މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް އެތައް ޖަރީމާއެއް ހިންގާފައިވާ އިންޑިއާގެ ވެރިކަން ކުރާ ބީޖޭޕީގެ ދިފާއުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަ ދައްކަވައިފިއެވެ.

ބީޖޭޕީ އަށް ނިސްބަތްވާ ބަޔަކު ދިއްލީގައި މިހާރުވެސް ގެންދަނީ މުސްލިމުން މަރާ، މުސްލިމުންގެ ދިފާއުގައި ނިކުންނަ ހިންދޫ އިންނަށް ހަމަލާދީ މިސްކިތްތަކާއި މުސްލިމުންގެ މުދާތަކުގައި ހުޅު ޖަހަމުންނެވެ.

ނަޝީދު ބީޖޭޕީ ދިފާއުކުރައްވާފައި ވަނީ އެޕާޓީ އަކީ ހުޅަނގުގެ ގައުމުތައް ފަދައިން ފޭޝިސްޓް ބައެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެއެވެ. ޖަރުމަނުގައި މީގެ ކުރިން ވެރިކަން ކުރި ނާޒީ ދައުލަތުގެ ވިސްނުމަށް އިޝާރަތްކޮށް ފޭޝިސިމް ކިޔައިއުޅޭ އިރު، ފޭޝިސްޓް ދައުލަތް އާންމުކޮށް ފާހަގަކުރެވެނީ ގައުމުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ބައިމަދު މީހުންގެ ހައްގުތަކަށް އަރައިގަންނަ ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވި ނަމަވެސް، އިންޑިއާ ސަރުކާރުން އެގައުމުގައި ދިރިއުޅޭ ބައިމަދު މުސްލިމުންގެ ހައްގުތައް ނިގުޅައިގަންނަކަން މުޅި ދުނިޔެ ދަނީ ހެކިވަމުންނެވެ.

އިންޑިއާގައި މިހާރު ކުރިއަށް ދާ ކޮންކްލޭސް ސަމިޓްގައި ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެގައުމުގެ ވެރިކަން ކުރާ ބީޖޭޕީއިން އެމިނިކުފާނާއި ގަޔާވާ ކަމަށެވެ.

ބީޖޭޕީ އަކީ ކޮންޒަވޭޓިވް (ޒަމާންވީ ސަގާފަތާއި ވިސްނުންތަކަށް އިސްކަން ދިނުން) ޕާޓީ އެއްްކަމަށް ވިދާޅުވަމުން ނަޝީދު ވަނީ ހުޅަނގުގެ ކޮންޒަވޭޓިން ގައުމުތަކުގައި މި ވިސްނުން ފެންނަ ވަރަށް ވުރެން ބީޖޭޕީ އިން އެ ގެންގުޅޭ ވިސްނުން ރަނގަޅު ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ނަޝީދު އިންޑިއާގައި ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާއި ގުޅިގެން ޗައިނާ އިން ރާާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރުވެސް ވަނީ ހޫނު ރައްދެއް ދެއްވާފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

71 ކޮމެންޓް

 1. ޖ

  ރަތްޔަތުންނިކު މެ މިކަލޭޔެ ރާއްޖެ ބޭރުކުރަންވީނުން

  486
  5
  • ރައްޔިތުމީހުން

   މި ސޮރު އެނބުރި އަޔަ ނުދޭން ވީ...

   161
  • އަހްމަދު

   މިކަލޭގެ ދެން މާލެ އެރިޔަނުދޭންވީ.

   98
   • ލޮްލ

    ސަޅިވާނެ. އެކަމަކު އެއީ މަޖްލިސް ރައީސް ..ތި ބޭފުޅާ ތީ.......؟؟؟؟؟

    13
    6
    • ބަލަ

     ބަލަ އެއީ އެމަގާމު ދިން ރައްޔިތު މީހާ... ރައްޔިތުންގެ ބާރު ނުވިސްނޭ މީހުން ކިޔާނެ ތިހެން...

