ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގައި އެދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ސަރުކާރާއި ކޯލިޝަންގެ އިސްވެރިން ހިތުގައި ނުޖެހޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ކަންކުރުން ވަރަށް މުހިންމު ކަމަށާއި ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން ކަންކަން ވާނީ އޭރުން ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ ގާސިމް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަނަށް އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެނޑިޑޭޓަށް ތާއީދު ހޯދުމުގެ ގޮތުން ގާސިމް މިހާރު އެދާއިރާއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި މިއަދު ށ، މަރޮށްޓަށް ވަޑައިގެން އެރަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި މުހާތަބު ކުރައްވަމުން ގާސިމް ވަނީ މިފަދަ ހާލަތެއްގައި ވެސް އެރަށުގެ ރައްޔިތުން ދެންނެވި މެހުމާންދާރީއަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

މިގޮތުން އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓަށް ތާއީދުކުރައްވާ އޭނާގެ ކެމްޕޭންގައި ބައިވެރިވުމަށް އެމަނިކުފާނު ނިންމެވީ މިއަދު ވެރިކަމުގައި އޮތީ އެމްޑީޕީން ކަމަށްވެފައި މިއީ ކޯލިޝަން ވެރިކަމެއް ކަމުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ވެސް ތާއީދު ކުރަންވާނީ ސަރުކާރުގެ ކެނޑިޑޭޓަށް ކަމަށްވާތީ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެއީ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުން މަދުވެގެން ނޫން ކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް އެދާއިރާއަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ އެއީ ކަމުގައި ވާތީ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

"ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން މިވަނީ ފަސް އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަކު އިންތިހާބުކޮށްފައި. ވަރަށް ތަނަވަސް އަގުލަބިއްޔަތަކުން. ވަރަށް އިންސާފުވެރި ކަމާއިއެކު ބޭއްވުނު އިންތިހާބަކުން ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ހަމަ ވަރަށް ސާފުކޮށް ކެރިގެން. ބަޔަކު ގޯސް ހަދަން އުޅުނު ކަމުގައި ވިޔަސް ގޯހެއް ނުހެދުނު، އެހެންނަމަވެސް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑު ތަފާތަކުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިވަނީ ހޮވިވަޑައިގެންފައި" ގާސިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެމްޑީޕީން މި ގޮނޑިއަށް ކުރިމަތިލާފައިވަނީ މަޖިލީހުގައި އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުން މަދުވެގެން ނޫން ކަމަށާއި އެކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް ފެންނަން އޮތް ކަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެއިރެއްގައި ހުންނަ ރައީސެއްގެ ރުހުމާއި ލޯބި ލިބިގެން ނޫނީ އެއްވެސް ތަނެއްގައި އެއްވެސް ޕްރޮޖެކްޓެއް ނުހިނގާނެ ކަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެގޮތުން ރަށްރަށް ތަރައްގީ ވަނީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުގެ ޕްލޭނަކުން ނޫން ކަމަށާއި ރަށްރަށް ތަރައްގީ ވަނީ ރައީސެއްގެ ވިސްނުމުން ކަމަށް ވެސް ގާސިމް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން އެހެން ޕާޓީތަކުން ދައްކާ ވާހަކައަކުން އަދި ދޭ ހަދިޔާއެއްގެ ސަބަބުން ވިސްނުން ބަދަލު ނުކުރައްވާ ސަރުކާރާއި އެއްގޮތަށް ވޯޓު ދެއްވުމަށް ގާސިމް ވަނީ އެދިލައްވާފައެވެ.

