އެމްޑީޕީ ހަރުގެއަށް އުކި ޕެޓްރޯލް ކޮތަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ކޮތަޅެއް ފަޅައިގެން ގޮސްފައި
އެމްޑީޕީ ހަރުގެއަށް އުކި ޕެޓްރޯލް ކޮތަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ކޮތަޅެއް ފަޅައިގެން ގޮސްފައި

އެމްޑީޕީ ހަރުގެއަށް ބަޔަކު މިއަދު ހަވީރު ޕެޓްރޯލް ކޮތަޅުތަކެއް އުކައިފި ކަމަށް އެޕާޓީ އިން ބުނެފިއެވެ.

ADS BY OOREDOO

އެމްޑީޕީ އިން ބުނީ އާޓިފިޝަލް ބީޗް ކައިރީގައި ހުންނަ އެމްޑީޕީ ހަރުގެއަށް ޕެޓްރޯލް ބަންދުކޮށްފައި ހުރި ކޮތަޅުތަކެއް އުކީ ސައިކަލްތަކެއްގައި ދިޔަ ބައެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ކޮންބައެއްކަން ނޭނގޭ ކަމަށް އެމްޑީޕީ އިން ބުނެއެވެ.

އެމްޑީޕީ އިން ބުނީ ޕެޓްރޯލް ކޮތަޅުތައް ޕާޓީގެ ހަރުގެއަށް އުކި އިރު ހަރުގެ ތެރޭގައި މީހުން ވެސް ތިއްބެވެ. އަދި ބައެއް މީހުންގެ ގަަޔަށް ވެސް ޕެޓްރޯލް ދިޔައެވެ.

މިމައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީ އިން ބުންޏެވެ.

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޖަގަހަތަކަށާއި ހަރުގެތަކަށް ތެޔޮ ޖެހުމަކީ އާންމު ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު އެމްޑީޕީގެ ހަރުގެއަށް ތެޔޮ ކޮތަޅުތަކެއް އުކާފައި މިވަނީ މިފަދަ ކަމެއް މާލޭގައި ނުހިނގާތާ ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ފަހުއެވެ.

 

ADS BY ASTERS

7 ކޮމެންޓް

  1. ޙަފްޞާ / މާލެ

    ސަމާލުކަންހޯދުމާ ފަލަ ސުރުޚީން ޖާގަހޯދުމަށް އަމިއްލައަށް ހިންގަ ޖަރީމަ!

  2. ތި ވާނީ ސަމާލުކަން ހޯދަން އަމިއްލަ އަށް ޖެއްސި ސްޓަންޓަކަށް... ޖަގަހާގަ މީހުން ތިބި އެކަމަކު ސައިކަލް ތަކެއްގަ ޕެޓްރޯލަ ކޮތަޅުތައް އުކާފާ ކާރޫ ބާރޫ މަގުމަތީ ދުއްވާފަ ދިޔަ ސައިކަލް ތަކުގެ ނަމްބަރ ވެސް ނޭނގެ..

  3. ތީ އިންތިޚާބު ކައިރިވީމާ އެމްޑީޕީއަށްވާ ގޮތެއްނު.

  4. ތިވާނީ އަމިއްލައަށް ކުރިކަމަކަށް. އެހެންމީހުންގެ ބޮލުގައަޅުވަން.

  5. މީހުންގެ ހަމްދަރުދީ ހޯދަންވެގެން އަމިއްލަ އަށް ޖައްސާ ސްޓަންޓް...!!! މިއީ މިބައިގަނޑުގެ ނުލަފާކަމާ ޖާހިލުކަމަށް ބަލާފަ ޙައިރާން ވާންވީކަމެއްނޫން....!!!

  6. ތިޔަ ޕާޓީތަކެއް ހެދުމުގެސަބަބުން ގައުމު މިދަނީ ހަލާކުވަމުން

  7. އަމިއްލަޔަށް ކުރާކަމެއް