 2. ލާދީނީ އާދެކޮޅު

  މީ ހާދަ ލަދުހަޔާތް ކުޑަ ގޮތެއް ފޮތެއް ނެތް މީހެކޭ ދޯ؟؟ ދީނުގެ ކަންފުޅެއްވެސް ނެތް ލާދީނީ ބޮޑެއް މީ

  470
  6
 3. ސަފް

  ކޮމެންޓް އެއް ނެތީތަ ?

  88
  12
  • ލަލަ

   އާނ! މި ދެން އާންމު ކަމެއްނު!!

   17
 4. ބިކަ

  ޢެއީ ދުނިޔެއިން ބޭރުކުރަން ޖެހޭ ފުރޭތައެއް

  384
  2
 5. އަމާލް ގުއިލަނީ

  އޭ އީމާނުގެ އަހުލުންނޭ ހޭ އަރާކަށް ނުވޭހެއްޔެވެ؟
  ސަޙާބީން ހިންގެވި މަގު އިޚްތިޔާރު ކުރާށެވެ.

  270
  3
 6. ރަތު

  ތި ނަޝީދު ތީ މުޅި ގައުމު ހަލާކުކޮށްލި ވަގު ކަލޭގެ
  ފަހައި ނެރެންވީ އަަހަރެމެންނެ މަޖިލީހަށް ކުފޫ ހަމަވާ މީހެއް ނޫން ތީކީ. ޖަލު ގޮޅި ރަނގަޅީ އޭނަޔަށް

  258
  3
 7. ލީލް

  ޔާﷲ މި ލާދީނީ މަކަރުވެރި ހިޔަޅުގެ ކިބައިން މި ގައުމާ މުސްލިމުން ހިމާޔަތް ކުރައްވާދޭވެ!

  367
  2
 8. ޔާމިން

  ބޮޑުވެގެއްވާ މުސީބާތެއް މީ.

  304
 9. Anonymous

  ޔާﷲ އަވަސް ގޮތަކުން މިލާދީނީ ކަލޭގެ ކިބައިން މިޤައުމުގެ ސަލާމަތް ކުރައްވާށި އާމީން.

  332
  2
 10. އަބު

  މިވަރުންވެސް ބައެއް ކުދިކޮޅު އަތްޖަހަން ތިބޭނެ،،، އަހަރެން ހިތަށް އަރާ ތިބެނީ ކޯޗެއް ބޮވިފައިބާވަޔޭ....

  232
  2
 11. އަބު

  މިވަރުންވެސް ހަމަ ވޯޓް ދޭނވީތޯ.... ދީނާއި ޤައުމަށްޓަކައި މި ސުވާލު އުފައްދާލަށް ޖެހޭ...

  213
  3
 12. Anonymous

  ހެޔޮނުވާނެ ލޮލާއި ލޯ ސީދާ ކުރަން ތިތާހުރެދީ.

  158
  3
 13. ދޮންބެ

  ހިތާމަހުރި ކަމެއް!

  178
  1
 14. މަރީ

  މިކަލޭގެ އެބަޖެހެ ރައްޔިތުން ނުކުމެ ސައިޒު ކުރަން.

  200
  1
 15. މޯދީ

  މމި ނަސީީ ދަކީ ބޮޑު ބަލާ ވެރިކަ މެއް

  186
  3
 16. ރައްޔަތު މީހާ

  އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިން މި ނުބައިކަމުން ސަލާމަތްކުރައްވާނދޭ. އާމީން

  207
  3
 17. ގަމާރު

  އިންސާނިއްޔަތުކަމެއްނެތް ސޮރެއްތީ

  172
  3
 18. ތިމަންނަ

  މިހާރު ދުނިޔެއްށް ކުރިމަތި ވެފާވާ ރޯގާއަށްވުރެ މިރާއްޖެއްށް ނުރައްކާތެރި ރޯގާއެއް ތިޔަ ނަޝިދަކީ