"އެބޭފުޅަކު (ރައީސަކު) ލަދުގަންނަވައިފިއްޔާ، ކަންތައްތައް ދެން ވާނެ ގޮތް ވިސްނާ ވަޑައިގަންނަވާ. އަޅުގަނޑު އެއް ގޮތަކަށް ވެސް އެހެން ހަދާނެ އެކޭ ނޫން. އެކަމަކު އަބަދުވެސް އެބަ އެނގޭ ދެއްގޯ މީހަކު ހިތުން ރުހުމުން ކޮށްދޭ ކަންކަން ވަރަށް ތަފާތު. އަދި ތަނަވަސްކަން. މީހަކު ހިތުން ރުހުމުން ކޮށްދީފާނެ ކޮންމެ ފަދަ ކަމެއްވެސް ދެއްތޯ" ގާސިމް މިއަދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

48 ކޮމެންޓް

 1. Anonymous

  މިބޭ ބަނޑާހިތާ ނުފުފުރޭނެ ދުނިޔޭގަ އޮތްހާވެލި އެޅިޔަސް

  95
  1
  • ހައްގުބަސް

   މިގަރުނު ދުށް ރާއްޖޭގެ ގާރޫނު މިދައްކަނީ ކޮން ވާހަކައެއް؟ ސަރުކާރު ހިތުގައި ޖެހެންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް!! މިރާއްޖެގެ ރައްޔިތުން އެވަނީ ވެރިއަކު ހޮވާފަ!! ދެން އީސީ ޝަރީފާ ގުޅިގެން ވައްކަންކޮށްގެން އައި ނަމަވެސް ގައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް ވެރިކަން ކުރަން އެތިބީ މަގާމުތަކުގައި!! އެވެސް ރައްޔިތުންގެ ޓެކްސް ފައިސާއިން ހުރިހާ މޮޅެއް ނަގައިގެން!! މްޖްލިސްގެ ސްޕަ މެޖޯރިޓީ އެއޮތީ!! ދައުލަތުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާތައް އެއޮތީ ވެރިކަމުގެ މުށުތެރޭ!! އެހެންވީމަ ރައްޔިތުންނަށާ ގައުމަށް ކަމެއް ސަރުކާރަށްކޮށް ނުދެވޭނެ އެއްވެސް ސަބަބެއްނެތް!! އެކަމަކު ފާއިތުވެ ތިން އަހަރު ކުރީ ވައްކަން!! އިންޑިޔާ ސިފައިން މިރާއްޖޭގެ ފަސްގަނޑުގައި ގާނޫނުތަކާ ޚިލާފަށް ބޭތިއްބީ!! މިގާރޫނަކީ މިއީ ހުރިހާ ކަމެއްގެ އަސްލު!! މީނާއަށާ މިސަރުކާރަށް ރައްޔިތުން ނޫނެކޭ ބުނަންޖެހޭ!!

 2. ހުސޭނުބޭ

  ހަކުރުގަނޑެއް ކައިރީގައި އެނބުރޭ ކުނަމެއްސެއް ފަދައިން ބައިތުލްމާލު ކައިރީގައި އެނބުރޭ މީހެއް. ކޮންމެ ވެރިކަމެއްގައިވެސް ބައިތުލްމާލުން ކައިލައިގެން އުޅޭ މީހެއް

