ

 8. ޔާމިނު

  ފަސް މިލިއަން ޑޮަލަރުން ޖޫޫރިމާނާ ދައްކަން އޮތްކަން ހަނދާނުވުމުން ހިތައް ތަދެއް އެރީ

  4
  25
 9. ޏޫޑުލްސް

  ކޮންމެ މީހަކުވެސް މަރުވާނެ. ޔާމިން ވެސް މަރުވާނެ. މީހަކައް އަނިޔާދީފަ ހުރެއްޖެޔާ އެއައް ހައްގު ޖަޒާ ދެވެނެ.

  2
  19
 10. Anonymous

  ނާދިރާއަށް ހީވަނީ އަހަރުމެންގެ ގަޓުރައީސު ޔާމީނަކީ ނާދިރާމެންގެ ރ.އަންނީ ކަހަލަ ގޮނޑިކޮއްކޮ ފިނޑި ރައީސެއް ހެންތަ؟؟ ، ﷲގެ އިރާދަފުޅުން އަހަރުމެންގެ ރ.ޔާމީނުގެ މައިބަދު އަދި ސަލާމަތުން އެބަހުރީ، އެހެންނޫންނަމަތާ ގޮނޑި ދުއްވަމުން ގައުމުންބޭރަށްގޮސް ފިލަން ގާދޫކޮލުން ބޭރުވާނީ

  21
 11. ހަަސަދު

  ހާދަ ހިތްދެރަ ބޭފުޅެއް

  1
  20
 12. ޙާލުގެ ދުލުން

  މާތްﷲގެ ހެޔޮމިންވަރުފުޅުން ފުރިހަމަ ޞިއްޙަތެއް ދެއްވާށި. آمين

  32
  1
 13. ދީނާ

  ރައިސް ޔާމީނަށް އަވަސް ޝިފާއެއް މިންވަރު ކުރައްވާށި.

  38
  1
 14. އިބޫ

  ރައިސް ޔާމީނަށް އަވަސް ޝިފާއެއް މިންވަރު ކުރައްވާށި.

  14
 15. އަފީ

  ރައީސް ޔާމީން ހުންނެވީ ނުހައްގުން ޖަލަށް ލާފައި! މިހާރުވެސް ހުންނެވީ ޖަލުގައި! ޖަލުގައި ހުއްޓަސް ރައީސް ޔާމީންގެ އަޒުމަކަށް ބަދަލެއް ނާދެ! އަދި ނުވެސް އަންނާނެ އިންޝާﷲ! ރައީސް ޔާމީން ފިލަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް! އެމަނިކުފާނު ގައުމުގެ ފައިސާއަށް ހިޔާނާތް ވީ ނަމަ ފިލާނެ ފުރުސަތުވެސް ވަރަށް ފަހިކޮށް! އެކަމުވެސް އެމަނިކުފާނު ބޭނުންފުޅުވީ މި ދޮގު ތުހުމަތުން ބާރީއަވާން! ރައްޔިތުންނަށް އެއީ ދޮގެއްކަން ސާބިތުކޮށްދޭން! ﷲ އިރާދަފުޅާ މިންވަރުފުޅުން މި މައްސަލާގައި ރައްޔިތުންނަށް ފެންނަނީ ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންވެގެން ޖަލުން ނުކުންނަތަން! ސަރުކާރު ސޮނި ވެއްޓެތަން ދެން ފެންނާނި!

  16
  1
 16. ފާތުމަ

  ކިތަންމެ ޔާމީންގެ ސަޕޯޓަރުން ރުޅި އަޔަސް ޔާމިން ވައްކަންނުކުރާކަމަކަށް ނުވާނެ. ޢަދި ދުވަހެއް އެބަ އޮތް އެދުވަހު އަގަވެސް ހުޅުވާނުލެވޭނެ

  1
  24
  • Anonymous

   މިސަ ރުކާ ރުން ޖަ ރީމާ ހިންގާމީހުން އެދުވަސް އޮތްކަމެއްވެސް ހަނދާނެއްވެސް ނެތް، ޖާހިލު