  217
  3
 19. ސީނު

  ހުރިވިޔާނުދާކަން.މީއަހަރުމެންގެ ތެރެއިންވާ މީހެއްނޫން..ތަޅާ ބޭރުކުރަން ވީ

  182
  1
 20. މާހިރު

  ޢަސްލު ނަސީދު ހަމައެހާ ގޯސްތަ ކީއްވެތަ ބައެއްމީހުން އެބުނަނީ އަހަރެންދުށީ ނަސީދު ނަމާދު ކުރައްވާ ތާރީހު އުނގެނި އުނގަންނައިދެއްވާ ފަސްޖެހެން ޖެހުމުން ފަސްޖެހި ލައްވާ ކުރިޔަށް ވަޑައިންނަވާ ގަދަބަސް ބުނުއްވަން ޖެހޭހާލަތުގަ ޗެލެންޖު ކުރައްވާ ސިޔާސީ މީހުންނަށް ސަމާސާބަސް ވިދާޅުވެ ލައްވާ މީހަކަށް މާބޮޑައް ޒާތީވެނުލައްވާ ހާއްސަކޮށް އަސާސީ ހިދުމަތްތަކަށް ވަކާލާތުކުރައްވާ ފަހަރުގަ ވެދާނެ ބޭބެމެން ޅަވީމަ ހަމަނޭންގެނީކަމަށްވެސް އެކަމަކުފެނުންތަން ބައިސްކަލު ދުއްވާ ޑައިވިންކޮށް މުރަކަ އިންދާ ހައްދާ ، ނައްޓަވާ އެކަމަކު އަންހެން ކައުންސިލް 2 އޭތި ވަަރައްކަޑަ އޯޕަންކޮށް އޮތަސް އޯކޭ ކޮންމެހެން 2 އޭތި ކަޑަ

  6
  62
  • Anonymous

   ކަލެޔަށް ކޮންމެ ގޮތެއް ވަރިހަމަޔަސް މިޤައުމުދެކެ ލޯބިވާ ރައްޔިތުންނަަށް އެގޮތް ވަރިހަމައެއް ނޫން. ދީނާއި ޥަޠަނިއްޔަތު މުހިންމީ. ޤައުމުދެކެ ލޯބިވާ ހުރިހާ ރައްޔިތުން އަންނިގެ ކިބައިން މިޤައުމު ސަލާމަތްކުރަން ނިކުންނަންޖެހޭ.

   51
   2
  • ކޮމެންޓްކުރާމީހާ

   ކަލޯ "މާހިރު" އަދިވެސް ހޭއަރާކަށް ނުވޭތަ

   40
   1
  • ސައިމާ

   ދެރައީ އޭނަ ދައްކާ ލާދީނީ ވާހަކަތައް އަޑު ނީވޭތީ. މިބުނީ ވަރަށް ކުރުކޮށް ވަރަށް ގިނަވާހަކަ. އަދި ވިސްނާލަބަލަ.

   37
   2
  • މުނާފިގުންނަކީ އުޅޭ ބައެއް

   ކީރިތި ރަސޫލާ ﷺ ގެ ޒަމާނުގައިވެސް ކަންދެއްކުމަށް ނަމާދުކުރައްވަމުން އަނެއްކޮޅުން ފިތުނަ ފަސާދަ އުފައްދާ ލާދީނިއްޔަތު ފަތުރަމުން ގެންދިޔަ ބަޔަކު އުޅުއްވި. އެބައިގަނޑަށް ކިޔަނީ މުނާފިގުންނޭ. ޤްރުއާނުގައިވެސް އެބަވޭ މުނާފިގުންގެ ވާހަކަ. ނަޝީދުގެ އަމަލާއި ބަސް 100% މުނާފިގަކާ ވައްތަރު. ރައީސްކަން ކުރައްވާ އިބޫއަކީވެސް މުނާފިގް ސިފަ ހުންނަ ވެރިއެއް. އެކަމަކު ނަޝީދަކީ ބޮޑު މުނާފިގު.

