މަސްތުގެ ހާލުގައި ޖިންސީ ގުނަވަން ދެއްކި އިންޑިއާ މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ބިދޭސީއަކު މަސްތުގެ ހާލުގައި ހުރެ ޖިންސީ ގުނަވަން ދެއްކި މައްސަލައެއް ރޭ 21:57 ހާއިރު ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓް ކުރި ކަމަށެވެ.

އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރީ އިންޑިއާ ފިރިހެނެއް ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

އާޓިފިޝަލް ބީޗް ސަރަހައްދުގައި ރޭ މަސްތުގެ ހާލުގައި ހުރެ ޖިންސީ ގުނަވަން ދައްކައިގެން ބިދޭސީއަކު ވަނީ އަންހެން ކުދިން ފަހަތުން ދުވަފައެވެ.

އެ ބިދޭސީ މީހާ ހިފެހެއްޓީ އާންމުންގެ މީހުން ނިކުމެއެވެ. އެއަށް ފަހު، އޭނާ ފުލުހުންނާ ހަވާލު ކުރިއެވެ.

މަގުމަތީގައި ޖިންސީ ގުނަވަން ދެއްކުމުގެ މައްސަލަތައް ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން އާންމުވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

10 ކޮމެންޓް

 1. ބުނަން

  އިންޑިޔާ ބޭފުޅެއްނުން؟ ބޭކާރު ވަގުތުތަކެއް ނަގާނުލައި އަވަހަށް ދޫކޮށްލާ. ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށްވުރެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާރު ގަދަވާނީ އިންޑިޔާ ރައްޔިތުން.

  36
 2. ހުސޭނުބޭ

  މޯދީބޭ ކޯފާވެދާނޭތީ ދެއިރު ރަގަޅަށް ކާންދީފައި ދޫކޮށްލާނެ! އެހައި ބޮޑު އަޅުވެތި ކަމެއްގައި އޮތީ

  33
 3. މުހައްމަދު

  ތީގަ ގޯސްވާނީ އެތަން ބެލި މީހުން. އިންޑިޔާ މީހެއްނު. މައްސަލައެއްނޫން އެއީ.

  32
 4. ޖާނޭ

  އިނަޑިސާމީހުންނަކީ ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި ޖަޒުބާތު ކޮންޓްރޯލް ނުރުރެވުމުން މަތީ ތައުލީމު ހާސިލުކޮށްގެން ތިބި ބައެއް.

  30
 5. ހުސެން

  ދޫކޮށްލާ! ދޫކޮށްލާ! ދޫކޮށްލާ! ބޯހަމަނުޖެހޭމީހެކޭ ކިޔާފަ.

  31
  1
 6. ޢަދުރޭ

  ކޮބާ މައްސަލައަކީ ؟ އައުޓެއް ނުވެއެއްނު ؟ އައުޓް ވީމަތާ މައްސަލަ ޖެހެނީ

  28
  3
 7. މާސޭ

  ތިވާނީ ބުއްދިހަމަނުޖެހޭ މީހަކަށް

  28
 8. ހައްގުބަސް

  ކަންތަކާދިމާވާންފެށީދޯ، އަދި ތިކަހަލުގެ ކިތަންމެކަމެއް ފެންނާނެ ތިމީހުންގެ ފަރާތުން.

 9. ބިންކަހަނބު

  އޭނަޔަށް ހުއްދަ އޮންނާނެ! އެއީ ގައުމުގެ އަސްލުވެރީން

 10. އަހަރެން...

  މިފަހަރު މީހާގެ ގައުމު ހާމަ މިކުރީ ބަޔަކު ހިފެހެއްޓުމަށް ފަހު އެމީހުންނަށް އެއީ ކޮން ގައުމެއްގެ މީހެއް ކަން އިނގުނީމަ.. އެހެން ނޫން ނަމަ ބުނާނެ ގައުމެއް ހާމަ ކުރެވެން ނެތޭ...މާދަމަ އެމީހަ ދޫކޮއްލާނެ.. އެމީހާ އެއީ އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ ބޭސްފަރުވާކުރަން އައިސްހުރި ބޯހަމަ ނުޖެހޭ މީހެކޭ ކިޔާފަ.. ނިކަން މިކަހަލަ މީހުން ފެނުނީމަ ބަލަންނުތިބެ.. ހޭ އަރުވާބަލަ..