00:08

23:44

އެމެރިކާ އިން އިތުރު 250 މީހުން މަރުވެއްޖެ. މިއަދު މިހާތަނަށް އެމެރިކާ އިން 281 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި. އިތުރު 11500 މީހުން ވަނީ ފައްސިވެފައި. މިއަދު މިހާތަނަށް އެމެރިކާ އިން ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު 12758 އަށް އަރާފައިވޭ. އެމެރިކާ އިން ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަކީ 156249. މިހާތަނަށް މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަކީ 2864.

 

23:37

23:05

22:25

22:00

21:50

21:30

21:22

21:10

ކެމްބޯޑިއާއިން އިތުރު 4 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ. ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 107 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުގައި މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މިހާތަނަށް މީހަކު މަރުވެފައެއް ނުވޭ.

21:09

މޮރީޝަސްއިން އިތުރު 21 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ. ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 128 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުގައި މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މިހާތަނަށް 3 މަރު

21:09

ވެނެޒުއެލް އިން އިތުރު 10 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ. ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 129 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުގައި މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މިހާތަނަށް 3 މަރު

21:09

މަބްރޫކް: ފުރަތަމަ ޕޮޒިޓިވް ކޭސް-16 އާއި ގުޅިގެން 29 މީހަކު ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން ހެދިފައިވޭ. ދެވަނަ މީހާ ކޭސް-17 އާއި ގުޅިގެން 48 ކޮންޓްކްޓް ޓްރޭސް ކުރެވިފައި ފަސް މީހުން އައިސޮލޭޓް ވުމަށް އެންގިފައިވޭ. އޭގެތެރެއިން ދެމީހަކު ތިބީ ހޯމް ކަރަންޓީންގައި.

21:07

އަފްގާނިސްތާނުން އިތުރު 25 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ. ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 145 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުގައި މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މިހާތަނަށް 4 މަރު

21:06

ބެލަރޫސް އިން އިތުރު 58 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ. ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 152 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުގައި މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މިހާތަނަށް އެއްވެސް މީހަކު މަރެއް ނުވޭ.

21:05

މަލްޓާއިން އިތުރު 5 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ. ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 156 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުގައި މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މިހާތަނަށް އެއްވެސް މީހަކު މަރެއް ނުވޭ.

21:05

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ފަށައިފި.

21:02

ސެނެގަލްއިން އިތުރު 20 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ. ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 162 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުގައި މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މިހާތަނަށް އެއްވެސް މީހަކު މަރެއް ނުވޭ.

21:01

އޮމާންއިން އިތުރު 12 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ. ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 179 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުގައި މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މިހާތަނަށް އެއްވެސް މީހަކު މަރެއް ނުވޭ.

21:00

ވިއެޓްނަމް އިތުރު 9މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ. ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 203 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުގައި މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މިހާތަނަށް އެއްވެސް މީހަކު މަރެއް ނުވޭ

20:59

ސާބިއާއިން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން އިތުރު 3 މަރު. މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 16، އެ ގައުމުން އިތުރު 44 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ. އަދި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 785 އަށް އަރާފައި.

20:57

20:57

އުތުރު މެސޮޑޯނިއާއިން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން އިތުރު 1 މަރު. މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 7، އެ ގައުމުން އިތުރު 26 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ. އަދި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 285 އަށް އަރާފައި.

20:56

ކުވައިތުން އިތުރު 11 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ. ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 266 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން ބަލި ޖެހިގެން މިހާތަނަށް އެއްވެސް މީހަކު މަރުވައެއް ނުވޭ.

20:56

ލެޓްވިއާއިން އިތުރު 29 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ. ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 376 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މިހާތަަނަށް އެެއްވެސް މީހަކު މަރެއް ނޫވެ.

20:55

ސެން މެރީނޯއިން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން އިތުރު 3 މަރު. މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 25، އެ ގައުމުން އިތުރު 6 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ. އަދި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 230 އަށް އަރާފައި.