  107
 3. އައުޓް

  އިންޑިއާ އައުޓް ގާސިމް އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް ކެނެރީގެ ނާޝިދު އައުޓް ކެނެރީ އަސްތާރު އައުޓް ކެނެރީގެ އާބިދާ އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް ތިމާވެށި މިނިސްޓަރު ޝައުނާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ގާސިމް އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް ކެނެރީގެ ނާޝިދު އައުޓް ކެނެރީ އަސްތާރު އައުޓް ކެނެރީގެ އާބިދާ އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް ތިމާވެށި މިނިސްޓަރު ޝައުނާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ގާސިމް އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް ކެނެރީގެ ނާޝިދު އައުޓް ކެނެރީ އަސްތާރު އައުޓް ކެނެރީގެ އާބިދާ އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް ތިމާވެށި މިނިސްޓަރު ޝައުނާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ގާސިމް އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް ކެނެރީގެ ނާޝިދު އައުޓް ކެނެރީ އަސްތާރު އައުޓް ކެނެރީގެ އާބިދާ އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް ތިމާވެށި މިނިސްޓަރު ޝައުނާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ގާސިމް އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް ކެނެރީގެ ނާޝިދު އައުޓް ކެނެރީ އަސްތާރު އައުޓް ކެނެރީގެ އާބިދާ އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް ތިމާވެށި މިނިސްޓަރު ޝައުނާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ގާސިމް އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް ކެނެރީގެ ނާޝިދު އައުޓް ކެނެރީ އަސްތާރު އައުޓް ކެނެރީގެ އާބިދާ އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް ތިމާވެށި މިނިސްޓަރު ޝައުނާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ގާސިމް އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް ކެނެރީގެ ނާޝިދު އައުޓް ކެނެރީ އަސްތާރު އައުޓް ކެނެރީގެ އާބިދާ އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް ތިމާވެށި މިނިސްޓަރު ޝައުނާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ގާސިމް އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް ކެނެރީގެ ނާޝިދު އައުޓް ކެނެރީ އަސްތާރު އައުޓް ކެނެރީގެ އާބިދާ އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް ތިމާވެށި މިނިސްޓަރު ޝައުނާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ގާސިމް އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް ކެނެރީގެ ނާޝިދު އައުޓް ކެނެރީ އަސްތާރު އައުޓް ކެނެރީގެ އާބިދާ އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް ތިމާވެށި މިނިސްޓަރު ޝައުނާ އައުޓް

  77
  1
 4. އައުޓް

  އިންޑިއާ އައުޓް ގާސިމް އައުޓް އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓް އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ގާސިމް އައުޓް އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓް އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ގާސިމް އައުޓް އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓް އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ގާސިމް އައުޓް އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓް އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ގާސިމް އައުޓް އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓް އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ގާސިމް އައުޓް އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓް އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ގާސިމް އައުޓް އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓް އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ގާސިމް އައުޓް އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓް އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ގާސިމް އައުޓް އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓް އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ގާސިމް އައުޓް އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓް އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ގާސިމް އައުޓް އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓް އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ގާސިމް އައުޓް އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓް އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ގާސިމް އައުޓް އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓް އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ގާސިމް އައުޓް އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓް އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ގާސިމް އައުޓް އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓް އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ގާސިމް އައުޓް އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓް އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ގާސިމް އައުޓް އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓް އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ގާސިމް އައުޓް އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓް އައުޓް

  76
  1
 5. Anonymous

  ގާސިމް ތިޔައުޅެނީ ކޮންމެހެން ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ރަށްޔިތުންގެ ފައިދާއަޚަށްނޫން ކަޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް ބޭނުމުގަ އަދި ރިޒޯޓް ހަދާނެ ރަށެއް ބޭނުމުގަ

  97
 6. ދަރުމަ

  ގާސިމަށް ރުފިޔާކޮޅެއް ސަރުކާރުން ދިނީމަ ހިތުގަ ނުޖެހޭނެ އެގޮތަށް ސަރުކާރަށް ވިސްނައިދިނީތީ ޝުކުރިއްޔާ ރަށްޔަތުންނަށް ހަރާމްކޯރު ވާނެމީހަކަށް މީނަވާނެ .

  88
 7. ހަރާމްކޯރޭ

  ޖޭޕީ ތިވަނީ ސީދާ ރައްޔިތުންނަށް ހަރާމްކޯރޭ ޖޭޕީ ތިވަނީ ސީދާ ރައްޔިތުންނަށް ހަރާމްކޯރޭ ޖޭޕީ ތިވަނީ ސީދާ ރައްޔިތުންނަށް ހަރާމްކޯރޭ ޖޭޕީ ތިވަނީ ސީދާ ރައްޔިތުންނަށް ހަރާމްކޯރޭ ޖޭޕީ ތިވަނީ ސީދާ ރައްޔިތުންނަށް ހަރާމްކޯރޭ ޖޭޕީ ތިވަނީ ސީދާ ރައްޔިތުންނަށް ހަރާމްކޯރޭ ޖޭޕީ ތިވަނީ ސީދާ ރައްޔިތުންނަށް ހަރާމްކޯރޭ ޖޭޕީ ތިވަނީ ސީދާ ރައްޔިތުންނަށް ހަރާމްކޯރޭ ޖޭޕީ ތިވަނީ ސީދާ ރައްޔިތުންނަށް ހަރާމްކޯރޭ ޖޭޕީ ތިވަނީ ސީދާ ރައްޔިތުންނަށް ހަރާމްކޯރޭ