   38
   • ކިއެއްތޯ

    އެއެއްޗަކަށް އެއެއްޗެއް އެންމެ ފަސޭހައިން ވަކިކުރަން އިނގޭނީވެސް..

    2
    1
 21. ގާގަބުރު

  މީނާ އަކީ ދިވެހިންނަށް ޖެހުނު ވ .ބޮޑު ރޯގާއެއް. އަދި މީނާގެ ސަޕޯޓަރުން މީނާ ދޫކޮށްލާނެ .އެމްޑީޕީ ހަރާބްކުރީ މީނާ

  70
  2
 22. Anonymous

  މި ލާދީނީ މުރުތައްދައް އަބަދުވެސް ރަނގަޅުވާނީ މުޝްރިކުންނާއި ޔަހޫދީންނާއި ނަސޯރާއިން.

  84
  2
 23. ހޮޅި ފޮޅި

  މިއީ ހަމަމުޅިން ދޮގު ވާހަކަ ދައްކާލާ ބައެއް

  36
  7
 24. ބްރޯ

  މި ކަލޭގެ ހައްޔަރު ކޮށް އަފްރާސީމާ ރިޒްވާނުގެ މައްސަލަ އަލުން ތަހުގީގު ކުރަން ވެއްޖެ.

  53
  1
 25. ދަވާލި19

  މި ނަގުލުން ދާށި ބޮސްނިޔާ މުސްލިމުންގެ ދިފާއުގައޭ ކިޔާފަ އަމާ ކުލޫނީ އައް ރައްޔިތުންގެ ބައިތުލްމާލު ދީ ހުސްކުރަނީކަންް މިވަރުންވެސް ދިވެހިންނައް ނުވިސްނޭބާ

  30
  1
 26. ބިޖޫ

  ކެނެރީގޭ ދާއްބަ ނަސީދު ތާއީދުކުރާ ބަޔަކައް ތާއީދުކޮއްހެދުމަކީވެސް ގޯހެއް ވީމާ ދަރިންނޭ މިފަހަރު ވޯޓް ނުދޭތި ވަރައް ރަންގަޅު ފިލާވަޅެއް ދާއްބަ ނަސީދު އައް ވާނެދޭން

  30
  1
 27. ލާދީނީ

  ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ. މިޤަުމާއި ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރާ މީހުންނާއި އެމީހުންގެ ނުބައި އަމަލުތަކުން ސަލާމަތްކޮށްދެއްވާނދޭވެ.

  64
  1
 28. ކޮރޯނާ

  މި ގޮލާ ސައިޒު ކުރާނެ މީހަކު މި ޤައުމުގަ ނެތީބާ؟

  60
  1
 29. މުހައްމަދު މުދުހިޝް Mudhish

  އިނގިރޭސި (ކުރިސްޓިއަން) ކޮންޒަވޭޓިވުން ރަނގަޅު، އިންޑިއާގެ (ހިންދީ) ކޮންޒަވޭޓިވުން ރަނގަޅު. ގޯހީ ރާއްޖޭގެ މުސްލިމު ކޮންޒަވޭޓިވުން؟؟

  58
  1
 30. ޓހ

  ޖާހިލުން ނިކުންނާނެ

  20
  2
 31. އ ރ ފ

  ޔާ ﷲ މިސޮ ރުގެ ކިބާން މި ގައުމު ސަލާމަތް ކު ރައްވާށި އަދި މ.ޑ.ޕ މީހުންނައް ހެޔޮ ވިސްނުން ދެއްވާށި ޔާ ﷲ ޔާ ﷲ

  63
 32. ސަޢީދު

  ވޭންދެނިވި ނުބައި ގޮތަކަށް ނިމިގެންދާނެ ޖާހިލެއް މިއީވެސް.. މިޔާ ޖެހުނު ދެވަނަ އަށް ހުރީ އެ އީވާ އޭ ކިޔުނު ކުޑަ ޝައިޠާން..