20:54

ލިތުވޭނިއާއިން އިތުރު 24 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ. ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 484 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުގައި މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މިހާތަނަށް 7 މަރު.

20:53

ބަހްރައިނުން އިތުރު 16 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ. ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 515 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުގައި މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މިހާތަނަށް 4 މަރު.

20:53

ޔޫއޭއިން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން އިތުރު 2 މަރު. މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 5، އެ ގައުމުން އިތުރު 41 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ. އަދި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 711 އަށް އަރާފައި.

20:52

ސާބިއާއިން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން އިތުރު 3 މަރު. މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 16، އެ ގައުމުން އިތުރު 44 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ. އަދި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 785 އަށް އަރާފައި.

20:51

ސްލޮވޭނިއާއިން އިތުރު 26 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ. ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 756 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުގައި މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މިހާތަނަށް 11 މަރު.

20:51

ކްރޮއޭޝިއާއިން އިތުރު 77 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ. ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 790 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުގައި މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މިހާތަނަށް 6 މަރު.

20:49

އާޖެންޓީނާއިން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން އިތުރު 2 މަރު. މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 22، އެ ގައުމުން ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 820 އަށް އަރާފައި.

20:48

އައިލެންޑުން އިތުރު 66 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ. ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1086 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުގައި މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މިހާތަނަށް 2 މަރު.

20:47

ޕާކިސްތާނުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން އިތުރު 4 މަރު. މިއަދު މިހާތަނަށް 6 މަރު، މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 20، އެ ގައުމުން ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1650 އަށް އަރާފައި.

20:46

ރޮމޭނިއާއިން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން އިތުރު 3 މަރު. މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 46، އެ ގައުމުން އިތުރު 137 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ. އަދި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1952 އަށް އަރާފައި.

20:45

ލަގްޒަންބާގްއިން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން އިތުރު 1 މަރު. މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 22، އެ ގައުމުން އިތުރު 38 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ. އަދި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1988 އަށް އަރާފައި.

20:45

ޗިލީން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން އިތުރު 1 މަރު. މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 8، އެ ގައުމުން އިތުރު 310 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ. އަދި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 2449 އަށް އަރާފައި.

20:44

ޑެންމާކުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން އިތުރު 5 މަރު. މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 77، އެ ގައުމުން ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 2555 އަށް އަރާފައި.

20:44

ސްވެޑެންއިން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން އިތުރު 36 މަރު. މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 146، އެ ގައުމުން އިތުރު 328 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ. އަދި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 4028 އަށް އަރާފައި.

20:43

ބްރެޒިލްއިން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން އިތުރު 5 މަރު. މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 141، އެ ގައުމުން އިތުރު 106 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ. އަދި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 4362 އަށް އަރާފައި.

20:42

ނޯވޭއިން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން އިތުރު 5 މަރު. މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 31، އެ ގައުމުން އިތުރު 80 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ. އަދި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 4393 އަށް އަރާފައި.

20:42

ޕޯޗުގަލްއިން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން އިތުރު 21 މަރު. މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 140، އެ ގައުމުން އިތުރު 446 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ. އަދި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 6408 އަށް އަރާފައި.

20:41

20:41

ޖަރުމަނުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން އިތުރު 19 މަރު. މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 560 ، އެ ގައުމުން އިތުރު 1100 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ. މިއަދު މިހާތަނަށް 1494 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވާއިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 63929 އަށް އަރާފައި.

20:39

އެމެރިކާއިން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން އިތުރު 18 މަރު. މިއަދު މިހާތަނަށް 24 މީހަކު މަރުވި، މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 2606 އެ ގައުމުން އިތުރު 1253 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ. މިއަދު މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 1608 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނުއިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 145099 އަށް އަރާފައި.

20:22

20:06

19:17

18:35

18:12

17:51

17:44

17:29

17:07

16:54

16:40

16:25

ނައިޖާއިން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން އިތުރު 2 މަރު. މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 3، އެ ގައުމުން އިތުރު 4 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ. އަދި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 22 އަށް އަރާފައި.