  71
 8. ސަސަ

  ރާއްޖޭގެ ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނަށް ތި ސިޔާސީ ވެރިން ފަޝީހައްކޮށްލަ ދިނުމަށްްޓަކައިވެސް މޑޕ ކެނޑިޑެޓް ފެއިލް ކުރަން ޖެހޭ.
  ތި ދާއިރާއަށް 20 މެމްބަރުން ހޮވިޔަސް ދެން ވެރިކަމަށް އަންނާނީ ޔާމިން. ޔާމިން ވިވައުދު ފުއްދާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް.

  81
  3
 9. 🍨🍫👑🚬⚰️

  ޢިއްޒަތްތެެރިޔާ، މުސްކުޅިފުޅުވާ ކަމުގެ ޢަލާމާތްތައް ފެންނަން ފަށައިފި!

  73
 10. ސިމް

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރަކީ މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރު، ހަމައެކަނި އެބަޔަކަށް ސަޕޯޓުކޮށް ވޯޓުދީ ހަދާ ބަޔަކުގެ ވެރިކަން ކުރާ ސަރުކާރެއް ނޫން. މި ސަރުކާރު އަހަރެމެން ގެނައީ ތާއީދުކުރާ މީހުންނަށާއި ތާއީދުނުކުރާ މީހުންނަށްވެސް ހަމަހަމަކޮށް ގާނޫނު އަސާސީއާއި އެއްގޮތަށް ކަންކަން ފަހިކޮށްދީ ތަރައްގީ ގެންނަން.

  62
  1
 11. ރބރ

  ހުސް ހިތުގެ ބަލި މީހުން ހިމެނޭ ކޯލިސަނެއް ދޮތަ

  72
  2
 12. ޙަަަހަ

  64 ގޮނޑި ލިބުނީމަވެސް ހިތުގައި ޖެހުނީތަ

  77
 13. ޢަޒު

  ރައްޔިތުން ހިތުގަ ޖައްސާ ފާޑެއްގެ ކޮވިޑް 19އެއް ބޯމަތި ކޮއްފަ ކޮން ގޮވުމެއް ތިގޮވަނީ ކިތައްފަހަރު ސޭޓް ގަޔައް ކަށި ޖަހަނީ ލާދީނިއްޔަތަށް ދޭ ކޮންމެ ވޯޓަކީ އިސްލާމް ދީނާއި ދެކޮޅަށް ދޭ ވޯޓެއް ތިހެން ތެޅުނަސް ނެތްއެއްޗެއް ނުފެންނާނެ ހުރިއެއްޗެއް ފެންނާނީ

  67
 14. ނާދިރާ

  ދަހި ސާދާގަރު

  69
  1
 15. އަބްދޫ

  ރޮވޭމީހުންހިތުގަޖެހޭނެ ކަމެއްނުވިޔަސް . ކަމެއް ކޮށްދެވުނަސް ހިތުގަޖެހޭނެ. އުފަވިޔަސް ހިތަދަތިވިޔަސް ރޮވޭނެ. ރައްޔިތުބން ވިސްނަވާ ތިޔަ ވޯޓަކީ އިންޑިޔާ އައުޓް ކުރުމަށް ދެވޭ ވޯޓަކަށް ހައްދަވާ،

  59
  1
 16. ސަރުދާރު

  ސޭޓުގެ އަންހެނުންގެ ފިރިމީހާ އުޅޭ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ހާދަ ހިތުގަޖެހޭ!