  53
  1
 33. ދައްޖާލެއް

  ބޮޑު ދައްޖާލުގެ ކުރިން އޭނާ ތަމްސީލުކުރާ 40 ކުޑަ ދައްޖާލުފާޅުވެޔޯ

  49
  1
 34. އާދޭސް

  އޭޒުވާނުންނޭ މިޤައުމާ އިދީންހިމާޔަތް ކޮށްދީބަލަ ހެޔޮނުވާނެ އާދޭހާއެކުބުނަން ދިވެހިހުރިހާ ޒުވާނުން ތެދުވެދީބަލަ ދަރީންނޭ'

  54
  1
 35. އައި

  ނަސީދުއަކީ ބީ ޖޭ ޕީގެ މެންބަ ރެކޭ

  46
  1
 36. Anonymous

  ލާދީނީ އެމްޑީޕާ ޖައްބާރު!! ކަލެއަށާ ކަލޭގެ ޕާޓީ މީހުން ދޭ ބަލަ ތި ގެރިމޯދީ އާ އެކު މުސްލިމުންގެ ލޭ ބޯން.! ކަލެއަށް ކަލޭގޭ ފަހަތުގައި ތިބި ލާދީނީ ޕާރޓީ މީހުންނަށް ް ހަލާކު ހުރި.!!

  31
  1
 37. ގައްމު

  މިށައެތާނުއާއި މިށައެތާނުއަށް ތަބާވާއެނމެންގެ ކިބައިން މިގައްމު ސަލާމައް ކުރައްވާށި އާމީން

  24
  1
 38. އަލި

  ބަޔަކު ދަށުވެ ފައިބުޑަށް ވެއްޓުނަސް މީދެން ބޮޑުވަރު. މީނަގެ ފަހަތުން ދުވާ ދިވެހިންނަށް ހެޔޮވިސްނުން ދެއްވާށި. އާމީން.

  30
  1
 39. ޅޮސް

  ޢަދިވެސް ރީންދޫކުދިންނަށް ތެދުމަގު ނުފެނޭތަ؟

  26
  1
 40. ޒާ

  ދިވެހިރާއްޖެއަށް އުފަންވި އަބޫޖަހުލެއް އެއީ.

  30
  1
 41. ސޮބާހު

  ދުއާއަކީ މާތްރަސްކަލާންގެ ގަދަފަދަ އުގޫބާތެއް ފޮނުވާ މިކަލޭގެ ގެންދެވުން. އިސްލާމީ އުތްމަތަށް ޖެހިފަވާ ބަލާ އަކާ މުސީބާތަކަށް މި ޖާހިލު ކަލޭގެ އަގަ ވެއްޖެ. ޢާމީން

  22
  1
 42. ކޮއިމަލާ

  މިމޮޔަ ނަޝީދަކީ އެއްގޮތަކަށްވެސް މުޖުތަމަޢު ޤަބޫލުކުރާ މީހެއްނޫން..

  24
  1
 43. މެކް

  މިކަލޭގައާ ދެކޮޅަށް ދިވެހިން ތެދުވެއްޖެ މިހާރުވެސް މާލަސްވެއްޖެ

  24
  1
 44. ހެޔޮބަސް

  މުސްލިމުންނާދެކޮޅު މުސްލިމުންނަށްއަނިޔާކުރާބައެއްގެ ދިފާޢުގައި މުސްލިމްނޫންފަރާތްތަކުންވެސް
  ނުނިކުމޭ