16:24

ބަންގަލަދޭޝުން އިތުރު 1 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ. އަދި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 49 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މިހާތަނަށް 5 މަރު. އެ ގައުމުން މި ބަލި ޖެހިގެން ރަނގަޅުވީ 19، ހާލުސީރިއަސް 1.

16:23

ފަލަސްތީނުން އިތުރު 6 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ. އަދި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 115 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މިހާތަނަށް 1 މަރު.ރަނގަޅުވީ 18

16:21

ސްރީލަންކާގައި އިތުރު 5 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ. ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 122 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުގައި މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މިހާތަނަށް 1 މަރު. އެ ގައުމުން މި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު 5، ހާލު ސީރިއަސް މީހުންގެ އަދަދު އަދަދު 5

16:19

އަލްބޭނިއާއިން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން އިތުރު 1 މަރު. މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 11، އެ ގައުމުން އިތުރު 11 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ. އަދި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 223 އަށް އަރާފައި.

16:18

16:14

ޓައިވާނުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން އިތުރު 2 މަރު. މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 5، އެ ގައުމުން އިތުރު 8 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ. އަދި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 305 އަށް އަރާފައި.

16:13

ބޮސްނިއާއިން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން އިތުރު 2 މަރު. މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 8، އެ ގައުމުން އިތުރު 31މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ. އަދި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 354 އަށް އަރާފައި.

16:11

ޔޫކްރޭނުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން އިތުރު 1 މަރު. މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 11 ، އެ ގައުމުން އިތުރު 5 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ. އަދި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 480 އަށް އަރާފައި.

16:11

އިންޑޮނޭޝިއާއިން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން އިތުރު 8 މަރު. މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 122 ، އެ ގައުމުން އިތުރު 129 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ. އަދި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1414 އަށް އަރާފައި.

16:10

ތައިލޭންޑުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން އިތުރު 2 މަރު. މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 9 ، އެ ގައުމުން ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1514 އަށް އަރާފައި.

16:09

ރަޝިއާއިން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން އިތުރު 1 މަރު. މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 9، އެ ގައުމުން އިތުރު 302 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ. އަދި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1836 އަށް އަރާފައި.

16:08

މެލޭޝިއާއިން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން އިތުރު 2 މަރު. މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 37، އެ ގައުމުން އިތުރު 156 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ. އަދި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 2626 އަށް އަރާފައި.

16:06

އޮސްޓްރިއާއިން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން އިތުރު 22 މަރު. މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 108، އެ ގައުމުން ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 9103 އަށް އަރާފައި.

15:59

15:35

15:27

15:05

ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަ ސެކްރެޓަރީ މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒް: އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ހުރި ޑޮކްޓަރަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ކަމެއް އަދި ކަށަވަރު ކުރެވިފައެއްނުވޭ. ފޭސްބުކްގައި އޮތް ޕޯސްޓު ދެކުނިން. ފޮރިން މިނިސްޓްރީ މެދުވެރިކޮށް އެކަން ޔަގީންކުރަމުން މިދަނީ.

15:04

15:03

ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަ ސެކްރެޓަރީ މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒް: ނޭޕާލްގައި ތިބި ދިވެހި ކުދިން ތިބީ އެކޮމަޑޭޝަނެއްގައި. އެމީހުންނަށް ސިޓީ އަށް ނުދެވެނީ ލޮކްޑައުންއާ ހެދި. އެމީހުންގެ އަސާސީ ހިދުމަތްތައް ފުރިހަމަކޮށްދެމުން ދަނީ. އެމީހުންގެ ޝަކުވާއަކީ މާލެ އާދެވޭނެ ގޮތެއް ނެތީމަ.