  60
 17. މުރާސިލް

  މާތްﷲގެ ވާގިފުޅާއި އެކު ފެބުރުއަރީ 5 ވަނަ ދުވަހު ކޮމަނޑޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ނިކުމެ، މިސަރުކާރު ހިތުގައި ޖައްސާތަން ފެންނާނެއެވެ. ސަބަބަަކީ އެކި ގޮތްގޮތުން ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން މި ވޭތިވެ ދިޔަ 3 އަހަރު މިސަރުކާރުން ވަނީ ވަރަށް ގިނަފަހަރު ހިތުގައި ޖައްސާ ރޮއްވާފައެވެ. ނުވިތާކަށް މިސަރުކާރުން ދަނީ މުޅި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންގެހިތުގައި ޖައްސަމުންނެވެ. އޭގެ ހިތިކަން މިސަރުކާރަށް ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ދައްކާނެކަން އެއީ ކަށަވަރު ކަމެކެވެ.

  64
  1
 18. މާމީ

  ތިޔަ ވިދާޅުވަނީ ގޮނޑި ނުލިބިއެއް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުވާނެ ވާހަކަ ނޫންތޯ.. އެހެންވީރު މިހާރު ހުއްޓާލަންވީ ނޫންތޯ

  60
 19. އަލީ

  ހާދަ މީހުން ގިނައޭ ސޭޓޫ....

  47
 20. އަހުމަދު

  ވަރަށް ރިވެތި ބަހުރުވައިން ބިރުދެއްކުން މިއީ. އެމްޑީޕީ އަކީ މިހާރު ތާއީދު އޮތް ބައެއް ނޫން. ވޯޓު ގަތުމާ ބިރުދައްކައިގެން ވޯޓު ހޯދުން ކުރާވެސް ކަމަކީ

  56
  1
 21. މާމިގިލީ މީހާ

  ބުއްޅަބޭ. މުސްކުޅިވެ ބާ ވެފަ ހުރި އިރުވެސް ވެރިކަމާ ހެދި މޮޔަވެފަ. ކޮންތާއީދެއް އޮތީ ކަލޭއަށް. 2 ދޯނި ބަރުކޮއް މުދާ ހިފައިގެން ދިޔަޔަސް ތާއީދެއް ނުލިބޭނެ.

  55
 22. ބޯދިގުޒައީމް

  ހިތުގަޖެހެން ކަލޭމެން ސަރުކާރުގައުޅޭނީހެލޭސާބަހައްތަ ހިތުގަޖެހިގެން ގެއްލޭނީ ތިމީހުންލޯބިވެރިންގެމަގާމު މިނިސްޓަރުކަން ގައުމުބަނޑުއަޅަނީތިބެ ގެއްލެނެއެތިބޮޑުވުމުން ކޮވިޑްތެރޭވެސް ދުވަނީ ހައިރިސްކުވެސް މައުމޫނިޒަމް އައްފަހު މިއައީ ކިނބޫނިޒަމް މިގައުމަތް

  51
 23. ރަބަރޭ

  ކަލޭ ބުންޏަސް ނުޖެހޭނެ އެމްޑީޕީ އަކަށް ވޯޓުދޭކަށް މީގެކުރިން ހުރީ ސަރުކާރުގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރެއް ކީތްވެގެންތަ އެއްކަމެއްވެސް ނުވީ މަރުމޯލާ

  58
 24. ކޮއިމަލާ

  65 އަހަރުންމަތި ސިގިރޭޓް ބޯ މީހުންނަ ރިސޯޓް ހަދަން ފަޅުރަން ނުދިނު މަޖި ލީހުން ފާސް ކޮށްދީ
  ބަލ ަލ

  14
 25. ބަނޑުބެ

  މިދެން ކެމްޕެއިން ކުރުމުގަ ޑިމޮކްރަސީ ނުދަންނަ ހަމައެއް. މި ބެއަށް ބައި އެޅެނީބާ؟

  20
 26. ޙަނދުކޭތަ

  ވިލާއައް ރަށަކާ ފަޅެއް ޔަގިންވެ ކަށަވަރުވެފަ ތިއޮތީ އަނެއްކާ ދަހި ބާގީ ސައުދާގަރު

  19
  1
 27. ވެރިން

  ސަރުކާރަކީ ރައްޔިތުން ބޭ ބުނީ ވަރަށް ބޮޑު ތެދެއް ކަންކަން ވާނީ ރައްޔިތުން ހިތުގާއި ނުޖެހޭ ގޮތަށް ކަންތައް ކޮށް ދީގެން.