   8
   2
  • Anonymous

   ކިތަންމެ ރީނދޫ ގުންަޑާއިން ކަޑަވިޔަސް ނަޝީދާ އިބޫ ލާދީނީ ބައެއް ނޫން ކަމަކަށް ނުވާނެ. އެދުވަހު އެމީހުންނަށް އަނގަ ހުޅުވާލެވޭނީ ކިހާ ވަރަކަށް ބާ

   4
   2
 17. ދޮންއަމާގެ ންޑި

  ދޮންއަމަޔަށް ދޮންއަމާ ތިބުނީހަމަރަނގަޅަށް ޕޕކުދިންނަކަށް ނުކެރޭނެ ދޮންއަމާމެން ތިއުޅޭހެ މަގުމަތީގައި ރަންޑިހެދިގެން އުޅޭކަ ށް ޕޕކުދިން ތިބޭނީ ރައިސްޔާމީން ހުންނަވާގޮތަށް ވަރަށް ބަސްއަހައިގެން ވަރަށް ތިއްތިކޮށް.

 18. މައިބަދަ

  ފާތުން ކޮމެންޓް އަށް ރައީސްޔާމީން އަކީ ވަގެއްކަން ފާތުންނަށް ތިހާބޮޑަށް ޔަގީންވާއިރު އަހަރެންމީ ފާތުންނަމަ ރައީސްޔާމީންގެ ޝަރިޔަތް ކުރިދުވަހު އެތަނަށްގޮސް ރައީސް ޔާމީންއެއީ ވަގެއްކަމަ ށް މާތްﷲ ގަންދީ ހުވާކުރީމުސް އެހެން ނޫނީ މުޅިރާޖޭ ގެ ރައްޔަތުން ނަށް ފެންނަގޮތަށް މީޑިޔާއަށް އަރައި ހުވާވާކުރަން ވީނު ތިއީތެދެއް ކަމަށްވައް ޏާކީއްވެ ފިލާހުރެތިވާ ހަކަތިވާހަކަ ތިދައް ކަނީ ހާދަނުކެރޭ ފިޑި މީހެކޭތީ ތަނެއްދޮރެއް އެނގޭ މީހަކުނަމަކަ ރައީސްޔާމީން އެއީ ވަގެކޭނުބުނާނެރައީސް ޔާމީން އެއީ ކުރިކަމެ އްކަން ތިހާބޮޑަށް ޔަގީންއ ވާއިރު އަސްލު ނަންޖަހާލަން ވެސްނު ކެރި ފިލާހުރެ ބޮޑެތި ބުހުތާންދޮގު ތުހުމަތު ރައީސްޔާމީން ބޮލުގައި އެޅުވިޔަސް އެމްޑީޕީ އައް ތާއިދުކުރާވަގުން ނޫން ހުރިހާދިވެހިރައް ޔަތުންވެސް ގަބޫލްކުރޭ މިހާރުރައީސްޔާމީން ވައްކަންނުކުރާކަމަށް އެކަންވެސްކުރީ ހަމަތި ރީނދުލާދީނީ ގުންޑާތަ އް ފާތުން ބަލަން ހުންނާތި ފިލަން ދަނީ ކޮންބައި ގަނޑެއްތޯ މަމީވަގެކޭ ކިޔާފަ ރީނދޫ ބައިގަނޑު ރާއްޖެ ދޫކޮށްފިލަން ދާތަން އަދިފެންނާނެ ރައީސްޔާމީން ތޯފިލަން ދަނީބަލަން ތިބޭތި ތިބައިގަނޑު އެންމެ ކުރިން ފައިވާން އަތަށް ނަގައިގެން އެންމެ ބާރައްދުވުމުގެ އެވޯދުލިބޭނެ ކެރެރީ ބުއްޅައަދި ވައްކަމުގެ ދުނިޔޭފެންވަރުގެ ރެކޯޑް ފޮތުޖާގައެއް މިވެރިކަމުގައި ކަށަވަރު ކުރާނެ ގެރިމޯދީގެ ކެނެރީ ޖާބޯ.