15:01

ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަ ސެކްރެޓަރީ މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒް: މިހާ ހިސާބަށް އައި އިރު، ބަންގްލަދޭޝް މީހުން އުޅެނީ މެސެޖް ޑެލިވަރީ ނުވެގެން ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން. ކަންމަތި ކަންމަތީގައި އަދިވެސް މީހުން ތިބޭ. ފުލުހުން ނަސޭހަތްތެރިވަމުން އެބަދޭ. އިތުރަށް ކަންތައް ކުރަން ޖެހޭތޯ މަޝްވަރާ އެބަ ކުރޭ. އިތުރު ފިޔަވަޅުތައް އަޅާ ނަމަ، ކޮން ފިޔަވަޅުތަކެއްތޯ އަޅަނީ އެހާ ގިނަ ދުވަހެއް ނުވެ އެނގޭނެ.

15:00

14:58

ޑރ. މުރާދު: އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮތް ރިސްކް ކުޑަ ކަމަކަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން. ފެހި ސިގްނަލް އަންނަންދެން އެޅޭނެ އެންމެ މުހިންމު ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް. ފެހި ސިގްނަލް ދެންދެކަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެދޭ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެއް.

14:57

ބަލި ޖެހިގެން މިހާރު ފަރުވާ ދެނީ ދިވެހި ދެމީހުންނަށް. އެމީހުން ތިބީ އއ. ވެލިދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި. އެ ދެމީހުންގެ ހާލު ރަނގަޅު.

14:55

ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަ ސެކްރެޓަރީ މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒް: ހުޅުލެ އައިލެންޑް ހޮޓެލް (އެޗްއައިއެޗް) އިން ޓްރާންސްފާ ކުރި ދިވެހިން އިތުރު 14 ދުވަހު ތިބެން ޖެހޭ ގޮތަށް ޓެކް ޓީމުން މިހާރު ވަނީ ނިންމާފައި. މިއީ އުދަނގޫ އަދި ދަތިތައް ދިމާވާނެ ކަމެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރަން.

14:53

ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަ ސެކްރެޓަރީ މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒް: ވަޒީފާތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ޖޮބް ސެންޓަރަށް 218 މައްސަލަ ވަނީ ހުށަހެޅިފައި.

14:52

ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަ ސެކްރެޓަރީ މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒް: ރާއްޖެ އަށް ހަ މީހަކު އައި ޑިޕްލޮމެޓިކް ކްލިއަރަންސްގެ ދަށުން (އެމެރިކާ މީހުން) ރާއްޖެ އައި. އެމީހުން ދަތުރުކޮށްފައި ވަނީ އަދާރަން ހުދުރަންފުއްޓަށް. އެމީހުންނަށް އެކަނި އެތަނުގައި ތިބެވޭނެ.

14:51

14:48

ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަ ސެކްރެޓަރީ މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒް: މާލޭގައި ޑެމަރޭޖް އަރާ ފަރާތްތަކުން 20 ޕަސެންޓް ހިލޭ ދީފައި. އަދި ކުޅުދުފުއްޓާއި އައްޑޫގައި ވަނީ 15 ޕަސެންޓް ހިލޭ ކޮށްދީފައި.

14:47

ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަ ސެކްރެޓަރީ މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒް: އިމްޕޯޓް ކުރާ މީހުންނަށް ލުއިތަކެއް ދިނުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައި.

14:47

ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަ ސެކްރެޓަރީ މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒް: މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ފްލޫ ކްލިނިކްތަކަށް މިހާތަނަށް 255 މީހަކަށް ހިދުމަތް ދިން. 4،868 މީހަކަށް މިހާތަނަށް ހިދުމަތް ދީފައިވޭ.

14:46

ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަ ސެކްރެޓަރީ މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒް: ކަރަންޓީނު ކުރެވިފައިވަނީ 867 މީހެއް.

14:45

ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަ ސެކްރެޓަރީ މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒް: 1،089 ސާމްޕަލް ނެގިފައި. 900 އަށް ވުރެ ގިނަ ސާމްޕަލް ނެގަޓިވް. ސާމްޕަލް ނަތީޖާ ނުލިބޭ 100 އަށް ވުރެ ގިނަ.