  14
  1
 28. ހަގީގަތް

  ވަރަށް ހިތުގަ ޖެހޭ ބަޔެއްވިޔަތީ

  16
 29. އހ

  ގާސިމް ހިތުގަ ނުޖެހޭނެ ރީލޯޑު ކޮއްލީމަ، އޭރުން ޗާބިދޭ ބުދެއްހެން ދުއްވައި ގަންނާނެ

  21
 30. މާމިނގިލި

  އެހެންވެދޯ ކޮންމެ ވެރިކަމެއްއޮތަސް ގާސިމް މާމިނގިލި ދާއިރާގަ ހުންނަންޖެހެނީ

  21
 31. Anonymous

  ކާސިންބޭ! ފުރަތަމަ ވިލާ ސްކޫލް ދަރިވަރުންނާ ވިލާ ކޮލެޖް ދަރިވަރުންގެ ހިތުގައި ނުޖެހޭނެ ގޮތް ހަދާބަލަ.

  21
 32. ރާއްޖެތެރެ

  ރައްޖެ ފުނޑާލާފަވެސް ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވޭތޯ ތިބަލަނީ.

  20
 33. އައިސާ

  ވޯޓް ލލލލލލލލލލލލލލލލލލލލއަޅަވީނޫތޯ ފަތުހީ ހޮވަން

  18
 34. މިލިޓަރީ

  ކުރީގެ ސަރުކާރުން ކަންކުރަމުންދިޔަ ގޮތުން ރައްޖެ ތަރައްގީ ވަނިކޮއް ނިކުމެ ހުއްޓުވީ ކާކުތަ؟

  18
  1
 35. ހަޔަސިންތް

  ރައްޔަތުނގެ ލޭބޮއިގެން އުޅޭ މަހުޖަނެއް ކަމެއް ކޮއްދީފިޔާާ ކަލަގޮވާނެ ކޮނވާކައެެއް ދައްކާކަށް ސަރުކާރަށް ދަރާއޮތް ރަތްޔަތުންގެ ފަސާ ދައްކާފަ ގޭގަ މަޑުކޮލާ

  17
  1
 36. އަދުހަމް

  މައުމޫނު ވެރިކަމުގައިވެސް އޮތީ ތިޔަ ޑިމޮކްރަސީ. އެކަމަކު ސޭޓުމެން ނިކުތީ އެ ޑިމޮކްރަސީ ކަމުނުގޮސްގެން. ގާނޫނު އަސާސީއެއްވެސް ގެނައި ޑިމޮކރަސީ ގެންނަން. ކަންކުރާގޮތާއި ކިޔާ އެއްޗެއްތި ތަފާތެއް ނުވޭ. މިއިން އެނގެނީ ވެރިކަމާއި އަމިއްލަ އެދުން ކުރިއަރުވަންކަން އެހުރިހާ ސަކަރާތެއްޖެހީ ރައްޔިތުން ގުނބޯހައްދައިގެން

  15
  1
 37. ފަލަސްތީން

  މިވާގޮތުން ޖޭޕީއަ ތާއީދު ކުރާ މީހުން ޕީޕީއެމްމަ ގުޅޭނެ.

  16
  1
 38. އަލިބިޔާއްކަލޯ

  މާތްﷲގެ ވާގިފުޅާއި އެކު ފެބުރުއަރީ 5 ވަނަ ދުވަހު ކޮމަނޑޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ނިކުމެ، މިސަރުކާރު ހިތުގައި ޖައްސާތަން ފެންނާނެއެވެ. ސަބަބަަކީ އެކި ގޮތްގޮތުން ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން މި ވޭތިވެ ދިޔަ 3 އަހަރު މިސަރުކާރުން ވަނީ ވަރަށް ގިނަފަހަރު ހިތުގައި ޖައްސާ ރޮއްވާފައެވެ. ނުވިތާކަށް މިސަރުކާރުން ދަނީ މުޅި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންގެހިތުގައި ޖައްސަމުންނެވެ. އޭގެ ހިތިކަން މިސަރުކާރަށް ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ދައްކާނެކަން އެއީ ކަށަވަރު ކަމެކެވެ. އިންޟާﷲ . އިންޟާﷲ