  17
 45. ޓޫ އެންޑްސް

  އާމާލް ކްލޫނީއަށް ރޮހިންޏާ މުސްލިމުންގެ ދިފާއުގަ ވަކާލާތު ކުރަން ގަޑިއިރަކަށް 30000 އަށް ހަވާލު ކޮށްފަ އަނެއްފަރާތަށް އެނބުރި، ހަމަ އެ ނޭވާގަ އިންޑިއާގެ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ބަސްބުނަން. މި ވާ އެއްޗެއް އިނގޭ މީހަކު ހުރިއްޔާ އަންގާލަދީބަލަ؟ ހަމަ ބުއްދިން ވިސްނާ ވިސްނާ މި ދެކޮޅު ދިމާވާގޮތެއް ނުވިސްނުނު.

  28
  1
  • Anonymous

   ރޮހިންޖާ މުސްލިމުގެ މައްސަލައަށް ރާއްޖެ ތަދައްޚުލުވާންޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއްނެތް. ބައިތުލް މާލު ހުސްކުރުން ކޮންމެވެސް އެއްޗެކޭ ކިޔައިގެން

   18
 46. އޭނަ

  ނުބައި ނުލަފާ މީހުން ގިނަ ދުވަހު ދުނިޔޭގައި ލަހައްޓަވާނެ. ނުބައި ކަންތައް ކުރުމަށް.

  19
 47. Anonymous

  މީނާގެ ވަބާއިން ޤައުމު ސަލާމަތްކުރުމަށް ރައްޔިތުން ތެދުވަންޖެހޭ. އަދި ރައީސް ޞޯލިޙްއަށް ވާޖިބުވެގެންވޭ ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ޤައުމުގެ ހަމަޖެހުން ނަގާލުމުގެ ތަޙްޤީޤެއް ހިންގަން. ކިތަންމެ ގާތަސް އެކަން ކުރަންޖެހޭ

  22
 48. ދުންމާރި

  ތީ ގަދަމީހެއް، ތިމީހާ ވައިއެޅުނު ކޮންމެތަނެއް ފަސާދަކޮށް ދުވަސް ދުއްވާލާނެ، ހުރިހާ ނުބައި ނުލަފާ ކަމަކަށް ތާޢީދުކޮށް މަރުޚަބާކިޔާނެ. ތީހުރިހާ ހަތުރުންގެ އައްޕަ.

  17
 49. Anonymous

  ސޯޓެއް ބޭލާހެން މީނާ އަލުން ބޭލާންވީ

  14
 50. ބޭރުމީހާ

  މިއައްމާ މީހުން މުސްލިމުން ގަތުލުކޮށް ދިރިތިއްބާ އަންދާ ހަދަންފެށުމުން ދުނިޔޭގެ ބައެއް ގައުމުތަކުން މިއައްމާގެ ބާނީ އަންސަން ސޫބީ އަށް ފާޑުކިޔަން ފެށީމާ އަންސަން ސޫބީ އަށް ހިއްވަރު ދިނުމަށް މޯދީ މިއައްމާއަށް ދިޔައެވެ. ހަމައެބީދައިން އިންޑިއާ ސަރުކާރު އަޑީގައިއޮވެގެން މުސްލިމުން ދިރިތިއްބާ އަންދައި ލާއިންސާނީ އަނިޔާ އެބައިމީހުންނަށް ދޭންފެށީމާ ނަޝީދު އިންޑިއާ އަށް މިދިޔައީ މޯދީއަށް ހިއްވަރު ދިނުމަށެވެ.

  10
 51. ޣހ

  ލާދީނީ

 52. ދެބަންތިހާރު

  އެއްވެސް މުސްލިމެއްގެ މައްޗަށް ބަދު ދުޢާ ކުރުމަކީ އިސްލާމްދީނުގައި އޮންނަ ކަމެއްނޫން.