14:34

ހަންގޭރީން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން އިތުރު 2 މަރު. މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 15، އެ ގައުމުން އިތުރު 39 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ. އަދި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 447 އަށް އަރާފައި.

14:33

ލިތުއާނިއާއިން އިތުރު 24 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ. އަދި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 484 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މިހާތަނަށް 7 މަރު.

14:32

ބަހްރައިނުން އިތުރު 16 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ. އަދި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 515 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މިހާތަނަށް 4 މަރު.

14:32

ނިއުޒިލޭންޑުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން އިތުރު 1 މަރު. މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 31، އެ ގައުމުން އިތުރު 37 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ. އަދި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 516 އަށް އަރާފައި.

 

14:30

ނިއުޒިލޭންޑުން އިތުރު 75 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ. އަދި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 589 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މިހާތަނަށް 1 މަރު.

14:29

އެސްޓޯނިއާއިން އިތުރު 36 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ. އަދި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 715 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މިހާތަނަށް 3 މަރު.

14:07

13:56

މެކްސިކޯގައި އިތުރު 4 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް 20 މީހަކު ވަނީ އެ ގައުމުން މަރުވެފައި. އިތުރު 146 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ. އަދި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 993 އަށް އަރާފައި.

13:55

އިންޑިއާ އިން އިތުރު ދެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް 29 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި. އިތުރު 47 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވާ އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1،071 އަށް އަރާފައި.

13:55

ފިންލޭންޑްގައި އިތުރު 46 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިއްޖެ. މިހާތަނަށް 1،286 އަށް ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ އަރާފައި. އެ ގައުމުން މަރުވީ 11 މީހުން.

13:54

ތައިލެންޑުން އިތުރު 136 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިއްޖެ. މިހާތަނަށް ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1،524 އަށް އަރާފައި. މިހާތަނަށް ހަތް މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

13:53

ފިލިޕީންސްގައި އިތުރު ހަތް މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 78 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި. އިތުރު 128 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވާ އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1،546 އަށް އަރާފައި.

13:52

ޕާކިސްތާނުގައި އިތުރު ހަތަރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް 18 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި. އިތުރު 28 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވާ އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1،625 އަށް އަރާފައި.

13:52

ޕޮލެންޑުގައި އިތުރު ހަތަރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން މަރުވީ 26 މީހުން. އިތުރު 43 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވާ އިރު، އެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1،905 އަށް އަރާފައި.

13:51

ޑެންމާކުން އިތުރު 160 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިއްޖެ. މިހާތަނަށް 2،555 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ވަނީ ފެނިފައި. އެ ގައުމުން 72 މީހުން މަރުވި.

13:50

ޗެކް ރިޕަބްލިކްގައި އިތުރު އެކަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް 17 މީހަކު ވަނީ އެ ގައުމުން މަރުވެފައި. އިތުރު 20 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ވަނީ ފެނިފައި. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް 2،837 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ވަނީ ފެނިފައި.

13:46

އޮސްޓްރޭލިއާގައި އިތުރު އެކަކު ބަލި ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 18 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި. މިހާތަނަށް 4،163 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ.

13:45

ނޯވޭ އިން އިތުރު 21 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިއްޖެ. މިހާތަނަށް 4،305 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ. މިހާތަނަށް މަރުވީ 26 މީހެއް.

13:44

އިސްރާއީލްގައި އިތުރު 100 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިއްޖެ. މިހާތަނަށް 4،347 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ވަނީ ފެނިފައި. މިހާތަނަށް 15 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

13:44

އޮސްޓްރިއާގައި އިތުރު 170 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 8،958 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ. އެ ގައުމުން މަރުވީ 86 މީހެއް.

13:43

ދެކުނު ކޮރެއާގައި އިތުރު ހަ މީހަކު ބަލި ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް 158 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި. އިތުރު 78 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވާ އިރު، އެ ގައުމުގައި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 9,0561 އަށް އަރާފައި.