  18
 39. އަލީ

  މިމުކައްބަ ސޭޓުގެކިބައިން މިގައުމާއި ރައްޔިތުން ސަލާމަތް ކޮއްދެއްވާށި. ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން ތިޔަގޮނޑިއަށް މޫސާފަތުހީ އާދަމް ހޮއްވަވައި ދެއްވުމަށް މިގައުމާ ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮއެދޭ މީހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ދައްނަވަމެވެ.

  19
 40. ޒާ

  ގައުމަށް ކިތަންމެ ގެއްކުމެއް ލިބި ރައްޔިތުން ބިކާރީވިޔަސް ގާސިމް ހިތުގާ ނުޖެހޭޖަކަމާ ގާސިމްގެ އާއިލާއަށާ ވިޔަފާރިއަށް ސަރުކާރުން ނަފާލިބޭހާ ހިނދަކު ގާސިމް ހުންނާނީ އަންބޮޑި ބޮޑުކުރަންކަން ތިއުޅޭ ފާޑުންވެސް ސާފުވެއެވެ.

  16
 41. ވަގުންނޭ

  ގާސިމް އައުޓް އެމްޑީޕީ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓް އައުޓް ވަގުން ތައް ވައްކަމޭ ކުރަނީ ރައްޔިތުންނަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށް ނުދެއޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ

 42. 😡😡😡

  ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތަކައް އރައިގަނެ ރައްޔިތުން ހިތުގަޖެހުނަސް ކަލޭމެނަށ ހެޔޮ

 43. ބުރުމާ ކޮރަޕްޝަން

  ބުރުމާއަކީ ކިނބޫ ވެރިކަމައް އެރިގޮތައް ބަދަލޭ ކިޔައިގެން ރައްޔިތުންގެ ޓެކްސް ފައިސާއިން އެތައްމިލިއަން ރުފިޔާ ދިން މީހެއް. މިކަން ހަބަރުތަކުގައިވެސް އޮތް. ބުރުމާ އެއޮތީ ގަނެލާފައި.

 44. ޗާސިންބެ

  މިކަލޭގެ ވެރިކަމާއި ހެދީވެސް އުޅެނީ އަމިއްލަ އަންބޮޑި ބޮޑު ކުރަން ފައިސާއާއި ހެދީ މުދަލާއި ހެދީ މޮޔަވަނީ ކޮވިޑަށް ބިރުން މިހާ ދުވަހު ހޮރުގް އޮވެފަ އަނެެއްކާ ރަށެއް ފަޅެއް ބޭނުންވީމާ ހޮރުން ނިކުމެގެން އެ އުޅެނީ މީނާގެ މުސީބާތުން ސަލާމަތް ވާން އެބަ ޖެހޭ

  • ށަވޔަނި

   ރައްޔިތުންގެ އަތުގާހުރި މަދުލާރިކޮޅު ސަރުކާރުހިންގަން ޖޫރިމަނާކޮށްކޮށް ރައްޔިތުން ފެލާހުސްކޮށްފަ އަނެއް ކުޅިވަރު ތިއޮށް ކުޅެނީ

 45. Anonymous

  ރައްޔތުން ނުޖެހޭނެ ކައުނސިލް ރުއްސަންވެސް އަދި ރައިީސް ރުއްސަންވެސް އެފރއތތަކުން ޖެހެޭނީ ރއްޔަތުނރުއްސަން ކަލޭކޮސްނުގޮވާ ކިބުރުވެރިކަމާ ބޮޑާކަމުގަ ގާރުނު އުޅުނުހިސާބައް ކަލޭތިދަނީ

 46. ސާސް

  އެމްޑީޕީއަށް ލަނޑުދިން ދައްކާ ވާހަހަކަ