  • Anonymous

   މުސްލިމު ނަމެއް ކިޔުމުން މުސްލިމަކަަށްވީ މީހެއް ނެތް. އަދި ނަމުން މުސްލިމެއްކަމަށް ގޮވަމުން ކަމުން ޔަހޫދީންނަށްވުރެ މުނާފިޤުންނަށްތުރެ ބޮޑުވީމާ އެފަދަ މީހުންގެ ކިބައިން ސަލާމަތްކޮށްދެއްވުމަށް ދުޢާވެސް ކުރަންޖެހޭ.

   14
 53. ްައަދުރޭ

  ކިތަމެ ވަރެއް ކުރިއަސް ކައުންސިލު މެޖޯރިޓީ ނަގާނަށް ގައުމުގަ ވެރިކަންވެސް ކުރާނަށް ހަމަ ފެލިފެލި ތިބޭ ކޮން ދީނޭޭ ކިޔައިގެން މީހުންގެ ބޮލުގައި ފާޑުުުުުުުުފާާާާާާޑުގެ އިލްޒާމްްްް އަޅުވާކަށް

  2
  15
 54. modal

  den keekuranee rangalhu verikamey higanikoh gana ee sarukaaru viyaa den kuraaney kamey ney vaan vi goi mivanee

  2
  1
 55. ދޯހަޅި

  ރާއްޖޭގެ ތިންބާތުންކުރެ ބާރެއްގެ ވެރިއަކަށްހުރެ މުޅިގައުމުގެ ދުވްސްދުއްވާލަން މިކަލޭގެ މި ކުރާމަސައްކަތަށް އެއްބަހެއް ނުވެވޭނެ މުސްލިމުން ސަލާމަތްކުރޭ!

 56. ދަރަނި ދަންތުރަ

  މާހިރު ތިބޭފުޅާ މި ނޫސްތަށް ކިޔަންތޯ ޓީވީ ހަބަރު ބަލަންތޯ ދިވެހިރާއްޖޭގަތޯ ތިހުންނެވީ ކެނެރީގޭ ނަސީދު އާބެހޭ ކުޑަވެސް މައުލޫމާތެއްލިބިފައި ނެތީތޯ އެމް ޑީ އެން އިން ނެރުނުރިޕޯތެއްގެ އަޑުއެހިންތޯ އެރިޕޯޓު ދިފާއުކުރަން ނަސީދު ކުރި ބުރަ މަސަތްކަތްއެގި ނުލަށްވާތޯ އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކޮން ޑެމްމާކުގައި ދެއްކިވާހަކަ އެގިނުލައްވާތޯ ގާންދީޖީ އަށް ހެޔޮދުއާ ކުރިކަން ދެނަހުރިންތޯ އަދިވެސް އަދިވެސް....

 57. ދީނީ

  ލާދީނީއޭ މިކިޔާ ބޭފުޅުން މިތާމިތިބަ، އެންމެ ފަހުން ފަސްވަގުތު ނާޅާ ނަމާދު ކުރީ ކިތައް ބޭފުޅުން ބާ. އަނގަރުވާނެ ކަލޭމޭން. ބަލަ ޔާމީނު ހަލާލު ހަރާން އަނބިންނާ ފައިސާގެ ވާހަކަ ދެއްކިއިރު ކަލޭމެން ކޮބާ؟ ރުހުމުގެ ލޮލަކަށް އައަބެއް ނުފެންނާނެކަން އަހަރެންނަށްވެސް އިނގޭ! ވަގުތުން މިކޮމަންޓެއް ނުޖަހާނެ ކަންވެސް އިނގޭ!

 58. ާއަހުމަދު

  ގައުމާއި ދީން ދެކެލޯބިވާ ވަރު ވޯޓުލާނިމުނީމަ އެގޭނެ

 59. Anonymous

  ކކކ
  ކެނެރިގެ
  ނަސިިދުކި މމުސްލިމންގެ އަދަވަތް ތެރިއެއއ