13:41

ސްވިޓްޒަލެންޑްގައި އިތުރު 115 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިއްޖެ. މިހާތަނަށް 300 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި. އެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 4,944 އަށް އަރާފައި.

13:40

ޗައިނާގައި އިތުރު ހަތަރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 3,304 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި. އިތުރު 31 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވާ އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 81,460 އަށް އަރާފައި.

13:39

އެމެރިކާގައި އިތުރު ފަސް މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 2،489 މީހުން މަރުވެފައިވޭ. އެ ގައުމުން އިތުރު 275 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވާ އިރު، މި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 142,735 އަށް އަރާފައި.

12:40

12:22

11:36

11:25

11:13

10:51

10:42

10:17

08:55

08:43

03:55

02:38

އެމެރިކާއިން އިތުރު 837 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު ދިހަ މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން ފާއިތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުތެރޭ 16167 މީހަކު މި ވައިރަސް އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރުތެރޭ ވައިރަސް ޖެހިގެން 228 މީހަކު މަރުވެފައިވޭ. މިހާތަނަށް އެމެރިކާއިން ޖުމްލަ 139745 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވޭ. އޭގެތެރެއިން ޖުމްލަ 2448 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

02:26

02:11

01:44

އައިވަރީކޯސްޓް އިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 165 މީހަކު މި ވައިރަސް އަށް ފައްސިވެފައި ވާއިރު، މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ އެކަނިވެސް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު 64 އަށް އަރާ. މިހާތަނަށް އެޤައުމުން ބަލިން ސަލާމަތްވީ 4 މީހެއް. އެޤައުމުގައި ބަލި ޖެހުނު މީހެއްގެ ހާލު ސީރިއަސް ކަމެއް އެނގިފައެއް ނުވޭ.

01:43

ޖޯޑަން އިން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 13 މީހަކު ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު ދެމީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެޤައުމުން މި ވައިރަސް އަށް ޖުމްލަ 259 މީހަކު ފައްސިވެފައި ވާއިރު، ބަލީގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 3 އަށް އަރާފައި.

01:41

ބްރެޒިލް އިން އިތުރު 352 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 18 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ އެޤައުމުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 22 އަށް އަރާފައި. މިހާތަނަށް ބްރެޒިލް އިން ޖުމްލަ 4268 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން ޖުމްލަ 136 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

01:35

އެމެރިކާ އިން އިތުރު 5869 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 87 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން ފާއިތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ 15330 މީހަކު ކޮވިޑަށް ފައްސިވެފައިވޭ. އަދި މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ ބަލި ޖެހިގެން 218 މީހަކު މަރުވެފައިވޭ. މިހާތަނަށް އެމެރިކާ އިން ޖުމްލަ 138908 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން ޖުމްލަ 2438 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

01:33

ޖަރުމަންވިލާތުން އިތުރު 931 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، އިތުރުނ 39 މީހަކު ބަލީގައި މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން ފާއިތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި 4400 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި 92 މީހަކު މަރުވެފައިވޭ. މިހާތަނަށް އެޤައުމުން ޖުމްލަ 62095 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ އޭގެތެރެއިން 525 މީހަކު މަރުވެފައިވޭ.

01:25

01:05

ޔޫއޭއިން އިތުރު މީހަކު މި ބަލި ޖެހިގެން މަރުވެފައިވާއިރު، މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 3 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 102 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ވަނީ ފެނިފައި. މިއާއެކު އެ ގައުމުން ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 507 އަށް އަރާފައި.

00:50

މިސްރުން އިތުރު 4 މީހަކު މި ބަލި ޖެހިގެން މަރުވެފައިވާއިރު، މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 40 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 33 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ވަނީ ފެނިފައި. މިއާއެކު އެ ގައުމުން ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 609 އަށް އަރާފައި.

00:48

ކޮލަމްބިއާއިން އިތުރު 4 މީހަކު މި ބަލި ޖެހިގެން މަރުވެފައިވާއިރު، މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 10އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 94 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ވަނީ ފެނިފައި. މިއާއެކު އެ ގައުމުން ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 702 އަށް އަރާފައި.

00:47

އަޔާލޭންޑުން އިތުރު 4 މީހަކު މި ބަލި ޖެހިގެން މަރުވެފައިވާއިރު، މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 46 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 200 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ވަނީ ފެނިފައި. މިއާއެކު އެ ގައުމުން ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 2615 އަށް އަރާފައި.

00:44

ޖަރުމަނުން އިތުރު 2500 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވާ އިރު، ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ 3469 މީހެއްގެ ގައިން މި ބަލި ފެނިފައިވޭ، މިއާއެކު ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 61164 އަށް އަރާފައި.


ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން އެމެރިކާގައި ހަލުވިވެ، ދުވަހަކަށް ވުރެ ދުވަހަކު ހާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވަމުން އެބަދެއެވެ.

މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ މީހުން ފައްސިވެފައި ވަނީ އެމެރިކާ އިންނެވެ. އެމެރިކާ އިން 135,899 މީހަކު ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައެވެ. އެގައުމުން 2,389 މީހަކު މިހާތަނަށް މަރުވެއްޖެއެވެ. އެންމެ ބޮޑު ނުރައްކަލަކީ އެންމެ ބޮޑަށް އެމެރިކާގައި ބަލި ފެތުރެމުންދާ ނިއުޔޯކް ފުރަބަންދު (ލޮކްޑައުން) ކުރަން އަދިވެސް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދެކޮޅު ހެދުމެވެ. އިޤުތިޞާދު ސަލާމަތް ކުރުމަށް ޓްރަމްޕް އަދިވެސް ބޭނުން ވަނީ އަދިވެސް ހުރިހާ އެންމެން ވަޒީފާތަކަށް ވެސް ނެރޭށެވެ. ނަމަވެސް މިނިންމުމުގެ ސަބަބުން އެމެރިކާގެ ހާލަތު ލަފާކުރަން ވެސް ނޭނގޭ ވަރަށް ގޯސްވެދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ތަޖުރިބާކާރުން އަންނަނީ ދެމުންނެވެ.

އެމެރިކާގެ އިތުރުން ދެންމެ އެންމެ ހާލަތު ގޯސްވަމުންދާ އެއް ގައުމަކީ ސްޕޭނެވެ. ސްޕޭނުން މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު ދަނީ ދުވަހަކަށްވުރެ ދުވަހަކު އިތުރުވަމުންނެވެ.

އެންމެ ބޮޑަށް ހާލަތު ގޯސްވެފައިވާ އިޓަލީވިލާތުން މިއަދު މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު އިއްޔެ އަށް ވުރެ މަދެވެ. އަދި ފްރާންސުން ވެސް މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު އިއްޔެ އަށް ވުރެ މަދެވެ. ނަމަވެސް އަދި މިއީ މިދެގައުމުގައި ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރެވެމުންދާ ކަމުގެ ނިޝާނެއް ނޫންކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން ވިދާޅުވެއެވެ. ދެގައުމުގެ ހާލަތު ހަޤީޤަތުގައި ވެސް އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުން ކަން ކަށަވަރު ކުރަން އަދި ދެތިން ދުވަސް ނަގާނެ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ވިދާޅުވެއެވެ.

ރާއްޖެ އިން މިއަދު ލިބުނު ޚަބަރުތަކަށް ބަލާއިރު ރާއްޖޭގައި ކަރަންޓީން ކުރާ ހުރިހާ އެންމެން ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓް ކުރަން މިހާރު ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައި ރާއްޖޭގައި މިހާރު ތިބީ ދެމީހުންނެވެ. އެއީ ދެދިވެހިންނެވެ. އެމީހުންގެ ހާލު ރަނގަޅެވެ.

"ކޮވިޑް-19" އާއި ގުޅޭ އިތުރު ޚަބަރުތައް "ވަގުތު" ބްލޮގް އިން ފެންނާނެއެވެ.